Népújság, 1983. május (34. évfolyam, 102-127. szám)

1983-05-01 / 102. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXXIV. évfolyam, 102. szám ARA: 1983. május 1., vasárnap 1,80 FORINT AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Csak a munka! Van anyanyel­vűnknek' egy régi, népies, kedves csipke­lődő és humo­rizáló, fura szófordulata: megfogni a munka boldogabbik végit. Azaz nem a könnyebbi­ket (mert ilyen is van), hanem a boldogab­bikat: a nehezebbet. Ami pedig tudvalevő­leg — sok évezredes emberi tapasztalás sze­rint — nem csupán gyönyör és boldogság. De az az ősi tapasztalat is ott mosolyog e szólás mélyén, hogy boldogulni csak így le­het. Ki tudja, kiknek, mely eleinknek aj­kán termett s vált szállóigévé. Részesaratók, napszámosok, patkolókovácsok, bányászok, az első hengermalmok zsákolói vagy az első vashámorok proletárjai találták-e ki, akik még nem szenteltek külön ünnepet a mun­kának, vagy akiket már megcsapott a szer­veződő munkásmozgalom korai szele... — ki tudja; az ember csak találgathat. A munka hatékonyságának fogalmáról még semmit sem hallhattak, de a lényegét érezték és ki tudták szépen fejezni. Kifejezésüket azóta is olyan nehéz helyzetekben használjuk, ami­kor valóban és végképp nincs más kigázolás; amikor már nincs helye tétovaságnak és ha­logatásnak; amikor nem tehetünk mást, mint megfogni a munka boldogabbik végit. Most, immár évek óta, ilyen helyzetben vagyunk. Régi nyelvi kövület soha időszerűbb, maibb bölcsességet nem közvetített számunkra. Csak a Munka, a jó és még jobb, a hatékony munka segíthet rajtunk. Világszerte a munkát, az élet anyját, az életet adó, teremtő munkát ünnepli ma a négymilliárdos emberiség munkából élő nagy többsége. Állami rangra emelt ünnepként a munkások államaiban, a szocialista országok­ban; másutt szolidabb keretek között, de féltve őrzött hagyományként; ismét másutt pedig, a földkerekség sötétebb zugaiban, csak betiltva, titokban, vagy harcos demonstráció­ként. Ám akár így, akár úgy, május elseje a világ munkásainak, dolgozóinak hatalmas, nemzetközi méretű összefogását fejezi ki; összetartozásunkat tekintet nélkül bőrszínre és politikai színárnyalatra, világnézetre vagy műszaki-gazdasági fejlettség színvonalára. Sokszínű, egész bolygónkat behálózó jelké­pes felvonulás ez a mai ünnep; szimbolikus kézfogás; szövetkezés a munka becsületének kivívására vagy erősítésére, s ami ettől el­választhatatlan, mert legfőbb elemi feltétele: a béke megvédése. Hol a helyünk nekünk, magyar dolgozók­nak — munkásoknak, mezőgazdasági szövet­kezetieknek, értelmiségieknek — ebben a vi­lágot átfogó jelképes felvonulásban? Hová sorolhatunk be; mit tudunk felmutatni? Mi­vel tudunk hozzájárulni a közös ügyhöz; milyen sajátos színárnyalatokkal gazdagít­hatjuk e májusi színpompát? Egyáltalán: van-e jogosultságunk ünnepelni a munkát, amikor hétköznapjainkon folyvást azzal a gonddal kell küszködnünk, hogy munkánk — legalábbis a lehetőségekhez és kívánalmak­hoz, a világ és a magunk szabta követelmé­nyekhez képest — nem elég jó, hatékony, eredményes ? Nos, mindennek ellenére azért van mit felmutatnunk. Történelmi távlatokban gon­dolkodva, persze. Hivalkodás nélkül, szeré­nyen, de önérzettel mutathatjuk meg a vi­lágnak, hogy ez a valaha gazdaságilag-tár- sadalmilag oly elmaradott ország, mióta sor­sának irányítását maga a munkásosztály, maga a dolgozó nép vette kezébe, gazdasági­lag is legalábbis jó közepesen fejlett országgá verekedte fel magát. Mindenesetre magasabb szintre, mint a vele azonos mélypontról, azo­nos történelmi elmaradottság tehertételével induló, de tőkés társadalmi viszonyok kere­tei közt megmaradt, kapitalista úton járó or­szágok többsége. Munkánkkal — csak a munkánkkal — évtizedünk küszöbéig olyan életszínvonalat sikerült elérnünk, amely a leggazdagabb, a gazdaságilag legfejlettebb tőkés társadalmak mércéjével mérve sem le­becsülendő; beleértve ebbe az életszínvo­nalba természetesen nemcsak a fogyasztást, hanem a létbiztonságot, s az élet minőségé­nek más meghatározó tényezőit is. Roppant gondjainkat elismerve sem kell szégyellnünk, sőt, igen nagy eredményként mutathatjuk fel, hogy szocialista népgazdaságunk talpon tudott maradni az utóbbi négy év világgazda­sági viharaiban is, amikor pe­dig gyengén fejlett, sőt, nálunk fejlettebb nemzetgazdaságok rendültek meg. Egy olyan világban, amelyben államok sora kénytelen csődöt, fizetésképtelenséget jelenteni; amely­ben a népesség nagyobb részének életnívója romlott le zuhanásszerűen; amelyben munka- nélküliek tízmilliói érzik bőrükön — a mun­ka megbecsülése helyett — a munka értéké­nek megalázó devalválódását; egy ilyen vi­lágban mi tiszta lelkiismerettel nézhetünk szembe magunkkal a munka ünnepén. Tiszta lelkiismerettel — de a legkevésbé sem önelégültséggel, megnyugvással. A ma­gyar munkásosztály, a magyar dolgozó nép marxista—leninista pártja, társadalmunk ve­zető ereje látszatra szerény, valójában csak nagyon kemény munkával elérhető célt tű­zött ki évtizedünk küszöbén, XII. kongresz- szusán: az elért eredmények megvédésének és a későbbi továbblépés, megalapozásának programját. Ezt az irányvonalat erősítette meg néhány napja a párt Központi Bizottsá­gának — a két kongresszus közötti „félidős” — határozata. Imponáló erőt és magabiztos­ságot sugárzó tény, hogy az eddigi tapaszta­latok nem kényszerítenek bennünket az irány, a határozatok módosítására, a VI. öt­éves terv megváltoztatására. Ugyanakkor hallatlan erőfeszítésekre van szükség, az ed­diginél is komolyabb munkára ahhoz, hogy ezt az egész népünk által egyetértéssel el­fogadott irányt tartani, feladatainkat — ki­vált az ideieket — teljesíteni képesek le­gyünk. A munka ünneplésére csak hétköz­napi szívós cselekedetek eredménye, mun­kánk hatékonyabbá tétele jogosíthat fel bennünket. A kor, amelyben élünk, s amely apáink- nagyapáink nemzedékének a májusi zászlók alá sorakoztatásával kezdődött: a munkás- mozgalommal — az emberi történelem leg­nagyobb változásainak kora. S a legvéglete­sebb válaszutak, alternatívák elé állítja az emberiséget. A tőke uralma — vagy a munka uralkodása? Ez a két társadalmi rendszer fő kérdése. Amihez rögtön a második, nem kevésbé sorsdöntő járul. A munkában — a munka hatékonyságának, termelékenységé­nek, eredményességének versenypályáján — dől el, bármily hosszú távon is, a küzdelem? Vagy pedig Földünknek a világűrre is ki­terjesztett termonukleáris csataterein, egy olyan összecsapásban, amely az emberi civi­lizáció és kultúra, a tudomány és technika, minden eddigi emberi munka összes gyü­mölcsét hamuvá égeti? Az értelmes válasz csak egy lehet a kérdésre; a békének nincs ésszerű alternatívája. Jó, a munka versenypályáján tehát; de reménytelenül behozhatatlan hátrányokkal? Eleve az „aki szegény, az a legszegényebb” esélytelenségével? Tudva azt, hogy a munka hatékonyabbá, termelékenyebbé, verseny­képesebbé tétele nemcsak jó szándéktól és akarattól, hanem műszaki színvonaltól, meg jól húzó anyagi érdekeltségtől — csupa-csupa anyagi erőforrástól — is függ, amit viszont ismét csak hatékonyabb munkával lehet előteremteni? Számolva az ilyen és hasonló ördögi körökkel? És megterhelve a nemzet­közi feszültségből, a szocialista világra rá- kényszerített fegyverkezési versenyből, az ellenünk szegezett gazdasági szankciókból származó minden tehertétellel? Igen, ilyen iszonyúan nehéz körülmények között sincs más választási lehetőségünk, nem lehet más válaszunk: csak a munka. Mindennapi apró­munkával — valójában óriási küzdelemben — megvédeni elért eredményeinket; gyara­pítani a világban szerény lehetőségeinkhez képest a munka társadalmának vonzerejét; szót érteni a munkából élő emberek közös nyelvén, a munka nyelvén; a gazdasági fej­lődésünkhöz nélkülözhetetlen, kölcsönösen előnyös kapcsolatok által egyúttal enyhíteni a feszültséget; hozzájárulni a béke legfőbb biztosítékának, a szocialista világrendszer erősítéséhez — csak ez lehet az egyetlen ér­telmes válaszunk korunk kihívásaira. Hogy iszonyúan nehéz ez a munka? Igen. De éppen ezért — valóban! — ez a boldo­gabbik vége. Virizlay Gyula radio­es tévébeszéde A munkásosztály legna­gyobb nemzetközi ünnepét köszöntve Virizlay Gyula, a SZOT főtitkárhelyettese, teg­nap ünnepi beszédet mondott május elseje alkalmából a rádióban és a televízióban. Száz év emlékeit idézték Jubileumi ünnepség az egri 212. számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben Dr. Köpf Lászlóné átadja a vörös vándor­zászlót (balra) (Fotó: Szántó György) Száz esztendeje, 1883. szeptember 6-án nyitotta kapuit az egri tanoncisko­la, a jelenlegi 212. számú Ipari Szakmunkásképző -In­tézet jogelőde. Ez az oktatási intézmény — tisztelve az elődök ha­ladó hagyatékát — lelkiis­meretesen készült az évfor­duló megünneplésére. Erre szombaton délelőtt került sor, a megyeszékhely körcsarnokában. A rendezvényen — töb­bek között — részt vett és az elnökségben helyet fog­lalt Kiss Sándor, a megyei pártbizottság titkára, Marko- vics Ferenc, a megyei ta­nács elnöke, Schmidt Rezső, az egri városi pártbizottság titkára, Baranyai Géza, a vasasszakszervezet titká­ra és dr. Szűcs László fő­iskolai főigazgató, a Peda­gógus Szakszervezet Orszá­gos Elnökségének elnöke. A megjelenteket, a régi diákokat, az egykori kollégá­kat, a vállalatok, a társinté- zetek képviselőit Kame- niczky Antal igazgató üdvö­zölte. Ezt követően dr. Hanga Mária művelődési miniszter- helyettes méltatta az évfor­duló jelentőségét. Felelevení­tette a hajdani kezdést, ér­tékelte az egykori tanárok áldozatos tevékenységét. Be­szélt arról, hogy valamikor milyen nehéz volt a diák­sors, s mennyi megterhelés­sel járt az oktatás. Szólt a Tanácsköztársaság nagy je­lentőségű oktatáspolitikai in­tézkedéséről, majd az 1945 után bekövetkezett fordulat jellemzőit taglalta. Külön foglalkozott az 1949-es, a szocialista szakmunkás- képzésről szóló törvénnyel. Jelezte: az utóbbi évtizedek­ben lendületes előrelépés bontakozott ki ebben az is­kolában is. Nemcsak a tár­gyi adottságok javultak, ha­nem a személyi feltételek is. Végezetül — s ez már or­szágos kitekintés is volt — a jövőre szóló elképzeléseket összegezte, megfogalmazva azt, hogy o cél a szakmun­kásképzés tartalmi, minőségi mutatóinak javítása. Ezután Markovics Ferenc átadta az intézet igazgató­jának a Minisztertanács em­lékoklevelét. Ugyancsak ő nyújtotta át harmincéves, sikerekben bővelkedő neve­lő-oktató munkájának mél­tatásaképpen a Munka Ér­demrend arany fokozatát Kameniczky Antalnak. Dr. Köpf Lásziónétól, a KISZ Központi Bizottságá­nak titkárától a színvonalas mozgalmi munka elismerése­ként vehették át a KISZ KB vörös vándorzászlaját, ame­lyet már ötödszörre szerez­tek meg a fiatalok. Dr. Hanga Mária és Bá­rányt Géza kitüntetéseket adott át. A Szocialista Kul­túráért kitüntetésben része­sült Nyíri József, Szálkái Miklós, Vas Andor. A Kiváló Munkáért ki­tüntetést vette át: Kovács Sándor, Galambosi István, Pálfy Istvánná, Katona Jó­zsef, Jeges Sándor, Valcsák Illés, Bojtos Sándor és Tóth Antal. Miniszteri dicséretet ka­pott : Csorba Lászlóné, Nagy Imréné, Nagy Miklós, Török Sándor, Gál László és Verhóczky István. A Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsának oklevelével jutalmazták Imre Sándornét és Fülep Miklóst. Bukovszky Géza Zók Györgytől, az MHSZ városi titkárától vette át a Magyar Honvédelmi Szövetség Ki­váló Munkáért érmének arany fokozatát. Az intézet irodalmi szín­pada kitűnően rendezett, hangulatos műsor keretében adott ízelítőt az elmúlt száz év történetének főbb fordu­lóiból. Közreműködött az Egri Szimfonikus Zenekar, az Építők Heves megyei Kó­rusa, valamint az intézet énekkara. A nagyszámú ünneplő ez­után átvonult az iskola ud­varára, ahöl Markovics Fe­renc avatta fel azt a jubi­leumi emlékkaput, amely a tanulók közreműködésével, társadalmi összefogással ké­szült. Az érdeklődők ezután megtekinthették az Alko­tó Ifjúság kiállítás színes, változatos, ötletgazdag anya­gát — itt a fiatalok érde­meit Mlinkó László, a megyei KISZ-bizottság első titkára méltatta —, amelyet a megye középfokú taninté­zeteinek diákjai által készí­tett újításokból, modellek­ből, kézimunkákból, rajzok­ból, szemléltetőeszközökből válogattak össze. Pécsi István A jubileumi emlékkapu

Next

/
Oldalképek
Tartalom