Népújság, 1984. július (35. évfolyam, 153-178. szám)

1984-07-01 / 153. szám

AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA TÖBB ÉS JOBB SZÉN VISONTAN Biztatóak az első félévi eredmények Gyorsjelentés mégyénk üzemeiből Premier az utakon Mától új rend szerint közlekedünk az utakon: életbe lépett a módosított KRESZ. Sokan legyinte­nek, ez megint csak amo­lyan autós ügy, hiszen a volán mögött, a motorok nyergében ülőknek kell csupán tudni hogyan köz­lekedjenek. Mi közünk eh­hez gyalogosoknak, pedá- lozóknak...?! Pedig rosz- szul teszik, ha nem figyel­nek oda, hiszen az 1975- ben megalkotott KRESZ módosításának éppen egyik fontos célja, hogy nagyobb biztonságot élvezhessenek a gyalogosok, a kerékpá­rosok,a segédmotorosok és a mozgássérültek. S ha el­várjuk a járművezetőktől, minden helyzetben ismer­jék és alkalmazzák a köz­I lekedési szabályokat, illik tudni valamennyiünknek milyen keretek között szá­míthatunk mások megér­tésére, figyelmességére, mi­ként juthatunk el épség­ben gyalogosan is úticé­lunkhoz. .. Szinte hallom a felszisz- szenést arra a mondatra, hogy mától több lesz a tábla, az útburkolati jel... Pedig ezek is jobb eliga­zodást, többfajta informá­ciót jelentenek. Mindezt pedig nem csupán a bosz- szantásunkra találták ki, hanem nemzetközi ajánlá­sok £3 hazai bevált kísér­letek alapján rendelték el. Ilyen a hosszú vajúdás után Egerben megszületett, s most már jogilag is sza­bályozott gyalogbelváros jelzésére szolgáló „Lakó­pihenő övezet” tábla: egyedüli lehetőséget bizto­sít a gyalogosoknak, hogy az úttesten „tartózkodhas­sanak”. Pontosan megha­tározták azt is, hogy mi­lyen járművek közleked­hetnek ‘itt legfeljebb 20 km/óra sebességgel. Korábban sok helyzet tisztázatlansága adott vi­tára okot, a mától érvé­nyes KRESZ egyértelműb­ben, pontosabban hatá­rozza meg az egyedüli helyes magatartásokat. Mától taxiban is kötelező a biztonsági öv, tilos az ablakokon menet közben az átlátást akadályozni, a motorkerékpárok nappal is csak tompított fényszóró­val haladhatnak... Sok jót várhatunk, még­is a mai premiert meg­előzően néhány szakember annak az aggodalmának adott hangot, hogy bár megjelent időben az új KRESZ-könyv, jónéhány ismertetőfüzetet bocsá­tottak ki, számtalan tájé­koztatót szerveztek a vár­ható módosulásokról, a járművezetők sem veszik eléggé komolyan, hogy július 1-től már másként kell közlekedni. Mégis hiszek abban, hogy mindenki számára fontos a testi épsége, az élete, s ezért újból fel­eleveníti a közlekedési is­mereteket, jobban odafi­gyel az új szabályokra. Hogy sikerülni fog a mai premier, s holnap, holnap­után senkit sem ér bal­eset; ismét jobb lesz a közérzetünk az utakon. Pilisy Elemér Véget ért az első félév, lezárult az idei gazdálkodás egy fontos időszaka Heves megyében is. A hivatalos „mérleg” ugyan még csak ezután készül, egészen pon­tos számadatok nem állnak rendelkezésre, vállalataink­nál, szövetkezeteinknél, üze­meinknél azonban így is többé-kevésbé érzik, tudják, hogy mire számíthatnak. Ennek reményében érdek­lődtünk néhány helyen az elmúlt hét utolján. S mint kiderült: nem is „kopogtat­tunk’.’ hiába. A Finomszerelvénygyár- ban a vállalati alaptevé­kenység jóval nagyobb ár­bevételt hozott, mintsem szá­mították, elérte a 640 mil­lió forintot. A 15 milliós többletet a tőkés exportnak a vártnál erőteljesebb meg­élénkülése okozta. Az érté­kesítés negyedrésze sikerült a dollár-elszámolású piaco­kon, szinte páratlan, hogy az egész évi megrendelések sokkal több. mint felét tud­ták 6 hónap alatt teljesíte­ni. A „nyugati” partnerek közé új is került: Dánia először kért a cég komp­resszoraiból. Az esztendő eddig eltelt részében egyéb­ként tovább bővült a ter­mékskála: újabb pneumati­kus elemeket készítettek, s gázrugóval szélesítették a kínálatot. A teljesítmények alakulásában — abban, hogy a tavalyi hasonló időszak­hoz képest az árbevétel 55, a nyereség 10, az anyaghoz adott érték 17 százalékkal emelkedett!!) —, jelentős ré­sze van a vállalatti kísérleti keretszabályozási rendszer­nek is. A 7,5 százalékos át­lagbér-növekedés ugyanis kétségkívül jobb munkára Ösztönözte a dolgozókat. A visontai bányászok is túlteljesítették első féléves Az Országos Környezet­és Természetvédelmi Hiva­tal elnökének meghívására június 24. és 30. között Hei- no Oszkárovics Teder. az Észt Szovjet Szocialista Köz­társaság környezetvédelmi és erdőgazdálkodási minisz­tere vezetésével szovjet kör­nyezetvédelmi delegáció tar­tózkodott hazánkban. A Szovjetunió hidromete- orológiai és a természeti környezetet ellenőrző állami bizottsága, valamint az OKTH közötti kétoldalú együttműködési megállapo­dás alapján a felek előze­tesen egyeztették, előkészí­tették a következő ötéves időszakra kialakítandó közös munkaprogramot A környezetvédelmi mű­szaki-tudományos együttmű­ködés keretében a szovjet termelési tervüket: szomba­ton bejelentették, hogy a Mátraaljai Szénbányák Tho- rez Bányaüzemében az év elejétől mostanáig 3 millió 560 ezer tonna szenet ad­tak át a Gagarin Hőerőmű fűtéséhez, vagyis 60 ezer tonnával többet a tervezett­nél. Jobb volt a szén mi­nősége is: a tervben sze­replő 1500 kalóriával szem­ben 1567 kalória értékű fű­tőanyagot szolgáltattak. A széntermelés fokozását a meddőletakarítás gyorsí­tásával is. elősegítették. Az első félévben ugyanis a ter­vezettnél 1 millió 300 ezer köbméterrel több, összesen 25 millió 400 ezer köbméter földet szállítottak el, ami­vel már a második félév si­keres teljesítéséhez is hoz­zájárultak. Az Agria Bútorgyár 120 millió forintos árbevétele az elmúlt évben mérthez ha­sonló, s szintén a munkás- gárdát dicséri. Hiszen az üzem a termelést a tavalyi­nál kisebb létszlámmal vé­gezte, kinek-kinek elment társait is pótolnia kellett. A nehezebb körülmények el­lenére új gyártmánnyal, az exclusiv Adonis Lux-szál tudtak jelentkezni a hazai fogyasztók előtt s a koráb­bi 23 helyett 28 millió fo­rint értékben szállíthattak külföldre. Fele-fele arány­ban a szocialista és tőkés vevőknek. Ha a piac éppen­séggel nem is tágult, a vá­sárlók köre mindenesetre is­mét nagyobbodott valame­lyest, mivel Ausztriából új partner kérte a „Palermo” bőr ülőgarnitúrákat. Ami a gazdálkodást illeti: mi ta­gadás, lehetett volna jobb is. Hiszen lényegében a nye­reség sem változott a ko­rábbiakhoz képest, mert az és magyar szakemberek kö­zösen dolgoznak többek kö­zött a levegőszennyezés és hulladékforrások ellenőrzési módszerein, a természetvé­delmi területek gazdasági hasznosításának kérdésein, közösen keresik a védett ál­latfajok fenntartásának le­hetőségeit. A szovjet delegáció itt tartózkodása során tanulmá­nyozta a Környezetvédelmi Intézet munkáját Zala me­gye környezetvédelmi tevé­kenységét, a keszthelyi komposztáló működését lá­togatást tett a Kiskunsági Nemzeti Parkiban, a tihanyi Limnológiai Kutatóintézet­ben, a Risbalatonnál. vala­mint a Pilisi Parkerdő Gaz­daságban. A szovjet dele­gáció szombaton elutazott hazánkból. (MTI) alapanyagárak időközben tör­tént növekedését sajnos nem tudták érvényesíteni az ex­portnál. A Heves megyei Ruházati Ipari Vállalat 32 százalék­kal növelte árbevételét, s valamelyest a tervezettet is felülmúlva, így összesen 68 millió forintot könyvelhetett el. A — „vidéki” üzemekben is dolgozó — gyöngyösiek munkájának csaknem felé­ért a.z országhatárokon túl­ról fizettek. Cikklisitájukat egyelőre nem tudták válto­zatosabbá tenni, de a kö­vetkezőkben már ők is je­lentkeznek új árukkál. El­képzeléseik szerint a máso­dik félévben feltétlenül ki­rukkolnak a tőkés piacon különleges zsugorított anyag­ból készülő női averállal. A következő hat hónap munkájában a nyugati ex­port lesz a meghatározó, miután az NSZK-ból és az USA-ból vagy akár Svédor­szágból és Dániából is fo­kozódik a kíváncsiság a vállalat tevékenysége iránt, határozottan szorgalmazzák a pantallók, női szoknyák kivitelét. A Hatvani Házi-, Kézmű- és Bőripari Szövetkezet hoz- zevetőlegesen félszáz millió forintos árbevételéből 15 az export. Az eladások főként a szocialista piacokon nőt­tek, a tőkés értékesítés öt­szörösét is elérték már. Te­kintve, hogy az itteniek szinte állandóan készek a változatosabb munkára, úgy­szólván mindig kitalálnak valami kelendő „portékát”, népszerűségüket az itthoni kereskedelemben is tovább növelték. Következésképpen félévi feladataikból várha­tóan mindent túlteljesíte­Befejeződött a Duna ’84 gyakorlat Június 22—30. között a Magyar Néphadsereg, a Csehszlovák Néphadsereg és a Szovjet Hadsereg kije­lölt törzsei és csapatai Du­na ’84 elnevezéssel közös hadműveleti-harcászati gya­korlatot hajtottak végre ha­zánk területén. A gyakorlat hozzájárult a parancsnokok és törzsek munkájának, a csapatok együttes tevékeny­ségeinek további tökélete­sítéséhez, a testvéri hadse­regek közötti fegyverbarát­ság elmélyítéséhez. A gyakorlat befejezéseként a Dunántúl egyik katonai gyakorlóterén nagygyűlésre került sor, ahol harci-tech­nikai eszközeikkel felsora­koztak a Duna ’84 gyakor­laton részt vett törzsek és csoportok képviselői. Az ün­nepségen a közös hadműve­leti-harcászati gyakorlat értékelését követően a gya­korlat vezetője és nemzeti helyettesei kitüntetéseket és jutalmakat adtak át a ki­emelkedően helytálló ma­gyar, csehszlovák és szovjet • katonáknak. nek. Magyar—szovjet megbeszélések Együttműködés a környezetvédelemben A terv: 50 nillií Balogh Gyula, az NSZK LLnde-cégnek készülő egyik alkat­részt ellenőrzi A Jászberényi Aprítógép­gyár hatvani gyáregysége az elmúlt évet nem éppen a legkedvezőbben zárta. A tőkés piac hullámzása, két nagyobb gyártmány kiesésé rrfiatt nem sikerült teljesíte. nie az előírt áribevételi ter­vet a mintegy 80 dolgozót foglalkoztató telepnek. Al­kalmazkodniuk kellett a pi­ac igényeihez, s nem riad­tak vissza a profilváltástól' sem. A hagyományos termé­kek — vibrátorok törő- és őrlőmalmok — készítését továbbra is folytatják. Az 1984-es éveben jobb mun­kaszervezéssel a technoló­giai fegyelem szigorúbb be­tartásával szeretnék a rá­juk rótt 50 milliós árbevéte­li tervet, s a tőkés export­vállalásokat maradéktalanul teljesíteni. Mata Ferenc az anyag sorjázása közben Nők is dolgoznak a nem éppen könnyű vasas szakmák némelyikében. Nagy Istvánné présgépleezelő Takács Zoltán és Nánai Mihály az egyik új termék gyártás-előkészítését beszélik meg (Szabó Sándcr képriportja)

Next

/
Oldalképek
Tartalom