Népújság, 1987. január (38. évfolyam, 1-26. szám)

1987-01-13 / 10. szám

1. NÉPÚJSÁG, 1987. január 13., kedd Brutyo János 1911-1987 Mély megrendüléssel és fájdalommal tudatjuk, hogy Brutyó János elvtárs, a munkásmozgalom kiemelke­dő személyisége, az MSZMP Központi Bizottságának tag­ja, az MSZMP Központi El­lenőrző Bizottságának nyu­galmazott elnöke, a Szak- szervezetek Országos Taná­csának tagja, országgyűlési képviselő, január 10-én, hosz- szan tartó betegség után el­hunyt. Brutyó János teme­tése január 19-én, hétfőn. 11 órakor lesz a Mező Imre úti temető Munkásmozgalmi Panteonjában. Elhunyt elv- társunk barátai, harcostár­sai, volt munkatársai 10.30 órától róhatják le kegyele­tüket a Mező Imre úti teme­tő fedett díszravatalozójá­ban. az MSZMP Központi Bizottsága az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottsága a Szakszervezetek Országos Tanácsa az Országgyűlés ★ Brutyó János 1911. novem­ber 20-án született Makón. 12 éves korától mezőgazda­sági napszámosként dolgo­zott, 18 esztendősen kitanul­ta az ács szakmát. 1932-ben Budapestre került és építő­munkásként dolgozott. 1933- ban belépett az építőipari szakszervezetbe, amelyben rövidesen az ács szakosz­tály vezetőségi tagja lett. Egy évvel később — Papp Lajos és Birkás Imre elv­társakon keresztül — kap­csolatba került az illegális párttal; egyik szervezője volt az 1935-ös építőmunkás sztrájknak, majd 1936-ban beválasztották a MEMOSZ Központi Vezetőségének vá­lasztmányába. A felszabadulás után részt vett Csillaghegyen a kommunista párt szervezé­sében, majd ennek titkára lett. 1946-tól — két hónapos pártiskola elvégzése után — a szentendrei járás párttit­káraként tevékenykedett. 1947-től a párt Szervezési Osztályán dolgozott. 1950 márciusától a MEMOSZ fő­titkárhelyettesi tisztét töl­tötte be. ezután 1951 febru­árjától 1955 májusáig építés­ügyi miniszterhelyettes volt. 1955 májusától az építők szakszervezetének elnöke, majd főtitkára volt. 1959-tól 1965-ig a SZOT főtitkára volt. Az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának elnöki tisztét, az MSZMP IX. kongresszusán történt meg­választásától. 1966-tól 1982- ig. nyugdíjazásáig töltötte be. Az MSZMP Központi Bizottságának 1957—66. kö­zött volt tagja. 1958 novem­berében Budapesten ország­gyűlési képviselőnek válasz­tották. 1961-ben tagja lett c Szakszervezeti Világszö­vetség Végrehajtó Bizottsá­gának. Egy évvel ezután a kormány kinevezte az álla­mi Kossuth-dij Bizottság elnökévé. Ádáz harcok Irak és Irán között Irak és Irán egyaránt saját sikereiről számolt be a vasár­napi harcokkal kapcsolatos hadijelentésekben. A bagda­di rádió ugyanakkor elis­merte, hogy az iraki erőknek nem sikerült kivetniük ál­lásaikból az iráni egysége­ket a jelenleg legfontosabb bászrai frontszakaszon. Az iráni hírügynökség sze­rint ezer iraki katona esett el a Bászrától délkeletre fo­lyó harcokban; az ellenség 200 harckocsit és hat harci gépet vesztett az említett terepszakaszon. Ugyané je­lentés szerint az iráni tüzér­ség vasárnap rakétákkal lőtte Bászrát és Bagdadot. Ez utóbbi állítást az ira­ki fél sem cáfolta. Szerin­Személyi változásokat je­lentettek be az Anhuj tar­tományi Hofej műszaki és tudományegyetem szakmai és pártvezetésében: ennek az egyetemnek a hallgatói in­dították el december 9-i meg­mozdulásukkal azt a tünte­téssorozatot, amely január 5-ig tartott, átterjedt több mint tíz más kínai felsőok­tatási központra, köztük Sanghajra és Pekingre. s amelyben a Kínai Állami Oktatási Bizottság becslése szerint 20 000—40 000 diák vett részt. A Kínai Kommunista Párt Központi Bizottsága és az Államtanács döntése értel­mében leváltották az egye­tem elnökét és alelnökét. Az egyetem új elnökévé Teng Tenget, a pekingi Csinghua egyetem alelnökét, az Álla­mi Tudományos és Műszaki Bizottság miniszterhelyette­sét nevezték ki. Peng Pej- jünt, az Állami Oktatási Bi­zottság alelnökét nevezték ki te a rakéták lakott körze­tekbe csapódtak be; Bászrá- ban huszonkét személy vesz­tette életét a rakétacsapá­sok következtében, s a Bagdad elleni támadások is több halálos áldozatot köve­teltek. Irak is indított vasárnap rakétatámadásokat; ezek cél­pontja több nyugat-iráni vá­ros volt — közölték Bagdad­ban. Az iráni fél is hírt adott ezekről a támadások­ról, hozzáfűzve, hogy Dezful, Rámhormuz, Borudzserd és Navahand lakott területei­re hullottak iraki föld-föld rakéták, lakóházakat dönt­ve romba és számos polgári személy életét oltva ki. az egyetemi pártbizottság titkárává. A leváltásokat és a kine­vezéseket hétfőn jelentette be az egyetemen Csou Kuang-csao. a KKP Köz­ponti Bizottságának tagja, a Kínai Tudományos Akadé­mia alelnöke. A változáso­kat kommentálva elmondot­ta, hogy Fang Li-cse, az egyetem leváltott alelnöke hosszú időn át a burzsoá li­beralizmust propagáló és a négy alapelvet (a szocialis­ta utat, a népi demokrati­kus diktatúrát, a kommunis­ta párt vezető szerepét és a marxizmus—leninizmus) semmibe vevő nyilatkozato­kat tett. Kísérletet tett ar­ra, hogy megingassa a párt vezető szerepét és eltérítse az egyetemet a szocialista úttól. Kuan Vej-jan, az egyetem elnöke és az egye­temi pártbizottság helyettes titkára súlyos mértékben el­hanyagolta a kötelességét, aminek következtében meg­gyengült az ideológiai és a politikai munka az egyete­men. Jaruzelski Rómában Wojciech Jaruzelski, a Lengyel Államtanács elnöke, a LEMP Központi Bizottsá­gának első titkára tegnap háromnapos hivatalos láto­gatásra az olasz fővárosba érkezett. A ciampinoi repü­lőtéren a lengyel vendéget Bettino Craxi olasz minisz­terelnök fogadta. Jaruzelski és Craxi még a repülőté­ren rövid megbeszélést tar­tott, a hivatalos tárgyalások délután kezdődnek. Amerikai nukleáris kísérletek Hat föld alatti nukleáris robbantást tervez az Egye­sült Államok az elkövetke­ző három hónapban. Az el­ső idei fegyverkísérletet va­lószínűleg február 5-én hajt­ják végre a nevadai köz pontban. Ezt a The New York Times jelentette hét­főn, jól értesült forrásokra hivatkozva. Az energiaügyi minisztérium, amely hiva­talosan az ilyen kísérletek irányítója, nem adott ki előzetes közlést. Korábban más forrásokiból olyan érte­sülések láttak napvilágot, hogy már január végén vég­rehajtják az első föld alatti robbantást, egy igen kis erősségű nukleáris töltet­tel. Mint ismeretes, a Szov­jetunió, amely már több mint másfél éve egyoldalú­an felfüggesztette nukleá­ris fegyverkísérleteit, a múlt év végén bejelentette, hogy azok felúj ítására”*kény- szerül, ha az Egyesült Álla­mok folytatja az új típusú 'nukleáris eszközök kifej­lesztését. Az amerikai hiva­talos érvelés szerint azon­ban „mindaddig, amíg a nukleáris fegyverek jelentik az elrettentő erő legfonto­sabb elemét, az Egyesült Államok és szövetségesei biztonsága érdekében szük­ség van a kísérletekre". Rendcsinálás a hofeji egyetemen rC Külpolitikai kommentárunk —i Japán vendég Európában NAKASZONE JASZUHIRO BERLINBEN tárgyal — jelentik ma vezető helyen öt kontinens rádió- és televízióállomásai, újságai. •— A japán kormányfő összesen egy hetet tölt kontinensünkön. Ezalatt Eu­rópa, pontosabban Észak- és Kelet-Európa négy or­szágát kereste, illetve keresi fel, utazási tempója te­hát hazája világszerte ismert és dicsért fejlődési se­bességét idézi. Napjainkban mindennaposak a vezető politikusok látogatásai. Közülük nem kevés az olyan, amit a hír- ügynökségek kommentátorai, rutin- vagy egyszerűen protokolláris eseményekről lévén szó, alig méltatnak figyelmükre. Ez nem ilyen utazás; nem véletlen, hogy a megfigyelők nagy terjedelemben foglalkoz­nak vele. Vajon miért? Talán azért, mert Nakaszo- ne, aki már 1982 végén átvette pártja (a Liberális Demokrata Párt) és a kabinet vezetését, ritkán moz­dul ki hazulról? ALIGHA: A MINISZTERELNÖKNEK ez pontosan a tizenötödik külföldi útja. Akkor mégis miért e megkülönböztetett figyelem, talán a felkelő nap or­szágának gazdasága számára oly fontosak lennének a meglátogatott országok, Finnország, a Német De­mokratikus Köztársaság, Jugoszlávia és Lengyelor­szág? A válasz megintcsak semleges; a japán kül­kereskedelemnek gyakorlatilag csak elhanyagolható töredéke az ezzel a térséggel folytatott árucsere. (Igaz, a tárgyalásokon feltehetően mindegyik ország­ban szóba kerül a gazdasági kapcsolatok bővítésé­nek lehetősége is.) A kizáró módszerrel eljutottunk a lényegig: Na- kaszone európai körútja politikai okok miatt váltott ki ekkora figyelmet. Ez kettős értelemben is igaz. Az egyik — történelmileg is érdekes — vonatkozás az, hogy a meglátogatott országok mindegyikében most jár először japán miniszterelnök (részben ezért beszélt a japán külügyminisztérium közleménye „új korszakról”). DE VAN A FIGYELEMNEK még egy, talán ennél is fontosabb motívuma. Eredetileg úgy volt, hogy Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára januárban Japánba látogat. Ehhez az utazáshoz azonban a két­oldalú és az egyetemes viszonylatok még nem értek meg. Nákaszone nyilvánvaló gesztusnak szánta azt, hogy négy, a Szovjetunióval kiemelten jó kapcsola­tokat (két ország esetében szoros szövetségi kapcso­latokat) fenntartó országba látogat. Ilyen értelemben nyer különös jelentőséget a kormányfő kinyilvání­tott szándéka, amely szerint európai útjának „elő kell mozdítania a kelet—nyugati párbeszédet.” Harmat Endre Küzdelem a hó ellen (Folytatás az 1. oldalról) nehézségek közepette —szál­lították az utazókat. A MÁV Hatvan Körzeti Üzemfőnökségének informá­ciói arról szóltak, hogy a vonatok bizony rendkívül sokat. — egytől négy órát — késtek. A tehervonati for­galmat leállították, csak az energiával és a gyorsan rom­ló árukkal kapcsolatos fuva­rozás folyik. A legnagyobb problémát a váltók állítása okozza. Hiába tisztítják azo­kat folyamatosan, a szél és a hó együttes „munkája" következtében újra meg új­ra meg kell ismételni ezt a műveletet. Ebbe a tevékeny­ségbe már a pihenő dolgo­zóikat is bevonták, azaz megerősített csapattal ren­delkeznek. A közúti igazgatóságnál arról értesítettek, hogy An- dornaktálya és Mezőkövesd között járhatatlan az út. Mikófalvától Eger felé pedig nehézkes a közlekedés. Eger környékén valamennyi bekö­tőút járhatatlan. Nem lehet személygépkocsival halad­ni. Borsodnádasd—Mónos- bél—Balaton, Szarvaskő— Vadna. Szilvásvárad—Nagy- visnyó, Andornaktálya— Makiár. valamint Felsőtár- kány és a megyehatár kör­zetében. A gyöngyösi térség­ben a főutak két nyomvona­lon nehezen, a mellékutak pedig csak teherautók szá­mára járhatók. Heves kör­nyékén két nyomvonalat le­het használni a 3-as. a 31-es. a gyöngyös—hevesi és a jászárokszállás—tarnamérai úton. Nehezen járható a 33- as. a gyöngyös—verpeléti, a kápolna—verpeléti, a detk— domoszlói, a detk—nagyfü- gedi, a kápolna—tenki út, valamint a vécsi, nagyúti, mezőtárkányi, egerfarmosi bekötőút. Járhatatlan a hal- majugra—kápolnai, a heves —pusztataksonyi. a besenyő- telek—tiszanánai. a kisköre —poroszlói, a poroszló—bor- sodivánkai út és a pélyi, átányi. tarnabodi bekötő szakasz. ,• Az egyes megyei vállala­toknak sem kis gondot okoz a tél. A Heves Megyei Ál­lami Építőipari Vállalat, az Egri Tamép, valamint az Evill erre a hétre részben fagyszabadságot, részben kö­telező szabadságot rendeltei. A visontai Thorez bánya­üzembe tegnap Jászszent- andrás és Heves térségéből, — érdeklődésünk időpontjá­ig — még nem érkeztek be a dolgozók. Más megoldás híján a cégnél a saját terep­járót is igénybe veszik. Öröm, hogy mindezek ellené­re a termelésben nem volt fennakadás, a bentlévők az időjárással dacolva végezték feladatukat. A Mátravidéki Fémművek siroki gyárába Poroszlóról és Egerfarmosról nem érkeztek be az embe­rek. Az egri Finomszerel- vénygyárba Balatonból két óra késéssel. Mezőkövesdről és Szomolyáról pedig — a délelőtt folyamán — nem „futottak be" a járatok. A posta illetékesei elmond­ták. hogy Budapestről nem indult el időben a postavo­nat. így a központi napila­pokat egyáltalán nem kap­ták kézhez a megyei előfi­zetők. A Népújság is csak Egerbe, Hatvanba, Gyöngyös­re és Füzesabonyba jutott el. Ennek az az oka. hogy a gépkocsik képtelenek vol­tak megközelíteni a többi helységet. Az ígéret szerint — ha az időjárási viszonyok ezt lehetővé teszik — az el­maradt lapokat a maiakkal együtt kézbesítik. Albán évforduló A köztársaság kikiáltásá­nak 41. évfordulójáról va­sárnap ünnepi gyűlésekkel, koncertekkel és más rendez­vényekkel emlékeztek meg az Albán Szocialista Népköz­társaságban — jelentette az ATA albán hírügynökség. A Zeri i Popullit, az Albán Munkapárt KB napilapja vezércikkekben méltatta az országban elért vívmányokat, a IX. pártkongresszus hatá­rozatai megvalósításában született sikereket, s kiemel­ten szólt a február 1-re ki­tűzött törvényhozási válasz­tások előkészületeiről. A moszkvai Izvesztyija hétfői számában az évfordu­ló alkalmából méltatja az el­telt több mint 40 esztendő szocialista építőmunkájának eredményeit. A cikk szerző­je, Dmitrij Csuvahin, a szov­jet—albán baráti társaság vezetőségének alelnöke hang­súlyozza, hogy az albán nép nagy eredményeket ért el az eltelt időszak alatt. A szov­jet embereket örömmel töl­tik el a szocialista Albánia vívmányai, s büszkék arra. hogy a nehéz években szo­lidárisak voltak az albán dolgozókkal, anyagi segítsé­get és tárpogatást nyújtottak nekik. A szovjet emberek termé­szetellenesnek ítélik a két ország kapcsolatainak jelen­legi állapotát, s azit remélik, hogy a szovjet és az albán nép testvéri kapcsolatait vé­gül is sikerül helyreállíta­ni — mutat rá az Izvesztyi­ja. — A Szovjetunió követ­kezetesen tartja magát ahhoz az álláspontjához, hogy ren­dezni kell a kapcsolatokat a szocialista Albániával, és síkraszáll a normalizálást gátló tényezők leküzdéséért. Sajnos a letakarított havat a szél azonnal visszahordja v (Fotó: Kőhidi Imre)

Next

/
Oldalképek
Tartalom