Népújság, 1985. február (36. évfolyam, 26-49. szám)

1985-02-02 / 27. szám

APRÓHIRDETÉS EXPRESSZ ALLAS Bármilyen gépelési munkát vállalok la­kásomon pontos és rövid határidőn be­llii. Érdeklődni Eger, Rákóczi út 83., Ilit., 18 órától mindennap* Idős rokonom mellé gondozót keresek. „Sürgős 081” jeligé­re az egri hirdető­be. Az Egészségügyi Szakközépiskola Eger, Árva köz 1. felvesz éjjeliőr munkakörbe férfi dolgozókat. INGATLAN Kertes házat cse­rélnék vagy eladok I. emeleti 3 szobás, gázfűtéses, garázsos szövetkezeti, vagy öröklakásért. Aján­latokat „Csendes 070” jeligére az egri hirdetőbe. 3 szobás, garázsos OTP-öröklakás el­adó. Eger, Pápai S. u. 5., III. 1. Ér­deklődni egész nap. Kétszobás, étkezős 56 om-es lakás kp + OTP eladó. Eger, Kiskanda u. 4„ fszt. 7. Érdeklődni egész nap. Két szoba, étkezős 56 nm-es OTP-s la­kás kp + OTP-át- vállalással eladó. Érdeklődni hétköz­napokon 17 órától Eger, Zalka M. út 34., fszt. 3. Kisebb lakást beszámítok. Családi házam * kis lakásra cserélem. Eger, Kassai út 35. Egerben, a Széche­nyi út 35. sz. alatti kertbelsőségben épí­tés alatt álló 6 la­kásos korszerű cso­portos családi ház középső lakása ga­rázzsal eladó. „Kis kert” jeligére le­vélben az egri hirde­tőbe; Eladó Lenin út 93., IV/14. szövetkezeti lakás kp + OTP- átvállalással. „Ta­vaszi beköltözés 077" jeligére az egri hir- detőbe. Tatarozásra szoruló házat vennék Eger­ben „Rózsa” jeligére az egri hirdetőbe. Egerben bútorozott szoba, konyha, für­dőszoba használat­tal kiadó két diák­lány vagy hölgy ré­szére. Érdeklődni 854-142 esti órákban. 2 szobás lakás kp + 170 000 OTP-vel el­adó. Érdeklődni egész nap Eger, Zal­ka M. út 2., IX/69. Egerben, Verőszala utcában nagy pince borházzal műhely­nek is alkalmas, ga­rázzsal eladó. Ér­deklődni Eger, Zalka M. út 26., IV/12. Belvárosban 1985-ben felépülő 6 lakásos társasházban 2 szo­bás, 57 nm-es, első emeleti lakás eladó. Érdeklődni 17 után Eger, Egészségház u. 27/a„ ni/2„ Bata. 1 szoba, összkom­fortos lakás közpon- ponti fűtéses ki­adó hosszabb időre. Eger, Kallómalom út 84., 1/5. Érdeklőd­ni reggeli órákban 7—9 között. Eladó belvárosban 57 nm-es két és fél­szobás társasházi új lakás 500 000 + OTP/ „Garázs lehetőség is eladó" jeligére az egri hirdetőbe. Kétszobás 54 nm-es, központi fűtéses lakás kp + OTP-át- vállalással eladó. Eger, Zalka M. út 54., 1/3. Tel.: 17-067. Lakótelepen beköl­tözhető első emeleti, kétszobás lakás kp 4- OTP eladó. Ér­deklődni Eger. Ró­zsa K. u. 14.. I. 6. Tel. : 14-709. Hevesen 1983-ban épült igényes kivi­telezésű 4 szoba, összkomfortos, 157 nm-es családi ház eladó. Érdeklődni Ügyvédi Munkakö­zösség l. sz. irodá­jában. Telefon: 360. 3 szobás OTP-lakás eladó. Eger, Kara- szek M. tér 12„ V/36. 200 000,— Ft kp-vel Egerben lakás­megoldást keresek. Minden megoldás ér­dekel. „Sürgős 958” jeligére az eg­ri hirdetőbe. BH 1500-as Lada és új Simson Swalbe eladó. Eger. Kazin­czy út 2/a. _________ Z B-es 1200-as fehér Lada 1987-ig érvé­nyes műszakival el­adó. Hevesaranyos, Béke út 5.__________ F iat 127-es kitűnő állapotban eladó. Eger, Rózsa K. u. 2„ Varró. Telefon: 15-051._______________ 3 q-ás új utánfutó 20 ezerért eladó. Makiár, Hunyadi u. 38., Horváth I. IK írsz. 1200-as Zsi­guli eladó. Eger, Kertész út 57/b., te- lefon : 15-478, este. Felújított fehér US-s Trabant eladó. Telefon : 17-532. VEGYES Értesítjük Kedves Vendégeinket, hogy a TALIZMÁN VEN­DÉGLŐ 1985. febru­ár 5-tol március 1­ig zárva tart. _______ S arokétkezős ebéd­lő garnitúrát ven­nék ár- és típus megjelöléssel „Al­pesi ház” jeligére Eger, Pf, 23-ra. Combi gyermekágy jó állapotban eladó. Sípos Gyula, Eger, Lenin tér 5., 1/2. __ E lveszett Egerben Hajdúhegyen janu­ár 23-án, este egy vörösesbarna írszet­ter, beteg vadász­kutya, mely orvosi kezelés alatt áll. Hollétéről értesítést jutalom ellenében Szaniszlóék, Eger, Kisfaludy 11. címre kérünk.______________ Angol szetter 8 hó­napos szuka kutya eladó. Eger. Zalka 57., VI/44. __________ 2 éves, sodrott kan­cacsikó bekocsizva eladó. Érdeklődni Pétervására. Tán­csics út 28.. 16 óra után.________________ T örzskönyvezett 7 hónapos írszetter (szuka) eladó. Ér­deklődni Eger, Rá­kóczi üt 60., III/9., este 6—7 óra között. jArmG 300 kg-os utánfutó eladó. Eger. Bajza u. 5. Csináljunk egy JÛ VASART! 30—50% engedmény FEBRUAR 4—16. ZS1BOG0 Eger, Dobó u. 22. DIVAT- MÉTERÁRU ALLAS Szakdolgozat gépe­lését vállalom. Tö- sér Lászlóné, Kará- csond, József A. u. 29. Napközben tele­fon : 12-434. Gázüzemű kazán kezeléséhez fűtőt, szerelőket, valamint segédmunká­sokat felveszünk. Címünk : KÖZGÉP, Eger, Lenin út 263. INGATLAN Eladó Füzesabony- ban, a Sziklai Sán­dor u. l. sz. alatti 2,5 szobás 100 nm, hitelmentes, 95%-ig kész családi ház 200 n.-öl telekkel, ga­rázzsal. Irányár 8500,— Ft/m* 2. „Kész­pénz 112287” jel­igére. Magyar Hirde­tő, Debrecen, Si­monffy u. 2/B. _____ N agyrétjén, Árpád u. 4. alatt kertes családi ház eladó. Érdeklődni: Gyön­gyös, Városkert u. 9. V/4. Ludasi Sán­dor._________________ G yöngyösön egye­dülálló nő 2 gyer­mekkel, bútorozott, összkomfortos al­bérletet keres, egy évre. Ajánlatokat: „Kristófné 48 719” jeligére. Gyöngyös. Pf. 115.______________ G yöngyösön albér­letet keresek, fia­tal férfi. „Bizalom 48 718” jeligére. Gyöngyös, Pf. 115, Eladó Gyöngyösön. Zöldhíd u. 3. I. eme­leti, 69 m2-es, gáz­fűtéses szövetkeze­ti lakás. Érdek­lődni: Gyöngyös. Ady E. u. 13., szom- bat, vasárnap.______ K is családi ház, két- szoba-konyhás, be­költözhetően eladó. Érdeklődni : Gyön­gyös, Epreskert u. 33.__________________ F arkasmályban 500 n.-öles kert, hétvé­gi házzal eladó. „Tavasz 48 704” jel­igére, Gyöngyös. Pf. 115. Nagyút, Kossuth u. 23. alatt található, faluközpontban lé­vő háramszobás csa­ládi ház, hozzá tar­tozó, megosztható telekkel együtt el­adó. Érdeklődni: Farkas, Nagyút, Kossuth 27.__________ B utiknak alkalmas helyet bérelnénk Hatvanban, lehető­leg főút mellett. „Reménykedem” jeligére, Hatvan, 1. sz. postán maradó. Kerekharaszton kertes családi ház. 480 n.-öl telekkel, háromszobás OTP vagy szövetkezeti lakásra cserélhető. Érdeklődni : Hat­van, külső Hajnal u. 8. _________________ H atvanban, köz­ponti helyen, 398 négyzetméteres be­építhető telek, alap­hoz anyaggal, mo­dern kerítéssel, igé­nyesnek eladó. Ér­deklődni: Hatvan, Ady Endre u. 3., délelőtt tízig, dél­után négytől._______ K étszobás, telefo­nos tanácsi lakást hasonló nagyobbra cserélném. „Belvá­ros 853” jeligére az egri hirdetőbe. _____ G yöngyösön két- szobás szövetkeze­ti lakásunkat ki­sebbre cserélnénk. Érdeklődni: Mér­ges u. 4. VIII/51. 16-435-ös telefonon. Eladó Gyöngyösön kétszobás, gázfűté­ses OTP-öröklakás, kevés OTP-vel. Ér­deklődni: 13-473-as telefonon.____________ Egerben előkertes családi ház eladó. Telefon: 10-621. Almárban tanácsi bérlemény bekerít­ve. faházzal átadó. Érdeklődni: egri telefonon, 17-972-es vagv Eger, Szarvas G. u. 7. m/35. Füzesabonyban 365 n.-öl építési telek eladó a Makiári — Hősök utca sarkán. Érdeklődni: Kár­pát 77. sz. alatt, egész nap. ___________ A Mátrában kis há­zat, vagy telket vennék. Hely- és ármegjelölést ké­rek. Hatvan, Ele­fánt u. u. 15. Szőcs János né. _____________ H áromszobás OTP- öröklakás garázzsal eladó, ősszel beköl­tözhető. Érdeklőd­ni: Eger, Olasz u. 19. I. em. 4„ szom­bat, vasárnap.______ N égyszobás, össz­komfortos, kertes családi ház eladó a Hajdúhegyen, Ró­zsás-dűlő 14. sz. Eger,________________ G yöngyösön két- szoba-összkomfor- tos családi ház, be­költözhetően eladó. Érdeklődni: Gyön­gyös, Kassai u. 3. 17 órától, szombat, vasárnap egész nap. Hatvan, Ady E. u. 3., buszállomástól 200 méterre, három- szoba-összkomfor- tos családi ház, 100 négyzetméteres te­lekkel, 700 ezerért eladó. Üzlet kiala­kítható. Érdeklőd­ni: a helyszínen, dél­előtt tízig, délután 4-től, vasárnap egész nap. Eger, Makiári út 86. sz. alatt kétszobás, öreg ház eladó. Ut­cai front 18 m. alap- terület 706 m2. Ér­deklődni : a fenti ci- men, este 19.00-ig. Tarnamérán 500 n.- öl zártkert eladó, thermálfürdö mö­gött. Érdeklődni: Apc, Petőfi u. ll. Gyöngyösön, a Ke­nyérgyár utcai ga­rázssoron garázs el­adó. Érdeklődni: Vámosgyörk, Tán­csics u. 43. __________ E ger belvárosában kétszóba-összkom­fortos, bútorozott, telefonnal rendel­kező lakás, 1 évi időtartamra kiadó. Igény esetén garázs is. Érdeklődni: a 14-533-as egri telefo­nom_________________ A szódon, a főúton háromszobás, 2 csa­lád részére Is alkal­mas, komfortos, 130 m2-es lakás garázs- zsal, műhelyekkel eladó. Érdeklődni: Aszód, -Pesti út 10. sz. alatt. Ostoros, Szegfű u. 9. sz. alatt régi ház, nagy telekkel el­adó. Érdeklődni : Ostoros, Szépasz­szony u. 2. __________ G yöngyösön csalá­di házat vásárolnék. Cím : Gyöngyös, Vértanú u. 12.______ C saládi ház eladó. Hatvan belvárosá­ban. Érdeklődni: Kossuth u. 4., vagy este tel. : 11-485. Andornaktályán házhely. lakással eladó. Eger közelében. Érdek­lődni: Lóczi Lajos. Eger, Szépasszon y- völgy u. harmincegy. Gyöngyösön üzlet- helyiség kiadó. Ér­deklődés: „Köz­pont 48 730” jeligé­re, Gyöngyös, Pf. 115. __________________; E gri kétszoba-össz- komfortos lakás ga­rázzsal vagy anél­kül eladó, kp + . OTP. Eger, Kara- szek M. tér 10. IX; 67. Érdeklődni: 17.00 után, vagy szombat, vasárnap egész nap. JÁRMŰ Garázsban tartott ZM Skoda 100 L el­adó. 1986. IV. hóig érvényes forgalmi­val. Feldebrő, Kos- suth 99. ______________ K C Trabant Limou­sine eladó. Erdőte­lek, Fő u. 137. Te­lefon : 13. Juhász István._______________ 5 q-ás hasznos te­herbírású utánfutó eladó. Eger, Faisko- la u, 12/c. II/7._____ K ét és fél éves aro, 4 meghajtásos te­herautó eladó. Ér­deklődni : Heves, Fő u. 15. SZTK mellett.______________ U O-s Wartburg Li­mousine, 85 októbe­rig műszakival el­adó. Érdeklődni: Nagyréde, Kertal- ja u. 32._____________ P M-es 1300-as Lada és 2.5 mázsás új, gyári utánfutó el­adó. Gyöngyös, Gó­lya u. 77. VEGYES Presta 2 tűágyas kötőgép eladó. Ér­deklődni : 16 órától. Hort, Ecsédi út 44. King Texán, Mon- dél és postagalam­bok olcsón eladók. Füzesabony, Hon­véd u. 51. 1000-es keltetőgép eladó. Érdeklődni : Szilágyi, Kápolna, Szabadság u. 20. Color star színes te­levízió, jó állapot­ban eladó. Megte­kinthető : Gyön­gyös, Április 4. u. 22. V/7. Hidraulikus szőlő­prést keresek, 5—20 hektoliterig, jó ál­lapotban lévőt. „Szőlőprés 48 739” jeligére, Gyöngyös. Pf. 115. _______________ E ladó 200 db 640x 480x5 mm vastag, üvegháznak alkal­mas üvegtábla. Irányár : 9000 Ft. Érdeklödni lehet : Belkovics, Kisná- na, Mester u. 16. 7 hónapos és 9 hó­napos magyartar­ka vemhes üsző el­adó. Dormánd, Rá­kóczi 21. HAZASSAG 32/156, érettségizett, filigrán, gyermek nélküli, jó anyagi­akkal rendelkező nő vagyok. Házasság céljából keresem intelligens férfi is­meretségét, lehe­tőleg fényképes le­veleket várok. .»Hó­virág 964” jeligére az egri hirdetőbe. Vezető beosztású, 47 éves, 160 cm ma­gas, független nő kér esT" komoly fér­fi ismeretségét, 55 évesig. „Tavas2Vá- rás 48 738” jeligére. Gyöngyös, Pf. 115. 44 éves, 170 magas jó megjelenésű, mű­szaki vezető beosz­tásban lévő férfi, kocsival, átlagon felüli fizetéssel ke­resi azt a Gyöngyös környéki özvegy- asszonyt, akinek kertes családi há­za, garázs van Minden fénykép­pel ellátott levél­re válaszolok. „Csa­lád- és gyermeksze­rető 48 725” jeligé­re, Gyöngyös, Pf 115. HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyám, nagymamánk, dédnagy­mamánk, üknagymamánk. TÖTH PETÁK BERTALANNÊ sz.: Nagy Erzsébet hosszú betegség után január 30-án elhunyt. Temetése február 5-én, de. 10 órakor lesz az egri Kisasszony temetőben. A gyászoló család Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik felejthetetlen halottunk, VARGA MIHÁLY gyászszertartásán részvétük­kel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család Köszönjük a Mátraaljai Szénbányák Vállalat, a Mik­roelektronikai Híradás Vál­lalat, valamint barátaink és ismerőseinknek hogy drága halottunk, TORMA LAJOSNÊ temetésén vállalták a hosszú út áldozatos fáradalmait, jelenlétükkel és virágaikkal fájdalmunkat enyhítették. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett férjem, MOLNÁR FERENC nyugalmazott úszómester 1985. január 29-én, életének 86. évében liosszantartó betegség következtében elhunyt. Temetése 1985. február 5-én, 15.00 órakor lesz az egri Donát temetőben. Felesége Köszönetét mondunk mind­azoknak a rokonoknak, jó barátoknak, ismerősöknek, elvtársaknak, a Hm-i Ipar­cikk Kiskereskedelmi Válla­lat párt-, gazdasági és társa­dalmi vezetésének, munkatár­sainak, valamint a Hm-i Lab­darúgó Szövetség Elnökségé­nek, akik szeretett férjem, édesapám, gyermekem, test­vérünk, apósom, NAGY SÁNDOR temetésén részt vettek és részvétükkel a családot ért mély gyászban osztoztak. A gyászoló család Köszönetét mondunk mind­azoknak a rokonoknak, barátoknak, munkatársaknak, akik felejthetetlen halottuhk, NAGY JANOS temetésén részt vettek, rész­vétükkel, virágaikkal fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család mozi ) EGRI VÖRÖS CSILLAG: (Telefon: 11-880) 2- án: De. 9, 11, fél 2, fél 4, fél 6. 8 és 10 órakor is! Bombajó bokszoló Színes, szinkronizált olasz kalandfilm 3- án: De. 9, U, du. fél 2. fél 4. fél 6 és 8 órakor EGRI BRÖDY: (Telelőn: 11-773) Du. 4 órakor: A törökfejes kopja Este 6 és 8 órakor: Az istenek a fejükre estek EGRI PRIZMA: 3-án: Du. 3,4 3, 1/4 6 és 3/4 8 órakor: Gengszterek sofőrje EGRI ÜTTÖRÖ: Du. 3 órakor: 2-án : Az álarcos lovas legendája GYÖNGYÖSI PUSKIN: 2—3-án : Defekt Magyar bűnügyi film GYÖNGYÖSI SZABADSÁG: De. 10 órakor: Kacsakórus 2—3-án : Du. fél 4 órakor: Kurta farkú Peti cica 2- án: Este fél 6 és fél 8 órakor: Tavaszi szimfónia 3- án: Este fél 6 és fél 8 órakor: Seriff az égből HATVANI VÖRÖS CSILLAG: 3-án: De. 10 órakor: Panda Maci kalandjai 2—3-án : Hat gézengúz HATVANI KOSSUTH: 2- án: Hófehér 3- án : Arany a tó fenekén HEVES : 3-án: Lady Chatterley szeretője FÜZESABONY: 2- án: Twist Oliver 3- án: Szentivánéjl szexkomédia C rádió ) KOSSUTH 8.25 Családi tükör. 9.00 Szí­nes népi muzsika. 10.05 Is­mét — a javából! 12.00 DÉ­LI KRÓNIKA. 12.30 Déli ze­neparádé. 13.20 Népzenei pél­datár. 13.30 Fórum. 14.10 A r MAI 1 MŰSOROK J hét embere. 14.20 Mindenna­pi irodalmunk. 14.50 Régi híres énekesek műsorából. 15.10 Oj Zenei Újság. 16.00 168 ÓRA. 17.30 A szülőföld muzsikája. Farsang. 18.15 Hol volt, hol nem volt... 18.45 Lányhangök lávszto- rikra. Rádiójáték. 19.45 A Rádió Dalszínháza — A cor- neville-i harangok. 22.15 Eu­rópa hangversenytermeiből. 23.42 Meghalni — elutazni. 0.10 Virágénekek. PETŐFI 8.11 Népszerű muzsika — világhírű előadók. 8.50 Tíz perc külpolitika. 9.05 „Tö­visek és virágok” Zenés iro­dalmi magazinműsor. 10.00 SZOMBAT DÉLELŐTT. 12.00 Hírek németül, oroszul és angolul. 12.10 Jó ebédhez szól a nóta. 13.05 Miska bá­csi levelesládája. 13.45 Idő­járás- és vízállásjelentés. 14.00 MAGUNKAT AJÁNL­JUK! 17.05 Johnny Mathis énekel. 17.30 Belépés nem­csak tornacipőben. 18.30 Slá­gerek mindenkinek. 19.45 Mesélő mikrofon. Rádiótör­téneti sorozat. 20.40 A Ka­láka együttes népzenei fel­vételei. 21.05 Szivárvány — a társaságról. 22.30 Nóták. 23.15 A mai dzsessz. 24.00— 6.00 Éjféltől hajnalig. MISKOLC 8.00 Műsorismertetés. Hí­rek. Időjárás. Lapszemle. 8.10 Hová menjünk, mit csinál­junk? Programajánlat. 8.20 Visszapillantó (információk, tudósítások, riportok a hét fontosabb eseményeiről) 8.40 Napjaink kérdései. Ónodvá- n Miklós jegyzete — A ze­nét szerkesztik: a hallgatók. Telefonszám: 35-510. 9.00 Észak-magyarországi kró­nika. 9.30 Mikrofonlánc. Fél­évi mérleg a középiskolák­ban. Riporter: Csonka Lász­ló — Sport. 9.55 Műsorelő­zetes. ( televízió ) 1. MŰSOR 9.00 Az állatok farsangja. Árnyjáték. 9.15 Majd én megmondom neki. Cseh­szlovák film. 10.35 Kaláka. Verses-zenés összeállítás. 11.00 Képújság. 14.25 Fiatalok pályaközeiben. A hangszerész. 14.50 Gitársuli. 15.15 Pályán maradni. Kézilabda-vetélkedő lányoknak. 15.55 Hírek. 16.00 Ki miben tudós? Fizika dön­tő. 17.30 A maffia Ameriká­ban. Dokumentumfilm. 18.10 A sportvilág legjobbja 1984- ben: Carl Lewis. 18.35 DI­AGNÓZIS. 19.10 Tévétorna. 19.15 Esti mese. 19.30 Tv- híradó. 20.00 Vers — min­denkinek. Kuruc bújdosó- ének. 20.05 „Jöjj vissza hoz­zánk. ..!” Kovács József mű­sora. 21.10 A jogosítvány. Csehszlovák tévékomédia. 21.50 Tv-híradó 3. 2. MŰSOR 14.55 Nemzetközi termlabda- irúgó-torna. 16.40 Alpesi sí­világbajnokság. Női lesiklás. 17.35 Gólyavári esték. A klasszikus fizika kiteljesedé­se és bukása. 18.25 Kék fény. 19.25 Iskolatévé. 20.00 A zsebpénz. Francia film. 21.40 Képújság. VASÁRNAP ( rádió ) KOSSUTH 7.17 „Föld-adta sors...” 8.05 öt kontinens hét napja. 8.20 Énekszóval, muzsikával. 8.55 Vallomások a szülőföldről. 10.05 Anda Géza hangver­senyfelvételeiből. 11.00 GONDOLAT-JEL. A rádió kulturális hetilapja. 12.10 Harminc perc alatt a Föld körül. Nemzetközi magazin. 12.40 Édes anyanyelvűnk. 12.45 Rázós úton. 12.55 Nép­dalkörök pódiuma. 13.20 Mit üzen a Rádió? 14.10 Művészlemezek. 14.44 Az élő népdal. 14.54 Kalevala Finn népi eposz. 16.05 Né­pi együttesek műsorából. 16.46 Szavak mögött, sorok között. 17.16 Muzsika és mikrofon. A Rádiózenekar története. 18.15 Hol volt, hol nem volt... 18.40 Diák­könyvtár hangszalagon. A két szomszédvár. 19.26 A hegedű virtuózai. 20.18 Mo­zart: Cosi fant tutte. Két- felvonásos opera. 0.10 To­ronyzene. PETŐFI 7.05 A görög katolikus egy­ház félórája. 7.35 Vasárnapi orgonamuzsika. 7.52 Torna. 8.05 Amikqr én még... 9.05 A Shadows együttes felvé­telei. 9.53 Kabalakabaré. 11.10 Vasárnapi koktél. 12.03 Jó ebédhez szól a nóta. 13.05 Mit hallunk? 13.30 Még egyszer Lillához. Csokonai Vitéz Mihály versei. 13.45 Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00 A boldog királyfi. 14.45 Az MRT gyermekkórusa Váry Ferenc műveiből éne­kel. 15.05 TÁSKARÁDIÓ. 16.00 Poptarisznya. 20.00 Slá­germúzeum. 21.05 TÁRSAL­GÓ. 22.30 Kellemes pihenést! 24.00—4.30 Éjféltől hajnalig. MISKOLC 8.00 Jó reggelt, jó szórako­zást, jó pihenést! Informá­ciós, szolgáltató és szórakoz­tató műsor — Vasárnapi kró. nika — Lapszemle. 8.20 Ri­porternapló. Téli este Észak- Magyarországon. Szerkesztő: Csonka László. 9.00 Tánc­ritmusban. 9.20 Sport. 9.25 Műsorösszefoglaló. 9.30 Szlo­vák nemzetiségi műsor (Hí­rek — Diákgondok, diák­szemmel. Riport — Köny- nyűzene) Szerkesztő: Ildikó Mácsová. 9.55 Műsorössze­foglaló és az esti program ismertetése. 18.00 Műsoris­mertetés. Hírek, időjárás. 18.05 Mérkőzésen, verseny- pályán. Vasárnapi sportma­gazin. Szerkesztő: Tóth Zol­tán. 18.27 Műsorösszefoglaló és a hétfői program ismer­tetése. ( televízió ) 1. MŰSOR 9.00 Óvodások filmműsora. 1. A találékony kisfiú. Len­gyel rajzfilm — Tüzelőhor­dás. 2. Csutka és csutika. Csehszlovák bábfilm. A vi­rágültetés. 9.40 A holdnak háza van. 9.50 A tornász­lány. Amerikai film. 10.35 Helikoffer. Halász Judit mű­sora, 11.00 Hírek. 14.30 Ha­zárd megye lordjai. Ameri­kai tévéfilmsorozat. Lókötők. 15.25 Műsorainkat ajánljuk. 15.50 A maffia Amerikában. A szakszervezetekbe beszi­várgó maffia. 16.30 Szabó István-sorozat. Apia. Magyar film. 18.00 DELTA. 18.40 Tévétoma. 18.45 Esti mese. 19.00 A HÉT. 20.00 Hírek. 20.05 Tetthely. Gyermekvá­sár. (14 éven felülieknek!) 21.40 Sporthírek. 21.50 Hí­rek. 2. MŰSOR 15.55 Nemzetközi teremlabda­rúgó-torna. 17.45 Alpesi sí­világbajnokság. Férfi lesik­lás. 18.55 Kocsis Zoltán és Rados Ferenc zongoraestje. 20.00 Ásványok, a kőzetek virágai. 2. rész. 20.35 A háti tékától a gyomai nyomdáig Kner Izidor, a nyomdaalapí­tó. 21.20 Sir Kán, Bagira és a többiek. Svéd ismeretter­jesztő rövidfilm. 21.55 Kép­újság. CSEHSZLOVÁK TV 1. MŰSOR 8.30 Úttörők magazinja. lO.Ofc Goro, a fehér kutya (japán té­vésorozat). 10.45 Természetfiim. 10.55 Spanyol tévésorozat. 11.55 Sí VB. 13.25 Mozart: Don Gio­vanni (operarészlet). 13.50 Me­zőgazdasági magazin. 14.30 Uta­zó kamera. 14.50 Sportversenyek 1984-ben. 15.20 Tévéjáték. 17.05 Természetfilm. 17.35 Meghivó. 18.30 Válasz a nézők leveleire. 18.40 Hajótöröttek (ausztrál té­vésorozat). 19.10 Nemzetközi kérdések. 19.30 Tv-hiradó. 20.00 Alkalmatlan információ* (kana­dai film). 21.30 Sporthíradó. 21.45 Marie Rottrova és vendégei. 22.2S A zegzugos utcácskák titka (fran­cia tévéfilm). 23.55 Külföldi me­lódiák. 2. MŰSOR 8.30 A nagy kisháború (feliratos szovjet film). 10.00 Német nyelv­tanfolyam. 10.25 Orosz nyelv- tanfolyam. 16.10 Dokumentum­film. 16.25 DukLa Jihlava—Sparta Praha jégkorongmérkőzés. 18.50 Portréfilm Rudolf Ciliikről. 19.30 Tv-híradó. 20.05 Itt a szombat! (Szórakoztató műsor). 21.45 A Tv-híradó szerkesztőségében. 21.55 Dzsesszpódium. Vasárnap 1. MŰSOR 8.30 Gyerekeknek. 10.40 Zeman őrnagy esetei (tévésorozat). 12.1» Háborús napló. 12.35 Zenés kró­nika. 13.20 Zenés összeállítás. 13.50 Síugró verseny. 15.30 Ka­leidoszkóp. 16.50 Habeltin úr el­megy (cseh film). 18.30 Szórakoz­tató műsor. 19.30 Tv-hiradó. 20.05 Verdi: Traviata (opera). 22.10 Sporthiradó. 22.25 Kultúra 1985. 2. MŰSOR 10.00 Honvédelmi magazin. 10.13 Fiatalok tévéklubja. 11.45 Eg» kis muzsika. 11.55 Sí VB. 15.50 Slovan Bratislava—KS Brno női kosárlabda-mérkőzés. 17.20 Rö­vidfilmek. 18.10 Músorajánlat. 18.30 Vetélkedő. 19.30 Tv-híradó. 20.00 A bagoly napja (olasz film) 21.50 Híradó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom