Népújság, 1985. október (36. évfolyam, 230-256. szám)

1985-10-01 / 230. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXXVI. évfolyam, 230. szám ÁRA: 1985. október 1., kedd 1,80 FORINT AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Több törődést...! Mennyit jelent manapság mindennapi életünk során a tapasztalat? Sok esetben mindent. Mert. míg külön­böző gazdaságokban az egyes döntések meghozata­la előtt a helyes út kere­sésén gondolkodnak, addig elvész a drága idő. Ez pe­dig a legtöbbször behozha­tatlan. Az életét egy mun­kahelyen ledolgozó nyugdí­jas főmérnök, szakmunkás, vagy vállalati vezető ilyen­kor nagyon sokat segíthet. Mégis, már évek óta ta­pasztalható jelenség, hogy nyugdíjasaink többsége más munkahelyen keres mun­kát, s a legtöbbször nem a számukra legismertebb szakterületen tevékeny­kednek még jó néhány esz­tendőn keresztül. Nemrégiben egyik me­gyei nagyvállalatunknál több mint negyvenévi munka után nyugdíjba vo­nuló szakmunkás azon ke­sergett, hogy még csak ke­zet sem fogtak vele a bú­csú alkalmából. Igaz, ka­pott ő valami kevés pénz­jutalmat, de mégsem a la­pos boríték keserítette el. Hanem az. hogy amikor a papírjait fölvitte az igaz­gatói titkárságra aláíratni, a főnök még csak ki sem jött. Kiküldte az okmányo­kat a titkárnővel az elő­szobába. Pedig, ha csak annyit mond: viszontlátás­ra ... Ugyanakkor pedig hangzatos előadásokat tart a munkaerőhiány csökken­tésének lehetőségeiről. Egyik volit válogatott sportolónk éveken keresz­tül ért el kitűnő eredmé­nyeket, s szerzett ezzel együtt dicsőséget 1 klubjá­nak is. Sportvezetők, ed­zők egész sora, akiknek valamikor is köze volt a versenyzőhöz, bőven meg­kapták az elismerést. Az­tán, amikor visszavonult az aktív sportpályafutástól, egyik pillanatról a másik­ra elfelejtették. Közben gyermeket szült, s edzői diplomát szerzett, majd fel­ajánlotta: több éves ta­pasztalatát a hőn szeretett egyesület fiataljainak ad­ja át. A néhány hónapos távoliét után úgy fogadták, mintha először lépte vol­na át azt a bizonyos kü­szöböt, s finoman tudtára adták: nincs szükség rá, még a társadalmi munká­jára sem. Erre mondják katonáék- nál, hogy kiszolgált, meg­kapta az obsitot. Pedig ezek az obsitok jóval töb­bet érdemelnének. Nem törvényszerű ugyanis, hogy valaki a nyugdíjkorhatár elérésével munkaképte­lenné válik. Ellenkezőleg: munkakedvük, töretlen hi­tük, s szorgalmuk elisme­résre méltó. Mégis hány­szor érzik a nyugdíjasta­lálkozók főszereplői, hogy a számukra nem kis je­lentőséggel bíró, eseményt jelentő meghívások alkal­mával csak egy kipipá­landó feladatnak tesznek eleget volt kollégáik. Nem csinnadrattát vár­nak ők, virágesőt, nagy be­vonulást vagy tapsvihart. Pusztán néhány biztató szót, egy kézszorítást, né­mi szeretetet — amire rá­szolgáltak —, egy kis meg­becsülést, s valamivel több törődést! A MAGYAR-CSEHSZLOVÁK EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL Kádár János Prágákon tárgyalt K> H p < Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára Gustáv Husáknak, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága főtitkárának, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság el­nökének meghívására bará­ti munkalátogatásra hétfőn reggel Prágába utazott. Kí­séretében volt Szűrös Má­tyás, az MSZMP Központi Bizottságának titkára és őszi István, a KB osztályve­zető-helyettese. Kádár Jánost és kíséretét Prága ruzynei repülőterén Gustáv Husák, valamint Va­sil Bilak, a CSKP KB el­nökségének tagja, a KB tit­kára fogadta. Jelen volt Kovács Béla, hazánk prágai nagykövete, aki ott csatlako­zott a küldöttséghez, és a prágai magyar nagykövetség vezető diplomatái. Kádár János a prágai vár dísztermében átadta Lubomiv Strougalnak a Magyar Nép- köztársaság rubinokkal, éke­sített zászlórendje kitünte­tést, amelyet az Elnöki Ta­nács hatvanadik születésnap­ja alkalmából adományozott a csehszlovák kormányfő­nek. A kitüntetés átadásán je­len volt Gustáv