Népújság, 1984. október (35. évfolyam, 231-256. szám)

1984-10-02 / 231. szám

AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA í Emberarc A Kék fény legutóbbi adásában bizonyára soka­kat felháborított a rob­banóanyagot kotyvasztó középiskolás fiú nyilatko­zata. A kis „kémikus” ugyanis — amint a ri­portfilmből kiderült — nem sajnálta érző ember mód­jára azokat a fiatalokat, akiknek leszakította uj­ját. kiverte szemét — sőt olyan is akadt, akinek ha­lálát okozta — a pokoli szer. Pedig a puskaport nem árusíthatta, sőt nem is állíthatta volna elő ott­hon a kísérletező zseni. Ez a tanárai által nagy- rabecsült, de érzelmileg fejletlen szakember alig­ha számít fehér hollónak napjainkban, hiszen vele egykorú ismerőseim között is nagyon sokan akad­nak a hozzá hasonlóak, akik mindent az észre ha. gyatkozva tesznek, s úgy élnek, mintha nem lenne szívük. Egy különös csapda ál­dozatai ők. Félrenevelésük még a családi házban el­kezdődött ahol az édes­anya nem sokkal szülés után visszaigyekezett mun. kahelyére, mert hogy kel­lett a pénz. no és a szak­mai előmenetel sem utolsó. Az apróság bölcsődébe ke­rült. Reggel elsőnek vit­ték, este az utolsók között rohantak érte. Otthon az­tán gyorsan elaltatták, mert ha sírt, nem tudott pihenni az apa, vacsorát főzni a mama. Aztán óvo­dás, majd iskolás lett. Ki­derült, hogy rendkívül jó. eszű. Ettől kezdve édes- apjáék mindent megígértek neki a jó tanulmányi ered­ményért. Amikor a nebuló látta, hogy milyen egy­szerű recept szerint zaj­lik a sorsa — ha produ­kál, megkapja a kerékpárt, a motort és mindent, ami pénzért megvásárolható — még nagyobb kedvvel búj­ta a könyveket. Ez nem is lett volna baj, az vi­szont igen, hogy szülei csak akkor „foglalkoztak” vele, amikor átadták a megígért jutalmat. Estén­ként nem ültek le meghitt beszélgetésekre. Nem fi­gyelték, nem elemezték magatartását. Nem fedez­ték fel, hogy eredménye­sen tevékenykedő gyer­mekük önző, s mindig csak a saját hasznát keresi. De hogyan is fedezhették vol­na ezt fel, hiszen ők ma­guk is ilyenek. Aztán az ily módon ne­velkedettek közül valaki tragédiát okozott. Bűntudat nélkül mesélte el a tör­ténteket. Napjaink teljesítmény- centrikus világában egy­re kevesebb szó esik az ér­zelmekről. Miért is be­szélnének erről? A fize­tésnél vagy az iskolai ér­demjegyek megállapításá. nál az nem játszik szere­pet, hogy valaki segítő­kész, önzetlen és szívén vi­seli társai sorsát. Az igaz, hogy nincs mér. ce. mely szerint jutalmaz­ni lehetne ezt a fajta hoz­záállást viszont senki sem vitathatja, hogy Ember ér­zelmek nélkül senki sem lehet. Homa János GYÖNGYÖSI SZÜRET ’84 Vigadalom, muzsika, tánc Megyénk vezetői az elnökségben Még soha ennyi érdeklő­dő, ennyi felvonuló, ennyi sátor és pavilon, enni- és innivaló, mint a mostani Gyöngyösi szüret '84 vasár­napi zárónapján. Több mint tízezer ember állt a járdá­kon azokban az utcákban, amelyekben a menet el­haladt. A dísztribünt a Jókai ut­cában helyezték el. Itt néz­te végig a szüreti karnevált Barta Alajos, az MSZMP Heves megyei Bizottságának első titkára, Markovics Fe­renc, a megyei tanács elnö­ke és Hans Kühne, Dánia magyarországi nagykövete is. A Ringstedből érkezett dán küldöttség szintén a díszemelvényen foglalt he­lyet. (Folytatás a 3. oldalon) A cél: a gyümölcsöző együttműködés Nemzetközi televíziós tanácskozás Noszvajon Tegnap megkezdődött Noszvajon. az MSZMP He­ves megyei Bizottságának vendégházában az OIRT In­terview Oktatási Munkacso­port kétnapos ülése. A ta­nácskozáson Kelemen Endre, az MTV Iskalatelevíziójának vezetője mondott bevezetőt, majd Kiss Sándor, a megyei pártbizottság titkára köszön­tötte az Intervízió tagorszá­gainak képviselőit. Szólt ró­la. hogy ismét örömmel vál­lalja Heves megye a házi­gazda szerepét. A két nap során lehetőségük nyílik a vendégeknek arra i6. hogy megismerkedjenek Egerrel és környékével. A munkaértekezletet Vaj­da György, a Magyar Tele­vízió elnökhelyettese nyitot­ta meg. Elmondotta, hogy a munkabizottságok tevékeny­ségének nagy fontosságot tu­lajdonítanak az OIRT mun­kájában. A közelmúltban tartották meg Weimarban az Intervíziós Tanács évi ülését, amelyen több ízben szóba kerültek azok az ered­mények. amelyeket az el­múlt évben. Egerben meg­tartott tanácskozás óta értek el. Ezt követően Zs. P. Fomi­na, az OIRT főtitkárhelyet­tese szólt a fejlődésről. Ma már huszonhatra növekedett a tagországok 6záma, Kubá­tól Vietnamig, Finnországtól Algériáig sugározzák a kü­lönböző műsorokat. össze­köttetésben állnak az Ázsiai Szervezettel, s televíziós hí­reket továbbítanak az afri­kai országokba. Az Inter­szputnyik napjainkban hat­van százalékos műsorcserét biztosít, s a nap bármely szakában van már erre le­hetőség. Egyre inkább tá­maszkodnak az Intervízió munkacsoportjainak tevé­kenységére: a Hírek Munka­csoport például arra hiva­tott. hogy szombat—vasár­nap is továbbítsa a tudomá­nyos élet. a kultúra legfris­sebb fejleményeit, s sport- eseményeket. A további műsorcsere kiszélesítésében nagy szerepe van az Oktatá­si Munkacsoport munkájá­nak is. A tegnapi nap során V. V. Jegorov főszerkesztő, a munkacsoport elnöke vezeté­sével a résztvevők elemezték a fiatal generáció számára készülő oktatási műsorok sa­játosságait. majd előadás hangzott el az új törekvé­sekről. a tagországok oktató televízióinak munkájában. Műsorterveik alapján lehe­tőség nyílt az információ- cserére is. A napirendi pon­tokhoz természetesen bemu­tató is kapcsolódott. Tegnap az esti órákban a résztvevők ellátogattak az egri Vendég­látóipari és Kereskedelmi Szakközépiskolába. Ma a japán Díj Kölcsön - archívum magyarországi mű­ködéséről. a kölcsönzés le­hetőségeiről hangzik el tájé­koztató az ülésen, amelyet műsorbemutató követ. A munkacsoport végül megbe­széli az aktuális feladatokat, s összegzi a tanácskozás eredményeit. A vendégek városnézésen is részt vesz­nek Egerben, este pedig Vajda György, az MTV el­nökhelyettese ad fogadást részükre. Vajda György, a Magyar Televízió elnökhelyettese nyitotta meg a rendezvény (Fotó Szántó György) Magyar napok Tallinnban Szovjet-Észtország fővá­rosa. Tallinn ad otthont az elkövetkező négy napban a magyar gazdasági és műsza­ki napoknak. A rendezvény célja, hogy segítse a gazda­sági együttműködés bővíté­sét, hozzájáruljon a vállalat- közi kapcsolatok fejlesztésé­hez. A Magyar Kereskedel­mi Kamara és a Műszaki és Természettudományi Egye­sületek Szövetsége az idén hetedik alkalommal rendez­te meg a Szovjetunióban már hagyományosnak szá­mító magyar napokat. Marjai József miniszter­elnök-helyettes vezetésével vasárnap este óta Tallinn­ban tartózkodik a gazdasági és műszaki napokon részt vevő hivatalos magyar kül­döttség is. Magyarország és az Észt SZSZK gazdasági kapcsola­tai az elmúlt években dina­mikusan fejlődtek. A jelen­legi ötéves tervperiódusban az Ikarus mintegy 1200 au­tóbuszt szállít a köztársaság­ba. Ezek nagyobb részét — 800 darabot — Tallinban ál­lítják forgalomba. Videoton számítástechnikai berende­zéseket használnak a tenge­ri kutatóhajókon, s rendsze­res vásárlója a Videoton termékeinek az észt rádió is. Bár természeténél fogva a rendezvénysorozat nem tar­tozik a leglátványosabbak közé — hisz főleg a szak­mai közönség részére elhang­zó előadásokból, tapasztalat- cserékből áll — igen széles­körű az érdeklődés iránta. Az érdeklődés felkeltését se­gítette elő az a számos kul­turális program is, amit a magyar napok idejére szer­veztek. önálló kiállításon mutatja be hazánkat ,a HUNGEXPO, lesz néprajzi ki­állítás és divatbemutató, s a magyar konyha remekeivel is megismerkedhetnek az ínyencek. Az áruházi hét ke­retében a szolnoki Centrum Áruház tart vásárlással egy­bekötött bemutatót. Zászlólevonás Vasárnap reggel ünnepé­lyesen, katonai tiszteletadás­sal levonták a gellérthegyi Felszabadulási' Emlékműnél a magyar nemzeti lobogót és a munkásmozgalom vörös zászlaját, amely a fegyveres erők napja tiszteletére len­gett az árbocon. Téma — o környezetvédelem Hétfőn országos értekezle­tet tartottak Budapesten, a Jókai klubban a megyei kör­nyezetvédelmi titkárok, va­lamint a környezetvédelmi felügyelőségek és a nemzeti parkok igazgatói. Abrahám Kálmán állam­titkár. az Országos Környe- - zet- és Természetvédelmi Hivatal elnöke bevezető be­szédében elmondta: a ta­nácskozás egyik célja, hogy közösen felmérjék milyen intézkedések születtek az utóbbi időben a környezet védelme érdekében, számba vegyék a legégetőbb gondo­kat, valamint az ezek meg­szüntetéséhez tennivalókat. Hangsúlyozta: ma már egy­re erősebb az igény a kör­nyezet értékeinek megvé­désére, ám az intézkedések­nek körültekintőeknek kell tenniük, a helyi előnyökön, érdekeken kívül számolni kell az esetleg máshol je­lentkező káros mellékhatá­sokkal is. Felhívta a megyei környezetvédelmi szakembe­rek figyelmét arra. hogy a környezetvédelmi beruházá- zások sürgetésekor tekintet­be kell venniük a reális le­hetőségeket. A drága beru­házásokon kívül sokat lehet tenni a környezet megóvá­sáért jobb szervezéssel. kö­rültekintéssel, a károkozás elkerülésével. Mint mondot­ta, egyre fontosabb lenne már a tervezés stádiumában érvényesíteni a környezetvé­delmi szempontokat, hiszen ezzel mentesülni lehet a többletköltségektől. Ugyan­csak fontosnak mondotta az eddiginél következetesebb felelösségrevoná&t. mert még mindig sokan okoznak kárt gondatlanság, nem hanyag­ság. a szabályok tudatos megszegése miatt. A megyék környezetvédel­mi képviselői felszólalásaik­ban elismerték, hogy sok erőfeszítés történt már eddig is a tisztább, egészségesebb környezet kialakításáért, de még mindig vannak olyan hiányosságok, amelyek kö­vetkeztében egyes területe­ken az elfogadhatónál rosz- szabb az. ivóvíz, szennyezet- tebb a levegő, kopárabb a vidék. Többen is felvetették, hogy a hatékonyabb megyei munka érdekében jobb in­formációáramlásra lenne szükség a hivatal és a me­gyei környezetvédelmi szak­emberek között. Szövetkezeti küldöttség — Csuvasiából Dmitrijev Nyikoláj Dmit- rievics területi elnökhelyet­tesnek a vezetésével három tagú küldöttség érkezett He­ves megyébe hétfőn a csu- vas fogyasztási szövetkeze­tektől. A delegáció — amely­ben áfész-elnök és boltveze­tő is képviseli a szakmát — Zachar Gábor MESZÖV-el- nök, illetve dr. Sumi And­rás általános titkár társasá­gában először a GYÖNGY- SZÖV-höz látogatott. A gyön­gyösieknél a vendégek Ro- hánszky Ferenc elnöktől tá­jékoztatást kaptak az egész szövetkezet munkájáról, tö­rekvéseiről, majd kalauzo­lásával megtekintették a Pat- tinka-üzemet, a nagyáruhá­zát, illetve az ennek közelé­ben lévő ÁBC-árudát. Utá­na a parádiakhoz vezetett útjuk. Ma a küldöttség a MÉSZÖV vezetőivel, majd az egri áfész munkatársaival talál­kozik, délután pedig a me­gyei pártbizottságon fogad­ják a vendégeket. A továb­biakban hevesi, füzesabonyi, hatvani áfészeket, takarék- szövetkezeteket keresnek fel csuvas barátaink, megtekin­tik a ZÖLDÉRT gyöngyösi hűtőházát, tapasztalatcserén vesznek részt egy gyöngyösi lakásszövetkezetnél, végül a gyöngyössolymosi tsz-nél bú­csúznak szőkébb hazánktól. A Magyarországon pénte­kig tartózkodó delegáció látogatásának utolsó napján a Budapesti Skála-nagyáru­házak munkájával is ismer­kedik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom