Népújság, 1984. december (35. évfolyam, 282-306. szám)

1984-12-02 / 283. szám

Exportcsúcs az ipari szövetkezetekben Megyei küldöttközgyűlés a KISZÖV-nél Százhuszonöt évvel ezelőtt született Georges Seurat francia festőművész, a neoimpresszio- nizmus jeles képviselője. Egy városi rajziskolában kezdte meg tanulmányait, majd két évig az École des Beaux—Arts-t láto­gatta. Ezután a Louvre meste­reit tanulmányozta miközben tudományos ismereteket igye­kezett szerezni a színekről. El­ragadtatva olvasta Charles Blanc megállapítását: „A szín felett szilárd törvények uralkodnak, tehát éppúgy meg lehet tanul­ni, mint a zenét". Kezdetben főképpen a rajz kötötte le. A fekete-fehér ellentétével erede­ti stílust alkotott, melyet nem annyira a vonalra, mint inkább a tömegre, valamint a részlete­ket gyakran teljesen magába olvasztó fényre és árnyékra ala­pozott. Az ismert formákat el­rejtve, új nézetben mutatta meg a dolgokat, megfosztva őket minden esetlegességüktől, s így váratlan hatást ért el velük. Signac volt az aki — a tiszta színek előnyeit dicsérve — meg­ismertette Seurat-val az imp­resszionisták törekvéseit. Ette' kezdve a szoros barátságba ke­rült két művész az adott helyi színnek a napfénynek, s a szí­nek kölcsönhatásának megfele­lően egymás mellé festett apró foltokkal fedte be vásznait. Ha kellő távolságból nézzük képei­ket, az apró pontok a szem re­cehártyáján létrehozzák a kí­vánt színkeverést. — FILMMÚZEUM VA­SÁRNAP IS. A nagy érdek­lődésre való tekintettel va­sárnap három előadásban — 3/4 3, 1/4 6 és 3/4 8 órakor — levetítik a Filmmúzeum­ban az Utolsó tangó Párizs­ban című produkciót­— HAT KILOMÉTER GÁZVEZETÉK. Legalább ennyivel szeretnék bővíte­ni Nagyréde közműellátását 1985-ben. Ez lesz az egyik fő beszédtéma azon a falu­gyűlésen is, amelyet hétfőn este. 6 órakor rendeznek a helyi művelődési házban. EGEKBEN: szombat reggel 8 órától, hétfő reggel 8 óráig egri felnőttbetegek és a környező községek felnőtt- és gyermek­betegei részére. Az ügyelethez tartozó közsé­gek : Kerecsend. Egerszalók. Makiár, Felsőtárkány, Andor- naktálya. Bátor, Ostoros, No­vai, Noszvaj. Az ügyelet helye: Eger. Baj- csy-Zs utca 6. szám alatt. Te­lefon: 11-000. Egriek részére a gyermekor­vosi ügyelet szombaton reggel 8 órától hétfő reggel 7.45 óráig, a kórház gyermekosztályán. Tele­fon: 10-841. Fogorvosi ügyelet szombaton 14 órától este 20 óráig, vasárnap és munkaszüneti napokon reg­gel 8 órától este 20 óráig, a Technika Házában. GYÖNGYÖSÖN: szombaton 7 órától hétfő reggel 7 óráig. Te­lefon: 11-727. Fogorvosi ügyelet: szombaton 15—18 óráig, vasárnap és ünnep­nap 9—12 óráig. Mindkét ügye­let helye: Széchenyi u. 1. Gyermekorvosi ügyelet: szom­baton 8—12 és 14—18 óráig, va­sárnap és ünnepnap 8—12 óráig. Ügyelet helye: Puskin utca gyermekrendelő. A gyermek fek­vőbetegeket a felnőtt körzeti ügyelet látja el. Kihívás: 11-727 telefonon. HATVANBAN: szombaton 7 órától hétfő reggel: — Hatvan város lakossága részére 8 órá­ig — a községek lakossága ré­szére 7 óráig. Az ügyelet helye: Kórház .,fa­ház", Hatvan, Kossuth tér 18. Telefon: 11-040. Fogorvosi ügyelet: szombaton­ként 6.30 órától 14 óráig, vasár­nap és munkaszüneti napokon 8.30 órától 11 óráig. Az ügyelet helye: Kórház „fa­ház' Hatvan, Kossuth tér 18. Gyermekorvosi ügyelet: szom­batonként 8 órától 12 óráig, va­sárnap és munkaszüneti napo­kon 8 órától 10 óráig. A Nap kél 7-13 órakor, nyugszik 15.55 órakor. A Hold kél 13.30 órakor, nyugszik 0.38 órakor Szeretettel köszöntjük névnapjukon MELINDA nevű kedves olvasóinkat! Várható időjárás ma estig: az ország nagy részén gyengén, Nyugat-Magyarországon viszont többször is erősen felhős lesz az ég. Számottevő csapadék nem várható. A déli szél — kü­lönösen a Dunántúlon — gyak­ran megélénkül. A ködös terü­leteken csökken. A hőmérsék­let kora délután általában 9, néhány tartósan ködös vidéken 3 fok körül valószínű. — MAGAS TÖRZSO KAJ­SZI. Bács-Kiskun megye gyümölcstermelői évek óta keresik a megoldást a kaj­szibarack-termelés válságá­ra. A legtöbb gondot évtize­dek óta a gyakori tavaszi fa­gyok okozzák. Ezért ígéretes kísérleteket folytatnak az úgynevezett magas törzsű kajszibarack kialakítására. — HANGVERSENY. A Me­gyei Művelődési Központ Kamarakórusának önálló hangversenyére kerül sor hétfőn este 7 órakor az egri Házasságkötő teremben. A repertoáron Kodály- és Bár­dos-művek szerepelnek. Ügyelet helye: Hatvan. Hor­váth M. u. 21. Telefon: 12-265. reggeltől hétfő reggelig, a Rá- KÖJAL-KÉSZENLET EGER­BEN: délután 17 órától holnap reggel 7 óráig. Telefon: 10-133. HEVESEN: szombat reggeltől hétfő reggelig, Vörös Hadsereg u. 32. (Volt szülőotthon.) Tele­fon: 125. Az ügyelet Heves já­rás minden községére kiterjed. FÜZESABONYBAN: szombat reggeltől hétfő reggelig, a Rá­kóczi út 52. (Központi orvosi rendelő.) EGRI ÁLLATORVOSI ÜGYE­LET: Eger, Szövetkezet u. 4. Telefon: 12-388. Hétvégi állatorvosi ügyelet: szombat 8 h-tól vasárnap 20 h­ig. RECSKI ÜGYELET: Recsk, Kossuth u. 218. Telefon: Recsk: 15.. FÜZESABONYI ÜGYELET: Dormánd Tanácsháza, Dózsa György u. 37. Telefon: Füzes­abony: 321. GYÖNGYÖSI ÜGYELET: Gyöngyös, AUatkórház. Telefon: 11-645. HEVESI ÜGYELET: Hevesi Járási Hivatal. Telefon: Heves: 124. HATVANI ÜGYELET: Hatvan városi tanács. Telefon: 12-720. Az ügyeleti helyekhez tartozó állatorvosi körzetekről a terüle­tileg illetékes állatorvos ad tá­jékoztatást. ÁLLATKÖRHAZI ÜGYELET: GYÖNGYÖSI ÁLLATKÖRHÁZ: minden munkanap 16.30 h-tdl*. másnap 7-30 h-ig. Gyöngyös, Deák F. u. 17. Telefon: 11-645. EGRI ALLATKÖRHAZ: mun­kanapokon 16.30 h-tó) másnap reggel 7.30 h-ig, az egész me­gye területén péntek 15.10 h-tól hétfő 7.30 h-ig. Eger, Szövetke­zet u. 4. Telefon: 12-388. Jóllehet, még egy hónap választ el bennünket decem­ber végétől, a hét végén tu­lajdonképpen már „mérleget vonhattak” az esztendő mun­kájáról ipari szövetkezete­ink megyei küldöttközgyű­lésén. S mint dr. Holló Bé­la KISZÖV-elnök szavaiból kicsendült: nincs éppen ok a szégyenkezésre. Az I—III. negyedévben mért termelés több mint hét százalékkal volt nagyobb a tavalyi ha­sonló időszakénál, s a nye­reség is meghaladta a koráb­bi szintet. Ugyanekkor biz­tató a folytatás, remény tkel- tőek a további kilátások, hi­szen a szövetség területén közel 1,8 milliárdos árbevé­tel várható, különösen pe­dig a páratlan, mintegy 180 —190 millió forint érték kö­rüli export örvendetes. Gon­dok azonban — sajnos — még maradtak, s ezek meg­szüntetése, enyhítése jövőre az eddiginél is nagyobb erő­feszítéseket kíván. Sokkal inkább szükséges a takaré­Vöröskeresztes találkozó A gyöngyösi MÁV Kitérő­gyártó Üzem dolgozói évek óta a véradó mozgalom él­gárdáját alkotják. Az idén például négy alkalommal kétszázan siettek életve­szélybe jutott embertársaik megsegítésére. Az elmúlt napokban a vállalat vöröskereszt-szer­vezete véradók és vérkapók részvételével találkozót szer­vezett. Ezen az összejövete­len megiható emberi barát­ságok is szövődtek, ám a leg- megkapóbb pillanatok azok voltak, amikor fiatal kis­mamák karonülő gyerme­kükkel jelentek meg, hiszen — amint elmondták —, ezeknek az apróságoknak az élete az önzetlen, gyors véradásnak is köszönhető. A többszörös véradók ré­szére az ünnepélyes esten kitüntetéseket, jutalmakat adtak át. kosabb gazdálkodás, a nor­makarbantartás. a munka­idő jobb kihasználása. A küldöttközgyűlés — amelynek munkájában részt vett Schmidt Rezső, a me­gyei pártbizottság titkára és dr. Lendvai István, az OKISZ elnökhelyettese is — a napi­rendre került témák közül részletesebben is foglalkozott a tagszövetkezetek készlet- gazdálkodásának tapaszta­lataival, s úgy találta, hogy a helyzeten feltétlenül javí­tani kell. Az új szervezeti formákat érintve hangsúlyozták, hogy megyénkben is egyre na­gyobb mértékben próbálják kihasználni a kínálkozó le­hetőségeket. A hat kisszövet­kezet mellett ma már főál­lású és mellékfoglalkozású dolgozókkal 46 szakcsoport működik, nyolc gazdasági munkaközösség osztozik a mindennapi feladatokon il­letve tíz szövetkezet össze­sen 105 részlege tevékeny­kedik a korszerűbb átalány­A gyöngyösi főiskola Mát­ra ifjúsági klubja a helyi fiatalok kultúrált szórako­zási lehetőségéhez járul hoz­zá azzal, hogy klubtagsági igazolványt bocsát ki a na­pokban. Miként ezt Migléczi Katalin klubvezetőtől meg­tudtuk. a hallgatókon kívül mintegy háromszáz, a vá­rosban tanuló diáknak, ki­kapcsolódni vágyó fiatalnak lesz alkalma rendszeresen látogatni az intézmény ren­dezvényeit. A klubtagsági igazolványt hétfőtől kezdik Első ízben szállít jövőre csuklós Ikarus autóbuszokat a MOGÜRT Külkereskedel­mi Vállalat Kanadába. A közelmúltban megkötött szerződés alapján egy toron­elszámolásos rendszerben. Igyekezetük a tagoknak és a munkáltatóknak egyaránt gyümölcsöző. Ám, hogy a fo­gyasztók, a lakosság is még elégedettebb legyen: feltét­lenül növelni szükséges a szolgáltatásokat. Szó esett a küldöttközgyű­lésen a szövetségi ellenőrzé­si iroda idei programjának megvalósításáról is. Ennek során egyetértettek azzal, hogy a belső vizsgálatok ha­tározottan segítik a szövet­kezetek munkáját, s ez még hasznosabb lehet, ha az ese­tenként feltárt hibákat, hiá­nyosságokat mindenütt mi­előbb kijavítják. Végül a résztvevők — egyebek mellett — elfogad­ták a küldöttközgyűlés 1985- ös munkatervét. Megállapod­tak abban, hogy a megyei testület legközelebb május­ban. majd novemberben tár­gyal az ipari szövetkezetek­ben legaktuálisabbnak ítélt kérdésekről. árulni. A közeli program­ban szerepel december 6- án a Randori kaszkadőr­csoport bemutatója. erre egyébként a Télapó-est ke­retében kerül sor, s gyere­keket is várnak, az esti órákban az érdeklődők pe­dig találkozhatnak, beszél­gethetnek Szilágyi Jánossal, a rádió népszerű riporteré­vel. Az azt követő pénteken Baranyi István videodiszkót tart. melyet brake-dance, body building-bemutató kö­vet tói cég közvetítésével 34 járművet rendelt. Az Ika­rus egy évvel ezelőtt mu­tatta be először kocsijait Kanadában, amelyek azóta is bemutató körúton járják az ország városait. Népművelők eszmecseréje Idén októberben rendez­ték meg Budapesten az or­szágos közművelődési ta­nácskozást. Célja elméleti kérdések tisztázása volt. Me­gyénk szakembereinek csak a töredéke vehetett részt e kétnapos ülésen. A távolma­radottak tájékoztatását szolgálta az az eszmecsere, amelyet Gyöngyös város és környéke népművelőinek klubja és a Magyar Népmű­velők Heves megyei Szerveze­te kezdeményezett. A ren­dezvénynek a gyöngyösi Mátra Művelődési Köz­pont adott otthont. Fodor Péter, az MSZMP KB poli­tikai munkatársa és Hidy Pál, a szervezet megyei tit­kára beszámolójában felhív­ta a figyelmet az 1974-es KB-határozat még teljesebb megvalósítására, a gazdaság és művelődés napjainkban egyre fontosabb összefüggé­seire, a demokratizmus ki- szélesítésére és arra a fon­tos tényre, hogy a kulturá­lis előrelépés nem csupán a népművelők feladata. A szervezést, a támogatást más gazdasági szervezeteknek is vállalniuk kell. Szó esett a szakterület. dolgozóinak anyagi és erkölcsi megbe­csüléséről, az e téren tapasz­talható hiányokról, ellent­mondásokról is. Lottó­nyeremények A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 48. heti lottónyeremények a nyereményilleték levoná­sa után a következők: 5 ta- lálatos szelvény nem volt. 4 találatos szelvénye 79 fo­gadónak volt, nyereményük egyenként 127 325 forint. 3 találata 7660 fogadónak volt. nyereményük egyenként 657 forint. A 2 találatos szelvé­nyek száma 245 425 darab, ezekre egyenként 26 forintot fizetnek. A közölt adatok nem véglegesek. A Merkúrtól jelentjük Trabant Lim. Hyc. Bp 1125 Trabant Hyc. Combi Bp 13* Trabant Lim. Budapest 28 782 Trabant Lim. Db 18 938 Trabant Combi Bp 9194 Wartburg Lim. Bp 13 683 Wartburg de Lux Bp 20 379 Wartburg de Lux tt Bp 4176 Wartburg Tourist Bp 7135 Skoda 105 S Bp 8658 Skoda 105 S Db 6737 Skoda 120 L Bp 15 957 Skoda 120 L Db 9960 Skoda 120 GLS Bp 994 Lada 1200 Budapest 32 904 Lada 1200 Debrecen 20 481 Lada 1300 S Bp 12 382 Lada 1300 S Db 9312 Lada 1500 Budapest 12 226 Lada 1500 Debrecen 8445 Lada Combi Bp 5748 Lada Combi Db 3166 Moszkvics Budapest 13 485 Polski Fiat 126 P Bp 20 722 Polski Fiat 150 Bp 4908 Dacia Budapest 23 583 Dacia Debrecen 14 712 Zasztava Budapest 7034 — ISKOLAGALÉRIA. Meg­nyílt az egri 6-os számú Ál­talános Iskola galériája. A tárlaton Eger ’84. című ki­állítás anyagát mutatják be. KAVÉCSOMAGOLÁS RÁKOSPALOTÁN. A Compack Kereskedelmi Csomagoló Vállalat rákospalotai gyáregységében évi 18 ezer tonna kávét, ezer tonna teát és 12 tonna fűszert csomagolnak (MTI fotó — Varga L. felv. — KS) Tévedés Cseng a telefon. A férj figyelmezteti a feleségét: — Ha engem keresnek, nem vagyok itthon! A feleség felveszi a kagylót, egy pillanatig hallgat, majd ezt mondja: — Itthon van a férjem. — Nem megmondtam, hogy senkinek nem vagyok itthon? — Nem téged kerestek drágám... Fiataloknak a gyöngyösi főiskolán Ikarusok Kanadába NÉPÚJSÁG - a Magyar Szocialista Munkáspárt Heves megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: KAPOSI LEVENTE. - Főszerkesztő-helyettes: KOÓS JÓZSEF. Kiadja: a Heves megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: HEKELI SÁNDOR. - Szerkesztőség: Eger, Beloiannisz u. 3. sz„ 3301 (Pf. 23.). Telex: 063-350. Telefon: 13-352, 13-503, 13-644, 13-985. Gyöngyös, Rózsa u. 1., 3200. Telefon: 11-697 Hatvan, Kossuth tér 8. sz. (városi tanács épülete). Telefon: 11-051. Kiadóhivatal: Eger, Beloiannisz u. 3. sz., 3301. (Pf. 23.): Telex: 063-349. Telefon: 12-656, 13-381. Terjeszti: a Magyar Posta. Előfizetési díj: egy hónapra 34,- Ft, negyedévre 102,- Ft. egy évre 400,- Ft. Előfizethető: a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a kézbesítőknél. Index: 20062. - Révai Nyomda Egri Gyáregysége, Eger, Vincellériskola u. 3. sz. Igazgató: HORVÁTH JÓZSEFNÉ dr. — HU ISSN 0133—0705. 1984. december 2., vasárnap

Next

/
Oldalképek
Tartalom