Népújság, 1984. június (35. évfolyam, 127-152. szám)

1984-06-28 / 150. szám

6. NÉPÚJSÁG, 1984. június 28., csütörtök Folyamatosan biztosítani az utánpótlást Beszélgetés Kun Józseffel, az egri birkózók vezető edzőjével Az értékekre vigyázva ... A nyár a labdajátékok teljes szfinetén túl még szá­mos sportágban, így a birkózásban is több szabad időre, kötetlenebb foglalkozásokra ad lehetőséget, teljes kikap­csolódásról, hosszabb pihenésről azonban szó sem lehet. Az Eger SE birkózó szakosztályában is úgy szervezték meg a nyári programokat, hogy a szükséges mértékben legyen aktív ez az időszak, megfelelő átmenetet bizto­sítson a rendkívül fontos őszi minősítő versenyek, baj­nokságok előtt. Erről, valamint a szakosztály szakmai munkájáról, eredményekről és célokról beszélgettünk Kun József vezető edzővel, aki alig egy éve, hogy át­vette bátyjától — Kun Istvántól — ezt a felelősségteljes feladatot. — Kérjük, értékelje az első félévi eredményeket a versenyzőkön keresztül. — Nem bővelkedünk mi­nőségi versenyzőkben, bár tavaly hárman sze­rezitek meg az első osztá­lyú, hatan pedig az ifjú­sági aranyjelvényes minősí­tést. Közülük a felnőtt kor­osztályba lépett Ficzere J. és Szabó S. befejezte a bir­kózást, elfoglaltsága miatt Rácz J. is ritkán látogatja az edzéseket. Szombathy és Lakatos eredményeivel elé­gedett vagyok. Szombathy jóval többre lenne képes, akár válogatott is lehetne, a főiskolai tanulmányok azon­ban más időbeosztást köve­telnék. Az aranyjelvényesek közül Szuromit lehet fenn­tartás nélkül dicsérni, hi­szen jelenleg az ifjúsági kö­töttfogás -60 kg-os súlycso­portjában első számú válo­gatott, Faragót súlyos sérü­lés, Molnárt betegség hát­ráltatta, de most már foko­zatosan bekapcsolódhatnak a munkába. Ruby az idén junior korcsoportba került, itt az eredmények még vá­ratnak magukra, de válto­zatlanul bízunk benne. A többiek közül Török. Si­mon. György nevét említhe­tem. Az úttörőknél Krémer G., Rácz J., Csomós, Bodor, Csáki látszik legjobbnak, ők rövidesen felzárkózhatnak Szuromáék mögé. Sajnos az eddigi kiválasztási rendsze­rünk minden igyekezet el­lenére sem kellően eredmé­nyes. most tavasszal újabb változtatásra vállalkoztunk. — Mi ennek a lényege? — Először is az eddigitől szélesebb alapokra kell he­lyezni a szakmai munkát. A gyakorta emlegetett pi­ramis alapjait erősítjük a jövőben folyamatosabban. Ennek érdekében még szo­rosabb kapcsolatra törek­szünk az általános iskolák­kal. Az elmúlt hónapokban kilenc iskolában rendeztünk egyéni bajnokságot. mely­nek során mintegy 350 gyer­mek mozgását kísérhettük figyelemmel. Az iskolák igazgatói és testnevelő ta­nárai örvendetes módon se­gítették szándékunkat — csak kevés kivétel akadt — amiért ezúttal is köszönetét mondok. A kiválasztottak a meglevőkkel együtt három kezdő csoportot alkotnak, velük Mirkóczky József, Kál­lai Sándor, és Szarvas Jó­zsef foglalkozik nagy lelke­sedéssel. Ősszel iskolai csa­patbajnokságok lesznek, az­tán a legjobbak indulnak majd az úttörő-olimpián. Ezt a kiválasztást a jövő­ben évente megismételjük. Szeretnénk a Csebokszári- lakótelep mellett a Lajosvá- r os ban is kialakítani egy utánpótlásbázist. Az úttö­rőknél folyamatos az átcso­portosítás a haladó csoport­ba. ott Kun István „csiszol­ja” tovább az értékeket, majd hozzám, illetve segí- tőrnhöz az egyre több ed­zői munkát vállaló Lakatos Andráshoz kerül a minőség. — A folyamatosságon van a fő hangsúly, csak követ­kezetes kiválasztással lehet mielőbbi és maradandó si­kereket elérni. Néhány év­járat szinte kiesett. Hosszú távra tervezünk, de közben vigyázunk az eredményekre is. — Hogyan alakul a nyári program? — Mindennap. délelőtt és délután is van edzés. A nyári szünetben sok az üdülés, kirándulás, de min­denki jöhet, amikor itthon tartózkodik, a Malom utcai edzőterem a szokott idő­pontban nyitva van, az ed­zők várják versenyzőiket. Júliusban egy jugoszláviai meghívásnak teszünk eleget, tizenkét fős csapatunkba a legtehetségesebb úttörők is bekerülnek. Augusztus kö­zepétől az iskolakezdésig utánpótlás-edzőtábort szer­vezünk Tardosra. ahol már egyértelműen az őszi ma­gyar bajnokságokra készü­lünk. Ifjúsági válogatottja­ink a tatai központi tábor­ban lesznek, Szuromi és Fa­ragó minden bizonnyal in­dul majd nemzetközi verse­nyen, talán az ifjúsági EB-n is. Kun József korábbi edzői tevékenysége során gyakor­ta kifogásolta, joggal, a szakosztály eredményeit ne­gatívan érintő körülménye­ket. Leginkább azt, hogy számos kitűnő versenyző fő­városi egyesületbe igazolt, így a munka gyümölcsét többnyire nem Egerben „szü­retelték” le. Erre az idei felnőtt magyar bajnokság is jó példa. Most vezető edző­ként társaival együtt még többet kíván tenni szakmai téren. A feltételek is ked­vezően változtak közben, így az egri birkózók is olyan kö­rülmények között készülhet­nek versenyeikre, mint a fővárosiak, vagy kiemelt vi­déki egyesületbeliek, akik­kel a szőnyegen megmér­kőznek. Meg kell őrizni értékein­ket, azzal teremthetjük meg az újabb értékek kibonta­kozásának lehetőségét — vallja nyomatékosan hang­súlyozva az egri birkózók vezető edzője. Fesztbaum Béla Ojabb világcsics C]abb világcsúcs született In- dianapolisban, az amerikai úszók viadalán: a 100 méteres férfi pillangó úszásban a 10 esztendős Pablo Morales 53.38 mp-el, új vi­lágrekorddal győzött. A régi csú­csot honfitársa Matt Gribble tar­totta 53.44 mp-el, az elmúlt évi Pánamerikai Játékokon érte el. Morales mögött második helyen a régi rekorder ért célba. Ide­je 54.07 mp volt. A VIZSOLYI „LENIN” MGTSZ felvesz felsőfokú végzettséggel rendelkező mezőgazdasági gépész, illetve agrár-, valamint korrekciós osztály vezeté­sét vállaló — lehetőleg gyógypedagógiai képesí­téssel rendelkező — általános iskolai tanítói, illetve tanári képesítésű házaspárokat. Szolgálati lakást biztosítunk. Fizetés megegyezés szerint. JEI^ENTKEZÉS személyesen vagy írásban, a szövetkezet központi munkaügyi osztályán 3891 VILMÄNY, Fő út 66. sz. Ötpróbázók figyelmébe! Az olimpiai ötpróba zárósorsolására 1984. július 8-án kerül sor. A sorsolás tisztasága érdekében a szervezők július 5-ig (telefonon, személyesen vagy az akcióigazolvány beküldésével) kérik azoknak a pályázóknak a jelentkezését, akik már teljesítették az ötödik próbát, de még nem kapták meg a melegítőre szóló utalványt. Te­lefonszámok: 403-749 vagy 403-940/232-es vagy 242-es mellék. Aki nem tud telefonon jelentkezni, az a Balaton-átúszás helyszínén (Boglárlelle, Platán strand) július 7—8-án személyesen reklamáljon. A sorsolás után reklamációkat a szervező bizottság nem fogad el! Levélcím: KISZ KB sportosztálya, Budapest, XIII., Ojpesti rakpart 37—38. 1388. y ' ****** [ A TECHNOLUX Sz központi irodája ítkezet 1 rdet: Szolgáltató Szövetkezet rodájában felvételt hirdet: — kontírozó könyvelői és adminisztrátor ^ * < munkakörben közgazdasági érettségivel. — Gépírni tudó adminisztrátort érettségivel, — gyakorlattal rendelkező gyors- és gépírót, — raktárost érettségivel.-(-r •< •<-c •( ■(-c-c A tmk-részlegünkhöz kőműves és festő szakmunkásokat. Jelentkezni lehet: TECHNOLUX Szolgáltató Szövetkezet EGER, Petőfi Sándor u. 19. személyzeti vezetőnél. A A - A - A - A - 1 A A A A A A 1 A Labdarúgás Franciaország—Spanyolország 2—0 (0—0) EB-döntőmérkőzés. Párizs, Pare des Princes, stadion. V.: Christov (Krchnák, Poucek) (mindhárom csehszlovák). Franciaország: Bats — Battiston, Bossis, Le Roux, Do- mergue — Fernandez, Tigana, Piatini, Giresse — Ferreri, Six. Spanyolország: Arconada — Senor, Salva, Camacho, Urquiaga — Victor, Alonso Marcos, Gallego, Julio Alberto — Santillana, Carrasco. Atlétika Új szabályok a kosárlabdában Münchenben befejeződött a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) négynapos kongresszusa. A zárónapon a francia Robert Busnelt a FIBA elnökévé választották. A 69 éves sportvezető a Fü- löp-szigeteki Gonzalo Puyat helyébe lép. A kongresszus régi hagyománnyal szakí­tott, amikor a 43 tagú köz­ponti bizottságába két nőt is beválasztott, az amerikai Lea Plaskit és a kubai Mar­cia Salast. Nyolcvankét ország 183 delegátusa , új szabályokat is elfogadott, amelyek idén október 1-én lépnek életbe. A legérdekesebb újítás, hogy a 6.25 méteres vonalon túl­ról dobott kosarak ezentúl kettő helyett három pontot érnek. A továbbiakban en­gedélyezik, hogy a nemzeti válogatottak mezükön hir­detéseket viseljenek, de a betűk nem lehetnek na­gyobbak, mint az ország­jelölés. A játék gyorsítását szolgálja egy másik szabály- módosítás: amennyiben egy csapat támadása közben az oldalvonalon túlra jut a labda, a korábbiaktól elté­rően nem kezdődik újra a 30 másodperces támadóidő számlálása, azaz az órát nem állítják meg. Természetesen ez a változtatás nem a ko­sárlabda tiszta játékidejét érinti, csupán a 30 mp-es szabályt. Moszkvában Öt sportág küzdelmei Az augusztusban sorra kerülő Barátság-versenyek közül Moszkva a férfiatlé­ták, az úszók, a kosárlabdá­zók, a sportlövők és a gyep- labdázók küzdelmeinek lesz házigazdája — jelentette be a szovjet főváros sportbizott­ságának elnöke, Anatolij Kovaljov Minden bizonnyal kima­gasló színvonalú vetélkedés színhelye lesz a Lenin Sta­dion, ahol az atléták mérik össze tudásukat. A nagy küzdelemre biztosíték, hogy a Szovjetunió, az NDK, Len­gyelország, Csehszlovákia és a többi szocialista ország színeiben számos; s a világ legjobbjai közé tartozó atlé­ta áll rajthoz. Eljönnek Moszkvába Etiópia spor­tolói is, számukra különö­sen emlékezetes verseny­színhely a Lenin Stadion — a moszkai olimpiai játékok egyik „színpada” — hiszen futótudásukkal, Y if tér bra­vúrjaival itt kápráztatták el az egész világot. Az olim­piai uszodában rendezik meg az úszók Barátság-versenyét, az indulók között jó néhány világcsúcstartó is lesz. A kosárlabdatorna küzdelmei­re a Dinamo sportpalotájá­ban kerül sor. Heves megye középfokú tan­intézeteinek atlétikai- bajnoksá­gát idén Hatvanban rendezték meg. A kétnapos versenyen az alábbi eredmények születtek. Fi­úk, I. korcsoport, 100 m: 1. Rácz László (Bajza Gimn.) 11.5, 2. Tóth Csaba (Heves) 11.6, 3. Kas- lik Béla (Berze Gimn.) 11.7. 400 m: 1. zöllei Zoltán (Dobó Gimn.) 53.1, 2. Csontos Zsolt (213. sz. Szakmunkásképző) 54.0, 3. Fi­lep Zoltán (Közgazd. Eger) 54.8 mp. 1500 m: 1. Weiner Csaba 4:16.3, 2. Túrosán János (mind­kettő Dobó) 4:20.7, 3. Borbás Gá­bor (GMSZ) 4:21.2. Magasugrás: l. Vigh József (Kereskedelmi) 180, 2. Gombos János (Dobó Gimn.) 175, 3. Megyeri István (Heves) 170. Távolugrás: 1. Be- rényi István (213. sz. Szakmun­kásképző) 658, 2. Rácz László (Bajza) 658, 3. Vigh József 624 cm. Súlylökés: 1. Berényi Ist­ván 12,18, 2. Grizner Gyula (Vak Bottyán) 11,63, 3. Gagia János (Kereskedelmi, Gyöngyös) 11,52 m. Kalapácsvetés: 1. Bátort György 34,5, 2. Nagy István 20,14 m. (Mindkettő Gárdonyi). 4x100 m. váltó: 1. Bajza Gimnázium 46.9, 2. Dobó Gimnázium 47.0, 3. 113. sz. Szakmunkásképző 47.0 mp. II. korcsoport, 110 m gát, csa­patverseny: 1. Gárdonyi Gimná­zium 18.15, 2. Dobó Gimnázium 19.075, 3. 215. sz. Szakmun­kásképző, Selyp 19.575 mp. Tá­volugrás, csapatverseny: 1. Do­bó Gimnázium 569,5, 2. Berze Gimnázium 569,5, 3. 214. sz. Szakmunkásképző, Gyöngyös 551,5 méter. Csapatverseny (5 kg): 1. Berze Gimnázium 11,12, 2. 215. számú Szakmunkásképző, Selyp 10,93, 3. Dobó Gimnázium 10,76 m. 4x100 m-es váltó: 1. Gár­donyi 46.7, 2. Dobó 47.9, 3. 215- ös számú Szakmunkásképző 48.0 mp. 4x1500 m váltó: 1. 214. sz. Szakmunkásképző 19:01.8, 2. Szi­lágyi 19:28.3, 3. Dobó 19:36.7. Lányok, I. korcsoport: 100 m: 1. Darnyi Agnes (Bajza) 13.0, 2. Kraszinger Hajnal (Közgazdasá­gi, Eger) 13.2, 3. Brassói Agnes (Heves) 13.4. 400 m: 1. Novák Katalin (Szilágyi) 63.4, 2. Kis- szöllősi Bea (Berze) 65.3, 3. Fe­jes Adrien (Szilágyi) 66.9. 100 m gátfutás: 1. Brassói Agnes 16.7, 2. Fejes Adrién 19.0, 3. Kelemen Rita (Szilágyi) 19.7 mp. Távol- ugrás: 1. Brassói Agnes 528, 2. Berecz Piroska (213. sz. Szak­munkásképző) 489, 3. Borbély Mónika (Berze) 478 cm. Disz­koszvetés: 1. Ivony Éva (Mező- gazdasági, Gyöngyös) 33,22, 2. Raffael Irén (Szilágyi) 28,32, 3. Borbély Mónika 27,06 m. 4x100 m váltó: 1. Szilágyi 53.4, 2. Ber­ze 54.2, 3. Mezőgazdasági, Gyön­gyös 56.0 mp. Csütörtökön és pénteken a Népstadionban rendezik meg a junior atléták leg­nagyobb honi seregszemlé­iét, az országos bajnokságot. A mostani találkozó azért is érdekes, mert a fiatal spor­tolók saját korosztályukkal szánté alig versenyezhetnek, hiszen nekik önálló viada­II. korcsoport, 100 m gát csa­patverseny: 1. Szilágyi 19.45 mp. Magasugrás, csapatverseny: 1. Szilágyi 140, 2. Berze 136,25, 3. Kereskedelmi, Eger 120 cm. Súlylökés, csapatverseny: 1. Ber­ze 8,19, 2. Közgazdasági, Hatvan 7,86, 3. Szilágyi 7,37 m. Diszkosz­vetés, csapatverseny: i. Berze 20,62 m. 4x100 m váltó: 1. Ber­ze 54.3, 2. Szilágyi .56.6, 3. Bajza 56.8 mp. 4x400 m váltó: l. Ber­ze 4:27.6, 2. Szilágyi 4:28.2, 3. Közgazdasági, Eger 4:36.2. Fiúk, I. korcsoport 200 m: 1. Rácz László 24.3, 2. Zöllei Zol­tán 24.4, 3. Tóth Csaba 24.6 mp. 800 m: 1. Csontos Zsolt 2:08.5, 2. Palik Zoltán 2:09.4, 3. Filep Zoltán 2:10.7. 3000 m: 1. Zagyva Tamás (Kereskedelmi, Eger) 9:52.8, 2. Kolos Ferenc (213. szak­munkásképző) 11:14.2, 3. Ká- lóczi Róbert (Dobó) 11:34.9. Hár­masugrás: 1. Tóth Attila (Gár­donyi) 12,83, 2. Vigh József 12,29, 3. Bordás Csaba (Szilágyi) 11,86. Diszkoszvetés: (1,5 kg): 1. Rácz László 39,38, 2. Berényi István 37,30, 3. Kiss Lajos (Berze) 33,04. Gerelyhajítás: 1. Báthori György (Gárdonyi) 56,54 2. Kiss Pál (Ke­reskedelmi, Eger) 41,68, 3. Lacz- kó István (Vak Bottyán) 38,68 m. 4x400 m váltó: 1. 213. sz. Szakmunkásképző 3:44.0, 2. Do­bó 3:48.2, 3. Vak'Bottyán 3:56.4. II. korcsoport csapatban, 3000 m: 1. 214. sz. Szakmunkáskép­ző 10:14.95, 2. Szilágyi 10:40.075, 3. Dobó 11:28.825. Magasugrás: 1. 214. sz. Szakmunkásképző 175, 2. Heves 157,5, 3. Dobó 152,5 cm. Diszkoszvetés: 1. Dobó 23,29. Ge­relyhajítás: 1. Dobó 33,78, 2. 215. sz. Szakmunkásképző 25,03, 3. Kereskedelmi, Eger 24,81 m. 4x400 m váltó: 1. 214. sz. Szakmunkás- képző 3:53.1, 2. Dobó 3:54.8, 3. 215. sz. Szakmunkásképző 3:55.6. Lányok, I. korcsoport, 200 m: 1. Novák Katalin 28.2, 2. Kva­szinger Hajnalka 28.5, 3. Fejes Adrien 28.7 mp. 800 m: 1. Kis- szöllősi Bea 2:38.4, 2. Szentirmai Mária 2:41.0, 3. Boros Erika 2:45.2. 1500 m: 1. Kelemen Rita 6:04.3, 2. Szentirmai Mária 6:04.3, 3. Csorna Judit (215. sz. Szak­munkásképző) 6:15.3. Magasug­rás: 1. Brassói Agnes 160, 2. Kas- lik Gabriella 155, 3. Fejes Adri­en 145 cm. Gerelyhajítás: 1. Brassói Agnes 29,0, 2. Lámor Csilla (Berze) 28,56, 3. Borbély Mónika 23,52. Súlylökés: 1. Bras­sói Agnes 8,92, 2. Raffael Irén 8,56, 3. Kiss Zsuzsanna (Bajza) 8,44 m. 4x400 m váltó: 1. Szilá­gyi 4:34.2, 2. Berze 4:43.1. II. korcsoport, csapatban, tá­volugrás: 1. szilágyi 471, 2. He­ves 463,5, 3. Berze 444,75 cm. Ge­relyhajítás: 1. Kereskedelmi, Eger 15,33 m. 4x800 m váltó: 1. Berze 11:13.5, 2. Szilágyi 11:24.2. lókat nem rendeznek, min- difi a felnőttekkel mérik ö&z- sze tudásukat. Az országos bajnokság — mely válogató is az au­gusztus 11—12-én Innen- stadtban sorra kerülő bajor —magyar utánpótlás ver­senyre — csütörtökön 16.40- kor, pénteken 13.45 órakor kezdődik. Juniorok a Népstadionban MÁTRAI ERDŐ- ÉS FAFELDOLGOZÓ GAZDASÁG A Hevesi Állami ÉPÍTÉSVEZETŐSÉGE FELVESZ: Gazdaság megvételre külszíni robbantómesteri vizsgával rendelkező, felajánl MÉLYÉPÍTŐ TECHNIKUST — vagy BANYATECHNIKUST —, 1 db jó állapotban levő, valamint MÉLYÉPÍTŐ TECHNIKUST, MŰVEZETŐI 5 éves, munkakörbe. FIZETÉS KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS SZERINT. IKARUS—211 típusú, Jelentkezni lehet; MEFAG Építésvezetőségén, 37 személyes autóbuszt. EGER—FELNÉMETI TELEPEN, (Fűrészüzem mögött), valamint a 12-414-es telefonon az üzemvezetőnél. Ar: megegyezés szerint. Női dolgozókat egyműszakos A karácsondi Kossuth Mg. Termelőszövetkezet felvesz: Érdeklődni lehet:- Berecz Károly főmér­munkakörben GÉPKOCSIVEZETŐKET, nőknél. keltetés! munkára azonnali belépéssel. HEVES, felveszünk. Bérezés az érvényben levő KPM normái alapján. Dobó u. 31. sz. alatt. Telefon: 560. Jelentkezni lehet Jelentkezni lehet a Telex: 63-287. EGER, Szövetkezet u. 2. tsz. személyzetisénél.

Next

/
Oldalképek
Tartalom