Népújság, 1982. november (33. évfolyam, 257-281. szám)

1982-11-23 / 275. szám

NBflujmq 1982. november 23., kedd Negyvenöt évvel ezelőtt halt meg Szüle J man Sztalszklj, szov- Jet-dagesztáni költő. Száztíz évvel eze­lőtt született Schimanek Emil, Kossuth-díjas gé­pészmérnök, mű­egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora. Műegyetemi tanulmányait Buda­pesten végezte, majd Berlinben volt hosszabb tanulmányúton. Hazatérve, előbb a Fegyvergyár­ban, majd a Ganz-gyárban volt főmérnök. 1900-tól a budapesti Műegyetemen Is tanított; két évvel később — 30 éves korá­ban — kinevezték az I. gépszer­kezettani tanszék professzorává. Munkássága elsősorban a hőerő­gépek, az emelő- és hűtőgépek elméleti, Illetve szerkesztési kér­déseire terjedt ki. Találmányai közül a nevét viselő hatütemű dízelmotor és karburátor a leg­ismertebbek. A vákuum ellené­ben működő gázturbinára tett javaslatával a külföldet is meg­előzte. Az Iparral mint tanács­adó, szakértő, illetve (Bánhidal Erőmű, Mátravidéki Centrálé) állandó kapcsolatot tartott; ő tervezte az első magyarországi hűtőházat Is. Jelentős tudomá­nyos Irodalmi tevékenysége. A Nap kél 7.00 órakor, nyugszik 16.01 órakor. A Hold kél 12.53 órakor, nyugszik 22.49 órakor. Szeretettel köszöntjük névnapjukon KELEMEN nevű kedves olvasóinkat! A Clenjentlnus latin névből szár- mazik, aminek „nyájas, szelíd­lelkű” a Jelentése. ^[időjárás] Előrejelzés az ország területére ma estig: délelőtt többfelé kö­dös idő várható, néhány helyen ködszitálással. A köd feloszlása után néhány órás napsütésre le­het számítani. A déli, délnyu­gati szél időnként megélénkül, elsősorban a Dunántúlon he­lyenként megerősödik. A legma­gasabb nappali hőmérséklet ál­talában 9, 14 fok között, a tar­tósan ködös helyeken 5 fok kö­zelében valószínű. Kávédaráló Nem vicc, inkább groteszk a helyzet: a frissen vá­sárolt kávét azonmód frissiben felönti a fiatalasszony az üzlet előterében elhelyezett darálók egyikébe. Be­kapcsolja, de a gép nem reagál, néma és mozdulatlan marad. Még egy kísérlet, még egy — semmi eredmény. Szól a közelben ülő pénztárosnőnek, aki sértődötten a vállát vonogatja: Nem látja, hölgyem, hogy rajta a tető a darálón. .A Az annyit jelent, hogy rossz, nem mű­ködik. Lehet, hogy a kereskedőszakmában ez egyezmé­nyes jel, a vásárló viszont nem köteles tudni. Felhá­borodhat viszont, amit hölgyünk meg is tett, mondván, ha már cédulával nem jelzik, hogy elromlott a masina, legalább a bolti alkalmazottak ne a vásárlók szeme előtt szednék ki a kávéőrlőtölcsérből azt, ami a siker­telen darálási kísérlet után benne maradt. Igaza volf, ezúttal szombat délután, az egri Zalka Máté utcai boltban. (ku-ti) — ELHUNYT BARTÖK BÉ- LANÉ. A Művelődési Mi­nisztérium mély megrendü­léssel tudatja, hogy Bartók Béla özvegye, Pásztory Ditta zongoraművésznő november 21-én, életének 80. évében, rövid szenvedés után elhunyt. Temetéséről később történik intézkedés. — ÁRGYÉLUS KIRÁLYFI. A mesejátékot ma délután láthatják a műfaj füzesabo­nyi kedvelői. Az előadást a művelődési központban 15 órai kezdettel tartják meg, a Népszínház művészeinek elő­adásában. — AZ ÁFÉSZ ÉS A VAROS. A Hazafias Népfront Heves megyei Bizottsága november 22-én, délután ülést tartott. A résztvevőknek Zachar Gá­bor, az egri áfész elnöke szá­molt be az Eger és Vidéke Körzeti Áfész egri tevékeny­ségéről, valamint a HNF körzeti bizottságokkal való együttműködéséről. — KÉPVISELŐI FOGADÓ­NAP. November 24-én, szer­dán képviselői fogadónapra kerül sor Besenyőtelken. Vad­kerti Miklósné, a