Husák, va­lamint a CSKP KB elnöksé­gének tagjai, a KB titkárai és a titkárság tagjai, vala­mint a Kádár János kísére­tében lévő Szűrös Mátyás és Kovács Béla, hazánk prá­gai nagykövete. Gustáv Husák ebédet adott Kádár János és kísérete tisz­teletére, amelyen részt vet­tek a csehszlovák párt- és állami élet vezető képvise­lői. A szívélyes, elvtársi lég­körű megbeszélések során a két párt vezetője kölcsönö­sen tájékoztatta egymást az országaikban folyó szocialis­ta építőmunkáról. Kádár Já­nos és Gustáv Husák meg­elégedéssel állapította meg, hogy a magyar—csehszlovák kapcsolatok magas szintűek és tartalmasak, a marxiz­mus—leninizmus és a szo­cialista internacionalizmus elvei alapján sokoldalúan gazdagodnak és kedvezően járulnak hozzá a két ország szocialista fejlődéséhez. Meg­erősítették, hogy a két párt szilárd törekvése a ' kölcsö­nösen előnyös kapcsolatok további elmélyítése az élet valamennyi területén. Meg­beszéléseik során megkülön­böztetett figyelmet fordítot­tak a Magyar Népköztársa­ság és a Csehszlovák Szo­cialista Szövetségi Köztársa­ság közötti gazdasági és mű­szaki-tudományos együttmű­ködésre. Kedvezően értékel­ték az 1986—1990 közötti évekre szóló népgazdasági tervek eredményes egyez­tetését, ami az árucsere to­vábbi dinamikus növelését teszi lehetővé. Kölcsönösen hangsúlyozták, hogy érde­keltek a két ország közötti gazdasági együttműködés korszerű formáinak továb­bi feltárásában és bővítésé­ben, a kooperáció és a sza­kosítás fejlesztésében. Támo­gatták a KGST-tagországok 1984 júniusi felső szintű ér­tekezletén elfogadott prog­ram következetes megvaló­sítását. Pozitívan értékelték a két­oldalú kulturális, oktatási és tudományos kapcsolatokat; a megyék, továbbá a ter­melővállalatok közötti köz­vetlen együttműködés fej­lődését és állást foglaltak azok további előmozdítása mellett. Hangsúlyozták, hogy a lenini nemzetiségi politi­ka következetes megvalósu­lása a két szomszédos or­szágban elősegíti Magyaror­szág és Csehszlovákia né­pei testvéri szövetségének megszilárdítását. A nemzetközi helyzet ér­tékelése során Kádár János és Gustáv Husák egyetértett abban, hogy a világban ki­alakult jelenlegi feszültsé­gekért elsősorban az ame­rikai imperializmus, a NATO szélsőséges körei viselik a felelősséget: A katonai-hadá­szati egyensúly megbontásá­ra, az erőfölény megszerzé­sére törekszenek és a fegy­verkezési verseny fokozását erőltetik a népekre. Napja­ink meghatározó igényeként jelölték meg a világűr mili- tarizálásának megakadályo­zását. Kádár János és Gustáv Husák találkozója szívélyes, elvtársi légkörben zajlott le. Megerősítette a kétoldalú kapcsolatok helyzetének ér­tékeléséről és távlati fejlesz­téséről, valamint a békéért és társadalmi haladásért folytatott harc feladatairól vallott nézetek teljes egysé­gét. Hozzájárult az MSZMP és a CSKP, a Magyar Nép- köztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság kö­zötti hagyományos barát­ság és együttműködés meg­szilárdításához. Kádár János baráti láto­gatásra hívta meg Gustáv Husákot, aki azt köszönet­tel elfogadta. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára hétfőn este hazaér­kezett Prágából. Kíséretében volt Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára és Őszi István, a KB osztályvezető-helyette­se. A fogadásra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Né­meth Károly, az MSZMP fő­titkárhelyettese, Berecz Já­nos, Horváth István és Pál Lénárd, a Központi Bizott­ság titkárai, továbbá Kótai Géza, a KB tagja, a KB kül­ügyi osztályának vezetője, Kamara János, a KB tagja, belügyminiszter, Urbán La­jos, közlekedési miniszter, Horn Gyula, a KB tagja, külügyminisztériumi állam­titkár. Jelen volt Ondrej Durej, a Csehszlovák Szo­cialista Köztársaság magyar- országi nagykövete. UDVARIASSÁGI LÁTOGATÁS AZ ELNÖKI REZIDENCIÁBAN Losonczi Pál Zimbabwében Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, az Elnöki Tanács elnö­ke hétfőn délelőtt befejezte