Népújság, 1987. január (38. évfolyam, 1-26. szám)

1987-01-17 / 14. szám

APRÓHIRDETÉS EXPRESSZ INGATLAN Szovjet hadsereg u. 12. sz. alatti gará­zsomat elcserélném Szálloda utcai ga­rázsra. megegyezéssel. Telefon: Eger. 10-409. Czlethelyiségnek is kialakítható 200 m2- es családi ház, elvi építési engedéllyel eladó. Érdeklődni: 15-248-as gyöngyösi telei on szám on. ____ ________ V erpeléti 2,5 szobás, központi fütéses családi ház, műhelynek alkalmas mel­léképülettel. kerttel eladó. irányár: ü50 000 Ft. Érdeklődni: Eger, 16-440-es te­lefonon. _____________________________________ E ladó 647 m- alapterületű, társasházépí- tésre is alkalmas telek Egerben, a Vö­rösmarty utcában. Érdeklődni: minden­nap 8—13 óráig, a 12-510-es telefonon. Gyöngyös. Verseny u. 12 1. III. 34. 48 m*-es, gázfűtéses, parkettás, tehermen­tes lakás kp.-ért eladó. Érdeklődni te­lefonon: 13-152 49—58-a<s mellék.__________ G arázs eladó Eger. jArpád jl 9. A 6._ B elvárosi 3 szoba, összkomfortos, gázfű­téses. telefonos, kertes, udvaros ház el­adó. Eger, Széchenyi u. 37.. Varga Sán­dor. . Eladó 63 m--es, 2 szobás, erkélyes. II. emeleti szövetkezeti lakás Egerben. a Remenyik Zs. utcában. 1988. évi kiköltö­zéssel, kp. + OTP-átvállalással. „Meg­egyezés 336” jeligére az egri hirdiétöbe. Keresek Egerben új. összkomfortos há­zat. 120 m--ig, telekkel. ..Tavasz 331” jel­igére ^_jeg£i_J}irdető be. ____________________ G arázs a Homok utcában kiadó. Eger, telefon: 11-124. Garázst keresek a belvárosban. (Vétel, bérlet is érdekel.) „Igényes 332” jel­igére az egri hirdetőbe. ___________ E gri sétálóbelvárosban lévő 100 m2-es, háTomszobás, komfortos tanácsi lakáso­mat, amelyhez 30 m2 a házban lévő pin­ce is tartozik, elcserélném egri kisebb, kettő + fél, vagy egy 4- kétszer félszo­bás. komfortos lakásra. A lakással együtt garázscsere-leíietőség is fennáll. A lakás telefonnal rendelkezik. Ajánlatokat „Ér­tékkülönbözet 376” jeligére, január 24-ig a Magyar Hirdető Egri Kirendeltségére kérem, melyre válaszolok. Egyszobás, összkomfortos tanácsi laká­som elcserélném egy -f félszobás taná­csira. Eger, KalLómalom u. 18. II. 10. JÁRMŰ NVSA és Zsiguli Combi eladó. Eger. Len- key u. 7. VEGYES Index—18. Revolver automata eszterga, FO—23 oszlopos fúrógép, állványos me­netfúró gép. 8-aslg eladó. Eger. Váci M. u. 46. Telefon: 14-599._____ P eavey TNT 130-as erősítő. Roland RE— 501-es Chorus-echo Audio-Sonic. dupla- kazettás magnó eladó. Eger, telefon: 25-544, 10—14 óráig.