Népújság, 1985. május (36. évfolyam, 101-126. szám)

1985-05-02 / 101. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXXVI. évfolyam. 101. szám ARA: 1985. május 2.. csütörtök 1.8# FORINT AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA BUDAPESTI DOLGOZÓK FELVONULÁSA — MAJÁLIS A VÁROSLIGETBEN — NAGYGYŰ­LÉS HATVANBAN — ZENÉS ÉBRESZTŐ, SOKSZÍNŰ MŰSOR EGERBEN — VIDÁM PROG­RAM MÁTRAFUREDEN — TÖBB EZREN VONULTAK FEL FÜZESABONYBAN A békés építömunka-jövőnk záloga Május elsejét ünnepeltük A munka, a munkásosztály, a szolidaritás nagy ün­nepe. május 1. előtti napon rádió- és tévébeszédben köszöntötte hazánk valamennyi állampolgárát Nagy Sándor, a SZOT titkára, az MSZMP KB, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és kormánya, vala­mint a Szakszervezetek Országos Tanácsa nevében. Hangsúlyozta, hogy a munka ünnepe a küzdelem szimbóluma is, ha ez más és más tormát ölt is ma­gára a világ különböző tájain. Emlékeztetett a párt XIII. kongresszusának határozataira, amelyek kijelö­lik tennivalóinkat. Ahhoz, hogy törekvéseink megva­lósuljanak, szilárd értékrendre, valamint a kisebb-na- gyobb közösségek erejére van szükség, mondotta. A párt programja és a választási (elhívás nemzeti ösz- szefogásra szólít. A kölcsönös bizalmat óvnunk és épí­tenünk kell továbbra is. Elképzeléseink valóra váltá­sának legalapvetőbb teltétele, hogy békében, bizton­ságban éljünk, hogy erőfeszítéseinket a békés építő­munkára összpontosíthassuk, emelte ki beszédében a SZOT titkára. Kádár János Angyalföldön Budapesten a dolgozók ün­nepi felvonulása tegnap dél­előtt, 10 órakor kezdődött. A vidám majális eseményei a Városligetben zajlottak le. Délben zenés őrségváltást néztek végig az emberek a Kossuth téren. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára a felvonuláson nyi­latkozott a sajtó képviselői­nek. Emlékeztetett arra, hogy a XIII. kongresszus országépítő programját ma­gáévá tette a Hazafias Nép­front is. Ezért kéri az egész magyar népet: támogassa a fejlett szocialista társadalom felépítésének töretlen foly­tatását célul tűző elhatáro­Tegnap reggel pattogó ze­neszóra ébredt Hatvan. A Petőfibányai Fúvószenekar játszott indulókat, mun­kásmozgalmi dalokat több helyütt is. Aztán ahogy tel­tek a percek, egyre inkább benépesült a Kossuth tér, majd a Horváth Mihály út, ahonnan várható volt a má­jus elsejét ünneplők több ezres táborának felvonulása. Az 1848—49-es emlékművel szomszédos emelvényen 9 óra előtt pár perccel fog­lalta el helyét a megye, a város és a környező közsé­gek dogozóit, a vezető szer­veket képviselő elnökség, amelynek soraiban ott lát­tuk Bányai Istvánt, az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagját, a Mátra Vo­lán hatvani üzemének mun­kását, Barta Alajost, a me­gyei pártbizottság első tit­kárát, Markovics Ferenc megyei tanácselnököt. Sós Tamást. a KISZ megyebi­zottságának első titkárát. Mészáros Albert megyei népfront-titkárt, valamint Vlagyimir Fjodorovics Jef- remov alezredest, a Szovjet Déli Hadseregcsöport egyik alakulatának parancsno­kát is. Nem sokkal később — el­sőként — a MÁV csomó­pont dolgozóinak népes csa­pata tűnt fel a bíróság sar­kánál, hogy színes transz­parensek, magasba emelt nemzeti színű és vörös lo­bogók alatt elvonuljon a tribün előtt. Követte őket. a konzervgyár, a háromszoros Kiváló Vállalat Mátravidéki zásokat az országgyűlési kép­viselő- és tanácstagválasz- tásokon is. •k Moszkvában a Vörös téren, a Lenin-mauzóleum mell­védjéről Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió párt- és állami vezetői köszöntötték a má­jus l*i felvonulás több száz­ezer résztvevőjét. ★ A világ különböző orszá­gaiban. azok fővárosában a dolgozók