hivatalos, baráti látogatását az Angolai Népi Köztársa­ságban. A magyar párt- és állami küldöttség négy na­pot töltött a nyugat-afrikai országban, és eredményes tárgyalásokat folytatott a po­litikai, gazdasági és kulturá­lis együttműködés bővítésé­ről. f Losonczi Pált a főváros, Luanda „Február 4.” repü­lőterén vendéglátója José Eduardo dos Santos, az MPLA-Munkapárt és az An­golai Népi Köztársaság el­nöke búcsúztatta. Az Elnöki Tanács elnöke hétfőn négynapos hivatalos, baráti látogatásra Harareba érkezett Canaan Sodindo Banana, a Zimbabwei Köz­társaság elnökének meghívá­sára. A délkelet-afrikai or­szág függetlenné válása óta nem járt itt magyar vezető, míg Robert Mugabe minisz­terelnök 1983. májusába* járt már hazánkban. Hara­re nemzetközi repülőterén Canaan Banana elnök, Ro­bert Mugabe miniszterelnök és más állami vezetők fo­gadták Losonczi Pált és hi­vatalos kíséretét. A repülőtéri fogadáson a hagyományoknak megfelelő­en 21 díszlövés hangzott el. Losonczi Pál megszemlélte a tiszteletére felsorakozott díszegységet, majd elhang­zottak a Himnuszok. Két fe­kete és egy fehér kislány virágfüzérrel kedveskedett Losonczi Pálnak. Mint az afrikai út első állomásán, Angolában, a hararei repü­lőtéren is, népi táncosok ad­tak elő műsort. Losonczi Pált az állami vendégházban szállásolták el. Losonczi Pál délután ud­variassági látogatást tett Ba­nana államfőnél az elnöki rezidencián. Este a közel 760 ezer lako­sú főváros, az egykori Salis­bury központjában, az ele­gáns Meikles Hotelban Ba­nana díszvacsorát adott a magyar államfő tiszteletére. A zimbabwei politikai, gaz­dasági élet közel száz sze­mélyiségét hívták meg. A díszvacsorán a két államfő pohárköszöntőt mondott. BNV Megkezdődtek a szakmai napok A szombat-vasárnapi kö­zönségnapok után, hétfőn, a BNV-n megkezdődtek az üz­leti élet hétköznapjai, a szakmai programnak, és foly­tatódott a sajtótájékoztatók sorozata. A kora délelőtti órákban( a vásár hivatalos vendége volt Grósz Károly, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a budapesti pártbizottság első titkára. A BNV-n kiállító szov­jet külkereskedelmi válla­latok közül hétfőn a Raz- noexport szervezett találko­zót magyarországi partnerei­vel. Az Örs vezér téri szov­jet bemutatóteremben az egyesülés vezetői elmondták: az idén az árucsere-forgalom értéke 370 millió rubel, és remélik, hogy az idei BNV hozzájárul a kapcsolatok további fejlesztéséhez. Be­jelentették, hogy a Razno- export és a Tannimpex Kül­kereskedelmi Vállalat ve­zetői aláírták az 1986-ra szóló szállítási megállapo­dást. Ennek értelmében szov­jet termékekért 39 millió rubel értékben szállít a ma­gyar partner bőrárut, kesz­tyűket, táskákat, öveket és egyéb apró bőrcikkeket a Szovjetunióba­Aláírták az első üzleti szerződést is. A BUDA- PRINT Pamutnyomó-ipari Vállalat 40 ezer méter női ruhának való, hurkolt kel­mét adott el jugoszláv part­nerének. Délután a B-pavilonban Sütő Kálmán, a Magyar Szabványügyi Hivatal el­nökhelyettese átadta a Ki­váló Aruk Fóruma megkü­lönböztető jelzésre jogosító okleveleket. összesen 42 gyártó 94 terméke nyerte el ezúttal a KÁF minősítést. Felkereste a BNV-t az Országigyűlés kereskedelmi bizottsága. Nyers Rezsőnek. a bizottság elnökének veze­tésével. A vásárlátogatás előtt Juhár Zoltán belke­reskedelmi és Veress Péter külkereskedelmi miniszter tájékoztatta a képviselőket a kereskedelem időszerű kér­déseiről. A Hőforrás presszó berendezését, nyitó­készletét, gépeit a Panoráma Szálloda és Vendéglátó Vállalat biztosította — csak az átmenő- forgalomból havi 30« ezer forintos a bevétel Kis Szabó Ervin Juhász Miklós már a várható üdülőforgalomra számítva építette vendégfogadóját, kerthelyiséggel, presszóval, étte­remmel, — és a jövőre megnyíló 7—8 padlástéri szobácská­bán berendezett panzióval A hőforrás vizét ma is élvezik a nyugdíjasok — gyógyhatású már szlovák szomszédaink­nál is közismert (Fotó: Kőhidi Imre)

Next

/
Oldalképek
Tartalom