__________________________ Mobil 50 iégbefúvós olajkazán eladó. Eger, Pető u. 4, Várállomásnál. Korrepetálást, érettségire, felvételire való felkészítést matematikából. kémiából vállal. Eger, "Bérc u. 24'a. ÁLLÁS «INGATLAN Megbízható férfi vagy .ió erőben lé­vő női munkatársat keresek cukrász- műhelyembe. beta­nított munkára. Ér­deklődni lehet: az egri 15-600-as telefo­non. i szoba. összkomfor­tos OTP-lakásun- kat elcserélnénk na­gyobb. bármilyen komfortfokozatú ta­nácsi lakába. .Fel­újításra szoruló is” jeligére az egri hir­detőbe. m--es garázs Egerben. Vörösmar­ty u. 30—32. sz. alatt eladó. Érdeklődni lehet: 16-985-ös tele­fonon. vagy a hely­színen, III 34. ________ E ger. Egészségház u. 11. sz. alatt, má­sodik emeleti kettő és fél szobás örök­lakás. 1988. évi be­költözéssel eladó. Telefon: 16-382. Eladó egy + két fél­szobás OTP-örök- lakás Eger. Zalka Máté 10. VI 46. Ér­deklődni: 16 h-tól. Eladó pince. prés­ház Gyöngyöspa­tán. hétvégi pihe­nésre is alkalmas, villany van. Érdek­lődni : Gyo,ngyöspa­ta. Fő út 83.. dél­után. Eger gyógyüdülő­övezetében • négy szo­bás sorház, garázs - zsal eladó. Eger. Hild J. u. 1. Tele­fon: 10-466 ___________ M átrafüredhez 1 km- re. Abasár-Felsőn 2 és fél szobás, össz­komfortos családi ház eladó. Érdek­lődni: bármikor. Rá­kóczi 38.___________ C sendes, kiépült fa­lusi helyen, városi kényelemmel csa­ládi ház. kerttel el­adó. Zsóri-fürdő a közelben. gázveze­ték az utcában van. Érdeklődni: Monos­toriné. Szentistván. Táncsics u. 21.. vagy Füzesabony. 213-ajs telefonon. Egerben 690 m2 tel­ken. 4 szobás csa­ládi ház eladó. Ér­deklődni : Bartók tér 21 a. Tel.: 15-115. Garázs tárolóval, Lajo&városban el­adó. Érdeklődni: Eger, Koszorú u. 35. Eladó 2 szobás csa­ládi ház. azonnal be­költözhetően. Kom­polt. Hámán Kató u. 89. Érdeklődni: Kompolt. Dózsa Gv. 38. ____________________ G yöngyösön, a Recs­ki út 26. sz. alatti 2 szobás, összkom­fortos. kertes csa­ládi ház. beköltöz­hetően eladó. Ér­deklődni : a helyszí­neit.__________________ G arázc eladó vagy kiadó. Eger. Páoay S. u. 6. sz. alatt. Érdeklődni: Eger. Almási P. u. 57. sz. Eladó Heves köz­pontjában 490 n.-öt telek. beépíthető Érdeklődni: Heves Vörös Hadsereg u. llv Telefon: 11-069 Meleg vizű fürdő­nél, Jászárokszállá- son, közművesített üdülő eladó. Irány­ár: 450 000 Ft. Ér­deklődni : Tóth Já­nos, Gyöngyös. Gó­lya 73. ________ E ger, Arany János u. 1. sz. alatta la­kás eladó. 2x3 szo­ba. összkomfort -f pince. Érdeklődni: Tiszafüred. Kiss Pá] u. 7. sz„ Mező Gyu­la. ____________________ K is ház eladó 500 n.-öl telekkel. Ti- sza-parthoz közel. Érdeklődni: Tisza­füred. örvény. Bé­ke u. 7.. Mező Jó­zsef;_________________ G yöngyösön há­romszobás. össz­komfortos lakás sor­házban eladó. Ga- rázsilehetőség van. Érdeklődni: Gyön­gyös, Csalogány u. 61. sz. alatt._______ G yöngyösön. Sere­gély u. 10. sz. alat­ti, kertes családi ház eladó. Érdek­lődni: a helyszínen. Egerben állandó, jó forgalmú helyen bü- fé-falaitozó üzlet el­adó. ..Betegség mi­att” jeligére az eg­ri hirdetőbe. JÁRMŰ Eladó 8 éves piros 1200-as Lada. Érdek­lődni lehet: Tisza­nána. Vörös Hadse­reg u. 178„ 16 óra után. 850-esi Fiat eladó. Érdeklődni: Boco­nád. Bacsó B. u. 32. __________ I FA fixpótkocsit vennék ármegjelö­léssel. Németh Jó­zsef. Füzesabony. Herbária u. 5._____ A RO csukott. 243 D. féléves, eladó. Fü­zesabony. Ü ttörő u. 3._____________________ Z UK csukott, 3 éves. alig használt, eladó. Nagyréde. Petőfi u. 11. VEGYES Gyűjtő régi teodoli- tot (szintező), mik­roszkópot és egyéb optikai műszereket keres megvételre. Juhász Andor. Bp.. 1149 Nagy Lajos ki­rály útja 201. Rubin szovjet színes tv. jó állapotban el­adó. Eger. x Reme­nyik Zs. u. v 14. I. em. 3. sz. Telefon: 13-190,________________ E ladó egy almás- deres 5 éves kanca, kocsival együtt. Ér­deklődni: Heves. Al­kotmány u. 27.. egész nap._________________ M egkímélt állapot­ban lévő. alig hasz­nált 60 1-es Lehel fagyasztó eladó ..4000 Ft” jeligére az egri hirdetőbe.______ G yűjtő vásárolna régi órákat, porce­lánt, egyéb régisé­get. valamint már­kás karórákat (I. W. C. Pazek stb.). Juhász Andor. Bp.. 1149 Nagy Lajos ki­rály útja 201.______ K itűnő szülőktől törzskönyvezett né­met juhász kisku­tyák eladók. Heté- nyi Zoltán. Eger. Szalapart u. 81. Tel.: 11-933. HÁZASSÁG 34 éves. 175 cm ma­gas. nőtlen fiatal­ember. egyéb lehe­tőség hiányában ez­úton keresi leendő házastársát. Korban hozzá ülő. független hölgyek fényképes, bemutatkozó leve­lét ..Akácvirágzás” jeligére az egri hir­detöbe._______________ Keresem azt a füg­getlen férfit 46—52 éves korig, aki 170 cm, barna, legalább középvezető beosz­tásban dolgozik. Ká­ros szenvedélytől mentes. házasság céljából. Középko­rú hölgy vagyok, saját hibámon kí­vül elvált. 2 szoba, összkomfortos la­kásban egyedül élek. „Szeretet 345” jeligére az egri hir- detőbe.______.________ 4 8 és 49 éves., iro­dalmat. zenét, kül­földi utazást kedve­lő. egyetemet vég­zett barátok keresik korban és érdeklődé­si körben hozzájuk illő mélyérzésü höl­gyek ismeretségét házasság céljából, lakás, gépkocsi van. Lehetőleg fényké­pes válaszokat vá­runk. ..Holdfény- szonáta 43 752” jel­igére. Gyöngyös, pf. 115-re kérem. Házastárs? Élettárs? S zaba didő par tn er ? Címének titokban tartásával. levélben összeismertetjük az óhajának megfelelő társakkal. Közép- korúaknak korlát­lan lehetőség! Vá­laszborítékért tájé­koztatót küldünk. Forrás, 8231 Balaton- füred. pf. 40. 34 160 55, helyes, csi­nos. filigrán, érett­ségizett. emberi ér­tékekre igényes, gyermektelen elvált nő vagyok, jó anya­giakkal. Házasság céljából keresem ha­sonló adottságú fér­fi ismeretségét. Vá­lasz ..Szerelem — szeretet” jeligére az egri hirdetőbe. Megismerkednék 26 —33 év közötti há­zias. kertészetet sze­rető lánnyal. vagy elvált asszonnyal. 172 cm magas, nőt­len. lakással és jó anyagiakkal rendel­kező gépkocsikísé­rő vagyok. Minden levélre válaszolok, fényképet várok. .Hóvirág” jeligére. Heves. pf. 65. HALÁLOZÁS Értesítjük a rokonokat és ismerősöket, hogy id. MEZEI JÓZSEF hamvasztás utáni temetése 1987. január 20-án. 13.30 órakor lesz az egri Hatvani temetőben. _______A gyászoló család_______ F ájdalommal tudatjuk, hogy FAZEKAS ANDRASNÉ sz.: Erdélyi Klára elhunyt. Temetése 1987. január 20-án, 10 órakor lesz az egri Dónát temetőben. A gyászoló család Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy id. GÖMÖRY GYÖRGY türelemmel viselt, hosszú betegség után, 1987. január 4-én elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 1987. január 21-én. 13.30 órakor lesz az egri Urnatemetőben. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy özv. MOLNÁR FERENCNÉ sz.: Csőszé Rozália életének 72. évében. 1987. január 14-én, váratlanul elhunyt. Temetése 1987. január 19-én, 13.30 órakor az egri Hatvani temetőben. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapám, nagyapánk és dédipapánk, MOLNÁR FLORIAN IGNÁC 1987. január 7-én elhunyt. Temetése 1987. január 19-én, 15 órakor lesz az egri Hatvani temetőben. Gyászolja: leánya és családja Észak Heves Megyei Építő és Karbantartó Ipari Szövetkezet Egercsehi, felvételt hirdet ÉPÍTÉSVEZETŐI munkakör betöltésére. A munkakör betöltéséhez középfokú szakmai, alapfokú politikai, valamint legalább 5 éves szakmai gyakorlat szükséges. Besorolás: termelésirányító II. kategóriának megfelelően 5/1983. (XI. 12.) ME. sz. rendelet 4. sz. melléklet alapján. Jelentkezés: a szövetkezet központjában levélben vagy személyesen. Cím: Észak Hm.-i Építő és Karbantartó Ipari Szövetkezet Egercsehi, Iskola u. 2. Telefon: Egercsehi 16. r MAI 1 MŰSOROK ( mozi ) KG RÍ VÜRÜS CSILLAG: (Telefon: 11 **888) De. 10 órakor: Vízipók, csodapók Du. fél 4 és este 7 órakor: Mary Poppins I—II. Színes, szinkronizált amerikai zenés film 17-én, este 10 órakor: A lator VIDEOMOZI: Du. 4 és 6 órakor: Tomboló ököl Este 8 órakor: A sokk EGRI BRODY: (Telefon: 11-773) Du. 4 órakor: Mackókaland Du. 6 és 8 órakor: Szemünk fénye EGRI PRIZMA: 17- én de. fél 11 órakor: Matiné: Lolka és Bolka a Föld körül Du. fél 6 órakor: A kopasz kutya 18- án, du. 3 órakor: A Birodalom visszavág GYÖNGYÖSI PUSKIN: Nindzsa színre lép 17-én este 10 órakor is: VIDEOMOZI: Trinita és Sartana GYÖNGYÖSI SZABADSÁG: De. 10 órakor: Tin-Tin és a cápák tava 17—18-án: Nindzsa színre lép HATVANI VÖRÖS CSILLAG: De. 10 órakor: Kiki-Tiki-Tévi Varázslat (A Queen Magyarországon) HATVANI KOSSUTH: 17- én: Szerelem első vérig 18- án: A Saolin templom szent köntöse FÜZESABONY: 17- én: Utolsó lépés 18- án: Végtelen történet HEVES: 18-án : Londoni randevú ( rádió ) KOSSUTH 8.25 CSALÁDI TÜKÖR. 9.00 Színes, népi muzsika. 9.41 A föld. amelyen élünk. Kö­zömbös környezet. 10.05 Is­mét — a javából! Válogatás az elmúlt hét műsoraiból. 12.00 DÉLI KRÓNIKA. 12.30 Déli zeneparádé. Magyar Kornél műsora. 13.20 Nép­zenei példatár. 13.30 A haté­konyság növelése a mezőgaz­daságban. 14.10 A hét em­bere. 14.20 Mindennapi iro­dalmunk. 14.50 Régi. híres énekesek műsorából. Nelli Melba operaáriákat énekel. 15.10 Üj Zenei Üjság. 16.00 168 ÓRA. 17.30 Találkozás Ferencsik Jánossal. 17.55 Cziffra György Liszt-műve­ket zongorázik. 18.15 Hol volt. hol nem volt. .. 18.45 Viselkedjünk. Korányi Ta­más műsora. 19.45 A Rádió Dalszínháza. János vitéz. Kacsoh Pongrác daljáté­ka. 22.15 Európa hangver­senytermeiből. 23.42 Régi kórusmuzsika. 0.10 Himnusz. 0.15 Éjfél után. PETŐFI 8.11 Népszerű muzsika — világhírű előadók. 9.05 1986 londoni és New York-i lis­tavezető felvételei 10.00 SZOMBAT DÉLELŐTT. 12.00 Hírek németül, oroszul és angolul. 12.10 Jó ebédhez szól a nóta. 13.05 Miska bácsi le­velesládája. A gyermekrádió műsora. 14.00 MAGUNKAT AJÁNLJUK. Változatok a szórakozásra. 17.05 Magnó­sok. figyelem! 17.45 Sport. 18.30 Nóták. 19.05 Elvis Presley összes felvétele. 20.07 „Felzeng egy hang.” Leg­kedvesebb verseiből válogat Szűcs Ildikó. 20.31 A hang- lemezbolt könnyűzenei új­donságaiból. 21.05 Közkívá­natra! 23.15 Az elmúlt év emlékezetes dzsesszhangver­senyeiből. 0.15 Éjfél után. MISKOLC 8.20 Műsorismertetés. Hírek, időjárás, lapszemle. 8.10 Ho­vá menjünk, mit csináljunk? Programajánlat. 8.20 Vissza­pillantó. (Információk, tudó­sítások. riportok a hét leg­fontosabb eseményeiről.) 8.40 Napjaink kérdései. Ónodvári Miklós jegyzete — A zenét szerkesztik a hallgatók. Te­lefon: 35-510. 9.00 Észak-ma­gyarországi krónika. 9.30 Mikrofonlánc. Riporter: Hor­váth Kálmán — Sport. 9.55 —10.00 Műsorelőzetes. VASÁRNAP KOSSUTH 8.10 öt kontinens hét napja. Külpolitikai negyedóra. 8.25 Énekszóval muzsikával. 9.00 HÚSZAS STÚDIÓ. Csodák Zsombón. 10.05 Édes anya­nyelvűnk. Lőrincze Lajos műsora. 10.10 Barokk mu­zsika. 11.00 GONDOLAT­JEL. A rádió kulturális he­tilapja. 12.00 DÉLI KRÓNI­KA. 12.15 Harminc perc alatt a Föld körül. Nemzetközi magazin. 12.45 Gyermekálom. Faragó Vilmos jegyzete. 12.55 Népdalkörök pódiuma. 13.20 Mit üzen a rádió? 14.10 írfű- vészlemezek. 14.53 Közvetí. tés Simon István születésé­nek 60. évfordulóján a süme­gi művelődési házból. „Száll a rosta.’’. 16.05 Placido Do­mingo operafelvételeiból. 17.00 Értékmegőrző. Nézd meg az anyját... Szél Jú­lia riportja. 17.30 Komoly zenei lemezlovas. 18.15 Hol volt. hol nem volt... 18.40 Biblia. Magyar nyelvre for- díttatott Károli Gáspár ál­tal. 19.50 Török Erzsébet és Tekeres Sándor népdalfelvé­teleiből. 20.20 Yehudi Menu­hin hegedül. 20.40 Ezüstser­leg szekercével. 21.00 Örök­zöld dallamok. Holdfény­ben ... 22.10 Sporthíradó 22.25 Nóták. 23.00 A rádió lemezalbuma. 0.10 Himnusz. 0.15 Éjfél után. PETŐFI 8.05 Hurkacövekleves. An­dersen meséje. 8.50 Az MRT gyermekkórusa Bartók-mű- veket énekel. 9.05 101 dal Bing Orosby-val. 9.50 Ezüst- tükrös kávéházban... Az Akár Hi-Fi, akár nem című sorozat különkiadása. 11.10 Vasárnapi koktél. 12.03 Jó ebédhez szól a nóta. 13.05 Mit hallunk? Érdekességek a jövő hét műsorából. 13.31 „A lélegzet fölé.” Verseit el­mondja: Vaderna József. 14.00 Szerpentin. Az ismeret- terjesztő szerkesztőség órá­ja. 15.05 TÁSKARÁDIÓ. Az ifjúsági rádió műsora. 16.00 Poptarisznya. 21.05 TÁR­SALGÓ. Másfél óra iroda­lomkedvelőknek. 22.30 Vu- kán György szerzeményei­ből. 23.10 Örökzöld filmme­lódiák. 0.15 Éjfél után. MISKOLC 9.00 Jó reggelt, jó szórako­zást. jó pihenést! Zenés, in­formációs, szolgáltató fél­óra. 9.30 Riporternapló — Színes szőttes. Szerkesztő: Tölnai Attila, 10.25 Műsor­összefoglaló. 10.30 Szlovák nyelvű műsor. Hírek — A Bükkben jártunk. Riport — Zenés percek. 10.55—11.00 Információk és a délutáni műsor ismertetése. 18.00 Mű­sorismertetés. Hírek, időjá­rás. 18.05 Mérkőzésen, ver­senypályán. Vasárnapi sport- magazin. 18.27—18.30 Műsor- ismertetés. ( televizió ) 1. MŰSOR 8.30 Tévétoma gyerekeknek. 8.35 Utazz velünk! Ázsia kö­zepe. 9.10 Fiatalok pályakö­zeiben. Az ápolónő. 9.30 Röppályán maradni. 10.10 Más-kép. „Apropó farsang, apropó karnevál”. 10.55 Képújság. 14.42 Műsorismer­tetés. 14.45 Képújság. 14.50 ön: jelölt! 15.55 Budapesti Spartacus—Polisens Stock­holm Kupagyőztesek Európa Kupája. Női kézilabda-mér­kőzés. Közvetítés a Fáy utcá­ból. 17.40 HÍRADÓ. 17.55 Kas­télyok és várkastélyok Bel­giumban. Angol rövidfilm (ism.). 18.10 Sárga tenger­alattjáró. Popzenei maga­zin. 18.55 Családi torna. 19.10 Esti mese. 19.30 HÍRADÓ. 20.00 VERS — MINDENKI­NEK. Alekszandr Puskin: A tizedik parancsolat. 20.05 Halló, itt Iván cár! Szovjet filmvígjáték (1973). 21.35 Egy furcsa lány. Kishonti Ildi­kó műsora. 22.05 Jean Re- noir-sorozat. Tóni. Francia film (FF — 1934). 23.25 HÍRADÓ 2. 23.35 Himnusz. 2. MŰSOR 9.00 Szerencselovag. NSZK —csehszlovák tévéfilmsoro­zat. VIII '6—7. rész (ism.). 11.00—11.20 Nas Ekran. A pécsi körzeti stúdió szerb- horvát nyelvű nemzetiségi műsora (ism.). 16.40 Képúj­ság. 16.45 OBJEKTÍV. Tény- képek a szocialista világról. A külpolitikai szerkesztőség műsora. 17.30 Csengetés. Idő van? 18.15 A fekete város. Tévéfilmsorozat. VII 3. rész: Két szomszédvár (ism.). 19.10 Custer tábornok. Amerikai film (1968). 21.35 Mozart mindenkinek. Friedrich Gul­da zongorázik. NSZK film. 23.05 Képújság. VASÁRNAP 1. MŰSOR-8.25 Hírek. 8.30 Tévétorna gyerekeknek. 8.35 KUCKÓ. 9.05 Csörgősipka. Hol és kik­kel? 9.30 Narancs Harold. Amerikai tévékomédia. 10.00 Kapcsoljuk az Atrium-Hyatt Szállodát. Zenebutik. 11.00 Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki. Amerikai rajzfilm. Élet- és állattársak (ism.). 11.25—12.45 Vasas— Radnicki Beográd. Bajnok- csapatok Európa-kupája női kézilabda-mérkőzés. 15.05 Képújság. 15.15 A világ met­rói. Stockholm. 16.10 Rácz Aladár-cimbalomverseny. II. középdöntő — 1. rész. 17.25 DELTA. A művelődési fő­szerkesztőség tudományos híradója. 17.50 Nézzük együtt — Sziládi Jánossal. 18.25 Családi torna. 18.30 Meséről mesére. 19.00 A HÉT. 20.05 Derrick. NSZK bűnügyi film. Az út nem Rómába vezet. 21.05 TELESPORT. Caola- kupa nemzetközi női tőrví­vóverseny. összefoglaló a St. Moritzban megrendezett négyes bob VB-ről. 22.35 Hí­rek. 22.40 Himnusz. 2. MŰSOR 14.38 Műsorismertetés. 14.40 Bán Frigyes-sorozat. Büdös víz. Magyar film (1966, FF — ism.). 16.05 Ferencváros— Újpesti Dózsa bajnoki jégko­rongmérkőzés közvetítése a Budapest Sportcsarnok­ból. 18.15 GONDOLKODÓ. A művelődési főszerkesztőség tudományos hetilapja. Sport és tudomány. 19.00 Fájó kritika. Tévéfilm (FF — ism.). 20.05 Találko* zások Ferencsik Jánossal. 20.55 Hinta. Csehszlovák rajzfilm (ism.). 21.05 Az erő­szak korszaka. Francia té­véfilm. 22.50 A HÉT. 23.55 Képújság. CSEHSZLOVÁK TV 1. MŰSOR 8.36 Nyár Katkával (tévésorozat). 9.00 Úttörők magazinja. 10.00 Tu­dományos magazin. 10.40 Angol tévésorozat (ism.). 11.35 Honvé­delmi magazin FF. 11.55 Mező- gazdasági magazin (ism.). 12.35 Hosszú út az iskolába (NDK film). 13.55 Ciklocross. 15.20 Ze­nés vetélkedő. 16.00 Afrikai ele­fánt (dokumentumfilm). 17.30 Mi lányok a kisvárosból (tévésoro­zat). 18.05 Válasz a nézők leve­leire. 18.20 Esti mese. 18.30—I9.1J Tévémagazin. 19.30 Híradó. 20.00 A bosszúálló (olasz film). 21.35 Sporthíradó. 21.50 Történetek az életből. 23.30 A Belga Tv zenés, szórakoztató műsora. 2. MŰSOR 9.00 Az autóbusz sofőrje (felira­tos szovjet film, I. rész). 10.10 Orosz nyelvtanfolyam. 10.30—10.55 Német nyelvtanfolyam. 15.55 Uta­zó kamera. 16.25 Dukla Lihlava —TJ Gottwaldov (jégkorongmér­kőzés). 19.00 Tv-torna. 19.13 Es­ti mese. 19.30 Híradó. 20.05 A nyugtalan szerelem (tévéfilm, 1. rész). 21.10 A Híradó szerkesztő­ségében. 21.20 Jereván (doku­mentumfilm). 21.50 A cigány tá­bor az égbe megy (szovjet film). VASÁRNAP 1. MŰSOR 8.30 Gyerekeknek. 10.40 Tévéso­rozat (ism.). 12.10 Objektív (ma­gazin). 12.45 Nemzetközi síugró- verseny. 15.10 Autósok, motoro­sok magazinja. 15.50 Az arany­kapu. 16.40 Ezüst szél (cseh film) 18.20 Esti mese. 18.30—19.10 Ze­nés, szórakoztató műsor. 19 Híradó. 20.05 Diákballada (tévé­film, befejező rész). 21.30 Sport­híradó. 21.45 Az életem legszebb zenéje. 22.25 Síverseny (felvétel­ről) . , 2. MŰSOR 10.05 Folklórműsor. ,10.45—12.15 TJ Vitkovice—UK Bratislava fér­fi röplabdamérkőzés. 15.30 ZVL Presov—Irsta Vasteras női kézi­labda-mérkőzés. 17.05 Közked­velt melódiák. 17.45 Müsoraján- lat. 18.05 Lengyel útirajzfilm. 18.35 Maja, a méhecske (rajz­filmsorozat). 19.00 Tv-torna. 19.13 Esti mese. 19.30 Híradó. 2O.0> Dal és vers. 21.10 Híradó. 21.30 Az informátor bosszúja (NSZK tévésorozat).

Next

/
Oldalképek
Tartalom