Népújság, 1986. február (37. évfolyam, 27-50. szám)

1986-02-08 / 33. szám

NÉPÚJSÁG, 1986. február 8., szombat Terpesszajla vagy Szajlaterpes? Szomszédvárak—egyesülés előtt Kétmillió forintba került az új posta, imelyet jövőre szerei nének a crossbar-hálózatba is bekapcsolni Az új házsorok bizonyítják: van mit a tejbe aprítaniuk a két község lakóinak A tájékozatlan utazó egy települést lát a Sírokról leágazó miiül utolsó kanyara után kibukkanni egy domb takarásából. Csak akkor jön rá, hogy valójában két községgel van dolga, amikor a Szajla kéz detét jelző tábla után beljebb, a házak között egy Terpes felirattal is találkozik. A gyakorlatlan szem már nem tudja felfedezni az egyko ri határokat, ám a falujukra büszke szajlaiak és terpesiek gondosan számon tartják hol végződik az egyik, s hol kezdődik a másik telepi! lés. Ebből az összenövésből egyébként olyan furcsaságok is szármáz nak, hogy a két falu találkozásánál levő utca tcrpcsi oldalát Rákóczi útnak, a szajlai oldalát Táncsics útnak nevezik, vagy hogy a terjeszkedés következtében az egykor a határban fekvő temető belterületre került, s a halottak békés birodalmával átellenben a földi örömök tanyája, a helyi bisztró kapott helyet. is, mely Medveczki Istvánék kerítése mögül száll ki a jár. da fölé. Hajnalban áldoza­tául esett a téli falusi szo­kásnak az egyik hízó, s most maga a fiatal gazda kavargatja a sercegve sülő tepertőt, — Nem volt túl nagy a malac — közli szerényen —, mindössze 170—180 kiló... Míg azon mélázom, meny. nyi finom falat kerül majd a családi asztalra, elérünk a nemsokára átadásra kerülő óvodához, melyet egy régi házból alakítanak ;ki. Har­minc kisgyerek otthona lesz majd, ha elkészül. Jelenleg éppen a falakat festi Nagy Sándor kisiparos, az egysze­mélyes alvállalkozó. Pihen­tető, világoszöld és barát­ságos sárga szín kerül a szürke vakolatra, s a hatal­mas ablakokon beáradó fény­ben nem nehéz elképzelni a majdan itt játszadozó oviso­kat, — A körzetesítés miatt óvodába, bölcsődébe a szomszédos Bükkszékre kell áthordani a gyerekeket — mondja a mester. — Az álta­lános iskolások nagy része szintén oda buszozik, ami bizony törődéssel, fáradtság­gal jár. Ha ez az épület el­készül, legalább a picinyek egy része itt marad. Köny. nyebb lesz nekik is, a szü­lőknek is. VLsszaúton a tanácsháza felé, megemlíti még az el­nök az elmúlt évek egyéb beruházásait is. Megtudom, hogy számos utat aszfaltbur­kolattal látták el — nincs is sár semerre! —, hogy fel­újították a szajlai kultúrtiá- zat, a volt tanácsházát, te­tőt cseréltek a (terpesi mű­velődési otthonon és kétsze­resére bővítették az orvosi rendelőt, s még egy motoros fecskendőt is vásároltak a tűz­oltóegyletnek. Eredmények­ben, tenniakarásban tehát nincs hiány, s ha a költségve­tés takarója hosszabb lenne, tovább tudnának nyújtózkod­ni a Tárná völgyi települése­ken is. De hát, itt megint olyan országos problémához értünk, mely nemcsak Terpest és Száj lát érinti. A VII. ötéves tervben a vízmű kiépítését tekintik leg­fontosabbnak a községbeli. ek, hiszen a Köjál magas nitráttartalma miatt az ivó­vizet egészségtelennek minő­sítette. Emellett természete­sen a kisebb horderejű, de ugyancsak fontos feladatok­ról sem feledkeznek meg a következő években a veze­tők. Szeretnének bekapcso. lódni az idegenforgalomba is. S hogy .nem megalapozat­lan ez a törekvésük, máris bizonyítja, hogy egyre töb­ben érdeklődnek eladó há­zak iránt Budapestről és az Alföldről. Az adottságok pedig igazán kedvezőek, hi­szen közel van a bükkszéfci strand, s a település körül ott magasodnak a Mátra erdővel borított vonulatai; kellemes látványként, friss levegőt árasztó „gyógyszer­ként”, kirándulásra, test­mozgásra csábítva a hétköz­napok egyhangú hajszájába belefáradt tesitet.lelket. Remélhetőleg valóra válik majd az elnöknek és a vele egyetértő, mindkét falubeli­eknek az a törekvése is, hogy igazából egyesíthessék erejüket. Hiszen együtt könnyebb — ősi igazság ez. És lehet, hogy túl egyszerű ítélkezni az ügyben végül is nem érintett, felületesen tá­jékozott idegennek, de olyan fölöslegesnek tűnnek azok a helységnévjelző táblák a te­lepülés közepén. Hiszen, he — már távozóban — vissza­nézünk az ófalúi templom­dombról. ákárhogyan me- resztgetjük is a szemünket, csak egy községet látunk a kiszélesedő völgyben, s nem érzékeLjiük azokat a határo­kat, melyeket a terpesiek és a szajlaiak egy része oly ma­kacsul fejében tart. Kép és szöveg Koncz János Medveczki István, a fiatal gazda kavargatja az ínycsik­landó tepertőt „Viszek egy kis friss almot a nyulak alá” — mondja Vitéz Mihályné Délelőtti séta: mind nagyobb szükség lenne az öregek napközijére Ezek persze, csak kurió­zumok, s nem is miattuk fáj igazán a közös tanács elnö­kének, Horuczí Flóriánnak a feje. Sokkal inkább amiatt, hogy már második éve nem tudják véghez vinni a két falu egyesítését. Azaz: nem sikerült papíron is hitelesí­teni azt, ami az életben már úgyis magától megtör­tént. Sokat halltunk mostaná­ban a társközségek közötti vitákról, huzivonákról, ám ezek többnyire annak a kö­vetkezményei, hogy a sok­szor nyolc-tíz kilométerre levő települések közül az egyik (többnyire az, ahon­nan elköltözött a hivatal) óhatatlanul hátrányos hely­zetbe kerül. A kívülálló azonban nem nagyon érti, hogy itt, ahol már tulajdon­képpen egy község a két község, milyen félelmek tarthatják vissza az embe­reket az egyesítéstől, ami pedig sók mindent még egy­szerűbbé tenne. — Mindig is volt a két falu között valami versen, gésféle, amit azonban las­sanként el kéne felejteni és inkább az összefogást he­lyezni előtérbe — mondja az elnök. — Az emberek jó ré­sze ezt meg is értette, hi­szen a falugyűléseken meg­szavazták az egyesülést és csak azon kerekedett vita, ■melyik név kerüljön előre, mert gondolták, hogy ame­lyik az összevont név végé­re kerül, az előbb-utóbb le­kopik majd. Pedig ez nem szükségszerű. — Miután a lakosság meg­szavazta, mi annak rendje és módja szerint elküldtük az egyesítési kérelmünket a megyei elöljáróinknak, ők pedig továbbították a Mi­nisztertanács Tanácsi Hiva­talának. S bár azóta ez a testület már megtárgyalta a hasonló kéréseket, eddig mi sem elutasító, sem igenlő választ nem kaptunk. így hát tovább húzódik ez az áldatlan helyzet. A fő gond ecsetelése után a már testet öltött, illetve megvalósításra váró tervek­re terelődik a szó, s oldó­dik az elnök rosszkedve is. Mivel éppen szabadságon van, szívesen végigkalauzol „birodalmán”. Otthagyjuk hát az ii;oda melegét, s a nedves téli hidegben falujá­rásra indulunk. Alig lépünk néhányat, máris egy Ikarus körül várakozó társaságra leszünk figyelmesek: a köz. ség büszkesége, a hagyo­mányőrző csoport indul ép­pen Egerbe, hogy betlehe- mes játékot mutasson be a kórház nyugdíjasainak. A Nagy Sándorné tanárnő ál­tal vezetett, s a tanács tá­mogatásával működő együt­tes szép sikereket mondhat magáénak. Felléptek több­ször is a pusztavacsi béke­fesztiválon, a Mezőgazdasági Múzeumban, de hallhattuk láthattuk őket éppen most, karácsonykor a rádióban, televízióban is. Továbbmenve egy idős, szemre is legalább 70 éves nénikével találkozunk, aki egy nálánál is nagyobb ba­tyut apró, gyom léptekkel visz lefelé az utcán. míg meg nem állítom. — özvegy Vitéz Mihály­né vagyok, lelkem — néz rám élénk szemekkel a zi­zegő szalma alól. — A gye. rekeimhez megyek, viszek egy kis friss almot a nyula- ik dlá. A kisunokám van csak ilyenkor itthon. ö se­gít takarítani az ólakat, merthogy a felnőttek nappal odavannak dolgozni. Ez más családok esetében is így van, s szinte termé­szetes, hogy a sziámi ikrek, ként összenőtt két falu dél­előttönként csöndes, szinte már kihalt. Néhány gyesen levő anyuka levegőzteti a ki­csinyét, nyugdíjasak ballag­nak hazafelé a bevásárlásból, néha egy-egy traktor zúg el mellettünk. — Több mint háromszá­zan járnak el dolgozni a környékbeli üzemekbe, fő­leg a Mátravidéki Fémmű­vekbe — tájékoztat a ta­nácselnök. — Sokan dolgoz­nak a Búzakalász Tsz-ben is, illetve itt-ott a helyi intéz, ményeköen. Nekik ebédet a bisztró biztosít, méghozzá — ha mindig úgy főznek mint ott. jártamkor — finomalt. Ba- romfiaprólék-leves gőzölög a tálban, utána lekváros fánk következik. — Nemcsak az előfizetők­nek, de a betérő vendégnek is tudunk meleg ételt adni — mondja az üzlet vezető, je. Juhász Gábor, akinek szemmel láthatóan jólesik a dicséret. — Március óta szerződéses formában üze­melünk, és ez több gonddal jár. De — ne vegye dicsek­vésnek —, elég jól sikerült megszervezni az utánpótlást. Még a szomszéd községekből is átruccannak hozzánk. Ami igaz, igaz: igyekszem is csa. lógatni őket, elvégre zsebre megy a játék■ Mióta itt va­gyok, kitapéláztattam, aszta­lifocit, rexasztalt hozattam Szilveszterkor mulatságot rendezünk vacsorával, zené. vei, tombolával, ahogy illik, hagy flancoljanak a terpesi­ek, a szajlaiak is, ne csak a városi emberek! Megnézzük később a falu­széli szántót, ahol ötven tel­ket parcelláz majd ki a ta­nács a házépítő fiatalok se­gítődére, ezzel is növelve a község megtartó erejét. Mert bár a léiekszám nem csök­kent, s ez már önmagában is örvendetes, az elöregedés országos tendenciája itt is érvényesül. Szükség lenne egy öregek napközi otthoná. ra, hely hiányában egyelőre ezt nem lehet megvalósítani. A tanács így segélyekkel, olcsó ebéddel és a szociális gondozóinak munkájával se­gít a rászorulókon — akik sajnos, mind többen vannak. Sétánkat folytatva megnéz­zük az új postát, melyet 1987-ben szeretnének bekap­csolni a crossbar-telefonháló­zatba is. Megmutatja az, el­nök a két gázcseretelepet, melyeket társadalmi mun­kában készítettek el a köz­ségbeliek. Bármerre járunk is — vadonatúj, többszin­tes vagy a régi időket őrző árkádos házak között —. feltűnő rend van mindenütt. Nincs eldobott papír a jár­dán vagy az útszélen, az árkok gondosan kitakarítva, a sövények megnyírva. s a portákon is példás tisztaság honol. Jólesik látni, hogy ennyire törődnek környeze­tükkel az itt élők, s ez biz­tató jel lehet a jövőre néz­ve. Igencsak jóleső az illat Egri fellé­pésre indul a lassan or­szágos hírű terpesi hagyományőrző asszonykórus

Next

/
Oldalképek
Tartalom