Népújság, 1985. május (36. évfolyam, 101-126. szám)

1985-05-07 / 105. szám

NÉPÚJSÁG, 1985. május 7., kedd 5. HAZAI TÁJAKON A másodszor született város Büntetés vagy erény? Mit tartottak a munkáról őseink? Takácsok — (Fametszet Roderik püspök Az emberi éle« tüköré c. könyvébö1, XV. sz.) A hazánkba látogató tu­rista. de még jó néhány ha­zánkfia is gyakran gondol­ja. hogy Magyarország Bu­dapestet, meg a Balatont je­lenti. holott még mennyi természeti, művészeti szép­ség. történelmi emlék vár­ja a látogatót máshpl! Fe­dezzük fel: ezúttal Nyírbá­tort. Amióta múzeuma negyed­századdal ezelőtt, a régi mi­norita rendházban megnyílt, majd ezután rendezvényei, zenei hetei, alkotótáborai messze földön híressé tet­ték. felfedezni se nagyon kell a „másodszor született várost”, amely műemlékei­vel és iskoláival, igazi kis kultúrközpont lett ismét, ha­zánk keleti határának köze­lében. A város központja: a két templom és a múzeum. Mind­két templom a hazai késő- gótika remekbe készült al­kotása; az 1480-as években épültek, de a címereken, sírköveken a reneszánsz d:'-. szítmények azt bizonyítják, hogy eljutott ide az akkori idők legfrissebb művészeti stílusa is. Fényes főúri ud­var volt itt valaha az Itá- liától Krakkóig áramló olasz reneszánsz áramkörébe tar­tozó kis darab Európa, a tá­voli végeken. Nevezetes család volt a Báthoriaké, hagytak maguk után jó s rossz emléket. „Azok a rossz hírű Bátho- riak” — ezzel a címmel je­lent meg nemrégiben Nagy László könyve, amely mon­dák és pletykák ködéből próbálja kifejteni, mi is az igazság Báthori Erzsébet szád izmusa, Báthori Zsig- mond zsarnoksága, Báthori Gábor hebehurgya nagyra­törése és Báthori Anna bo­szorkányos varázsa körül? A másik oldalon viszont ott van Báthori István lengyel király és erdélyi fejedelem, akikben a lengyelek egyik legnagyobb uralkodójukat tisztelik: s ama másik, ko­rábbi István, a kenyérme­zei törökverő, aki ezt a két templomot építtette. egyi­ket a kolostor számára, a másikat a családjának szán­va, sírtemplomnak. Ez a sírtemplom lett a szebb, a művészibb a kettő közül : itt elemi erővel érződik a késő gótika teljes egységre törek­vése, a belső tér szinte kor­látok nélkül tárul elénk, a mennyezet finom osztású há­lóboltozata szinte lebegni látszik, a magas ablakok ontják a fényt. Az építésze­ti szépség akadálytalanul ér­vényesül, az épület refor­mátus templommá lett a XVI. században, s így meg- menekedett attól, hogy le­nyűgöző hatását bármilyen ciráda, díszítés megzavarja. A református templom belseje A szemben levő ferences templom építkezése egysze­rűbb, bár méreteiben nem látszik kisebbnek. A temp­lom legszebb ékessége a Krucsay-oltár. A helyi ha­gyomány szerint felesége emlékére állíttatta Krucsay János birtokos nemes, mi­után megtudta, hogy ártat­lanul fejeztette le, hűtlen­ség vádjával. Fiatal életéért cserébe, szép emléket ka­pott Pogány Borbála, meg­rendítő szépet: pdssiójáté­kot, szoborcsoportban elbe­szélve. A 300 éves Báthori-ura- lomnak (1330-ban Róbert Ká­roly király adta meg a mező­városi kiváltságokat a tele­pülésnek és a birtokló csa­ládnak) Bethlen Gábor ve­tett véget. Miután eltemet­te ott elődjét Báthori Gá­bort, maga lett Nyírbátor ura, kiváltságainak megújí- tója és kiterjesztője. Miután történelmi meg­próbáltatásai ellenére Nyír­bátor viszonylag védett helyzetét sokáig biztosította a főúri udvar, s az egymást metsző utak találkozásából eredő kereskedelem, vásáro­zás. Az ásatások nyomán ren­geteg tárgy, használati esz­köz, kályhacsempe, címerkő került elő. A múzeumban őrzik a város múltjának emlékeit a céhládák, mes­termunkák, páncélok, fegy­verek, ruhák, levelek, ira­tok. Itt látható Bethlen Gá­bor kardja, Brandenburgi Katalin levele, Báthori Ist­ván adománylevele, de még Madách Imre íróasztala is. A Báthori család sokféle emléke mellett gazdag nép­rajzi kiállítás szól az ősök életmódjáról. Nélkülözhetet­len forrás ez a múzeum Ke- let-Magyarország történeté­nek kutatásához, és a mú­zeumról szólva nem szabad elfeledkeznünk dr. Szalontai Barnabás állami díjas mú­zeumigazgatóról, aki egy sze­mélyben volt etnográfus, történész, gyűjtő, szervező, aki megalkotja ezt a múze­umot és ezzel Nyírbátor messze sugárzó kulturális vonzásának alapját. Mert a hajdani fényét ve­szített város most, az utób­bi két évtizedben kezd új­jászületni. Az erdélyi feje­delemség megszűntével Nyír­bátor csillaga is lehanyat­lott, olyannyira, hogy 1886- ban ötszáz éves városi jog­állását is elvesztette. 1973. óta ismét város. Régi emlé­kei, a körülvevő táj szelíd szépsége, lakóinak lokálpat­riotizmusa vonzóvá teszik : Nyírbátorban él a múlt és otthon a jelen; jól érzi ma­gát a látogató és hiszi: visz- szajön még. Bozóky Éva Részlet a Krucsay-oltárrúl (Minorita-templom) Ma már minden palléro­zott elme tudja mi külön­böztet meg bennünket, em­bereket jól láthatóan az állatvilágtól: céltudatos munkavégzési képességünk, amelyet nem ösztönösen, hanem gondolkodva, eszünk­re hallgatva, értelmünk irá­nyítása alatt folytatunk. A munkát sokan, sokféle­képpen definiálták és hatá­rozzák meg napjainkban is. Távol álljon tőlünk, hogy filozófiai síkra csúszva ebbe belebonyolódjunk. Csu­pán röviden visszapillantunk az elmúlt századokra, évez­redeikre, hogy emlékeztes­sünk, miként vélekedtek a régiek arról a tevékenység­ről. amely kizárólag az em­ber sajátja. Tudjuk, hogy szocializmust építő, ember­nek ember által történő ki­zsákmányolásától mentes társadalmunkban a szellemi és testi munkát és e munkát végző embert általános meg­becsülés övezi. Még akikor is. ha már nem hallani úton-útfélen, hogy a munka nálunk becsület és dicsőség dolga. De az emberiségnek hosszú és keserves utat kel­lett megtennie, amíg idáig elvergődött. Az első emberpár — Adám és Éva — paradicsomi ki­űzetése — ahogyan az a Minden tél végének tavasz­előnek velejárója az úgyne­vezett tavaszi fáradtság. De az idén ez fokozottabb mér­tékben jelentkezik, mint a múltban bármikor, mivel kemény és napfényszegény volt a tél, s erre érzékenyen reagál az emberi szervezet. A „szürke”, bágyasztó hetek, hónapok nagyon megviselték főként a városlakók szerve­zetét, s ennek egyik reak­ciója: a nagyfokú fáradtság, kimerültség, az ok nélküli ingerlékenység jelentkezése. Betegség ez vagy csak ál­lapot? Inkább az utóbbinak lehet mondani, mert az iga­zi jó idő beköszöntésével fo­kozatosan megszűnik. De a napfényhiányon kívül más magyarázata is van ennek a nagyfokú fáradtsághullám­nak. Az emberek többsége feszített tempóban dolgozik. Sokan másod- és mellékál­lásban is. De van határa az emberi test teherbíró képes­bibliában olvasható — tö­kéletesen jellemzi a sok tíz­ezer esztendővel ezelőtti felfogást: a nagy paradi­csomi jólét, dologtalanság után az ember dolgozni kényszerült, s verejtékezve kellett megélhetését biztosí­tania. Vagyis a munkát kényszernek, egyfajta bün­tetésnek tekintették. Tulaj­donképpen ezt vetíti vissza Mózesnek a Teremtésről szóló könyve, amikor így szól Ádámhoz: „Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban ... Orcád veríté­kével egyed a te kenyere­det...” Ugorjuk át az ősközösségi társadalmakat, s állapod­junk meg az időszámításunk előtti évezred egyik fejlett berendezkedésű népénél, az európai kultúra és civilizá­ció bölcsőjét ringató antik görögöknél. Itt már különbö­ző társadalmi osztályok él­nek egymás melletti munka- megosztásban. A többség dolgozik, a kisebbség pedig élvezi a mások által végzett munka gyümölcseit. A görögöknél a földműves munkáját elismerés illette. Az arisztokrácia is ebben látta megélhetésének biz­tosítékát, következésképp ségének. A „hivatalosnál” több munka előbb-utóbb, főleg, amikor a szervezet tartalékai is fogytán vannak, elősegíti a fáradtságot, inge­rültséget, kimerültséget. Közismert, hogy a téli hó­napokban C-vitaminhiány alakul ki az emberi szerve­zetben. Ám nemcsak vita­minhiány az okozója a tava­szi fáradtságnak. Ilyenkor ugyanis tulajdonképpen a szervezet anyagcseréjének kis módosulásáról van szó. Az ásványi anyagok elosz­lása megváltozik a szerve­zetben. A nátriumsóból töb­bet halmoz fel szervezetünk, a káliumsóból viszont foko­zatosan veszít. Tulajdonkép­pen ez az anyagcsere-válto­zás történik gyorsabban, drasztikusabban minden be­tegség lefolyásánál — így a hirtelen nagy kifáradásnál is. Ennek következtében a szervezetnek az úgynevezett alapszövetei — izmok, kötő­szövetek stb. — duzzadt ál­a földművelést előkelőhöz méltó foglalkozásnak te­kintette. mert nem pénzért végzett munka volt. mint az ipari, amely — arisztok­rata felfogás szerint — a testet és a lelket egyaránt silánnyá teszi. A szabad kézművesek osztályánál is alacsonyabb szinten álltak a rabszolgák. A görög felfo­gás szerint a rabszolgamun­ka ellenszenves, szabad emberhez méltatlan tevé­kenység. A költő Hésiodos szerint minden munka az aranykori boldogságát el­veszített ember keserves terhe. Mégis, ezt a munkát jól elvégezni: erény! A rabszolgaság elterjedé­sével, amikor már az ipari munkát is ők végezték. a munka általában méltatlan­ná vált a szabad emberhez. S ugyanezt vallották a ró­mai birodalomban is. A szel­lemi tevékenység egyszerűen nem tartozott és még hosszú ideig nem tartozik a mun­ka fogalmába, hiszen nem hoz létre kézzel fogható új értéket. Mint ahogyan a kereskedő tevékenysége sem. Az emberiség munkáról al­kotott felfogása a feudaliz­musban megváltozott ami a kereszténységnek az em­berről, illetve az ember és munka kapcsolatáról val­lott új felfogásából eredt. Kétségtelen, hogy a fizikai munka becsületét a keresz­ténység állította vissza. A közismert, szállóigévé vált mondást például Szent Pál irta le először a thesszaloni- kiakhoz intézett második levelében: „Mert akkor is, amikor nálatok voltam, azt lapotba kerülnek, a szoká­sosnál több vizet kötnek meg, s ez maga is kellemet­len, fájdalomszerű érzéssel jár. De hát mi javasolható a tavaszi fáradtság megszün­tetésére, illetve elkerülésére? Vitaminokkal és főleg káli­ummal kell feltölteni a szer­vezetet, vagyis együnk mi­nél több zöld levelű növényt. A fejes saláta, a spenót, a zöldhagyma erre igen kitű­nő. Sokan a zöldhagymától a szaga miatt idegenkednek. A szervezetre pedig nagyon hasznos (s ma már primőr­ként sem elfogadhatatlanul magas az ára). Hasonlókép­pen kifejezetten egészséges a káposzta fogyasztása is. Min­den káposztás étel tartalmaz olyan anyagokat, -amelyekre a szervezetünknek szüksé­ge van. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ez nemcsak a nyers és savanyú káposztá­ra vonatkozik, hanem a kü­parancsoltuk nektek: ha va­laki nem akar dolgozni, ne is egyék... " A munka te­hát nem az emberiségre mért sorcsapás többé. A kö­zépkor azonban a munkát büntetés gyanánt kényszer- munka formájában tovább­ra is fenntartotta. Ez a büntetésnem az újkori kapi­talizmusban sem ismeretlen. A szabad akaratból • vég­zett munka azonban többé nem süllyed le a szégyellni való tevékenység szintjére, hanem egyre nagyobb meg­becsülésnek örvend, amin áz sem változtat, hogy akad­tak lusták, akik a henyélés­ben találták meg életük ér­telmét, s igyekeztek máso­kat dolgoztatva, azok mun­kájából sápot húzni, a feu­dalizmusban ugyanúgy, mint az újkori tőkés társadalom­ban. Az emberiség zöme azon­ban kedvét leli a munká­ban. az teszi teljessé életét. Ám, ahogy a világtalannak hasztalan magyarázzuk a szí­nes virágok pompáját, süket­nek a muzsikát, ugyanúgy képtelen átérezni a munká­ban rejlő örömet az. aki még sohasem próbálta. A munkának mint az ön­magukért és ugyanakkor a közösségért végzett tevékeny­ségnek méltó helyét végül is jelen társadalmunk jelöl­te ki, amikor az év egyik napját, a nemzetközi mun­kásmozgalom ünnepét. a munka tiszteletére piros be­tűs ünneppé léptette elő. Ez. zel olyan megbecsülését ad­ta a dolgozó embernek, ami. lyet korábban egyetlen tár­sadalmi rendszer sem. Dr. Csonkaréti Károly lönböző káposztás ételek is megfelelnek a kívánalmak­nak, a káposztaleves töl a töltött káposztáig. Lehetőleg egyszerre fo­gyasszuk a szervezetnek szükséges vitaminokat és ás­ványi sókat. Nem célszerű és helyes, ha csak vitamin­nal tömjük tele a szervezetet Éppen ezért javasolható, hogy az étkezést úgy állítsuk össze: féhérje, vitamin, zsír és ásványi só fogyasztására egyszerre kerüljön sor. A legnagyobb gondot fordítsuk arra, hogy a szervezet meg­felelő mennyiségű zöldhöz jusson. Zöldfélének lehet számítani a különféle mély­hűtött árukat vagy zöldkon- zerveket is. Ha mindezt meg­fogadjuk és betartjuk, s ha még egy kis napfény is csatlakozik hozzá: egyik napról a másikra csökken, illetve eltűnik a tavaszi fá­radtság. (M. K.) A tavaszi fáradtság és ellenszerei Eger Város Tanácsa V. B. Munkaerő­szolgálati Iroda állásajánlatai: Park Szálló; Eger, Klapka u. 4. Felvesz férfi-női mosodai dolgozót; szakácsot; betanított szakácsot; konyhalányt; éttermi és szállodai takarítókat; fűtésszerelő; vízvezeték-szerelő; kőműves szakmunkásokat. AGRIA Bútorgyár: Eger, Kistityai út 8. Felvételre keres közgazdászt — elemző munkakörbe; belsőellenőrt — számviteli végzettséggel; gépkönyvelőt ROBOTRON könyvelőgépre; árelőadót; asztalos; vízvezeték-szerelő; marós szakmunkásokat; gépkocsi- kísérő — szállító munkásokat. Eger és Vidéke Körzeti ÁFÉSZ: Eger, Knézich K. u. Z. Felvesz központjába telefonközpont- telexkezelőt. Kistályai út 5. sz. alatti sütőüzemébe szakirányú végzettséggel szakmunkásokat; betanított és segéd­munkásokat; takarítónőket. Katona téri Áruház cipőosztályára bolti eladót. Bélapátfalvi Szövőüzemébe gyakorlott gépmestert, szövőnőket és „D”-kategóriával rendelkező gépkocsivezetőt. ÚJ SZOLGÁLTATÁSUNK! . Minden héten szerdán 15 órától 17 óráig díjtalan munkajogi tanácsadást biztosítunk. % Kovácsműhely (Attikai fekete alakos vázákról i. e. V. sz.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom