Népújság, 1984. október (35. évfolyam, 231-256. szám)

1984-10-05 / 234. szám

APRÓHIRDETÉS EXPRESSZ ÁLLAS ____ é rettségizett, gépír­ni is tudó nő ad­minisztratív vagy könnyű fizikai mun­kát keres. Válasz „Diszkrét” jeligére az egri hirdetőbe. érettségizett, szak­képzett gépjármű- ügyintéző több éves gyakorlattal állást keres. Válasz: „Gya­korlott" jeligére az egri hirdetőbe. INGATLAN Családi ház sürgő­sen eladó. Két szo- "ba. konyha, előszo­ba, spájz, kiskert és pince, áron alul. Eger. Szépasszony­völgy «3, sz. _______ K étszoba-konyha, -fürdőszobás ház­rész eladó. Eger, Bajza József u. 12. Érdeklődni: péntek. szombat lé órától. Garázs kiadó. Eger. Ostrom u. 11. Leány- ka utca mellett. Nagytályán eladó há­romszobás családi ház, gazdasági épü­letekkel. Nagytá- lya, Petőfi u. 8. Eladó a belvárosban 105 m2-es kétszintes, kertes, garázsos. gáz­fűtéses ház. Tel.: 15-775, Eger. Háromszobás csa­ládi ház eladó. Épí­tésre alkalmas te­lekként is. egyszo- ba-összkomfortot be­számítok. Érdek­lődni: Eger, Blas- kovics u. 10., Arany János utca folytatá­sa;__________________ A zonnali beköltö­zéssel eladó kétszo­bás (53 m2 *). Eger, Rákóczi út 32. n/4. sz. alatti öröklakás, kp + OTP-átválla- lással. (90 ezer Ft) Levélcím: Kiss Gá­bor, Istenmezeje, Fő u. 95. A lakás meg­tekinthető vasárna­ponként. 10—15 órá­ig;___________________ R aktárnak 20 m2-es helyiség a belváros­ban kiadó. Cím: Császár. Eger. Szov- jet Hadsereg 1. Kétszobás családi ház és Almárban hét­végi ház sürgősen eladó. Eger. Rákó­czi út 129—131. Kétszoba-összkom­fortos első emeleti lakás Gyöngyösön, a Vörös Hadsereg u. 29. sz. alatt eladó. Boros, fszt. 4.______ P oroszlón, a Tisza II. víztározóhoz kö­zel. jó állapotban lé­vő komfort nélküli családi ház (víz be­vezethető), 400 n.-öl beépíthető telekkel eladó. Érdeklődni: Gál Sándor. Porosz­ló, Vörös Hadsereg u, 113. ___________ G arázs eladó. Lenin út 95. sz. ház mö­gött lévő garázsso­ron. Érdeklődni: Eger, Felszabadulás tér 1. Németh. Tel.: 15-223, 17.30-tól. Háromszobás, össz­komfortos, gázfű­téses. kertes családi sarokház garázzsal, azonnali beköltö­zéssel eladó. Eger. Baktai út 21. Tele­fon: 16-232. __________ E ladó Demjénben 252 n.-öl beépíthető, adómentes telek. Meleg viz 4 km-re. Ar: megegyezés sze­rint. Érdeklődni: Eger. Cifrakapu 142. m/13. 17 h után. Eladó kétszoba + étkezős lakás. Eger, Faiskola u. 10. 11/33. Érdeklődni: szom­bat. vasárnap egész nap, hétköznap 17 óra után,____________ K étszintes, kertes, gázos, befejezetlen sorházat cserélek városközpont köze­li kisebb öröklakás­ra. „Értékegyezte­téssel” jeligére az egri hirdetőbe. JÁRMŰ ZT-s 1200-as Lada személygépkocsi el­adó. Felsötárkány, Fő út 165. sz, ZF rendszámú La­da személygépko­csi megkimélt ál­lapotban eladó. Eger, Váci Mihály u. 59, 450 kg-os új után­futó eladó. Kere- csend, Füzesabonyi út 62.________________ J ó állapotban lévő S 50 B Simson mo­torkerékpár és MZ 125-ös mkp. eladó. Eger. Kallómalom u. 2. II/8. ZA 32—73 írsz. fe­hér színű 9 éves La­da 1200-as, 2 éves műszakival, sürgő­sen eladó. Érdek­lődni : Kiss Gábor, Eger, Faiskola u. 12/c. IV/3.____________ K étéves műszaki vizsgával rendelke­ző, Wartburg mo­torral működő Audi személygépkocsi ol­csón eladó. Érdek­lődni; szombat, va­sárnap kivételével. Dr. Fórizs Anna, Egercsehi, Kossuth u. 81. sz. alatt. Te­lefon : 44. Ugyanitt 2 db első Polski 125- ös és 2 db Zastava ajtó eladó. __________ E ladó 3 éves Tra­bant Speciál friss műszakival. Érdek­lődni: Eger, Kara- szek tér 12. IV/27. Tel.: 15-450.__________ Kétéves zárt ARO és TJ Dácia eladó. Füzesabony. Fel- szabadulás u. 6. Tel.: 195. VEGYES Három pár 180-as csehszlovák lapra­diátor eladó. Tóth János, Mátraderecs- ke, Bartók u. 23. Eladó új 0 100 PVC- cső 6 fm, használt olajkályhák, olajos­hordók. Továbbá: kézi golyósprés, há­zi készítésű eszter­gapad. Eger Szép- asszony-völgy 16.. du. 5-től.___________ F ehér borszőlő el- adó. Eger. Sas u. 29. Négy q borszőlő el­adó. Makiár, Aká- cos u. 8._________________, Z alagyőngye szőlő eladó. Andornaktá- lya, Rákóczi út 106. Szép ajándék az el­ső fülbevaló fájda­lommentes lyukasz­tással Egerben, Egészségház utca 5. A kertmozi mellett. Építkezők! Oltott mész 180 Ft/q. 10 q felett 160 Ft/q. Ház­hoz szállítás meg­rendelhető. Érdek­lődni: 11-245, vagy az Egri Csillagok 42. sz. mögött a helyszí­nen. Az Egri Kijzúti Építő Vállalat felkínálja eladásra a tulajdonát képező Ikarus 211 tip. autóbuszát. A forgalomba helyezés éve 1982. december. Ügyintéző: Boros László, Eger, Lenin út 51. Telefon: 11-266. Telex: 063—357 A vizsolyi Lenin Mg. Ter­melőszövetkezet pályázatot hirdet gépesítési főágazatvezetői munkakör betöltésére. Követelmény: mg. gépészmérnöki vagy szakirányú üzemmérnöki végzettség, 3—5 év szak­mai gyakorlat. Fizetés az érvényben lévő rendeleteknek meg­felelően, megegyezés sze­rint. Szükség esetén szolgálati lakást biztosi, tunk. Jelentkezni lehet: személyesen vagy levélben a termelőszövetkezet el­nökénél. Cím: Vilmány, Fő út 66 1. 3891. Telefon: Vilmány 8. ALLAS Házaspár házfel­ügyelői vagy gond­noki állást keres Egerben vagy kör­nyékén. lakásmeg­oldással. „Sürgős 330” jeligére, az eg­ri hirdetőbe._________ Kisgyermek gondo­zását vállalom. „Gyermekmosoly” jeligére az egri hir. detőbe,______________ É rettségizett csalá­dos fiatalember va­gyok. elhelyezked­nék kecskegondo­zói vagy húshasznú szarvasmarha-gon- dozói munkakörbe. Heves vagy Borsod megye területén. „Lakás szükséges” jeligére az egri hir­detőbe;______________ A lsó tagozatosok és biológia—földrajzból felső tagozatos ta­nulók korrepetálá. sát vállalom. „Főis­kolás lány” jeligére az egri hirdetőbe. Fiatal mérnök kor­repetálást, érettsé­gire és felvételi vizsgára való felké­szítést vállal mate­matikából és fiziká­ból. Gyöngyös. Ró­bert K. u. 23. XV/8. 13-142/4963-as mel­lék; _________________ F rancia nyelvlecké­ket kezdő, közepes, haladó fokon adna perfekt franciául beszélő, magas ér. telmiségi. Eger. Lá- Jer Dezső utca 2. Vasútállomás mel­lett^ _______________ K ereskedelmi szak- középiskolát vég­zett érettségizett nő egy műszakos állást keres Egerben. Bár­milyen megoldás ér­dekel. Lakás meg­oldott. Továbbta­nulási lehetőséggel és fizetésmegjelö­léssel ellátott aján­latokat „Akarom” jeligére az egri hir. detőbe kérem. INGATLAN Pétervásárán há­romszoba-hallos új családi ház sürgősen eladó. Érdeklődni: Pétervására, Hon­véd u. 5. Eladó Egerszólát, Ságvári u. 23. sz. alatt 400 négyszögöl telken négyszobás, összkomfortos, két­szintes, modern csa­ládi ház. Baromfi- udvar, nagy kert, közel üzlet, busz­megálló, Eger 12 km-re. Irányár: 850 000,— Ft + 80 000 Ft OTP. Érdeklőd­ni: a helyszínen és Eger. 12-977-es tele- fonon, Gáborné. Verpeléti tónál, üdü­lőkörzetben, saját tulajdonú 60 négy­szögöl telek eladó. Érdeklődni: 15-996­os telefonszámon. Noszvajon 800 négy­szögöl szőlő, kert, pince, borházzal el­adó. Érdeklődni lehet: Lukács Ist­ván, Noszvaj, Lenin út 51. szám._______ K étszoba-komfortos családi ház, 200 négyszögöl telken eladó vagy elcserél­hető háromszobás lakásra. Érdeklőd­ni: Eger. Liszt F. utca 25. Bástya ABC-nél.____________ B ékéscsabai belvá­rosi kétszobás ta­nácsi lakásunkat el­cserélnénk egri vagy miskolci hasonlóra. Bárdos Miklósné. Békéscsaba, Bánsz- ki u. 6. Telefon: 66/25-220._____________ Ostoroson nagymé­retű pince eladó. Érdeklődni: 17-től a 16-231-es telefonon. Mátrafüreden két­szintes nyaraló el­adó. 270 négyszögöl telekkel. Érdeklő­dés : „Üdülősoron 49 256” jeligére. Gyöngyös. Pf. 115. Karácsondon két- szoba-fürdőszobás felújított ház, nagy telekkel sürgősen el­adó. Érdeklődni: Karácsond, Hunya­di u. 13. _____________ K ét és fél szobás OTP. 65 négyzetmé­teres öröklakás. kp + OTP-átvállalás- sal eladó. Gyön­gyös, Hattyú tér 3. 12._____________ H áz eladó. Visonta, Sport u. 21. Érdek­lődni: Abasár. Sport utca 21. 17 órától. 100 négysz. területet bérbe adnék. Eger, telefon: 15-664. La- josvárosban. Garázs eladó Gyön­gyösön. Kenyér­gyár utcai garázste­lep elején. Telefon: 15-441,_______________ 1 64 négyszögöl hét­végi telek eladó. Budapest, Csille­bérc felé. Érdeklőd, ni: este 17-852-es te­lefonom_____________ G arázs eladó a Kas­télykertben. Érdek­lődni: Hatvan, Kos­suth tér 8. HI/27. 18 h-tól 12-539-es tele­fonon;_______________ E lcserélném három­szobás, gázfűtéses, telefonos tanácsi la­kásomat kisebbre. Ajánlatokat „Elő­nyös” jeligére. Hat­vani I-es Postán ma­radóra;______________ H atvan, Báthori u. 30. alatt 1100 négy­szögöl fóliázásra al­kalmas kert lakó­házzal azonnal be­költözhetően, sür­gősen eladó._________ 1 50 négyszögöl te­lek Szőlőhegyen, sürgősen eladó. Ér­deklődni: Hatvan. Tabán 78/a.__________ H ázaspár egy kis­gyermekkel külön bejáratú albérletet keres. Levélcím: Víg, Hatvan, Sza­badság 9. 1/4,_______ C sány községben. Major u. 2. sz. alat­ti háromszobás csa­ládi ház 400 négy­szögöl telekkel, gaz­dasági melléképü­letekkel, azonnali beköltözéssel. elfo­gadható áron eladó. Érdeklődni: Patai Jánosné. Csány. Kossuth u. 44. szám alatt._____________ E ladó Hatvanban két és fél szobás, 69 m2-es lakás. 450 000,— Ft kp + OTP. Érdeklődni: Tolbuchin u. 7. in/28.____________ Heves, Kodály Zol­tán u. 7. sz. alatti nagyobb családi ház eladó. 435 n.-öl te­lekkel. gazdasági épülettel. Érdek­lődni lehet: a hely­színen;______________ F eldebrö, Dózsa Gy. 71. szám alatti ker­tes ház eladó. Ér­deklődni lehet: szombaton és vasár­nap^________________ S ürgősen eladó vi- kendtelek 300 n.-öl, pincével- fele gyü­mölcsös. Eger, Zal­ka M. u. 8. H/10. Csebokszárihoz kö­zel. A vizsolyi Lenin Mg. Ter­melőszövetkezet felvételt hirdet ÁRSZAKÉRTŐI És ÁRKALKULÁTORI munkakör betöltésére. Szakirányú végzettséggel rendelkezők jelentkezését várjuk. Fizetés az érvényben lévő rendelkezéseknek megfe­lelően, megegyezés szerint. Jelentkezni lehet szemé­lyesen vagy írásban a termelőszövetkezet elnökénél. Cím: Vilmány, Fő út 66 1. 3891. Telefon: Vilmány 8. H ALALOZAS Fájó szívvel tudatjuk, hogy férjem, édesapám, apósom és nagyapánk STREGOVA SÁNDOR 71 éves korában, hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után elhunyt. Temetése 1984. október 8-án 11.30 órakor lesz a Hatvani temetőben. _______A gyászoló család_______ K öszönetét mondunk mindazoknak az ismerősöknek, volt tanácsi munkatársaknak, akik GALY ISTVÁN temetésén. Visontán Másfél szobás kis családi ház sürgő­sen eladó. Érdek­lődni: Ludas, József A. u. 27. sz. _______ E ladó komfort nél­küli kis családi ház mellékhelyiségek­kel, nagy gyümöl­csöskerttel. szőlő­lugassal. Irányár: 90 ez'er Ft. Cim: özv. Csikós Sándor- né. Tarnabod, Gár­donyi u. 9,_________ K étszobás OTP-la- kás eladó, kp + OTP-átvállalással. Eger, Vallon u. 5. V/17. Érdeklődni: az esti órákban. Beköltözhető csalá­di ház eladó. Mak­iár. Lenin út 41. sz„ és Dózsa György u. 4. sz. alatt. Érdek­lődni: szombat, va­sárnap a Lenin út 41, szám alatt._____ H áromszobás, ker­tes családi ház mű­hellyel. kisiparos­nak. társasház épí­tésére is alkalmas, eladó. Egerben, a Lenin úton. Tel.: 12-470._______________ G yTWgyösön két- szoba-összkomfor- tos lakás igényes házaspárnak kiadó. Érdeklődni telefon: 12-786, 17 órától. Gyöngyösön 100 ezer forinttal lakásmeg­oldást keresek. Aján­latokat „Megoldás 49 261” jeligére Gyöngyös, Pf. 115., kérek._______________ B ódis Lajosnál, Erk. Rákóczi u. 27. sz. alatt eladó egy két­szobás lakóház, egy szamaras fogat és egy rotációs- kapa;________________ E lcserélném egri há­romszobás, össz­komfortos, távfűté­ses első emeleti ta­nácsi lakásomat két­szobásért. Érdek­lődni lehet: Eger, Karaszek M. tér 11. 1/5, 14 órától. Egerben, Várállo­másnál. Bolyki u. 6. sz. alatt 106 négy­szögölön lévő két­szoba. konyha, kam­ra. nyári konyhából álló kertes ház el­adó. JÁRMŰ PT Trabant Spc. ga­rázsban tartott, új­szerű állapotban el­adó. Eger, XIII., Sánc u. 5. T: 13-637. Jó műszaki állapo­tú ZI Trabant el­adó. Nemesik, Eger, Kiss Lajos u. 15. Eladó sürgősen jó állapotban lévő ZG frsz. 1200-as Lada. Érdeklődni ^ Kál. Tá­bor u. 37. ___________ B MW vagy Ural tí­pusú mkp-t keresek megvételre. Nagy Péter. Eger. Breznay u. 16,________________ L ada Combi. TP rendszámú 3 éves. most müszakizott el­adó. Nagyréde. At­kárl út 96,___________ 3 éve vizsgázott Tra­bant eladó. Gyön­gyös, Csalogány u. 28. 1/2. Érdeklődni: szombaton.__________ I FA V 50, friss vizs­gával és faeszterga­gép eladó. Abasár, Fő u. 5._____________ Z B forgalmi rend­számú 1200-as Lada eladó. Gyöngyös­tarján, Damjanich u. 7, _________________ C sepel D 450-es fix­platós, érvényes mű­szakival eladó. Szarvaskő. Fő út 54. Frissen vizsgázott hároméves 1200-as Lada eladó. Érdek­lődni : Eger, 16-722­es telefonon.________ S 51 B Simson el­adó. Érdeklődni: Eger. Tordai u. 5. Hajdúhegy. Abasár, Lenin u. 10. alatt PK rendszámú Skoda 105-ös szgk. eladó.________________ Wartburg Tourist jó állapotban, sür­gősen eladó. Gyön­gyös. Szőlőskert u. 9;____________________ L ada 1300 PM rend­számú. 1 db 2,5 má­zsás és 1 db 5 má­zsás gyári utánfu­tók, levizsgáztatva eladók. Érdeklődni: Gyöngyös, Gólya u. 77. 1 db Simson kismo­tor megkímélt álla­pótban eladó. Aba­sár, Ady E. u. 10. 18—20 óráig. Nyolcéves jó álla­pótban lévő 1200-as Zsiguli eladó. Se­bők. Boconád. Tán­csics u. 24. ZT-s Wartburg el­adó. Érdeklődni: Szajla, Kertész u. 20. Medveczki. ZM-es frsz. 1300-as Lada jó állapotban eladó. Eger. Bajza 14. Csákó. Garanciális Csepel női kerékpár eladó. Eger, Üttörő u. 26/A. 350 cm5-es Jáwa mo­torkerékpár eladó. Eger. Kallómalom u. 66.. fszt 1. VEGYES óriás Schnauzer szukánk elveszett szept. 24-én. Kér­jük, hogy aki tud róla értesítsen a 15-732-es egri telefo­non; _________________ O J Siesta gázkályha eladó. Érdeklődni lehet: 7—15.30-ig a 12-215-ös egri tele- fonszámoa. Gyenes­nétől._______________ S aci I. gy.-bútpr el­adó. Érdeklődni: 17-290-es telefonon, 17 h után.___________ K éthetes magyar­tarka bikaborjú el­adó. Kömlő, Ady u. 32, Kömlői.__________ E ladó 600-as aluradi- ál • radiátor. Gyön- gyössolymos. Sza­badság u. 72. Ér­deklődni: 15 órától. HAZASSAG 42 éves 170 cm ma­gas, elvált nő va­gyok. Keresek hoz­zám illő férfit. La­kással rendelkezem. Szeretetre és megér­tésre vágyok. „Ma­tyóház” jeligére az egri hirdetőbe. _____ 2 2 éves, 165 cm ma­gas. csinos, * barna lány megismerked­ne házasság céljá­ból komoly életfel­fogású. csinos fiatal­emberrel. Lehető­leg fényképes leve­let várok. „Keresem az igazit” jeligére az egri hirdetőbe, 50 éves. nőtlen, fizi­kai dolgozó vagyok, kétszobás vidéki csa­ládi házam van. ke­resem annak a kor­ban hozzám illő nő­nek az ismeretségét, aki vidéki házamba jönne, ahol édes­anyámmal együtt élek. Egy kislány nem akadály, őszin­te nő ismeretségét szeretném, csak ilye­nek írjanak. Kétszí- nűek ne. Fényképes leveleket „Rohan az idő. kettesben szebb az élet 49 262” jel­igére. Gyöngyös, Pf. 115., kérek. megjelentek, részvétükkel, virágaikkal, együttérzésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Édesanyja _____és a gyászoló család K öszönetét mondunk mindazoknak, akik VERES ISTVANNÉ temetésén részt vettek. _______A gyászoló család_______ K öszönetét mondunk minden kedves rokonunknak, ismerősünknek, akik szeretett férjem SZALAY JANOS elhunyta alkalmából virágaikkal és részvétnyilvánításukkal mély gyászunkat enyhíteni Igyekeztek. ______Felesége és két fia______ F ájó szívvel tudatjuk, hogy MÉSZÁROS ANDRÁS mg.-i mérnök 69 éves korában hirtelen elhunyt. Temetéséről később intézkedünk. ______A gyászoló család______ K öszönetét mondunk mindazoknak, akik szeretett férjem KORENKO JANOS temetésén részt vettek, távirataikkal, virágaikkal, együttérzésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család 1985. január 1-től meg­alakuló építőipari szak­csoport felvételt hirdet: — építőmesteri — épületgépész szak­ipari — szakmunkások és segédmunkások — valamint komplett brigádok részére — több évre folyamatos munkaellátottság biztosítva, — felvételnél előnyben Részesülnek azok, akik a szakcsoport megalakulását meg­előző 2—3 hónapban munkában állnak a jelen­legi ágazatnál. Cím: Égyetértés Mgtsz., Tarnalelesz építési ágazata EGER, Május 1. út 26. sz. A Fővárosi Szerelőipari Vállalat FELVESZ épületgépész gyártáselőkészí­tőket és épületgépész ter­vezőket. Vidékiek részére, szükség esetén, a vállalat szállásról gondoskodik. A fiatal háza­sok részére külön szoba megoldható, a későbbiekben a lakásmegoldást elősegítik. Jelentkezni lehet a következő címen: BUDAPEST IX., Koppány u. 5—11., vagy a 336-560-as telefonon, 46-os melléken. ( mozi ) ( rádió ) EGRI VÖRÖS CSILLAG: (Telefon: 11-888) Du. fél 4 órakor: A kapitány kalandjai Színes, szinkronizált szovjet KOSSUTH r MAI 1 MŰSOROK ifjúsági film Este fél 6 és 8, órakor: Mária nap Színes magyar film Este 10 órakor: Szabadlábon Velencében EGRI BRÖDY: (Telefon: 11-773) Du. 4 órakor: Riki Tiki Tévi Este 6 órakor: Kelly hősei I—II. GYÖNGYÖSI PUSKIN: A Jedi visszatér Színes, szinkronizált amerikai sci-fi Este 10 órakor: Egy zsaru bőréért GYÖNGYÖSI SZABADSÁG: Dl fél 4 órakor: Paci Manci frizurája Este fél 6 és fél 8 órakor: Akit BuUdózemak hívtak HATVANI VÖRÖS CSILLAG: Du. fél 4 órakor: A tűz gyermekei Du. fél 6 órakor: Egy tiszta nő I—II. HATVANI KOSSUTH: Elveszett egy kékszemű HEVES: King Kong FÜZESABONY: A pap, a kurtizán és a magányos hős 8.25 Autóbusz hosszú távon. Riport. 8.55 Bizet: Róma — szvit. 9.33 Ciróka, maróka. Óvodások műsora. 9.53 Lot­tósorsolás. 10.05 Rapszódia József Attiláról. Vas István verse. 10.10 Hétszánvirág. Gyermekzenei magazin. 10.40 Ugyanaz többször. Korányi Tamás összeállítása. 10.59 Lottóeredmények. 11.00 Végh György: Éva. Egy szerelem története naplójegyzetekben. 12.00 DÉLI KRÓNIKA. Lot­tó. 12.30 Ki nyer ma? — Túrkevén. 12.45 Képes Géza: A nagy árnyék. Bata Imre könyvszemléje. 12.55 LEMEZ- MÜZEUM. 13.25 Szimfonikus zene. 14.10 Opera-művészle- mezek. 15.00 Erről beszél­tünk. 15.30 Oláh Kálmán népi zenekara játszik. 16.05 Koronás Szarvas Anya. Csin- giz Ajtmatov kirgiz író mű­helye. 17.00 A postás csen­get. Riport. 17.25 László Margit dalfelvételeiből. 18.15 Hol volt, hol nem volt... 18.30 ESTI MAGAZIN. 19.15 Magyarország ’84. Történe­lemóra Kiskunfélegyházáról. 20.15 Kedves zeneműveim. 21.06 Bojtor Imre népdalfel­vételeiből. 21.30 Robot és Trabant. Fél óra az NDK gazdaságáról. 22.20 Tíz perc külpolitika. 22.30 Hol tar­tunk az olvasásban, gyere­kek? 0.10 Virágénekek. PETŐFI 8.05 Rip van Winkle. Részle­tek Planquette operettjéből. 8.50 Tíz perc külpolitika. 9.05 NAPKÖZBEN. 12.00 Idegen nyelvű hírek. 12.10 Kovács József operettdalokat énekel. 12.25 Édes anyanyelvűnk. 12.30 Népi muzsika. 13.05 Pophullám. 13.45 Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00 PÉNTEKTŐL PÉNTEKIG. 17.30 ÖTÖDIK SEBESSÉG. 18.30 Fiataloknak! 19.50 Sport. 20.00 Régi nóta, híres nóta. 21.05 A veronai vér. Kopányi György hangjátéka. 22.13 A Shadows együttes felvételeiből. 23.20 Scott Hamilton együttese játszik. 24.00 Éjféltől hajnalig. MISKOLC 17.00 Műsorismertetés. Hírek. Időjárás. 17.05 Péntek este Észak-Magyar országon (A tartalomból: Szüreti előké­születek — Könyvtár az is­kolában — Múzeumi hónap Nógrádban — Hétvégi prog­ramok) Szerkesztő: Jakab Mária. 18.00 Észak-Magyar­országi krónika. 18.25 Lap- és műsorelőzetes. ( televízió ) 1. MOSOR 8.00 Tévétorna. 8.05 ISKO­LATÉVÉ. 9.55 ÉLET A TA­LAJBAN. NSZK rövidfilm. 10.20 Henry Fonda élete és kora. Amerikai dokumentum- film. 14.55 ISKOLATÉVÉ. 16.40 Hurrá, nyaralunk! Szovjet film. 18.00 ABLAK. 19.10 Tévétorna. 19.15 Esti mese. 19.30 Tv-híradó. 20.00 A középkorú feleség történe­te. Angol tévéfilm. Agatha Christie novellája nyomán. 20.55 A hét műtárgya. 21.00 Velúrzakó. Szatíra két rész­ben, a Thália Színház elő­adásában, felvételről. 23.05 Tv-híradó 3. 2. MOSOR 18.15 Csak gyerekeknek! 18.40 Az állatok nyomában. Francia filmsorozat. XIII/11. rész: Niama Katir. 19.00 ZENEBUTIK. 20.00 GON­DOLKODÓ. Tudományos magazin. 20.50 Tv-híradó 2. 21.15 Az örökség. Csehszlo­vák tévéfilm (14 éven felü­lieknek!). 22.40 Képújság. CSEHSZLOVÁK TV 1. MOSOR 8.45 Világhíradó. 9.20 A Na­pocska. 9.45 Vitaműsor (ism.) 10.25 Tévéjáték. 15.20 Rövid­filmek. 16.20 Filio és Maken- zen (bolgár tévésorozat fia­taloknak). 16.45 Laborató­rium. 17.15 Izlandi termé­szetfilm. 17.45 Pozsonyi ma­gazin. 18.00 Sportrevü. 19.30 Tv-híradó. 20.00 Szovjet film. 21.10 Dokumentumfilm. 21.35 A Hradistan népi zenekar műsorából. 22.00 Világhíradó. 22.15 Banditák Milánóban (olasz film). , 2. MOSOR 16.45 Atlétika VB (közvetítés Szófiából). 17.45 Vigyázz, tűz van! 18.15 Legfiatalabb a Hamr családból (tévésorozat). 19.30 Tv-híradó. 20.00 Fiata­lok tévéklubja. 21.05 Har­minchat órás dráma (doku­mentumfilm). 21.30 Híradó. 22.00 Esés felfelé (tévéjáték).

Next

/
Oldalképek
Tartalom