felvonulásokon, gyűléseken fejezték ki szo­lidaritásukat a világ dolgo­zóival, munkásaival. Cukorgyárak munkáskol- lektívája, a csípős, fel-fel- erősödő szélben hömpölyög­tek felénk a Duna Cipőgyár, Lőrinci nagyközség, a ta­vaszi munkákkal épp az ünnep előestéjén sikerrel megküzdő Lenin Tsz dolgo­zói, hogy átadják az utoa- frontot később a közeli fal­vak — Apc, Boldog, Csány, Ecséd. Hort, Heréd, Köké­nyes, Rózsaszentmárton — dolgozóinak, majd a hely­béli tanintézetek diákifjúsá- gána/k. A díszemelvény előtt oly­kor táncra perdülő, máskor dalra gyújtó fiatalok mene­tét a Kossuth téri általános iskola nyitotta meg. hogy a Damjanich Szakmunkás- képző Intézet ezernél több tanulójának impozáns fel­vonulásával záruljon a sor. Nótára fakadt, táncolt per­sze a boldogi pávakör is, mint ahogyan rikkantgatva ropták a táncot a nagy múl­tú ecsédi népi együttes tag­jai, akik stílusos zeneban­dáról sem feledkeztek meg. A Zagyva-hid felé áradó tízezer főnyi ünneplő sereg látványos felvonulása, ame­lyet a díszeinökséggel együtt a járdákon helyet foglaló ezrek és ezrek is gyakorta megtapsoltak, negyed 11 utón fejeződött be. éspedig a Népkertben, a szabadtéri színpadnál, ahová a politi­kai nagygyűlést szervezték. Mondanunk sem kell, hogy zsúfolásig megtelt g nézőtér, sokan álldogáltak a levezető lépcsőkön, de hallani lehe­tett minden szót künn a fák között is, ahol mutatvá­nyos sátrak, bódék tucatja várta a majálisozókat. Aztán a zenészárokban helyet foglaló bányász ze­nekar hangszerein fölcsen­dült a Himnusz, amely után — a színpadon elhelyezkedő elnökségből — Szokodi Fe­renc, a Hatvan Városi Párt- bizottság első titkára emel­kedett szólásra, hogy a mun­kásosztály nagy nemzetközi ünnepén köszöntse a hall­gatóságot, a meghívott ven­dégeket, s felkérje Kiss Sán­dort, a megyei pártbizottság titkárát beszédének megtar­tására. — Bár az időjárás nem nagyon akarja tudomásul venni, de naptári tény, ta­vasz van! És ez a telet vál­tó évszak a mi népünk szá­mára nem csupán a termé» szét megújhodását jelenti. Hozzá kötődnek új és leg- újabbkori történelmünk ki­emelkedő sorsfordulói 1848, 1919 és 1945 forra­dalmi eseményei, s hoz­zá fűződik a forradalmi kül­detését teljesítő osztály, a munkásosztály nemzetközi seregszemléje is — mondot­ta bevezetőben Kiss Sándor, majd a munkásság első má­jusi nagy demonstrációja óta eltelt 95 esztendő küz­delmeit ecsetelte, megálla­pítva, hogy május elseje tartalmához immár elvá­laszthatatlanul hozzátarto­zik a béke, a nemzetek sza­badsága, a társadaalmi ha­ladás és a szocializmus fo­galma, s ma tisztelettel gon­dolunk mindazokra, akik sok-sok áldozattal vállalták ez ügyek szolgálatát. Továbbiakban kifejtette a szónok, hogy népünk négy évtizede ünnepelheti szaba­don május elsejét, és ez .alatt nagy, történelmi utat .tett meg, beleértve a föld­reformot, az új népgazda­ság megteremtését, amely egyik-másik ágazatban im­már nemzetközi mércével mérve is rangos helyen áll. És szinte természetes szá­munkra, hogy a magyar ipar, a mezőgazdaság ter­mékei a világ száz országá­ban gyarapítják jó hírünket, amiből Heves megye, illet­ve Hatvan éppenúgy részel, mint hazánk más tájai. Az exporttermelés például öt év alatt megkétszereződött, amelyben élenjiár a Quali- tál, a Duna Cipőgyár, a .horti MEZŐGÉP, továbbá szót érdemel, hogy a Hat­vani Konzervgyár árbevé­telének több mint 75 száza­léka ugyancsak exportból származik. Ami pedig a me­zőgazdaságot illeti, országo­san kiemelkedő a horti Kos­suth Tsz közel 65 mázsás hektárankénti gabonatermé­se. Vívmányainkról szólva azt is említette Kiss Sán­dor, hogy köznapi ügyeink- sorában több szót ejtettünk gondjainkról, a mindenna­pok feszítő ellentmondásairól, mivel előrenézünk, s az eddigieknél is világosabban látjuk az út akadályait, ami része erősödő, megújuló nemzeti önismeretünknek, és aminek a szellemében vé­gezte munkáját a XIII. párt- kongresszus is. A nemzetközi kérdéseket érintve így fogalmazott a megyei pártbizottság titkára: — A Szovjetunió, a Var­sói Szerződés tagállamai rugalmas kezdeményezések sorával bizonyították, hogy céljaik között első helyen áll a béke, a kölcsönös biz­tonság fenntartása, megte­remtése. Üjabto ajánlataik­kal elébe mentek annak, hogy Genfben kompromisz- szumos megállapodás szü­lessen. De sohasem csak saját biztonságukat tartot­ták szem előtt, hanem a másik oldalon levők jogos biztonsági igényeit is. Ezt juttatták kifejezésre néhány napja Lengyelország fővá­rosában is, ahol a tagorszá­gok vezetői aláírásukkal meghosszabbították újabb húsz esztendőre a Varsói Szerződést. Belső gondjaink, a még meglévő és a szocia­lizmus építése során jelent­kező újabb ellentmondások feloldása, a nemzetközi ki­hívás természetesen még nagyobb összefogást kíván népünktől, s megköveteli a felelősségteljes munkát, az igaz hazafihoz, forradalmár­hoz méltó cselekedetet. Előadása későbbi szaka­szában szólt Kiss Sándor a közelgő választásokról is, megállapítva, hogy a vá­lasztóknak nem pusztán az államhatalmi, a népképvi­seleti testületek személyi összetételéről kell dönteni­ük, hanem állást kell fog­lalniuk a népfront politi­kai programjában is, amely hiven tükrözi népünk érde­keit, az emberek boldogulá­sát. s ugyanakkor a nem­(Folytatás a 2. oldalon) Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtit­kára kedden délelőtt Angyal­földre látogatott, hegy — mi­ként sok éve már — a mun­kásszolidaritás nagy ünnepe előtt személyesen is üdvözöl­je az iparnegyed del gőzéit, s tájékozódjon a városrész életéről, fejlődéséről, az em­berek hangulatáról. A vendéget a pártbizott­ság székházában Grós2 Ká­roly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Buda­pesti Pártbizottság első tit­kára, Deák Gábor, & XIII. kerületi pártbizottság első .tit­kára és Bornemissza Sándor, Q városrész tanácselnöke köszöntötte. A párt-végre­hajtóbizottság tagjainak kö­rében Deák Gábor azzal kezdte ' ájékoztatóját. hogy az angyalföldi gyárakban, a munkások, a kommunisták közösségeiben mindenütt ta­pasztalható a XIII. kong­resszuson megfogalmazott főcélok támogatáísa. Kedves invitálásnak tett eleget ezután a Párt fő­titkára: a Thalmanm utcai II. számú általános iskola Várkonyi György úttörőcsa­patának meghívólevelét még a párt XIII. kongresszusán kapta kézhez, amikor az út­törők köszöntötték a kül­dötteket. Hamar teljesült tehát a kérés, ahogyan a fogadtatás meleg percei mu­tatták, a pajtások őszinte örömére. A gyermeki kíván­csiság és szeretet megannyi megnyilvánulása vette körül a vendéget, bármerre járt az iskolában. Ezt követően a főváros felszabadulásának 40. évfor­dulóján megnyílt Angyal­földi Helytörténeti Gyűj­teményt tekintette meg a párt főtitkára. Kádár János programja az Autóvillamossági Fel­szerelések Gyárában foly­ta tód ot. A szerelde volt a színhe­lye a gyáriak május elsejét köszöntő munkásgyülésének is. Simon Lóránt szakszer­vezeti bizalmi felszólalá­sában beszámolt azokról az erőfeszítésekről, amelyeket az év eleji energiaellátási nehézségek közepette is tettek idei tervük időará­nyos teljesítése, a kotngresz- szusi és felszabadulási mun­Már tizennegyedik alkalom­mal nyerte el jó munkája elismeréséül a kiváló címet a gyöngyösi Mátravidéki Építő- és Szakipari Szövet­kezet. Az ünnepi tanácsko­zásra kedden délután a Mát- raalji Szénbányák kultúrter­mében gyűltek össze a szö­vetkezetiek. Az elnökségben helyet foglalt többek között dr. Asztalos Miklós, a me­gyei pártbizottság osztályve­zetője. Szekszius Mihály, a városi pártbizottság titkára és Keresztesi Lajos, a városi tanács elnökhelyettese. A megjelenteket Kiss Ti­bor. a szövetkezeti bizottság titkára üdvözölte. Tóth Mi­hály párttitkár beszédében felidézte azokat a történelmi eseményeket, amelyek elve­zettek a munka ünnepéhez, a munkások nemzetközi ösz- szefogásának demonstrálásá­hoz. kaverseinyben vállaltak va­lóra váltása érdekében. Ezután Kádár János kért szót: Köszönöm a meghívást, a szíves fogadta ást. Örülök, hogy személyesen is kö­szönthetem önöket. Önök révén a gyár egész kollektí­váját, s átadhatom a Köz­ponti Bizottság üdvözletét, gratulálhatok a murtkasi- kereíket elismerő oklevél­hez. Tudom, hogy e siker mögött sok munka — más­fél milliárdos termelési ér­ték — van. A mi 40 éve született új társadalmunk a munka társadalma, mi nem mások kizsákmányolásából, hanem a magunk erejéből élünk és boldogulásunk erő­forrása a gépeket működ­tető ember értékteremtő te­vékenysége — mondotta be­vezetőben, majd rámutatott, hogy sóik szó esett, erről pár­tunk legutóbbi, XIII. kong­resszusán is. E nyíl1., min­den fontos kércést felelősen megtárgyaló fórumon ter­mészetesen elemeztük a mö­göttünk lévő, nagyon nehéz éveket is, amelyeket ered­ményesen küzdöttünk végig. S amikor eredményekről beszélünk, akkor mögöttük mindig a nép erőfeszítéseit, látjuk. A tapasztalatokat összegezve kimondhattuk: ha nem egyszerűen a több, ha­nem a jó, s még jobb mun­kára alapozunk, a szűk esz­tendőket lassan fokozatosan valóban magunk mögött tud­hatjuk, mert jobb életünk feltételeit csakis munká­val teremthetjük meg. Ez volt kongresszusunk lényegi mondanivalója az országnak. s úgy tapasztaljuk, az em­berek meg is értették. Előrehaladásunkhoz ma rendre, fegyelemre, köteles­ségtudásra, jobb munkára van szükség. Erre népünk­ben megvan a kellő akarat, egység, összefogás. Kell azon­ban még valami: béke! Ezért írtuk alá a közelmúlt­ban — az érintett országok egységes akaratával — vé­dőpajzsunk, a Varsói Szer­ződés meghosszabbításáról szóló dokumentumot — fe­jezte be köszöntőjét Kádár János, s jó egészséget, to­vábbi sikereket kívánt a gyár dolgozóinak. A szövetkezet tavaly a ter­vében szereplő összes fel­adatát 100 százalék fölött teljesítette. Megépítettek 42 lakást, hatvanat pedig fel­újítottak. Az exporiuk mint­egy 15 millió forintot tett ki. fa- és vasipari terméke­ket értékesítettek- a határo­kon túl. Főként az NSZK- ba és Svédországba szállítot­tak. Iskolai és irodai bútoro­kat 75 millió forintért ad­tak el. Egyik keresett ter­mékük az almédia néven ismert berendezés, amelyet kulturális és oktatási intéz­ményekbe állítanak be. Eb­ből a cikkből megközelítően 40 millió forint bevételt ér­tek el. Büszkén hangoztat­ják. hogy építőipari tevé­kenységük 15 százalékkal növekedett egy év alatt. A Kiváló Szövetkezet cí­met hirdető oklevelet dr. Lendvai István, az OKISZ (Folytatás a 2. oldalon) Összefogás, közös céljainkért Elismerés gazdálkodó egységeinknek A munka ünnepe, május 1. alkalmából, eddig végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként me­gyénk számos vállalatát, üzemét, szövetkezetét ré­szesítették kitüntetésben. Kedden négy gazdálkodó szervnél tartottak kitüntetési ünnepséget: a „Kivá­ló” címet nyerte el a gyöngyösi Mátravidéki Épí­tő- és Szakipari Szövetkezet, az „Élüzem” címet a gyöngyösi Posta, vezérigazgatói dicsérő oklevelet a Heves Megyei Állatforgalmi- és Húsipari Vállalat, Miniszteri dicséretet a Heves Megyei Tanácsi Épí­tőipari Vállalat kapott, összeállításunkban a kitün­tetési ünnepségekről tudósítunk. Kiss Sándor ünnepi beszédét tartja

Next

/
Oldalképek
Tartalom