Népújság, 1987. április (38. évfolyam, 77-101. szám)

1987-04-01 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXXVIII. évfolyam, 77. szám ARA: 1987. április 1., szerda 1,80 FORINT AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Uj formák és módszerek Azt hiszem, túlzás nél­kül állíthatjuk, hogy a KISZ KB „A jövőnk a tét" felhívásának nem jósoltak túl nagy jövőt az embe­rek. Mi több, az ifjúsági szövetség tagjainak egy nem elhanyagolható része sem bízott a sikerben, mondván: na, majd éppen a mi ötleteink hoznak pezs- dülést a gazdaságban? Manapság mégis a leg­többen úgy értékelik „A jövőnk a tét”-et. mintha már kezdettől fenntartás nélkül bíztak volna sike­rében. Igaz, utólag mindig okos az ember. Summa, summárum: sen­ki nem gondolta, hogy ány- nyi ötlet, javaslat érkezik be, mint amennyit már eddig is beküldtek a KISZ- szervezetek. Ezek nagy ré­sze újszerű megközelítés­ben keres megoldást a munkahelyi problémákra. Az talán még a legbátrab­bakat is meglepte, hogy az ifjak nem pusztán a pana­szokat gyűjtötték csokor­ba. hanem azokat a legfon­tosabb teendőket is. ame­lyek után üzemük, gyá­ruk, vállalatuk átlépheti saját árnyékát. Érdemes megemlíteni azokat a megyei ötleteket, amelyek országos szinten is dicséretre méltóak. Ilyen például az apci Qualität KISZ-eseinek kezdeménye­zése. akik évente egy-két alkalommal megszervezik a Miénk a vállalat akciót. A tagok ilyenkor átveszik az irányítást a gyár terü­letén. Az ifjú generáció ezzel feltehetően azt is bi­zonyítani kívánja, hogy az irányításra is képes. Ha­sonlóan jeles kezdeménye­zésről számolhatunk be a Gagarin Hőerőmű Válla­lat, valamint az egri Fi- nomszerelvénygyár KISZ- eseivel kapcsolatban. Előb­biek a vállalat műszaki fejlesztését, utóbbiak a pneumatikus elemek fel- használását illetően ruk­koltak elő remek elképze­léssel. De nemcsak a megyé­ben, hanem annak hatá­rain túl is születtek szép elképzelések. Ezt bizonyít­ja egyebek mellett, hogy egy mohácsi gyár fiatal­jai maguk keresnek új piacokat nehezebben elad­ható termékeiknek, a Nógrád megyei KlSZ-bi- zottság jóvoltából ötletvá- sár indul, melyen az or­szág legkülönbözőbb ré­széből vehetnek pénzért olyan ötleteket. amelyek a gazdasági életben hasz­nosíthatók. A jövőnk a tét akció bi­zonyságát adta: a fiatalok is részesei kívánnak len­ni gazdasági életünk meg­újításának, ezt hajlandók tettekkel is igazolni. Sokat tesznek az új formák és módszerek megtalálásá­ért. S amint a jelen hely­zet is bizonyítja, egy olyan újnak tűnő, de elsősorban a felnőttek, az idősebb ge­neráció körében idegenke­déssel fogadott ötlet kivi­telezéséhez képesek meg­nyerni a munkahelyi, a lakóhelyi párt-, gazdasági és állami vezetőket is, s manapság ez garanciája az előrelépésnek. Homa János ELŐSZÖR EGERBEN Korszerű gépek és szerszámok nemzetközi bemutatnia Napjainkban a műszaki fejlesztés a gazdaság élén­kítésének igen fontos esz­közévé vált. A párt Köz­ponti Bizottságának múlt évi december 28-i állásfog­lalása erre vonatkozóan megjelölte a feladatokat. Ez tükröződik abban a nem­zetközi kiállításban is, ame­lyet kedden délelőtt nyitot­tak meg Egerben, a Tech­nika Házában. A Gépipari Tudományos Egyesület egri szervezete, valamint a Gép- és Szerszám-értékesítő Vál­lalat közös rendezvényén részt vett Schmidt Rezső, Heves Megye Tanácsának elnöke is. Huszonegy kiállító, kö­zöttük tíz külföldi: nyu­gatnémet, osztrák, amerikai, japán cég hozta el a ma leg­korszerűbb technikát kép­viselő gépeit, szerszámait. Megnyitó beszédében Ko­vács László, a Gép- és Szer­számértékesítő Vállalat ve­zérigazgatója . arról szólt, hogy napjainkban a gaz­daságosabb gyártás érdeké­ben szüksége van az élen­járó technika meghonosí­tására. Noha a népgazda­ság jelenlegi helyzete nem engedi meg a szélesebb körű Az egri Finomszerelvcnygyár pneumatikus elemeket hozott a kiállításra importgazdálkodást, azt, hogy minden vállalat, üzem be­szerezhesse a kiállított gé­peket, berendezéseket, még­is szükséges a tapasztalat- csere, konzultáció ezekre vonatkozóan. Bizakodásának adott kifejezést, amikor ar­ról szólt, hogy minden bi­zonnyal elkövetkezik az az időszak, amikor lehetőség nyílik majd arra, hogy a /legkorszerűbb technikát a hakai cégek többsége is megvásárolhatja. Ezután a részt vevő nagy­számú szakembernek be­mutatták a kiállítást. Töb­bek között különböző gép­Az osztrák Büll Strunz cég ipari robotot mutat be (Fotó: Szántó György) ipari berendezéseket, ipari robotokat, pneuinatikai és vezérléstechnikai elemeket. Mindezeket olyan cégek ál­lították ki, mint az NSZK- beli Festő, az osztrák CSK Stefan, az Ostrana, vagy az Iver. Ott van a japán Mi- tutoyo európai képviselete mechanikus és elektronikus műszerekkel, valamint a Gardaustria amerikai képvi­selete automatikus elemek­kel, kompresszorokkal. A magyar kiállítók között ta­lálni az egri Finomszerel- vénygyárat pneumatikái ele­meivel. a Trakist hegesztő­berendezéseivel és a Spirál Kisszövetkezetet, faipari, kézi és forgácsolószerszá­maival. Kiállító a Dán u- via Központi Szerszám- és Készülékgyár hidraulikus elemeivel és forgácsoló- szerszámaival. Kompresszo­rait mutatja be a Debreceni Fémfeldolgozó Ipari Szövet­kezet. Délelőtt az Eger Szálló ga­lériájában Demeter Pál, a Gépipari Tudományos Egye­sület egri szervezetének el­nöke, a Csepel Autó egri gyárának igazgatója adott fogadást a hazai és külföldi kiállítók képviselőinek. A nemzetközi bemutató egyéb­ként április 2-án, csütör­tökön zárul. Ez idő alatt jó lehetőség nyílik a szakem­bereknek a kölcsönös ta­pasztalatcserére. valamint üzleti--tárgyalásokra is. trnmfz/; Uj tisztségviselők a református egyház vezetésében A Magyarországi Reformá­tus Egyház Országos Zsinata Somogyi József világi elnök vezetésével kedden ülést tar­tott. Napirendjén több fon­tos személyi kérdés is szere­pelt. A református egyház legmagasabb szintű vezető testületé a betegsége miatt nyugalomba vonult Bartha Tibor püspök utódjául Tóth Károly püspököt, a Kálvin téri templom lelkipásztorát, a Zsinat eddigi lelkészi al- elnökét választotta meg a Zsinat lelkészi elnökévé. Az alelnöki tisztségre Kovách Attila veszprémi püspököt, a Zsinat főtanácsosává Ara­nyos Zoltán tanácsost vá­lasztották. Az ülésen Miklós Imre ál­lamtitkár, az Állami Egy­házügyi Hivatal elnöke kö­szöntötte a megválasztott vezetőket. Értékelte álla­munk és a református egy­ház közötti jó kapcsolatot, amelynek kialakításában több mint negyedszázados egyházvezetői munkásságá­val Bartha Tibor püspök ki­emelkedő érdemeket szer­zett. Méltatta Tóth Károly eddigi egyházkormányzati, közéleti és nemzetközi béke­mozgalmi tevékenységét, s biztosította államunk bizal­máról. Elutazott hazánkból Kim Bök Szín Kedden elutazott hazánk­ból Kim Bök Szin, a KNDK Minisztertanácsának elnök- helyettese, a magyar—ko­reai gazdasági és tudomá­nyos-műszaki konzultatív kormányközi bizottság ko­reai tagozatának elnöke, aki március 26. és 30. között részt vett a bizottság VII. ülésszakán. A vendéget a Ferihegyi repülőtéren Czine- ge Lajos miniszterelnök-he- helyettes, a bizottság ma­gyar társelnöke búcsúztatta, jelen volt Ju Jong Goi, a KNDK budapesti nagykö­vete. Lázár György polietiléngyárat avatott fel A leninvárosi Tiszai Ve­gyi Kombinátban Lázár György, az MSZMP Politilcai Bizottságának tagja, a Mi­nisztertanács elnöke kedden ünnepélyes külsőségek köze­pette felavatta a nagyüzem új létesítményét, a lineáris polietiléngyárat. Az új gyár a magyar be­ruházási gyakorlatban rend­kívülinek számító munka­ütemben, az eredetileg ter­vezett 35 hónappal szemben 28 hónap alatt, a költség- előirányzat betartásával ké­szült el. A beruházás meg­valósításában részt vevő ha­zai vállalatok közül a leg­jelentősebb munkálatokat a többi között a Vegyi Műve­ket Építő és Szerelő Válla­lat (Vegyépszer), a 31. sz. Állami Építőipari Vállalat, valamint a Gyár- és Gépsze­relő Vállalat végezte. Az itt készülő lineáris polietilén kedvezőbb fizikai tulajdon­ságokkal rendelkezik a ha­gyományos polietilénnél, al­kalmazása gazdaságosabb, s az új gyár terrriékei mind a csomagolástechnikában, mind a műszaki alkalmazás terü­letén szélesítik a választé­kot. AZ ELNÖKI TANÁCS DÖNTÉSE ALAPJÁN Felmentések, kinevezések Az Elnöki Tanáts Drecin József művelődési miniszté­riumi államtitkárt — saját kérésére, érdemei elismerése mellett, nyugállományba vo­nulására tekintettel — e tisztségéből felmentette, egyidejűleg dr. Stark Antalt művelődési minisztériumi államtitkárrá kinevezte. Az Elnöki Tanács dr. Rácz Albert államtitkárt e tiszt­sége alól felmentette, egy­idejűleg dr. Halmos Csabát államtitkárrá kinevezte. A Minisztertanács dr. Rácz Albertet, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökét felmentette és dr. Halmos Csabát, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökévé kinevezte. A Minisztertanács dr. Rácz Albertet az Országos Társa­dalombiztosítási Főigazgató­ság vezetőjévé kinevezte. A Minisztertanács dr. Kor- nidesz Mihályt, a Magyar Televízió elnökét — más fontos megbízatására tekin­tettel — e tisztségéből fel­mentette és Bereczky Gyu­lát a Magyar Televízió el­nökévé kinevezte. A Minisztertanács dr. Pat­kó Andrást pénzügyminisz­ter-helyettessé kinevezte. A Minisztertanács dr. Papp A. Lászlót, az Országos Mű­szaki Fejlesztési Bizottság elnökhelyettesét —. nyugállo­mányba vonulására tekin­tettel, érdemeinek elismeré­se mellett — e tisztségéből felmentette, egyidejűleg Mül­ler Lászlót, az Országos Mű­szaki Fejlesztési Bizottság elnökhelyettesévé kinevezte. ★ Az Elnöki Tanács dr. Papp A. Lászlónak — eredmé­nyes munkássága elismerésé­ül — a Szocialista Magyar- országért Érdemrendet ado­mányozta. A kitüntetést dr. Tétényi Pál, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizott­ság elnöke adta át. MEGYÉNKBŐL: AZ EGRI ÁFÉSZ Élmezőny ’86 Sajtótájékoztató az Ipari Bemutatóházban Az Országos Piackutató Intézet, valamint az Ipari Reklám és Propaganda Vál­lalat felszabadulásunk so­ron következő évfordulójá­nak méltó megünneplésére reprezentatív seregszemlét rendez. A résztvevők pe­dig nem mások, mint az el­múlt év élenjáró ipari, szö­vetkezeti és mezőgazdasági egységei. Azok a termelők, amelyek a KSH-Figyelő he­tilap toplistáján jövedel­mezőségük szerint az első száz között foglalnak helyet. Ebben a rangos mezőnyben található a megyénket kép­viselő Egri Áfész is. Az Élmezőny ’86 elneve­zést kapott rendezvényt megelőzően Budapesten az Ipari Bemutatóház kupola­termében sajtótájékoztatót tartottak. Dr. Kandikó Jó­zsef, az Ipari Reklám és Pro­paganda Vállalat igazgatója mindenekelőtt a rendezvény újszerűségét hangsúlyozta, aminek azonban a jövőben szeretnének hagyományt te­remteni. Örömmel adott hangot annak, hogy 37 ter­melőegység fogadta el meg­hívásukat. s mutatkozott be. Elmondta azt is, hogy bár a rendezvénynek nem célja a közvetlen üzletkötés lehetősége, de azért külön termet alakítottak ki arra. hogy a kiállító cégek fogad­hassák kereskedelmi part­nereiket, s egyéb propagan­daeszközök felhasználásával a kiállított termékeken túl is megismerhessék árukí­nálataikat. Szóba került az is, hogy a mostani esemény szerve­zéséhez már az elmúlt év októberében hozzáláttak. Mindez pedig azért volt fon­tos. hogy tudassák a sajtó jelenlévő képviselőivel, mert i a felhívás ellenére nem min­den vállalat ismerte fel az ebben rejlő lehetőségeket, s még csak nem is reagál­tak a hívó szóra. Sajnos megyénkből is több ilyen volt! A jelen gazdasági hely­zetben mindenesetre elgon­dolkodtató, hogy jó néhá- nyan nem tartották fon­tosnak e jeles mezőnyben való bemutatkozást. Vagy talán féltek az esetleges megmérettetéstől? Pedig ez nagyon jó alkalom a közön­séggel való kapcsolattartás­ra, de egymás munkáinak még jobb megismerésére is Heves megyéből az Egri Áfész mondott igent a hí­vó szóra és színvonalas ter­mékbemutatóval igyekezett bizonyítani az elmúlt év gazdasági sikereit. A kiál­lítás közönsége egyebek mel­lett megismerkedhet a kü­lönböző ízesítésű, töltésű Pertu ropikkal, az Agria ma­jonézzel, az energiaszegény gyümölcslekvárokkal, a pince- gulyáskrémmel és a mustár­családdal. Akik pedig nem jöttek el, azok bánhatják, hiszen termékeik olyan ki­állítók társaságában kerültek volna bemutatásra? mint például a Hélia Társaság. a Taurus Gumiipari Vállalat, a Mechanikai Művek, a Szegedi Szalámigyár és Húskombinát, a Tungsram Rt., a Kőbányai Sörgyár, a Tisza Cipőgyár vagy éppen a Hunor Pécsi Kesztyű és Bőrruházati Vállalat, hogy csak a legismertebbeket em­lítsük. Az Élmezőny ’86 ki­állítást nemcsak a nagy- közönségnek, hanem a gaz­dasági szakembereknek is ajánlják. Április 7-ig Bu­dapesten, az Ipari Bemuta­tóházban 10—17 óráig meg­tekinthető — érdemes.

Next

/
Oldalképek
Tartalom