Népújság, 1983. július (34. évfolyam, 154-180. szám)

1983-07-15 / 166. szám

V NÉPÚJSÁG, 1983. július 15., péntek Mit vett el az MLSZ?- avagy pótoltak a klubok A lapunkban is közzétett MLSZ-elnökségi állásfoglalás méltán nagy visszhangot váltott ki. Üdvözölni való a rendcsinálásnak tvégre tettekben is kifejezésre jutó óhaja. De ez csak az első lépés .lehet. Mint ismert, a befejeződött bajnokságban tapasztalt, gyanúsan sportszerűtlen, megegyezéses találkozók elha­rapódzóba miatt az NB I-es és NB ll-es játékosok és ed­zők részére szokásosan járó mintegy 2,5 millió forintos állami támogatás kifizetését az (MLSZ megtagadta. Ez is valami, mondhatjuk okkal. De! A bajnoki pontok után járó prémiumokat, edzői jutalmakat már rég szétosztot­ták. A nyári szabadságról visszatért sportolók, szakveze­tők alighanem már el is költötték azt. A klubok ugyanis több éves gyakorlat szerint mindig megelőzték az „MLSZ- pénzt". Az Eger SE-nél elmondták, hogy labdarúgó-szakosztá­lyukat mintegy húszezer forintos „kár” érte, — „csak". Egyrészt, mert a döntés csupán ,a tavaszi idény pontpré­miumát érintette, másrészt ,az NB 1-től eltérően, ebben az osztályban a pontok után járó pénznek csak 25 száza­lékát fizetik állami kasszából. Egyébként az ESE-nél is korábban hiánytalanul kifizetésre került a pontteljesit- mények után járó összeg. Gyakorlatilag .az elrettentés tényét a játékosok és edzők nem érezték saját bőrükön a labdarúgás élvonalában. Legfeljebb a klubok pénztárcája lett valamivel laposabb. Ezt a „megrázkódtatást” azonban bizonyára kiheverik az asztal alatti pénzekből. A következő lépés lehet az első komoly figyelmeztetés. Ha az új bajnoki kiírás szerint minden gyanús jelre azonnal lecsap a szövetség. (budavári) Labdarúgó-tehetségkutató akció Pontveszteség nélkül területi bajnokok A megyei labdarúgó-szak­szövetség utánpótlás-bizott­sága már évek óta megren­dezi a tehetségkutató akció­it, és a legügyesebb gyere­kekből álló csapatot szere­pelteti. Ezúttal Miskolcon ta­lálkoztak a területi döntő résztvevőd, amelyen Heves megye válogatottja ötletes, szellemes játékkal kitűnt a mezőnyből. Mimdezet az el­ért eredményük is igazolja: Hajdú megyét 10—0-ra. a borsodiakat 5—0-ra, Szabolcs válogatottját pedig 4—0-ra verték meg. A tornát pont­veszteség nélkül nyerték! A csapat tagjai voltak: Dobos, Bajkó, Simon, Mezei, Lévai, Vincze, Tóth, Balázs, Nagy, Demeter, Sánta, Szer­dahelyi, Juhász, Báder, Sü­tő, Berecz. Edző: Lőrincz János. Az utóbbi kilenc já­tékos bekerült a négy me­gye válogatottjába, akik or­szágos táborozáson vesznek részt. A területi döntőn a legtechnikásabb labdarúgó­nak Báder János csatár bi­zonyult, aki 10 góljával mél­tán érdemelte ki a gólkirályi címet is. Mellette kiemelke­dett Balázs Csaba kapus és Szerdahelyi Gábor középpá­lyás teljesítménye. A most lezajlott tehetség­kutató akció sikere is tük­rözi, hogy megyénkben sok tehetséges fiatal van. Éppen ezért nem ártana, ha a szak­osztályok a jelenlegi gya­korlatnál gondosabban ügyel­ve felfigyelnének rájuk, se­gítve ezzel további fejlődé­süket. Uszodaavató Los Angelesben A világ legjobb úszói kö­zött számon tartott szovjet Szalnyikov és az NDK-beli Schneider is indul a va­sárnapig tartó versenyen Los Angelesben, az új olim. piai uszoda hivatalos ava­tó eseményén. Rajtuk kívül mintegy 300 úszó próbálja ki az új „csodauszodát”. Sokan közülük az edmontoni uni- versiadéról érkeznek, de nem lesz ott több amerikai él­versenyző, így Meaghar és Caulkins sem. Az új olimpiai létesítmény 4 millió dollárba került, az összeget az ismert McDonald cég teremtette elő. Az 50 méteres uszoda a kaliforniai egyetem területén van, s a játékok után az 6 tulajdo­nuk lesz. Jó néhány techni­kai újdonság biztosítja, hogy az úszók jó eredményeket érjenek el. A tervezők kü­lönös gondot fordítottak a hullámok hatástalanítására, a mozgatható oldalfalak ap. ró nyílásai is elnyelik a vizet, s a medence minden oldala mellett kiképzett csa­tornák is megakadályozzák a víz visszaáramlását. Budapest Nagydíj '83 kínai atlétákkal Nemzetközi mesterverseny, előtte Somody Kupa Az uszodában és a körcsarnokban Mozgássérültek sport­találkozója Ma. 9 órakor Egerben a sportuszodában az országos úszóversennyel megkezdődik a mozgássérültek nagyszabá­sú, háromnapos sporttalál­kozója. Szombaton ugyan­csak 9 órai kezdettel a Ke­mény Ferenc Sportcsarnok­ban az Agria Kupa nem­zetközi ülőröplabda selejtező mérkőzéseire kerül sor. Va­sárnap 9 árától pedig már a döntő, valamint a hely­osztó összecsapásait bonyo­lítják le. A Mozgássérültek Heves megyei Egyesülete szervezésében megrendezen­dő hét végi sportesemény­re a hazai klubcsapatok mellett várják az osztrák, csehszlovák, lengyel és jugo­szláv válogatottakat , is. Két hét múlva — július 29-én, pénteken — újra be­népesül a nyári hetek alatt csendes Népstadion: követ, kezik a VI. Budapest Nagy- dij, a magyar főváros nevét hirdető hagyományossá és rangossá vált nemzetközi atlétikai viadal. A nagy ver­seny szervező bizottságának elnöke, dr. Békési László nap mint nap újabb külföl­di versenyzők bejelentkezésé­ről értesül, és bár az indu­lólista szokás szerint csak közvetlenül a rajt előtt vá­lik véglegessé, biztos infor­mációnak tekinthető: — A versenysorozat törté­netében idén először kínai atléták is csatlakoznak a Budapest Nagydíj mezőnyé­hez, méghozzá olyan ver­senyzők, alkik a helsinki világbajnokságon is rajthoz állnak — mondta dr. Bé­kési László. — Egyelőre hét atléta indulása biztos. Jüan Kuo-csiang, Vang Sao-ming. Caj Csien-ming, Ho Pao- tung a vágtaszámokban sze­repelnek, Liu Jü-huang a távolugrásban. Cseng Ta-csen a női magasugrásban, végül Táj Csien-hua a 100 ni gá­ton áll rajthoz. Folynak még a tárgyalások arról, hogy az újdonsült magasugró világ­csúcstartó, Csu Csien-hua is csatlakozzon a felsoroltak­hoz, s hogy a hármasugrás­ban is legyen kínai szerep­lő. Levelet kaptunk a kenyai atlétikai szövetségtől, amely­ből kiderül, hogy a kenyai válogatott július 26-án az NSZK-ban vendégszerepei, s ezt követően nagy létszámú csapattal Budapestre jönne az utolsó világbajnoki vá­logatóra. A kenyai szövetség főtitkára arról is tájékoz­tatott. hogy minden neves 'közép- és hosszútávfutóra is számíthatunk, így az Egyesült Államokban tanu­ló versenyzőkre, mint ami­lyen a 800-as Koskei, a 3000- es Tuwei. Mi azt szeret­nénk, ha a világcsűcstartó Rono is a szereplők között lenne. AGRIA *83 - SAKK A megyei sakkszövetség és az" Eger SE az idei nyá­ron is megrendezi a már hagyományos Agria elneve­zésű versenyt. Az Expressz Utazási Irodával kooperáló rendezők új helyszínt és új formát választottak a küz­delmek lebonyolítására, ami várhatóan előnyére válik a két hétig tartó sakkfeszti­válnak. Ezúttal két — nemzetkö­zi mester és mesterjelölt csoportban ülnek majd asz­talhoz a versenyzők a Do­hánygyár szociális épületé­ben, a tervek szerint 30, il­letve 60 fővel. A résztvevők 1,1 fordulós svájci rendszer­ben mérik össze tudásukat július 19. és 30. között. A mérkőzések délután 4 órakor kezdődnek, a függőben ma­radt játszmákat másnap reggel 9-től folytatják. A meghívások, illetve a neve­zések a lápján a versenyen Káposztás , Perényi, Varas- dy nemzetközi mester is in­dul. a külföldiek között pe­dig jugoszláv, görög, hol­land, skót, francia sakko­zókat is üdvözölhetünk Eger. ben. Természetesen képvi­seltetik magukat a legjobb megyei szakosztályok is. Az Agria ’83 nemzetközi sakkversenyt megelőzően, július 16—17-én a megyei szövetség a Somody Kupa emlékversenyt rendezi meg. Ennek keretében szombaton 15.30 órától, vasárnap pedig 9 órától kerül sor a 4 fős csapatok villámversenyére. A helyszín ugyancsak a Do­hánygyár terme. Húsz együt­tes ül asztalhoz. A ver­seny rangjának megfelelően több nemzetközi mester, szá­mos hazai mester és mester- jelölt erősíti csapatát. A vándorserleg birtoklásáért ismét nagy küzdelmet vív­nak majd a Vasas SC, a Pénzverő SE, a Székesfehér­vár, a Honvéd Mereszjev SE, az ÉPGÉP, Salgótarján, Özd, Szolnok, Postás SE, Vasas Ikarus. MOM, Lajos- mizse és az Elger SE együt­tesei. A kupa védője a Pénz­verő SE. Az egri városi sakkcsa­patbajnokság küzdelmei be­fejeződtek. Az idei bajnok­ságban 65 játékos ült asz­talhoz. A csapatversenyben — amely egyúttal egyéni minősítő verseny is volt — kilencen III. osztályú, egy sakkozó pedig IV. osztályú minősítést szerzett. A leg­sportszerűbb csapatnak ez­úttal a Csepel Autógyár gárdája bizonyult. A bajnok­ság végeredménye: 1. Eger SE apparátus 28,5, 2. Álla­mi Építőipari Vállalat 27,5, 3. Csepel Autógyár 27,5, 4. Finomszerelvénygyár 17, 5. Vízmű Vállalat 16. 6. KPM Közúti Igazgatóság 16. 7. Finommechanika SC 15. 8. Agria Bútorgyár 12,5, 9. Panoráma Szálloda- és Ven­déglátó V. 12, 10. BUBIV eg­ri gyáregység 8 ponttal. Megjegyzés: egyenlő pont­számnál az egymás elleni eredmény, a több csapatgyő­zelem, illetve a sötét szín­nel szerzett több pont dön­tött. HANGSÚLY A RENDSZERESSÉGEN Az idősebbek sportja Napjainkban, amikor a különböző keringési zavarok, érelmeszesedés, szívinfark­tus, a magas vérnyomás va­lósággal népbetegséggé vált, és szinte megtizedeli a nyug­díjas korosztályt, egyre na­gyobb figyelem fordul az idősebbek sportolásának nem is olyan könnyen megoldha­tó problémájára. Azt is mondhatnánk per­sze, hogy mivel a természet- járás, futás, kocogás, sőt az úszás, a kerékpározás sem jelent ma már különösebb gondot — sőt, ha egyikhez sincs kedve valakinek, még mindig vásárolhat magának expandert, súlyzókat, nem is szólva a különböző kispá­lyás labdajátékokról, a te­remfociról, tollaslabdáról, asztaliteniszről —, nem kell eltúlozni ezt a problémát. A gyakorlatban sajnos koránt­sem ilyen egyszerű a dolog, mert idő, alkalom, kedv, készség hiányában még min­dig igen csekély a negyven éven felüli rendszeresen sportolók száma. Pedig a hangsúly a rend­szerességen van. Az alkalmi fellángolások gyakran töb­bet ártanak, mint használ­nak. Aki úgy akarja letudni a dolgot, hogy egyszer-egy­szer beszáll egy sörmeccsbe, az könnyen súlyos árat fi­zet, és hónapokig viselheti a bulimeccsen szerzett rán­dulás, sérülés következmé­nyeit. A korosodó test kar­bantartásához rendszeresség­re van szükség. Ahhoz, hogy valaki a nyugdíj előtti nagy­hajrá időszakában rendsze­resen időt tudjon és akarjon magának szakítani a jól ki­választott, és folyamatosan végzett sportolásra, feltétle­nül szeretnie kell magát a sportolást. Vitathatatlanul legnépsze­rűbb sportág nálunk a lab­darúgás. Negyven-ötven éven felül már nem ajánlatos igazi mérkőzéseket játszani, főként annak nem, aki sok évvel korábban abbahagyta a rendszeres focit. Bárhol módot találhat viszont arra, hogy különböző lazító, át­mozgató gyakorlatokat vé­gezzen egy labdával, akár egyedül, akár társaival kö­zösen. Nagyon célszerű a lábtenisz, a kétkapuzó feje­lés. Azt mégiscsak verseny­szerűen lehet űzni, és szinte semmi veszélyt nem jelent, nem okozhat rándulást, fica­mot, viszont a test minden részét felfrissíti. A kézi- és kosárlabdának szintén van­nak olyan könnyedebb for­mái, amelyekre ötven éven felüliek is benevezhetnek. Kosárra dobni, passzolgatni, kiszorítózni szintén hasznos elfoglaltságot jelent, főként ha azt baráti társaság tagjai végzik. A teniszezésnek nincs is felső korhatára. Követel­ményei valóban mindenki által teljesíthetők — legfel­jebb az a gond, hogy még mindig nagyon kevés tenisz­pályával rendelkezünk. Rá­adásul ez a játék valóban sokkal költségesebb, mint a többiek. Az úszás szintén olyan sportág, amelynek uni­verzálisan jó a hatása öreg és fiatal szervezetre egy­aránt. Kifogásokat persze itt is lehet találni. Valóban nem mindenki bírja a hidegebb vizet, ráadásul a meleg víz a szívnek árthat — az is igaz, hogy a városokon kí­vül többnyire csak a nyári meleg napokon van lehető­ség az úszásra, és egyéb ví­zi elfoglaltságokra. A jóta­nács itt csak az lehet, hogy keresni kell mindenütt a le­hetőségeket. A tekézés, valamikor tö­megszórakozást jelentő sport­águnk, sajnos halódik. A művelődési házak, igénye­sebb vendéglátóhelyek, hob­biparkok építői és szervezői viszonylag kevés anyagi esz­közzel felébreszthetnék ezt a sportot csipkerózsika-ál­mából. Nem fontos mindig és mindenüt aszfaltos, neon­fényes automata tekepályá­kat építeni. Az izmokat jól megmozgathatja a döngölt anyagból, házi betonozással készített, kézi önkiszolgálás­sal üzemelő „kuglipálya” is. Hasonló módon lehetne ajánlani az atlétika külön­böző ágazatait is, de a falu­si, üzemi sportpályák álla­gát tekintve nemigen lehet abban reménykedni, hogy a szigorúan amatőr módon, csupán a mozgásért magáért tömegek tóduljanak atlétikai pályáinkra. Futni viszont mindenki, mindenhol tud. A választási lehetőségek szin­te korlátlanok e tekintetben. Erdőn, mezőn, aszfalton, egy­szerű öltözékben, igen olcsó tornacipőben is űzhető a fu­tósport. Nem kell hozzá sem­miféle engedély, terembér, menedzselés, csupán két láb, és némi átlagon felüli aka­raterő. Az is csak a kezdet kezdetén, mert később olyan jó szokássá válik, a szerve­zet annyira megköveteli a rendszeres napi futásokat, hogy szinte abba sem lehet hagyni. Akinek a, kocogás is nehe­zére esik •— még mindig megmarad a természetjárás, a turisztika. Szép tájakban hazánk valóban igen gaz­dag. Jól szervezett a turiz­mus rendszere is, és bár ol­csó turistaházakból még min­dig hiány mutatkozik, a lakó­helyről pár óra alatt meg­közelíthető turistacélok tö­mege várja a túrázókat, köz­tük elsősorban a gyerekeket és az idősebb korúakat, nyugdíjasokat. Jólesik lát­ni a nagyival együtt mene­telő unokákat. Az ilyen kö­zös programok összekapcsol­ják a család együttélő nem­zedékeit. Na és itt van napjaink új divathulláma, az aerobic, amely hónapok alatt nálunk is meghódította a nők tár­sadalmát. Ma még nagyban vitázunk persze azon, hogy sport-e vagy csupán tömeges divathisztéria, de a vitát hagyjuk másra. Mértékkel, az életkori sajátosságokat figyelembe vevő erőkifejtés­sel mindenképpen hasznos, sportos ez az új mozgalom, és nem kell hozzá más, mint egy kis zene, némi hoz­záértés és szervezőkészség. Ezt pedig a legkisebb műve­lődési háztól is el lehet vár­ni városon, falun egyaránt. Sőt, talán még több haszna akkor van, ha a család fog össze, és a maga számára szervezi a napi rendszeres- ségű aerobic-tízpercet. Lám, milyen hosszú a ská­la, milyen kimeríthetetlen lehetőségeket nyújt a spor­tolás az öregedő idős embe­rek számára is. Csak élni kell azokkal. Mindenkinek a saját érdekében, egészsége védelmében.-vf­Labdarúgó MNK menetrend A Heves megyei Labdarúgó Szövetség versenybizottsága el­készítette az MNK megyei selej­tezőjének további programját. Júllua 23-án és 24-én 14.30 Arai kezdettel a kővetkező mérkőzé­sekre kerül sor: Mlkófalva— Recsk (1. számú mérkőzés), Po­roszló—Kompolt (2. sz.), Péter- vására—Bélapátfalva (3. sz.), GyOngyőshalász—Sírok (I. sz.). Heves—Hatvan (5. sz.). Boldog— H. Gáspár SE (1. sz.), Selyp! Ki­nizsi-Gyöngyös (7. sz.). A Selyp —Gyöngyös győztese július 3»- án fogadja az Eger SE-t. Július 31-én 14.30 órai kezdettel a to­vábbi párosításban játszanak a csapatok: a 2. sz. mérkőzés győz­tese fogadja az 1. számú győz­tesét, a 4. számú győztese a hár­masat, a 4-os pedig az ötösét látja vendégül, Repülőmodell OB Péntektől vasárnapig a Győr-Sopron megyei Pér re­pülőterén rendezik meg a szabadon repülő modellek or­szágos bajnokságát. Négy {kategóriában — Fia vitor­lázó, Flb gumimotoros, Flc mechanikus és A/2 ifjúsági vitorlázó — 180 versenyző indul.. A küzdelmek napon­ta 9 órakor kezdődnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom