Népújság, 1984. október (35. évfolyam, 231-256. szám)

1984-10-24 / 250. szám

NÉPÚJSÁG, 1984. október 24., szerda MAGYAR—SZOVJET EGYÜTTMŰKÖDÉS I karosokért Ladák KONGRESSZUS ELŐTT Az MHSZ gépjármüiskoláí A cél: az élenjáró cím elnyerése Hatvanban A magyar—szovjet autó­ipari együttműködésben immár évek óta megismét­lődő ünnepélyes esemény, hogy az őszi budapesti nemzetközi vásár ideje alatt aláírják az autóipari termékek árucsereforgal­mának a következő évre szóló szállítási szerződéseit. Az idén is az őszi BNV al­kalmából került erre sor a MOGÜRT Külkereskedelmi Vállalat Váci utcai székhá­zában. Miután az Avtoexport külkereskedelmi egyesülés nevében Eduard Boriszovics Lopatko vezérigazgató-he­lyettes, a MOGÜRT részé­ről pedig Tóth László Pál vezérigazgató aláírta az ösz- szesen 826,5 millió rubelről szóló megállapodást, termé­szetesen elhangzottak az ilyen alkalmakkor szokásos üdvözlő beszédek is. Félmillió szovjet autó Ezekből egyértelműen ki­tűnt: az autóipar Magyar- ország és a Szovjetunió gaz­dasági kapcsolatainak ki­emelkedően fontos területe. Jól mutatja ezt, hogy a hazánkban közlekedő szov­jet gyártmányú gépkocsik száma közeledik a félmil­lióhoz. s a Szovjetunió kü­lönböző köztársaságaiban pedig már csaknem 90 ezer Ikarus autóbuszt használ­nak. Csupán az Oroszorszá­gi Szovjet Szocialista Köz­társaságban az Ikarusok al­kotják a teljes autóbuszpark 25 százalékát, az Inturist uta­zási iroda autóbuszainak fe­le Ikarus márkájú, a Szov- transzavto személyszállítá­si vállalat pedig mind bel­földi, mind nemzetközi utasforgalmát kizárólag Ika­rus autóbuszokkal bonyolít­ja le. Jellemző a két ország közötti kölcsönös szállítások nagy volumenére, hogy a teljes árucsereforgalomnak mintegy 12 százalékát, a gépipari termékek forgal­mának pedig csaknem egy- harmadát adja az autóipar. A két ország közötti au­tóipari kapcsolatok jellem­zője a szakosítás és a gyár­tási együttműködés. Jelen­leg négy nagy hosszú távú szakosítási és kooperációs egyezmény van érvényben. A legjelentősebb ezek közül a késztermékek szakosítási egyezménye, amelynek alap­ján a szovjet fél Ikarus autóbuszokkal elégíti ki a nagy befogadóképességű autóbuszokra vonatkozó igé­nyeinek jelentős részét, s személygépkocsikat, teher­gépkocsikat és különleges rendeltetésű járműveket szállít Magyarországra cse­rébe. Az autóipari részegységek szakosítási és kooperációs egyezménye alapján hátsó futóművek ellenében szov­jet gyártmányú mellső tengelyeket kap a magyar autóipar, a sebességváltó kooperáció keretében pedig a szállított sebességváltó részegység ellenében komp­lett hidromechanikus sebes­ségváltók érkeznek. Mennyit szállítunk? Mintegy másfél évtizedes múltra tekinthet vissza a VÁZ személygépkocsi koo­peráció. Ez alatt az idő alatt a magyar gyárak, több mint négymillió Lada gép­kocsihoz szállítottak rész­egységeket, autóvillamossá­gi cikkeket, műszereket, zá­rakat. és az alkatrészek el­lenében csaknem 180 ezer Lada érkezett Magyaror­szágra. Az együttműködés szerves részét képezik a kölcsönös nagy mennyiségű pótalkat­rész-szállítások, a szolgálta­tások egyre szélesebb körű kiépítése, a műszaki és a kereskedelmi szakemberek rendszeres találkozása egy­mással és a fogyasztókkal, a felhasználókkal. A szol­gáltatások fejlesztésének je­lentős állomása volt Buda­pesten 1983-ban a szovjet, Moszkvában pedig az idén tavasszal a magyar jármű­ipari központ megnyitása. A járműipari központok el­sősorban műszaki célokat szolgálnak — oktatás, to­vábbképzés, dokumentáció — de árubemutatók, kiállí­tások, előadások rendezésé­re is alkalmasak, ezzel is segítve a kapcsotok továb­bi építését. Az aláírás után lehető­ségünk nyílt további részle­teket megtudni a megálla­podásról. Egyebek mellett kiderült, hogy a magyar szál­lítások legnagyobb tétele 7300 autóbusz — ezen belül 2300 távolsági, 2500 városi és 2500 csuklós — összesen 436,1 millió rubel értékben, valamint autóbusz-pótal­katrészek 241,9 millió rubel értékben. A magyar szállítá­sok tételei között szerepel­nek még Lada részegységek — VÁZ kooperáció — 30 millió rubel értékben, 1600 készlet sebességváltó alkat­rész és 100 darab Tajga lakókocsi. Mit kapunk cserébe? Magyar szempontból ter­mészetesen a legfontosabbak a szovjet személygépkocsi­szállításokkal kapcsolatos adatok. Mint megtudtuk: a most aláírt szerződések alapján jövőre 26 ezer 700 személygépkocsit szállít a szovjet fél. Ezen belül 25 ezer különféle Lada típus, továbbá Moszkvics és Vol­ga személygépkocsik ér­keznek. Az 1985-ös szovjet szállítások másik nagy téte­le a haszonjárművek: IZS típusú kis áruszállítók, több célra felhasználható UAZ kis teherautók —, zárt és nyitott kivitelűek, mikro­busz. mentő, stb. — de ide sorolhatók a dízelmotoros Kamaz gépkocsik és a kü­lönleges rendeltetésű nehéz tehergépkocsik — Belaz, Kraz — valamint a RAF mikrobuszok is. A szovjet kivitelhez tartozik még 17 ezer mellső tengely, vala­mint ezer fékkamra és 800 hidraulikus sebességváltó szállítása. A nyilvánosságra hozott adatok és a hazai igények ismeretében nem nehéz megállapítani, hogy ez a darabszám — legalábbis ami a Ladák importját il­leti — nem elegendő. A szovjet és a magyar kül­kereskedőkkel beszélgetve azonban az is kiderült, hogy a Ladák más országokban is rendkívül kedveltek. így nem könnyű a Magyaror­szágnak szállított darabszá­mot növelni. Egyetlen mód kínálkozik csupán erre je­lenleg: piackutatással.' mű­szaki fejlesztéssel, több kor­szerű alkatrészt kell szállí­tani a szovjet autógyárak­nak. Ha a világszínvonalat megütő Lada-egységeket tudnánk kifejleszteni, vár­hatóan újabb kocsikat kap­nánk értük cserébe. B. N. Megalakult az ország első diák takarékszövetkezete Hatvanban Megyénkben jelenleg har­minckét iskolaszövetkezetét tartanak számon, és ezek­nek csaknem ötezer tagjuk van. Az új tanév beindulá­sát követően e napokban tartják meg mindenütt a közgyűléseket, hogy meg­válasszák egyúttal a szövet­kezetek új vezetőségeit, il­letve az intéző bizottságo­kat. Az iskolaszövetkezetek megyei nyitó közgyűlését tegnap délután az új-hatva­ni közgazdasági és vasútfor- galmi szakközépiskolában tartották, ahol — az 1984— 85-ös munkaterv megszava­zását követően — Lövei Gyula, a megyei tanács mű­velődési osztályának veze­tője méltatta a diák szövet­kezeti mozgalom jelentősé­gét, Király Lajos, a SZŐ VOSZ főelőadója pedig átadta az év elején meghirdetett or­szágos pályázat alapján a „legjobb iskolaszövetkezeti csoport”-nak járó díszokle­velet és jutalmat Molnár Károlyné patronáló tanár­nak. Az új-hatvani szakközép- iskola életében ugyanekkor egy másik fontos esemény is lezajlott. Megalakult az ország első diák takarékszö­vetkezeti ágazata, amely a mai naptól kihelyezett pénz­tári jelleggel működik a tanintézetben, betétgyűjtés­sel foglalkozik, és fő célja mindezen túl. hogy a fiata­lokat megismertesse a szö­vetkezeti mozgalommal. Sor került természetesen a diák takarékszövetkezet öt­tagú intéző bizottságának, majd a fogyasztási és taka­rékszövetkezeti ágazatok kö­zös igazgató tanácsának megválasztására is. Hogyan működik majd ez a kihelye­zett takarékszövetkezet? Mint az álapszabály-ismer- tetöből megtudtuk hetente felváltva két-két tanuló fog­lalkozik a betétgyűjtéssel, lesz meghatározott házi pénztárkészletüik, az ezt túl­lépő pénzösszeget azonban mindig beviszik könyvelés végett a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Kossuth téri központjába. A hatvani Lenin Termelő­szövetkezet KlSZ-szervezete már három alkalommal nyerte el a vörös vándor­zászlót. A tavalyi évben — különböző okok miatt — nem sikerült egyenletes, tartalmas munkát végez­niük. A megfiatalodott veze­tő gárda az idén ismét azt a célt tűzte ki, hogy meg­szerzik a magas kitüntetést. Tevékenységükről, eredmé­nyeikről beszélgetünk Szént- györgyi Csilla KlSZ-titkár- ral. — 1983 márciusától újjá­szerveztük vezetőségünket — mondja. — Most kilenc fős bizottság irányítja a hat alapszervezetbe tömörült A Magyar Honvédelmi Szö­vetség Heves megyei Gép­járműiskola oktató kollektí­vája elhatározta, hogy pár­tunk XIII. kongresszusa, il­letve hazánk felszabadulá­sának 40. évfordulója tisz­teletére beneveznek az élen­járó címért folyó szocialista versenymozgalomba. Nem­régiben a megyeszékhelyről, Hatvanból, Hevesről, Fü­zesabonyból kaptunk in­formációt e jeles eredmé­nyek eléréséhez szükséges munka tervről. Egerben, Elhatározták, hogy a te­rületi szervezetek által ren­dezett politikai rendezvé­nyen több alkalommal az állomány valamennyi tagja részt vesz. Ezzel kívánják elérni, hogy politikai fejlő­désük, tájékozottságuk egyenletes legyen. Ezenkí­vül olyan propagandamun­kát fejtenek ki hallgatóik körében, hogy ők is kellő­képpen felkészülten vár­hatják majd az eseménye­ket. Így többek között kiál­lítást rendeznek, bemutató­kat szerveznek. Ezeket el­juttatják a főiskolai honvé­delmi napra, valamint a gépjárműszakkörök foglal­kozásaira. Tanfolyamonként szakítanak időt arra is, hogy levetítsék az MHSZ munkáját bemutató filmet. A társadalmi munkákból is kiveszik részüket. Minden munkatársuk 16 óra társa­dalmi munkát vállalt. — Siófokon tartják meg a vállalati jogászok kétna­pos konferenciáját. A ked­den kezdődött tanácskozást — melyre a Magyar Jogász­szövetség vállalati jogász­tagozatainak kibővített vá­lasztmányi ülése keretében került sor — Nagy László, a jogászszövetség főtitkára nyitotta meg. Ezután Bo­százhúsz tagot. Problémát jelent, hogy alapszerveze- teink helyiilég nagyon szét­szórtak. Általában egy-egy termelési egység, üzemrész fiataljai alkotnak egy kol­lektívát. A csoportok száma is nagyon változó áltálában nyolc és harminc fő között mözpg. Így teljesen érthető, hogy egészen más feladatok elvégzésére képesek. — Téeszben dolgozó fiúk­ról és lányokról van szó. Ez milyen többlet nehézséget ró rátok? — Véleményem szerint hátrányosabb helyzetben va­gyunk, mint mondjuk egy ipari üzem. Míg ott többsé­A sorkatonai szolgálat előtt álló hallgatóik körében a rendszeresen kiírt tanul­mányi verseny színvonalá­nak emelése a cél. Olyan módon próbálnak segíteni a sorkatonai időre való felké­szülésben, hogy minden tan­folyam tanulóival megis­mertetik a laktanyai életet. Bemutatják nekik az egyen­ruhában eltöltött idő vár­ható feladatait, s ellátogat­nak a laktanyákba is. Ősz- szeállítanak egy olyan kiál­lítási anyagot, ami a szövet" ség helyi tevékenységét mutatja be. S hogy ebben az időben végzett munká­juk ne kerüljön majdan a feledés homályába, a kiren­deltségükkel kapcsolatos helyi, illetve a szaksajtó­ban megjelent híreket, in­formációkat, cikkeket ösz- szegyűjtik. Bekapcsolódnak a közlekedési szakkörök és diákkörök városi versenyé­nek lebonyolításába, s mun­kát vállalnak az oktatást segítő rutinpálya építésé­nél. Hevesen Társfegyveres testületek­kel — elsősorban a rend­őrséggel — közösen politi­kai vetélkedőt szerveznek, aminek témája feldolgozza többek között a szocialista Magyarország eddigi tör­ténelmét. Propagandamun­kájukkal segítik a katonai pályára irányítást. A váro­si Művelődési Ház előcsar­nokában Hevesen is bemu­tatják a helyi MHSZ mun­rics Gyula igazságügyi ál­lamtitkár tartott előadást a jog szerepéről, a gazdaság­irányítás továbbfejlesztett rendszerében címmel. Egye­bek között hangsúlyozta, hogy a vállalatok önállóságá­nak, egyszersmind felelős­ségének növekedésével foko­zódik a vállalati jogtaná­csosok szerepe is. A gazda­gében szakmunkásképzőt és szakközépiskolát végzettek­ről van szó. nálunk sokan dolgoznak olyanok, akik pusztán a?, általános iskola nyolc osztályát végezték el. Aztán a munkaidő is telje­sen más, ezért jól ki kell használnunk minden . pilla­natot. Nagyon soknak közü­lünk háztájija is van. ami rengeteg elfoglaltságot, törő­dést igényel. így nem köny- nyű összefogni a tagságot, nehéz kialakítani az össze­tartozás érzését. — Hogyan próbáltok eze­ken segíteni? — Könnyedebb programo­kat. discókat utcabálokat szervezünk. Ezzel az a cé­lunk, hogy idecsalogassuk az ifjúságot, s bizonyítsuk szá­mukra. hogy o szabad időt is jól el lehet tölteni együtt. Persze ezeket az eseménye­ket mindig összekötjük tar­talmasabb tevékenységgel is. Ezek a rendezvények a kü­lönböző korosztályokat is közelítik egymáshoz, és ez sem mellékes számunkra. — Úgy tudom, hogy elég magas nálatok a KISZ-esek átlagéletkora. — Sajnos, ez valóban igaz. Többségükben harminc és harmincöt év feLettiek. Ök pár év múlva elhagynak bennünket, az utánpótlás viszont nem biztosított. Na­gyon nagy a főváros elszívó hatása, kevesen jönnek káját Támogatják a már meglevő közlekedési szak­körök szakmai tevékeny­ségét, s elhatározták azt is, hogy újabb hasonló társa­ságokat szerveznek. Min­denekelőtt legfontosabb céljuk viszont az, hogy a kirendeltségen folyó kép­zés színvonalát, hatékony­ságát tovább emeljék. Füzesabonyban A megyében hasonló mun­kát végzők közül talán itt hárul a legnehezebb fel­adat a munkatársakra. A közösségnek nem ki^ erő­feszítésére lesz szükség ah­hoz, hogy az eredetileg vál­laltakat teljesíteni tudják. Az utóbbi időkben ugyanis többen eltávoztak közös­ségükből, más munkahelyen keresve boldogulást. A me­gyei vezetés egyöntetű vé­leménye szerint a többlet­feladatok nem kis terhet rónak a továbbra is becsü­lettel helytállókra, ám is­merve szakmai felkészült­ségüket, szorgalmukat, hi- vatásszeretetüket, megbir­kóznak a pillanatnyi ne­hézségekkel. Vállalták, hogy a KISZ városi jogú nagy­községi bizottságával közö­sen politikai és honvédelmi vetélkedőt szerveznek. Hi­vatásos katonatisztek be­vonásával előadásokat ren­deznek a katonai pálya népszerűsítésére. Részt vesz­nék a helyi gimnázium honvédelmi napján. Társa­dalmi munkát vállalnak bázisépületük felújításában, az utána adódó terepren­dezésben, takarításban is. ságirányítási rendszer to­vábbfejlesztésének kérdésed­ről tájékoztatta a hallgató­ságot Szikszói Béla államtit­kár, az Országos Anyag- és Árhivatal elnöke is. A mai választmányi ülésén a tago­zatok országos vezetőségé­nek beszámolóját és a soron következő feladatokat vitat­ják meg. hozzánk. Pedig téeszünk jelentős kedvezményeket biztosít. Például a volt gaz­dasági területeinkből igen olcsó telkeket adtunk az építkezni vágyóknak. Sokuk­nak már ott épül az otthona. — Az elmúlt másfél év során milyen eredményeket értek el? — Mi voltunk a fő védnö­kei a szövetkezeti fiatalok találkozójának, A mintegy háromszáz vendég nagyon jól érezte magát nálunk. Salgótarjánban részt vet­tünk a termelőszövetkezetek természetjáróinak összejöve­telén. Csapatunknak sike­rült megszereznie a máso­dik helyet. A termelőmun­kában is megálltuk a he­lyünket. Az idén nagyon jó terméseredményeket értünk el az aratás során. Ebben nem kis része volt azoknak a fiúknak. akiket először engedtek kombájnokra. Be­dobták őket a mély vírioe, de kiállták a próbát. A ta­nulmányi téren is van amire büszkék lehetünk. Két fér- fidolgozónkat. akik SZET-e- sek voltak, felvették a Gö­döllői Agrártudományi Egye­temre. A megyei fejőver­seny győztese is közülünk került ki. Van mit tehát felmutatnunk, s reméljük, kiérdemeljük a KISZ KB. vörös vándorzászlaját. S. I. A HATVANI TÉESZ FIATALJAI Újra a vándorzászlóért (Fotó: Szabó Sándort Kis Szabó Ervin Vállalati jogászok konferenciája Siófokon

Next

/
Oldalképek
Tartalom