Népújság, 1983. november (34. évfolyam, 258-282. szám)

1983-11-01 / 258. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXXIV. évfolyam, 258. szám ÁRA: 1983. november 1., kedd 1,40 FORINT AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Gyertyafény A megemlékezés napja. Sokan már előtte, a szabad szombaton, s vasárnap meggyújtották a gyertyá­kat szeretteik sírjain, ma pedig egészen biztos, hogy még többen felkeresik a temetőket a kegyelet virá­gaival, koszorúival. Mert bár hivatalosan november elseje a halottak napja, többnyire a hét végén ér rá az ember még az em­lékezésre is. Hagyomány ide, hagyomány oda, már ilyenre sem könnyű időt találni rohanó világunkban, tengernyi dolgunk, gon­dunk közepette. Így keddre talán megint kevesebben maradnak a köszöntők. Mint évről évre, jóllehet senki sem szívesen szakít a szokással, az ősi tradí­cióval; alighanem minden­ki leginkább csak holnap­után lobbantaná fel a pa­rányi lángot az ilyenkor zordonságában is barátsá­gos sírkertben. Néhány gyertya átlobog- ta-pislákolta a tegnapi éj­szakát, s az újabbaktól biz­tosan fényes lesz a mai szürkület, este is. Kedden pedig — bármennyien is lesznek a hantok körül — igazi ünnepi díszben em­lékezhetnek holtjainkra a temetők falun és városon egyaránt. Mivel, ha ten­gernyi is az elfoglaltságunk, mégannyi is a munkánk — feledni nem akarunk, nem tudunk. Eszünkbe jut az elhunyt szülő, hitves, gyer­mek és testvér, akik ko­rábbi életünkhöz oly szo­rosan kötődtek, minden­napjainknak annyira fon­tos szereplői voltak, pusz­ta lényükkel többet jelen­tettek számunkra tálán a világ legnagyobb értékei­nél, örömeinél is. Élmények, emlékek to­lulnak elő a szürkülő, fa­kuló évek homályából, s a kis gyertyák fényénél meg­világosodnak sorsunk ap- róbb-nagyobb epizódjai, amelyek valaha közösek voltak azokkal, akiktől most már elválaszt az idő, meg a tér is. Felmérhetetlen a távolság, amelyre egymás­tól kerültünk, de mégis kö­zelséget érzünk. Nem hi­szünk a tényeknek, tagad­juk a beláthatatlan, átfog- hatatlan messzeséget. Vagy legalábbis áltatjuk magun­kat ezzel, hogy szebb le­gyen az ünnep. A halot­tak napja. S tényleg, ősidők óta szép is ez a nap. Kedvessé te­szi a sok találkozás az em­lékoszlopok, keresztek tö­vében, vagy az urnák előtt. Családok, rokonságok ke­rülnek elő az ország leg­távolabbi tájairól is, bará­tok jönnek össze főhajtás­ra, tiszteletadásra a régi társ előtt. Lobognak a lán­gok a virágdíszes temetők­ben a szeretet, a hála múl­hatatlan fényeivel. Ne is hunyjanak ki so­ha! Ha az őszi szél el is oltja őket, vagy csonkig égnek a gyertyák, valami maradjon kis tüzeikből. S ne csak azért, hogy eszten­dő múltán a régi szokást táplálja látványosan a túl­élők, az utódok között. Gyóni Gyula Több sílécet és szánkót ígér a kereskedelem Milyen lesz a téli sportszerellátás? A tél közeledtével egyre többen keresik a sportszer üzletekben a hóban, jégen használható sporteszközöket, s a jelek szerint nem is hiá­ba, mert az illetékes keres­kedelmi vezetők szerint az idén a tavalyinál jobbnak ígérkezik a téli sportszerek kínálata. A TRIÁL az idén a tava­lyihoz hasonló mennyiséget, mintegy 56 ezret szerez be az egy-két-három személyes faródlikból, s a fémvázas, összecsukható szánkókból. Hozzájuk kiegészítőként mintegy 10 ezer háttámlát hoznak forgalomba- 100 fo­rintos egységáron. Hatszáz- hétszáz forintért árusítják a síszánokat, amelyekből 9000 kerül az üzletekbe. Jelen­tősen bővül az idén a sílé­cek mennyisége és választé­ka; a műanyag gyermek sílécekből az NDK-ból és Csehszlovákiából tavaly 6400- at, idén 32 ezret sikerült be­szerezni. Az ifjúsági sílécek­ből ugyancsak több lesz a ta­valyinál, 7700 párat a szo­cialista országokból, 4000-et pedig tőkés importból szer­zett be a vállalat. E lécek árusítását előbb kezdik meg mint tavaly, amikor többsé­gük csak ezüst-, illetve aranyvasárnapra érkezett az üzletekbe. Jónak ígérkezik a választék felnőtt sílécekből is; 1400 párat hoz be a vál­lalat az olcsóbb típusokból, s mintegy 3000-et tőkés im­portból. A TRIÁL új cikke a futó síléc, amely különö­sen alkalmas a hazai ala­csonyabb hegyekben, ezek­ből 1800 párat szereztek be a Magyar Síszövetség javas­latára. A sílécek kiegészítő sze­relékeiben sem lesz hiány; 22 ezer pár cipőt és hozzá­juk síkötéseket, és nagyszá­mú síbotot rendelt a TRIÁL. Különféle márkás, illetve ol­csóbb szemüvegek is kapha­tók lesznek. Szerelt műkorcsolyákból mintegy 37 ezer párat, a ta­valyinál 30 százalékkal töb­bet hoznak forgalomba, s különösen gyermekméretek­ből, 27-től 34-ig lesz több, mint tavaly. Idén először hozzák forgalomba a tőkés importból származó mű­anyaggal kombinált műkor­csolyákat. Ugyancsak több lesz a szerelt hokicipőkből. Kétélű korcsolyákból 175 forintos egységáron mintegy 20 ezret hoznak forgalomba, ezzel várhatóan szintén ki­elégítik az igényeket. A Szivárvány Áruház Vál­lalat a fővárosban kilenc helyen árusítja a sportsze­reket. A téli sporteszközök választékát idén nagymér­tékben sikerült bővíteni. Nyolcmillió forint értékű sportfelszerelést tőkés im­portból szereznek be. — Főleg sílécek érkeznek, ezek jó részét Ausztriából hozzák be, tartozékokkal együtt. A kínálatot hazai ter­mékekkel is igyekeznek bő­víteni; a Pilisi Parkerdő Gaz­daság kísérletezik sílécek elő­állításával, s termékeiket várhatóan jövőre már árusít­ják. A Szivárvány az, impor­ton kívül áruházi cserében is beszerez mintegy 5000 pár jó minőségű sílécet. A TRIÁL- tól vásárolt 4000 szánkón fe­lül pedig mintegy 2500 fa- ródlit és síszánt saját beszer- sésből hoznak forgalomba. A téli sportokhoz szüksé­ges ruházati cikkekből, sí­ruhákból, kesztyűkből és sap­kákból is kielégítő lesz a vá­laszték. A lengyel importter­mékek máris kaphatók a Szi­várvány üzleteiben. (MTI) Megyei nagygyűlés Pétervásárán Koszorúzások a hősi emlékműveknél - Kitünte­tések, megemlékezések az évfordulón — KISZ- sportnap Kömlőn — Vízhálózat-avatás Makiáron, művelődési intézményt adnak át Mezőszemerén és Tarnaörsön — Gazdag program az érdeklő­dőknek megyeszerte Készülődés a Nagy Október ünnepére A dolgos hétköznapok kö­zepette ünnepre készül az ország, a megye lakossága, s valamennyi munkahelyi kol­lektívája. Már jóval a jubi­leuma előestéje előtt — a hét közepétől — megemlékezé­sekre, koszorúzásokra, kü­lönböző ünnepi események­re kerül sor. A Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom 66. évfordulója tiszteletére megyei díszünnepségre ke­rül sor november 5-én dél­után Pétervásárán. A hélyi filmszínházban rendezendő központi ünnepség szónoka Schmidt Rezső, a megyei pártbizottság titkára lesz. Az évfordulót méltató beszéd után az egri járás művészeti együtteseinek műsorára ke­rül sor. A díszünnepséget meg­előzően — november 4-én és 5-én — kitüntetéseket adnak át a kimelkedő gazdasági munkát, mozgalmi tevékeny­séget végzőknek a megyei pártbizottságon, illetve a me­gyei tanácson, a tömegszer­vezetek helyi székházaiban. Az elismerések tolmácsolá­sa után a megyei ünnepség résztvevői megkoszorúzzák Egerben a Felszabadulási Emlékművet, illetve a szov­jet hősök sírjait, obeliszk- jeit. Hasonló emlékező ak­tusra kerül sor Gyöngyösön, ahol pénteken délután a párt-, a társadalmi szervek, az üzemek, intézmények kül­döttei megkoszorúzzák a Le­nin téri hősi emlékművet. Ezt követően kezdődik az az ünnepség, a Mátra Művelő­dési Központban, amelyen dr. Vasas Joachim, a megyei pártbizottság osztályvezetője mond ünnepi beszédet. Az ünnepi műsorban fellép a Berze gimnázium irodalmi színpada és a 3. számú Ál­talános Iskola énekkara. Hevesen a Malinovszikij- emléktábla koszorúzására ke­rül sor. Füzesabonyban szov­jet vendégek részvételével rendeznek nagyközségi ün­nepséget. Megyénk vala­mennyi településén, iskolá­jában, munkahelyén jubi­leumi eseményekre, gazdag programra invitálják a hely­belieket, dolgozókat. Köm­lőn például KlSZ-sportna- pot rendeznek szombaton a helyi ifjúsági klub -tagjai: kispályás labdarúgás, női ké­zilabda-mérkőzés, illetve if­júsági találkozó, politikai ka­szinó, filmvetítés és diszkó szerepel az egész napos prog­ramiban. Az ünnepség alkalmából létesítményavatásokra, át­adási eseményekre is sor ke­rül: Makiáron ezúttal ve­szik birtokukba a helybeliek és a nagytályaiak a két te­lepülést érintő vízhálózatot. Mezőszemerén a község új közművelődési intézményé­nek átadási ünnepségét ren­dezik meg a 66. évfordulón. Az ünnepi beszédet követő­en — a szónok Markovics Ferenc, a megyei tanács el­nöke lesz — átadják rendel­tetésének a közművelődés otthonát. Hasonló intézmény avatásán vesznek részt no­vember 3-án Tarnaörs lakód, akik a közművelődési és az iskolai könyvtárat, valamint a bővített épület több más helyiségét — részben társa­dalmi munkájuk gyümölcsét — nyitják meg az érdeklő­dők előtt. Elismerés a szovjet lapok legjobb terjesztőinek Ünnepség a megyei pártbizottságon „Rámás csizmát, tekenőt tessék...” A Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom közelgő 66. évfordulója alkalmából teg­nap délutón ünnepséget ren­deztek a megyei pártbizott­ság székházéban, a magyar nyelven megjelenő szovjet lapok legjobb terjesztőinek. Köszöntőt dr. Vasas Joachim, a megyei pártbizottság osz­tályvezetője mondott, üdvöz­letét tolmácsolva Vlagyimir Melnyikovnak, a Szovjetunió Nemzetközi Könyvkiadója magyarországi képviselőjé­nek, valamint Szvetyilova Galina Ivanovná nak, aki Moszkváiból érkezett hazánk­ba az évfordulós ünnepsé­gekre. Ezt követően Horváth Ta­más, a megyei pártbizottság politikai munkatársa mon­dott ünnepi beszédet, felidéz­ve a hatvanhat esztendeje le­zajlott forradalmi eseménye­ket, a lenini békedekrétumot, amelynek megállapításai áll­ják az időt, és érvényesülé­sük teremtheti meg a világ­békét. Az ünnepi beszéd után, a vendégek nevében, Vlagyimir Melnyikov fejezte ki köszönetét a meghívásért, majd dr. Vasas Joachim át­adta a lapterjesztésben, az MSZBT-munkában egymás­sal vetélkedő városok, járá­sok, áfészek legjobbjainak az elismerést kifejező kristály­serlegeket. A városok kate­góriájában, egymást követő­en harmadszor, Gyöngyösnek jutott ez az elismerés, a já­rások versenyében Füzes­abony bizonyult a legjobb­nak, míg az áfészek közül a kápolnai nyerte el a kristály­serleget. Az ünnepség keretében harminc aktivistát tárgyju­talomban részesítettek, majd az MSZBT Országos Elnök­ségének aranykoszorús kitün­tető jelvényét Mészáros Al­bert, a HNF megyei titkára, Kurunczi István, a tamamé- rai MSZBT-tagcsoport elnö­ke, Nagy József, a füzes­abonyi tagcsoport elnöke, valamint Kovács János, az t egri Finomszerelvén ygy á f tagcsoportjának elnöke ve­hette át a megyei pártbizott­ság osztályvezetőjétől. Koszorúzás Károlyi Mihály szobránál Az 1918-as polgári demok­ratikus forradalom 65. év­fordulója alkalmából koszo- rúzási ünnepséget rendeztek hétfőn délelőtt Budapesten a Kossuth Lajos téren. Káro­lyi Mihálynak, az első ma­gyar köztársaság elnökének szobránál a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottsága és Budapesti Bi­zottsága nevében Kállai Gyu­la, a Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsa elnöke és Jassó Mihály, a budapesti pártbizottság titkára; a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa nevében Úszta Gyu­la és Pióker Ignác, az El­nöki Tanács tagjai, a Minisz­tertanács nevében dr. Vár- konyi Péter külügy- és Ván- csa Jenő mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter he­lyezte el a hála és a meg­emlékezés koszorúit. Kegyelettel adóztak Káro­lyi Mihály emlékének a SZOT, a HNF, a KISZ és a fegyveres erők és testületek képviselői is. Amint azt felvételeink is bizonyít' ják, a hűvösre fordult idő­járás sem csökkentette az alkudozási kedvet Hat­vanban az ál' lat- és kirako­dóvásáron. Kapható volt ott minden: cirokseprű és gyékénykosár a süldőmalac­nak, ropogós házikenyér készítéséhez dagasztóteknő. És hogy a tá­vollevők se maradjanak vásárfia nél­kül, átnyújt­juk képeinket :' w%.' iFotó: Szabó Sándor)

Next

/
Oldalképek
Tartalom