körzet or­szággyűlési képviselője dél­előtt 9 és 11 óra között vár­ja a helybeli választópolgáro­kat a községi tanács hivatali helyiségében. — VASUTAS szellemi vetél­kedő. Heves megye különbö­ző szolgálati helyein dolgozó szocialista brigádok részére rendeztek a közelmúltban szellemi vetélkedőt. Vámos- györkön a Baross Gábor-, Kál-Kápolna állomáson a Tyereskova-, Füzesabonyban pedig a Petőfi brigád győ­zött. Egerben az első helyet a Bőgős Zoltán által veze­tett szocialista brigád sze­rezte meg. — BALESETMENTES hét vége Hevesben. Az elmúlt hét végén az országban nyolc halálos, 59 súlyos, és 33 könnyű sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt. Ezzel szemben szerencsére megyénkben balesetmentes volt a hét vége, nem szere­pelünk e szomorú statisztikai kimutatásban. — CSUKAFOGTA KUPA, Az egri városi szövetkezeti bizottság hagyományteremtő csukafogó versenyt rendezett vasárnap a Sarud közelében levő Laskó-hídnál. Linkecs István, a FÉMELEKTRO diszpécsere elsőként emelte ki zsákmányát a vízből, s fogásával is első lett, még­hozzá kétszeresen. Hetven- centis, s csaknem háromki­lós hala ugyanis méretben és súlyban egyaránt felülmúlta az összes többit: ami két ku­pát jelentett gazdájának. ■gerben: felnőttbetegek részére ette 19 órától másnap reggel 7 óráig a Bajcsy-Zsillnszky utca 8. azám alatt. Telefon; 11-000. Gyermekorvosi ügyelet este 19 órától reggel 7.45 óráig, nappali ügyelet: 12.30 órától 15.30 óráig. Ügyelet helye: kórház gyer­mekosztálya. Telefon; 10-841. Nappali ügyelet alatt kihívás nem teljesíthető. Gyöngyösön: 19 órától holnap reggel 7 óráig a Széchenyi u.. 1. szám alatti rendelőben. Rende­lések közötti napi ügyelet 12-től 14 óráig. Telefon: 11-727. Hatvanban: 17 órától, holnap reggel 8 óráig a Kossuth tér 18. szám alatti rendelőintézetben. Telefon: 10-04. KOJAL-készenlét Egerben dél­után 17 órától holnap reggel 7 óráig. Telefon: 17-39«, 14-496, 10-004. vl# T Emlékünnepség a KMP megalakulásának évfordulója alkalmából A Kommunisták Magyarországi Pártja megalakulásának 64. évfordulója alkalmából tegnap bensőséges ünnepségre került sor Egerben, a megyei pártbizottság székházában. A megjelenteket dr. Vasas Joachim, a pártbizottság osztályve. zetője köszöntötte, majd Papp János, a megyei pártbizottság tagja tartott ünnepi megemlékezést, méltatva pártunk tör­ténelmi útjának jelentőségét. Az ünnepség végén Kiss Sán­dor, a megyei pártbizottság titkára jutalmakat adott át az agitáció, a propaganda, a közoktatás, a közművelődés, vala­mint az egészségügy területén kiemelkedő munkát végző társadalmi aktivistáknak. A Magyar Pedagógiai Tár­saság Heves megyei tagoza­ta, a Miskolci Akadémiai Bi­zottság neveléstudományi munkabizottsága, valamint a Ho Si Minh Tanárképző Fő­iskola neveléstudományi tan­széke hétfőn délelőtt kerek- asztal-beszélgetést rendezett a pedagógiai újságírásról. Ezen részt vett Győri György, a Köznevelés című oktatás- politikai hetilap rovatveze­tője. A szakemberek — töb­bek között — azt vitatták meg, hogy ezt a sajtóorgánu­mot miként hasznosítják a leendő nevelők képzésében. Ezt követően az együttműkö­dés lehetőségeiről tárgyaltak. II Hajdúság Gyöngyösön A GYÖNGYSZÖV Áfész a Képcsarnok Vállalattal közö­sen a város Diósy Antal kiállítótermében rendezte meg a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep kollektívájának kiál­lítását. A tárlat szerdáig tart nyitva, november 24-ig te­kinthetik meg az alkotásokat a képzőművészet és a Hor­tobágy barátai (Fotó: Szabó Sándor) I ■ A pétervásári áfész is bővíti tevékenységét Leszedtek 832 tonna szőlőt ' Gyöngyösi főiskolások a legjobb szüretelők között (Tudósítónktól) A szövetkezeti törvény és az ágazati jogszabályok elő­írásainak megfelelően az áfész-ek az őszi tanácskozáso­kon értékelik az elmúlt idő­szak munkáját, az elért ered­ményeket, de nagy figyelmet fordítanak a háztáji gazda­ságok termelésének segítésé­re. Hét végén küldöttgyűlést tartottak Pétervásárán a kör­zeti áfész munkájának meg­vitatására. Több mint száz küldött előtt Sebők Kálmán igazgatósági elnök értékelte az idei eredményeket és a háztáji kisgazdaságoknak nyújtott támogatást. A jelen­lévők megtudhatták, hogy kilenc hónap alatt a szövet­kezet mintegy 214 milliós forgalmat bonyolított le, amely 7,2 százalékkal maga­sabb az előző évinél. Lema­radás van a felvásárlási és az ipari üzemágnál. Növekedett a termelékeny­ség és jelentős energiamegta­karítást értek el. Emelkedett a dolgozók jövedelme, jólle­het a kereskedelemben még mindig alacsony az alkalma­zottak bére. A szövetkezet keretei között hat szakcso­port működik, amelyek több mint nyolcmillió forint érté­kű árut termeltek és adtak át a szövetkezetnek. A tanácskozáson módosí­tották a szövetkezet alapsza­bályát, mert bővítik tevé­kenységüket: ipari szakcso­portot alakítanak és hasz­nált gépkocsik árusítását tervezik. Szabó Lajos Immár évről évre a Gö­döllői Agrártudományi Egye­tem gyöngyösi főiskolai ka­rának hallgatói is részt vál­lalnak a helyi Mátrakincse, valamint a Gyöngyös-do- moszlói Állami Gazdaság szőlőiben a szüreti munkák­nál. Tavaly például 722 ton­nás eredményükkel a mező- gazdasági egyetemek és fő­iskolák versenyében az első helyet szerezték meg. Mindezt pedagógiai szem. pontból jól szolgálta a mun­kára nevelést és a hallgatók személyes élményt szereztek a szervezésben, hiszen a nagyüzemekbe kikerülve ezen a területen tevékeny­kednek majd. Az őszi he­tekben összesen 181, I—III. éves gyöngyösi főiskolás se­gédkezett a szüretben. A munkákat dr. Turányik Béla főiskolai docens irányította, akitől megtudtuk, hogy mindkét gazdaság igyeke­zett biztosítani a zavartalan munkafeltételeket. A hallga­tók teljesítményéről a két nagyüzem vezetői elismerés­sel szóltak. A betakarítást fokozta és a szőlő minőségét óvta, hogy mindkét gazdaság szedőolló­kat biztosított a hallgatók­nak, így kevesebb lett a veszteség is. A gyöngyös-do- moszlóiak pedig új premizá­lási rendszert dolgoztak ki, amelyet a főiskolások köré­ben is alkalmaztak. Ez nö­velte a teljesítményt, vala­mint a keresetet is. A hall­gatók többsége kiemelkedő munkát végzett, hiszen ösz- szesen 1784 munkanapot dol­goztak és ez alatt 832,8 ton­na szőlőt szedtek le. Az első évfolyamból a Gerendái Gyula—Kiss Gyula páros végzett az első helyen 6,15 tonnás eredménnyel. A má­sodik évfolyamból Hernád- fői Csaba és Szabó Tibor lett a legjobb 7,74 tonnával. A harmadévesek közül pedig a Kovács László, Makó Lajos páros került az első helyre 8,32 tonnával. A betakarítá­si gyakorlat sikeréhez hoz­zájárult a munkában részt vevő főiskolai tanárok szer­vező munkája is. A Varga-ügy a Legfelsőbb Bíróságon Varga Lajosnak, a Heves megyei Tanácsi Építőipari Vállalat volt igazgatójának és társai bűnperének II. fo­kú tárgyalását tegnap, hét­főn kezdték meg a Legfel­sőbb Bíróságon. Az ítélethir­detésre előreláthatólag no­vember 29-én, jövő hétfőn kerül sor. A néprajzi szakosztály beszámolója - Hatékonyság-vizsgálat Tájékoztató a nyári egyetemekről A TIT elnökségi ülése Hétfőn délután a Tudomá­nyos Ismeretterjesztő Társu­lat megyei szervezete ügyve­zető elnökségi ülést tartott. Ezen beszámolók hangzottak el, a testület tagjai tájéko­zódtak a különböző terüle­tek munkájáról. Elsőként a néprajzi szakosztály megala­kulása . óta végzett tevékeny­ségéről dr. Bodó Sándor szá­molt be. Mint elmondta, a megalakulás — 1980. áprilisa — óta már történt előrelé­pés: évről évre több előadást tartanak a tagok. Majdnem kétszeresére emelkedett az ismeretterjesztő beszélgetések száma. Legjobban a díszítő- művészet, a népi építkezés, a szokás és a zene érdekli a hallgatóságot. A további fel­adatokat a szakosztály elnö­ke a következőkben határoz­ta meg: fokozni kívánják a szervezettséget, a munka színvonalát — szélesítve a témaköröket, s elsősorban a szakmunkástanulók és az ipari munkásság körében szeretnék felkelteni az ér­deklődést. A módszertani bizottság elnöke, Szabó Sándomé a hatékonyság-vizsgálat tapasz­talatairól számolt be. Olyan ellentmondásokat találtak, amelyek valószínűleg más megyékben is megvannak, az ismerétterjesztő munka to­vábbfejlesztéséért szembe kell nézni velük. Tapaszta­latuk szerint a legtöbb ren­dezvényre Gyöngyösön ke­rült sor, ezt követte Eger, majd a füzesabonyi járás, aztán a gyöngyösi járás, az egri járás, végül Hatvan. 1982. március 18. és 31. kö­zött látogatták a bizottság tagjai és főiskolás hallgatók az előadásokat. Legnagyobb meglepetésükre a hevesi já­rásban ez alatt az időszak alatt egyetlen ilyen prog­ram sem volt. A hatékony­ság nem mindig kedvező, szükség van arra, hogy a közönség érdeklődésének megfelelőbben szervezzék ezt a tevékenységet. Végezetül dr. Szilvást La­jos, a nyári egyetem titkára beszámolt az elnökségnek az ez évi nyári egyetemekről. Valuta­árfolyamok Pénznem Vásárolható Vételi Eladási legmagasabb árf. 100 egys. bankjegy címletek, Ft-ban Angol font 50 6 034,59 6 407,87 Ausztrál dollár 50 3 562,32 3 782,66 Belga frank 5 000 76,40 81,12 Dán korona 1 000 424,48 450,74 Finn márka 100 683,94 726,24 Francia frank 500 525,63 558,15 Gflróg drachma 500 47,97 50,15 Hollandi forint 1 000 1 362,07 1 446,33 Japán yen (1000) 10 000 147,14 156,24 Jugoszláv dinár 100 50,67 53,81 Kanadai dollár 100 3 101,90 3 293,76 Kuvaiti dinár 10 12 920,52 13 719,72 Norvég korona 1000 520,83 553,05 NSZK márka 1000 1 485,85 1 577,75 Olasz lira (1000) 50 000 25,76 27,36 Osztrák schilling 1000 211,55 224,63 Portugál escudo 5 000 41,02 43,56 Spanyol pezeta 5 000 31,63 33,59 Svájci frank 1 000 1 724,49 1 831,15 Svéd korona 100 502,82 533,92 Tflrók Ura 1000 20,95 22,25 USA dollár 100 3 774,04 4 007,4« NÉPÚJSÁG — a Magyar Szocialista Munkáspárt Heves megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: GYURKÓ GÉZA. Főszerkesztő-helyettes: KAPOSI LEVENTE. — Kiadja: a Heves megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: DR. NOSZTICZIUS FERENC. - Szerkesztőség: Eger, Beloiannisz u. 3., 3301 (Pf.: 23.). Telex: 063-350. Telefon: 13-352; 13-503; 13-644; 13-985. Gyöngyös. Rózsa u. 1., 3200. Telefon: 11-697. Hatvan, Kossuth tér 8. sz. (városi tanács épülete). Telefon: 10-51. Kiadóhivatal: Eger,Beloiannisz u. 3. sz., 3301 (Pf.: 23.). Telex: 063—349. Telefon: 12-656; 13-381. Terjeszti: a Magyar Posta. Előfizetési díj: egy hónapra 34,— Ft, negyedévre 102,— Ft, egy évre 400,— Ft. Előfizethető: a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a kézbesítőknél. Index: 20062. - Révai Nyomda Egri Gyáregysége, Eger, Vincellériskola u. 3. sz. Igazgató: HORVÁTH JÓZSEFNÉ. - HU ISSN 0133-0705. Kerekasztal-beszélgetés a pedagógiai újságírásról

Next

/
Oldalképek
Tartalom