Népújság, 1985. július (36. évfolyam, 152-178. szám)

1985-07-31 / 178. szám

NÉPÚJSÁG, 1985. július 31., szerda A Marlboro és a sport (Fotó: Szántó György) Jött-ment a városban, de leginkább a stadion érde­kelte. Napjában többször is kilátogatott a pályára, ap­rólékosan jszemügyre veit mindent, fényképezett, s ba valami hibádzott, azonnal szólt hogy javítsák ki. Pe­ter Dambach Svájcból étke­zett,. a Philip Mórris-cég képviseletében. Mint köztu­dott, az atherikai vállalat — pontosabban a Marlboro — adta nevét és pénzét a múlt hét végén. Egerben megrendezett nemzetközi lab. darúgókupáho^, A svájci fiatalemberrel az ünnepélyes eredményhirde­tés előtt tudtam néhány szót váltani. Először arról kér­deztem, elégedett-é a szerve­zéssel? — A reklámszakember szemüvegén keresztül néz­ve, úgy hiszem, .az egriek eleget tettek elvárásainknak. Jól sikerültek a transzpa­rensek az elhelyezésük is megfelelő volt, külön tet­szettek a labdaszedő gyere-, kék és a csinos „Marlboro- lányok”. : ­— Ha jól tudom, a Marl­boro eddig nem foglalkozott futballal? 0 — Igen. most fedeztük fel a labdarúgást és a benne rejlő lehetőségieket, A . foci Európában és így Magyar- országon is népszerű sport­ág. sokakat vonz á lelátóra. Ezért jutottunk olyan elha­tározásra, hogy számunkra ezen az ismeretlen területen is próbálkozunk. Az önök városa és csapata az első láncszemek egyike. — Ez1 konkrétan mit je­lent? — A kupa rendezési költ­ségeibe ötezer 0 dollárral szálltunk be. tavaly pedig 13 ezer dolláros reklámtá­mogatást kapott tőlünk az Eger SE. — És mennyit emészt fel a Forma I.? — Csillagászati összegeket. Nekünk nagyon fontos a jó hírnév, a jo reklám és eh­hez kitűnő, világhírű ver­senyzők kellenek. Lauda és Prost neve összeforrott a Marlboroval. A Forma I-be évente több mint tízmillió dollárt invesztálunk be — de. megéri. Az éves reklám­költségvetés nyolcvan szá­zalékát egyébként az autó­versenyek viszik el. — S milyen lesz a folyta­tás Egerben? — Bár a csapat kiesett az I. osztályból, mi továbbra is támogatjuk, annak remé­nyében. hogy mihamarább fetküzdik magukat az élvo­nalba. Szeretnénk, ha a * Marlboro-kupa hagyomá­nyos rendezvénye lenne Egernek. Kár, hogy a serle­get nem a házigazdák nyer­ték el. de talán egy év múl­va ... így legyen! (budai) MÁTRA-CSOPORT 1984-85 Egy pont hiányzott a Füzesabony bentmaradásához Lezárult a negyedik baj­noki év a területi labdarú­gó-bajnokságokban. A Mát- ra-csoportban rendkívül szo­ros küzdelem folyt a kiesés elkerüléséért. A kiesettek kö­zül egyik csapat sem volt pontszámban úgy leszakad­va a további három együt­testől, hogy az utolsó előtti fordulóig ne bizakodhatott volna a bentmaradásban. Mint ismert, végül a Borso­di Építők Volán és. az MVSC társaságában, utolsó előtti­ként búcsúzott a Füzesabo­nyi SC. tak... A területi versenybi­zottság legutóbbi ülésén dr. Csicsai József a következő­ket mondta: — A játékosok képességei alapján a Füzesabonynak to­vábbra is itt lenne a helye, de a tavaszi rajt előtti hiá­nyos felkészülés, a megfele­lő erőnlét hiánya megbosz- szulta magát. Ennyit az FSC egyéves te­rületi szerepléséről, s most es­sen szó a hogyan továbbról is. Nagy változások a játékosállományban Fodor Agnes öt arany­éremmel tért haza ÚSZÁS Zombori József öt egyéni és egy váltó vidékbajnoki címet szerzett Gyenge bazoi mérleg — Miért nem sikerült tel­jesíteniük célkitűzésüket, a területi osztályban maradást? — kérdeztük Káló Mihálytól, a Füzesabonyi SC közelmúlt­ban lemondott edzőjétől. — Már korábban is emlí­tést tettem arról, hogy a já­tékosállomány erősítése,. iga­zolásaink nem úgy sikerül­tek. mint ahogy azt tervez­tük: Az első száfnú kapus­nak igazolt Fodor korán be­vonult katonai szolgálatra. Kiss Joachim pedig súlyos kézsérülést szenvedett. Az ősszel Edelényben, majd ott­hon. a St. Síküveggyártól ka­pushibák miatt vesztettünk. Talán a legfájóbb volt az MVSC elleni, hazai fiaskó. Ez több játékosnak a ked­vét szegte... A tavaszi nyi­tányra nem sikerült kellő­képpen felkészíteni a csapa­tot. mert kezdetben csak öten-hatan látogatták az ed­zéseket. Végre megoldódott a kapuskérdés, az ESE kiad­ta részünkre Bartos Sándort. A kezdeti kapus- és erőnlé­ti problémák ellenére, bra­vúrokra is képes volt a gár­da, főként idegenben. Nyer­ni tudtunk a bajnok Ganz- MÁVAG és az ezüstérmes Hátvan otthonában. Ezek pil­lanatnyi. gyorsan feledésbe menő sikerek voltak. Sajnos nem tudtunk maradandóbb sikert elérni, mivel kiestünk. Ezért elsősorban magunkat okolhatjuk. Több hazai mér­kőzést vesztettünk . el egy góllal, csatáraink gólképte­lensége miatt. S mint ahogy az lenni szokott: „a szegény embert még az ág is húzza". Így jártunk mi is. . A gép­gyáriak ellen a mérkőzés hajrájában öngóllal vesztet­tünk. A Borsodnádasddal szembeni,, nagy fontosságú találkozón Bartos 11-esből a kapufát találta el. A Sajó- bábonyban lejátszott össze­csapáson ritka játékvezetői tévedések fosztottak meg ben­nünket a pontszerzéstől. .. Végül csupán egyetlen pont hiányzott célkitűzésünk el­éréséhez. Mi tiszta eszközök­kel. becsülettel megküzdöt­tünk minden pontért. Emelt fővel távozhattunk a Mátra- csoportból. A bajnokság tisz­tasága érdekében még akkor is teljes, erőbedobással küz­dött csapatunk, amikor már reménytelennek tűnt sorsunk. Meg is nyertíik az utolsó két mérkőzést. Ami tény: a Füzesabonyi megelőzte négy-öt olyan csa­pott amelyek egy fikarcnyi­val sem voltak jobbak, de vezetőik rutinosabbak vol­Akik látogatják az abonyi labdarúgók edzéseit, előké­születi mérkőzéseit — ilye­nek meglepően sokan van­nak —. azok meggyőződhet­ték arról, hogy alaposan megváltozott, megfiatalodott a játékosállomány. A csapat „ászai” közül többen is hiá­nyoznak. Barta András és Torbavecz József Bélapátfal­vára. Jónás János pedig Gyöngyösre igazolt. Mártha és Takács visszavonult. Kiss II. józsef sportkórházi keze­lésre szorul, a továbbiakban játékosi pályafutása még bi­zonytalan. Űj játékosok: Birincsik (Özd), Barta J. és Molnár Zs. (mindkettő ESE-ifi). va­lamint cserébe Bartuska Jó­zsef és Jánosi Ferenc Bél­apátfalváról. Jó „igazolás­nak” tartják Füzesabonyban Bartos ’ Sándor kapuvédő megtartását, aki a közeljövő­ben játékósedzőként tevé­kenykedik Káló Mihály he­lyett. Nem kevesebb, mint hat saját nevelésű fiatal vesz részt • az edzéseken. A játékóskeret a következőkép­pen alakult: Bartos, Kiss J. (kapusok). Polgár, Tóth F., Nagy L., Mudriczki, Fejes, Káló, Szalai Gy., Szalai S., Birincsik, Lakatos J. (védők és középpályások). Bari, La­katos Barta J„ Molnár Zs., Bartuska. Jánosi (csatá­rok). Tóth Istvántól, a városi jogú nagyközségi tanács tit­kárától. a sportkör elnöké­től megtudtuk, hogy helyi vi­szonylatban eddig soha nem tapasztalt, ideális felkészülé­si lehetőséget biztosítottak labdarúgóiknak, a sikeres felkészülés érdekében. Sze­retnék elkerülni az olyan nagyfokú visszaesést, mint amikor az FVSC kiesett a megyei bajnokság mezőnyé­ből s csaknem egy évtizedig vissza sem került oda. Áz új, alakulófélben levő csapattól a sportköri vezetés az első öt közé kerülést vár­ja. A fiatal szakvezetőnek a területi mezőnyben szerepelt védelem adva van. A közép­pályássor kialakítása jelenti a legnagyobb feladatot, hisz a Torbavecz, Barta, Takács trió utódját kell megtalálnia. Az abonyiak sorozatban játsszák az előkészületi mér­kőzéseiket. Egyre biztatóbb teljesítményt nyújt a csapat. A csalódást ért -szurkolók kezdenek vidámabbak lenni, mondogatják is egymás­nak; „Ügy látszik, jó kis csa­patunk lesz". Ez majd elvá­lik a bajnoki pontvadászat folyamán .. Szigetváry József Tolucában lesz a Mexikó— Magyarország mérkőzés Értesítés érkezett az MLSZ-be az 1986. évi világ- bajnokság házigazdáitól. Eszerint — mint Czékus Lajos, az MLSZ főtitkár-he­lyettese közölte az MTI-vel — a Mexikó—Magyarország mérkőzést december 14-én, vagyis a világbajnoki dön­tő sorsolása előtti napon Tolucában rendezik meg. Ezzel a 90 perccel adják át a VB-döntőre megszépített, átalakított arénát. A magyar labdarúgó-vá­logatottnak még két mérkő­zése lesz Mexikóban. De­cember 7-én, vagy 8-án il­letve ÍO-én vagy 11-én. Az ellenfelek és a színhelyek még nem ismeretesek. A mexikóiak csak annyit kö­zöltek, hogy ezekkel a mérkőzésekkel is a VB-sta- dionokat avatják. Aranyesi a vidékbajnokságon Békéscsabán, az Árpád-für- döben rendezték meg az or­szágos úszó-vidékbajnoksá- got. ahol 24 egyesület 320 versenyzője állt rajtkőre. Ki­tűnően szerepeltek az Eger SE úszói: a három nap so­rán összesen 20 aranyérmet gyűjtöttek. Eredmények. Férfiak, 400 m győri: 1. Zombori József 4:11.63, 200 mell: 1. Szilvása Péter 2:35.26, 200 m vegyes: 1. Zombori 2:13.87, 4X100 m vegyesváltó: 1. Eger SE (Reim. Szilvása. Zombori, Kovács) 4:1,1.45, 100 m gyors: 1. Kovács Ottó 55.36, 2. Zom­bori 55.77. 2Ç0 m pillangó: 1. Zombori 2:07.98, 100 m mell: 1. Szilvási 1:10.49. 4X200 m gyorsváltó: 2, Eger Nők. 100 m győri: 1. Fo­dor Ágnes 1:00.14. 3. Thum- merer 1:01.62, 200 m hát: 1. Bartha Mónika 2:27.04, 100 m mell: 3. Koncz 1:21.43, 200 m vegyes: 1. Barta 2:28.54, 2. Fodor 2:32.60, 3. Thummerer 2:32.86, 4X100 m gyorsváltó: 1. Eger SE (Batrha. Erdélyi, Thummerer, Fodor) 4:11.31, 200 m gyors: 1, Fodor 2:11.53, 2. Barta 2:12.99, 100 m pillangó: 1. Thummerer Ildikó 1:07.50, 4X100 m vegyesváltó: 1. Eger SE (Bartha, Koncz, Thummerer, Fodor) 4:43.79, 400 m gyors: 1. Fodor 4:30.50, 200 m pillangó: 1. Thum­merer 2:23.24, 2. Erdélyi 2:30.28, 100 m hát: 1. Bar­tha 1:08.41. 400 m vegyes: 1. Bartha 5:17.99. SE, 200 m gyors: 1. Zombo­ri 1:58.56, 100 m pillangó: í. Zombori 59.10, 4X100 m gyorsváltó: 2. Eger SE 3:50.81. Bartha Mónika a 100 irres hátúszás győztese (Fotó: Szántó György) A fele sem biztonsá- gos... Nagyszabású vizsgálatot végeztek a közelmúltban Belgiumban, amelynek so­rán a 18 elsőligás labdarú­gó klub stadionját tekintet­ték meg a szakértők. Kide­rült, hogy a pályáknak csak kevesebb mint a fele — pontosan nyolc — felel meg a biztonsági előírásoknak, a többi kisebb-nagyobb mér­tékben életveszélyes. A vizsgálatot azok után rendelték el, hogy május 29-én a brüsszeli Heysel- sládionban rendezett BEK- döntőn a belga sport törté­netének legsúlyosabb ka­tasztrófája történt, amely 38 ember életét követelte és 454-en megsebesültek. A jelentést hétfőn Char-, les-Ferdinand Nothomb belügyminiszter hozta nyil­vánosságra. A leglényege­sebb tapasztalatok a követ­kezők: a legsiralmasabb ál­lapotú az ország legrégebbi — 90 éves — stadionja, az FC Antwerpené. A fából készült főlelátó és a lép­csők rogyadoznak, az ülések nincsenek rögzítve, szinte alig van biztonságos pontja a stadionnak. A bizottság következtetése: azonnal le kell zárni a főlelátót, s a pályán nem szabad rendez­ni nemzetközi mérkőzése­ket­A szintén falelátókkal felszerelt genti és warege- mi pályán az alkatrészeket szinte teljesen szétrágta a szú, a nézőtér összedőléssel fenyeget. ■ • < Még a legmodernebb bel­ga pályát, az Anderlecht stadionját sem találta telje­sen rendben a vizsgálat. A szakértők véleménye szerint a lépcsők túlságosan meredekek, s a kerítés nem nyújt elég védelmet a játé­kosoknak az esetleg betódu­ló nézőkkel szemben. Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy személygépkocsi­mosónkat keiizemeltiik MHSZ Gépjárművezető-képző Iskola, Eger, Vöröstüzér ü. 36. sz. alatt. Üzemelési idő: hétfőtől—péntekig: 6.00—16.00 óráig, szombaton: 6.00—12.00 óráig. Volán 21. Sz. Vállalat felvételre keres visontai telepére gépkocsivezetőt kedvező fizetéssel. KRAZ gépkocsira. Bérelszámolót teljesítmény­bérezés számfejtéséhez. Jelentkezés: Thorez Bányaüzem 21 es Volán üzemigazgatósága, (kék ház) munkaügy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom