Népújság, 1983. június (34. évfolyam, 128-153. szám)

1983-06-07 / 133. szám

4. NÉPÚJSÁG, 1983. június 7., kedd Egy hét... A KÉPERNYŐ ELŐTT Osztrigás Mici: Galambos Erzsi — dr. Pelyper: Bárdi György — dr. Mangicourt: Szilágyi Tibor Galambos Mici, avagy Osztrigás Erzsi Manapság már nincsenek suszterinasok, akik már másnap reggel telefütyülték volna a várost — a városo­kat! — Fényes Szabolcs leg­újabb dallamaival. Manap­ság azonban van televízió, amely betöltheti a hajdan volt suszterinas szerepét, ha nem is azzal, hogy önmaga fütyül, de azzal igen, hógy a minden magyar otthonban megtartott premier után megdúdoltatja másnap v is a televízió nézőit. Egyébként kedves meghívót kaptam a MTV zenei osztályától, amelyben szeretettel invitál­tak engem és kedves csalá­domat a „saját televíziós ké­szüléke elé" a Zenés Tv-szín- ház bemutatójára. Előadásra került — mint ez már köz­tudott, — Freydeau—Fényes Szabolcs: Osztrigás Mici cí­mű zenés komédiája. Ha emlékezetem nem csal, az Osztrigás Mici eredetileg mint Tisztességtudó utcalány lépett az egykori színpadra, hogy a Magyar Televízió képernyőjén váljék most belőle „per” Osztrigás Mici, alias Galambos Erzsi. A meghívásnak, mint e sorok is tanúsítják, eleget tettem, és nem is bántam meg. Ez az országos pre­mier, amelyet minden bi­zonnyal annyi millióan lát­tak, mint talán színházi ze­nés komédiát mióta a világ világ hazánkban összesen sem, egyszóval ez a „házhoz” vitt ősbemutató minden bi­zonnyal sikert aratott. A si­ker garanciája a Fényes Szabolcs-i muzsika, amely ugyan most nem hozott suszterinas-fütyülnivaló slá­gert — bár mit lehet tudni? —, de amely behízelgő volt és kedélyes, kedves és ka­rakterteremtő is. És a siker garanciája az a „merész” rendezői elképzelés, hogy e zenés komédiához olyan szí­nészeket sorakoztatott fel, akiket prózainak szoktunk mondani és tartani, ám, akik igen kellemesen és szelleme­sen énekeltek is most ím a kamerák előtt. Mensáros László, Bárdi György, Szilá­gyi Tibor, Tábori Nóra és társai vidám derűvel füröd- tek a muzsikában és a bo- hókás bohózatban. Nem utolsósorban, hanem talán elsősorban a siker garanciája a prózai-drámai színésznő­nek is magával ragadó Ga­lambos Erzsi, akinek ez a jutalomjátéka — nem azért jutalom, hogy búcsúzzék, de ellenkezőleg inkább, hogy a jutalom további lendületet és kedvet adjon — pezsgő frisseségről, franciás pikan­tériáról, izgatóan vonzó pil­lanatokról és felszabadult kedélyről tanúskodott. A Heltai Jenő fordítására támaszkodó Szenes Iván for. gatókönyve és versei köny- nyed, ám mégis biztos osz­lopokként tartották a komé­dia ívét. Horvát Adám ren­dezése mértéktartó, de mind­végig lendületes volt. Pon­tosan érezve azt a színház­mértani középpontot, - ahol a zenés komédia még biztos talapzaton állhat egy ope- rettes hangvétel és egy bo­hóckodó zenei lehetőség kö­zött: a kamerák előtt. A televízió igencsak fur­csa műfaj, — a kamerák előtt, nem lehet hosszú éle­tet jósolni egyetlen produk­ciónak sem. A színházi pre­mier, ha sikeres, még sok­sok, néha több száz előadást is feltételezhet. A képernyőn talán még egyszer, s majdan ismét még egyszer találkoz­hatunk — vagy sem ... ? — Osztrigás Micivel, e tisztes­ségtudó utcalánnyal. Csak­hogy ezeken a ritka találko­zókon milliókkal számolják a randevú résztvevőit. Itt az egyszeri, az első bemutató a döntő, ez kerül a mérlegre. Azt hiszem, Fényes Sza­bolcs zenés komédiája meg­méretett és — könnyűnek találtatott. S ebben az eset­ben a .könnyű” egy nehéz műfaj sikerét jelenti. Gyurkó Géza Az ezerarcú Törőcsik Korosztályom tagjaival ab­ban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy figyelemmel kísérhettem Törőcsik Mari pályájának alakulását. Má­sokkal együtt engem is meg­babonázott az, hogy mennyi egyéni ízt, hamvas bájt vitt a parasztnaiva szerepkörbe. Megértettem, hogy később szenvedett a beskatulyázás béklyóitól. Vívódását csak elmélyíthette az, hogy a színpadon nehezen talált magára, s meg kellett küz­denie az elismerésért. Az olykor sziszifuszinak tűnő harc nem volt hiába, mert a Lear király, a Fanny hagyo­mányai és a Villámfénynél című darabok sikeres kísér­letei után Zorin Varsói me­lódiájában végérvényesen bizonyította ritka művészi erényeit, s azt, hogy van ereje az átváltozásokhoz. Aztán jött a filmbeli me­tamorfózis, a Szerelem és a Hangyaboly, e két főszerep az árnyalt jellemformálás iskolapéldája, a tragikus mélységek mesterfokú fel­villantása. 1971 szilveszterében a té­vénézők millióinak szolgált kellemes meglepetéssel. El­vetette a róla kialakított ké­pet, s megszokott stílusától elütő színeket és ízeket vil­lantott fel. Elegánsan, szinte hódítóan jelent meg és régi dalokat, sanzonokat énekelt. Berzenkedtünk, kételked­tünk — persze csak néhány pillanatig —, majd elfogad­tuk, mert megbabonázott va­lamennyiünket. Ezt a próbálkozást foly­tatta múlt hét csütörtök esti műsorában, persze jóval magasabb szinten. Eleinte zavart, hogy ezt a lehetősé­get férje, Maár Gyula ren­dező teremtette számára. Nem tetszett a sebtében összetákolt forgatókönyv sem. Szerzőjét valószínűleg aggasztotta az örökzöld slá­gerek csacska közhelyzuha- taga, s ezeket — meglehető­sen elnagyoltan — a paródia „fűszerével” igyekezett el­lensúlyozni. Felesleges volt ez a fára­dozás, mert Törőcsik mit sem törődött vele. ö felsza­badultan játszott, énekelt, igazolta, hogy a rendkívüli tehetség, nem ismer sablo­nokat és a semmitmondót is gondolatgazdaggá varázsolja. Sziporkázott Brecht Kurázsi mamájaként, majd elegáns nagyvilági, csábos küllemű nővé változott, s megkopott dalszövegébe lopta be az igazi lírát, azokat az emberi mélységeket, amelyekkel mi is gazdagítjuk — ifjúkori emlékeink révén, nosztalgi­ázásunk során — ezeket a habkönnyű, ezeket a jelleg­telen mondatokat. ö nem tartott stílustörés­től, ő nem nyugtalankodott a vegyes fajsúlyú blokkok miatt. Hitt abban, hogy ritka adottságai révén egységes egésszé ötvözi. Neki lett igaza ... (pécsi) Borsányi Vera: dbiML I. A csengetésre vad ugatás­ba kezdett a kutya. A postás állt a küszöbön, egy levéllel a kezében. — A férjem nyugdíját még nem hozta? — kérdezte csak úgy Anna, mellékesen mi­közben nyúlt a borítékért. A feladó helye üresen állt, de a címzés reszketeg betűi­ből látta, hogy anyjától jött Először odadobta a kredenc- re a levelet, hogy majd ké­sőbb olvassa el, aztán úgy döntött, túlesik rajta. „Kedves lányom! Azt írod, hogy felépült a házatok, lá­togassalak meg benneteket. Te sem gondolod komolyan, hogy ilyen nagy útra vállal­kozzam. Szerintem arra vol­tál kíváncsi, életben va­gyunk-e.” Anna elpirult, mint akit tetten értek. „Meg azért sem akarok találkozni veled újra, mert unom már, hogy minden al­kalommal a szememre veted, hogy fiatalon dolgozni küld­tünk, miért nem taníttat­tunk. Értsd meg már végre, szegények voltunk, nem te­hettük ...” Anna ledobta a levelet az asztalra. Dehogyis voltak ők szegények! Csak azzá lettek. Mert az anyjának nem volt elég a vidéki jómód, még gazdagabb akart lenni. Apja asztalosként került a faluba, a húszas években. Az anyja azért ment csak hozzá, hogy ne kelljen a földet túrnia, de ez az életmód sem tetszett neki. Csak azt nem tudta senki, hogy mit akar. Irigyel­te, hogy férje két segéddel dolgozik, azt hitte, neki is járna cselédlány. Amikor előrukkolt óhajával, a férje leinte, meg a faluban erre nem is kapott volna asszonyt. Sírt-rítt éveken keresztül, hogy költözzenek el onnan, mert ő megfullad. Ez egy porfészek — hajtogatta ál­landóan. Abban az időben nem volt divat a készpénz- fizetés. Az apja mindig az anyját küldte végig a falun, érdeklődje meg, ki az, aki éppen fizetni tud. — Jól van, megyek koldulni! — Felcsapta orrát a levegőbe és elindult. Anna egyszer észrevette, ilyenkor nem ment sehová, elüldögélt a Tisza-parton jó óráig, és amikor hazament, csak szét­tárta kesztyűs kezét: — Me­gint nem fizettek. Ekkor az apja dühös lett, hogy ő ma­ga ment át az adósokhoz. Persze, azonnal kiderült, a felesége becsapta. Nem szólt semmit, csak nézett rá szú­rós tekintettel. Este, lefek­véskor foghegyről odavetet­te: — Holnap pedig bemész a városba, és hitelbe hozatsz fát. Anna • amíg él, nem fe­lejti el ezt a jelenetet. Anyja rámordult Hildára, a húgára: — Reggel velem jössz a városha. Ügy készülj! — A kislány ujjongott. — Veszel szalagot a hajamba? — Veszek, hogyne, ne félj! — sziszegte az anyja. — Gyere, már csinálom hozzá a frizurát. — Leültette a kis­lányt egy székre, az asztal­fiókból előkerült egy olló, és heves mozdulattal belenyírt a hajába. — Meg ne moz­dulj, mert belédvágom az ol­lót! — Hilda nem is moz­dult, némán folytak könnyei az arcán. Az anyja meg vág­ta, vágta a haját, amíg tel­jesen le nem nyírta. Apját ekkor látta először ütni. Másnap pedig hiába vár­ták őket haza. Nem kerültek elő. Ettől kezdve elviselhe­tetlen volt Annának az élete. Meggyűlölte apját, amiért rajta töltötte ki bosszúját, és meggyűlölte anyját, amiért miatta kellett elviselnie a borzalmakat. Csak hónapok múlva jött egy levél, mely­nek tartalmát máig sem is­meri, de apja rövid időn be­lül felszámolta a műhelyt, eladták a házat. Amikor az utolsó bútoros kocsi is el­ment, feljöttek Budapestre. Anyja és Hilda Óbudán, egy mosókonyhában várták őket, lesoványodva. Aszalt szilvát ettek... A pénzükből fűszer­üzletet vásároltak, amihez kis-lyuk lakás tartozott. An- nának'a nyomorúságuk mel­lett mégis röhögnie kellett azon, hogy egy iparos egyik napról a másikra fűszeres lett. Az üzlet nem vált be, ez nagyon hamar kiderült. Anna és Hilda gyárba jártak dolgozni, hogy legalább a ruházkodásukra valót meg­kereshessék. „Lánykorodban sírva jöt­tél haza, hogy munkahelye­den a főnök ki akart kezde­ni veled. Mit mondott erre a te becsületes apád? Hogy nem mész oda többet. Más­nap óriási botrányt csinált, végül kiderült, egy szó sem igaz az egészből. Amikor ha­zajött, kegyetlenül elvert té­ged. Te sértődötten összepa­koltál, és kijelentetted, soha többé nem látunk.” \ Anna egy kupica konyakot töltött magának. Azt tartják, az idő megszépíti a rosszat, de hogy merőben megváltoz­tassa, ilyenről soha nem hal­lott. Amikor a háború min­denüket elvitte, majdnem éhen haltak. A két lány fi­zetéséből éltek. Anna tudta, hogy nem keresnek sokat, de annál azért jobban élhet­nének, mint ahogyan éltek. Aztán észrevette, hogy apja iszik. Eleinte csak nótázgat- va jött haza, később károm­kodva. Egy alkalommal An­na kerek-perec kijelentette, hogy nem megy el dolgozni, tőlük, a lányoktól egy fillért sem látnak. Apja azt üvöltöt­te, ő nem megy sehová, vi­lág életében a maga ura volt. Anyja soha sem vett részt ezekben a vitákban, egész nap csak a városban csavargóit. Volt úgy, hogy elment reggel, és csak este került elő. Anna pedig be­váltotta ígéretét, és nem adott pénzt szüleinek soha többé. Apja előtt elsötétült a világ, kikergette őt az utcá­ra, és ott verte meg nyilvá­nosan. Anna nem habozott, összecsomagolt, anyja sírva jézusmáriázott mellette. De hagyta elmenni. „Nem is írtam még, hogy apád beteg. Aggódom érte. Nem akartam ezt közölni ve­led, mert fülemben cseng még utolsó mondatod — hiá­ba telt el tíz év —, amikor elbúcsúztam tőled az állo­máson. Megkérdeztem, nem látogatnál-e meg bennünket te is egyszer. Azt felelted, addig be nem teszed a lá­bad hozzánk, amíg apád él. Drága kislányom, ha ettől függ, hogy találkozzunk, ak­kor azt kívánom, sose lássa­lak többé. De isten ne adja, drága Annám, ha veled tör­ténne valami, az is nekünk lenne rossz.” (Folytatjuk) NEGYEDSZÁZADOS JUBILEUM A káli kórustalálkozó A kórus alapító tagjai a kitüntetéssel (Fotó: Szilvás Istvánj Vasárnap délután, a jú­niusi kánikulában, öt kórus ünnepelte együtt a káli, Bartók Béla nevét viselő férfikar megalakulásának huszonöt éves évfordulóját a helyi művelődési házban. Nem hangversenyre hívták a zene barátait — pedig az egyéb külsőségekkel tarkítva is elsősorban az volt ez a találkozó! —, hanem „csak” annak a ténynek megünnep­lésére, hogy 1958-ban, az ek­kor a helyi általános iskola igazgatói székébe került Ga­lambos László tizennyolc helybeli férfival összefogott és a pedagógus-karnagy fá­radhatatlan buzgalmával, ügyszeretetével, nem utolsó­sorban megnyerő egyénisé­gével építeni kezdett egy kisebb baráti közösséget. A dal, a közös éneklés meg­szerettetése érdekében. S ha most annyit mon­dunk erről a káli együttes­ről, hogy megalakulása óta a községben, a járási, a me­gyei rendezvényeken, olykor az országos fórumokon — dalostalálkozókon, a rádió­ban — jelen volt és van, s most kapta meg a Szocialista Kultúráért kitüntető jel­vényt, a ma is érvényben levő és 1972 óta folyamato­san megvédett ezüst foko­zatú minősítés mellett, ak­kor csak gyorsfényképet mutattunk be egy életerős, erős baráti szálakkal egybe­kapcsolódó énekkarról. Ga­lambos László elismerést és rokonszenvet ébreszt az együttes iránt az első pilla­natban, mert az a műsoruk­ból és a kórusban megjelenő arcokból rögtön kitetszik, hogy itt nemcsak a mecé­nások — a helyi áfész és a kisipari szövetkezet — pénze és erkölcsi fedezete támogat­ja őket, hanem a kórus min­den tagja a községből való, legtöbbjük kétkezi munkás. Innen nézve kell szívből tapsolni ennek a káli ének­karnak és vezetőjének! A műsort két szám nyi­totta meg, amelyben a fü­zesabonyi Tinódi kórus, a budapesti Szabadság férfi­kar, a káli Bartók Béla fér­fikar énekelt együttesen, míg a műsor befejező száma­ként Kodálynak a Berzsenyi versére írt műve, az A ma­gyarokhoz hangzott fel; mindkét egyesített kórusszá­mot Galambos László vezé­nyelte. A Bartók Béla férfikar Tari János, káli énekkari tag gyűjtéséből adott elő egy népdalcsokrot, majd Bartók Huszárnótájával, Kodály Marseillese-átiratával, Lo- ránd Istvánnak Váci Mihály versére szerzett, A tenger című művével és Gárdonyi Zoltán A munka című, Ju­hász Gyula versét dalba for­mált alkotásával bizonyí­totta, hogy jó hagyományo­kat ápol, erősít. Mi sem természetesebb, hogy egy férfikar férfikarok­kal köt barátságot. A buda­pesti Könnyűipari Egyesülés Szabadság Férfikórusát nem először hallottuk, Gyöngyö­sön is felfigyeltünk Kárpáti József orgonaművész-kar- nagy tömör hangzású, széles skálán mozgó együttesére. Karai Kuruc szvitje után Kodály Husztja, Ave Mariá­ja, egy-egy Mozart- és Verdi- operarészlet érzékeltette, milyen szinten tartja ezt a kart a dirigáló művész­egyéniség. A füzesabonyi Tinódi kórus most is kitűnő teljesítményt nyújtott. Ko­dály Jeligéje, Rameau Him­nusza az éjhez, Liszt Szi­várványa, Kátai Néger spiri­tuáléja és az általuk elő­adott többi kórusszám is jelzi azt a hangulati tarto­mányt, amelyben otthon mo­zognak. A kompolti Hámán Kató énekkar — tavaly volt húsz­éves — Lassus-, Smetana-, Kodály-, Novikov- és Lend- uai-művekkel lépett fel. Az együttest Tóth András vezé­nyelte, de ebben az érett éneklésben a másik karve­zető, Koczka Mária munkája is benne van. A füzesabonyi Erkel kórus Fejér megyei népdalcsokor­ral, litván népdalfeldolgo­zással, Kodálynak a Szép énekszó múzsájához írt mű­vével, egy ismeretlen szerző Tavaszköszöntőjével és egy Novikov-számmal járult hozzá az évforduló ünnepi hangulatához. Nagy László vezényelte a kórust, mint ahogy ő a karvezetője a fü­zesabonyi Tinódinak is. A zongorakíséretet Kátai László és Tóth Ferencné látták el. Ügy éreztük a káli hangverseny két órájában, hogy ezek a közösségek, ezek az együtt éneklő baráti társaságok valami nagy ér­téket őriznek és tartanak meg a tegnapból — a má­ban — a holnapnak. Farkas András HETI AJÁNLAT E héten a televízióból ajánljuk az Atomzsarolás című tévéjátékot, szerdán 20 órai kezdettel. Rögtön ez­után Horváth Ferenc szín­művésszel látható egy be­szélgetés, majd folytatódik a Krónika, a 2. magyar had­sereg sorsáról szóló doku­mentumműsor. Csütörtökön 21 órakor látható a Hírhát­tér. Pénteken este Jean-Luc Godard érdekes filmje, aZ Alphaville kerül bemutatásra 22.45 órától. Szombaton 18 órától „A" Kazal címmel portréfilm lesz, amelyben nemrég elhunyt népszerű mulattatónkra emlékeznek. A műsor a 2-es csatornán látható. Végül vasárnap Gogol A revizor című darab­jából készült filmet tűzi mű­sorára a televízió 15.30-tól. A film egy sorozat része, amely Csehszlovák vígjáté­kok címmel indul. E héten Graham Greene A csendes amerikai könyvét ajánljuk a brigádok figyel­mébe. Gyöngyösön június 8-án, szerdán este a Nép­színház Sarkadi Imre Elve­szett paradicsom című da­rabját játssza. Ugyancsak ezen a napon a Mátra Mű­velődési Központban gyer­mekelőadásra is sor kerül: Tordon Ákos és Orosz Ist­ván mesejátéka, a Skatu- lyácska királykisasszony ke­rül bemutatásra délután 3 órakor. Csütörtökön este Cziráki Péter, a Népújság olvasószerkesztője tart itt beszámolót Indiánok között címmel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom