Népújság, 1982. április (33. évfolyam, 77-100. szám)

1982-04-06 / 80. szám

NÉPÚJSÁG, 1982. április 6., kedd 3. Tej és kenyér minden mennyiségben — Négyva- gannyi füstölt hús — Tortakarika az igények sze­rint — Húsvéti nyuszi és tojás — Akár a megyén túlról is Jó ellátást ígér a kereskedelem Ez már így van: á húsvét csakugyan olyan ünnep, ami­kor roskadásig terített aszta­lok várják nálunk a vendé­geket. Ha van mit feltenni a damasztabroszra. Lesz-e? Ezt kérdeztük Szabó László­tól, a Heves megyei Élelmi­szer Kiskereskedelmi Válla­lat igazgatójától. — Nemcsak a húsvét, ha­nem a felszabadulásunk ün­nepi évfordulója is fokozot­tabb felkészülést követel meg tőlünk, aminek igyekszünk megfelelni — hallottuk a summás választ. — Például a Heves megyei Állatforgal­mi és Húsipari Vállalat már március közepétől kezdve fo­lyamatosan juttatja el á boltjainkba a füstölt húsfé­leségeket. összesen 390 má­zsát kapunk. De szállítunk még füstölt tarját, csülköt, körmöt és kötözött sonkát Jászszentandrásról, Jászapá­tiból és a Füzesabonyi Álla­mi Gazdaságból is. — Nincs húsvét csokoládé­ból készült nyuszi és tojás nélkül. — A területileg illetékes Mátra nagykereskedelmi vál­lalat ezekből a „figurális ter­mékekből” már időben el­kezdte a kiszállítást, amit március végéig be is feje­zett. A tavalyi mennyiséget kaptuk tőlük. Sikerült Deb­recenből több száz karton- nyi csokoládéból készült húsvéti árut megvennünk. Szeretnénk, ha a vevőink igényét ki tudnánk elégíteni ezekből. — Mennyi főzni és sütni való húsra számíthatunk? — Köztudott: keretgazdál­kodást folytatunk, tőkehús­ból tehát csak annyit kínál­hatunk, amennyit a megyei szervek kiutalnak. Tekintet­tel az ünnepekre, az illeté­kesek lehetővé teszik, hogy a vevő elégedetten távozzék a hentespulttól. — Kenyérből, tejből lesz-e elegendő? — A Heves megyei Sütő- és Édesipari Vállalattal egyeztettük az ünnepi tenni­valóinkat. Azt az ígéretet kaptuk, hogy minden meg­rendelésünknek eleget tesz­nek. A tejjel kapcsolatban is ezt mondhatom. Van még a tortának való karika, ami­ből szintén elegendő meny- nyiséget tudunk kínálni. Kértük a Panoráma Ven­déglátó Vállalatot, a Felső- magyarországi Uzemélelme- zési Vállalatot, valamint az Alföldi Vendéglátó ’ Vállala­tot, hogy . ők is készítsenek tortakarikát. — Miért van szükség a megye fiatárain túlra is el­menniük áruért? — Nekünk elsőrendű fel­adatunk a vevőink igényei­nek a kielégítése. Ha Szol­nokon, Vácott, Esztergom­ban vagy Békéscsabán tu­dunk kedvező feltételekkel árut kapni, akkor oda va­gyunk kénytelenek menni. Nem tesszük ezt nagy öröm­mel, hiszen a fuvarköltség mindenképpen pénz. Jó vol­na, ha a Mátra nagykeres­kedelmi vállalat tudna nyúj­tani nekünk mindent. De nehogy a valóság kicsorbul­jon, tavaly a megyei FÜ- SZÉRT-től majdnem négy- százmillió forintért vásárol­tunk árut, máshonnan pedig csak negyvenmillión felül. Az ünnepekre való felkészü­lésben is csak akkor fordu­lunk más üzemekhez, ha ez­zel a kínálatunkat tudjuk növelni. — Mit ígér tehát a kiske­reskedelem az ünnepekre? — Általában jó vásárlási lehetőséget enni- és inni­valóból. (gmf) Permeteznek, javítják a támberendezéseket Befejeződött a metszés borvidékeinken Az évszaknak megfelelően, a hosszúra nyúlt tél ellenére is időben befejeződött a met­szés Heves megye történel­mi borvidékein. Eger kör­nyékén, valamint a Mátra- alján huszonnyolc nagyüzemi gazdaságban, a háztájiban, és a kiskertekben is elvégezték a nagy szakértelmet igénylő és az idei termést megala­pozó munkát. Cseh, József, a megyei ta­nács mezőgazdasági és élel­mezésügyi osztályának ker­tészeti szakfelügyelője ■ el­mondta, hogy csupán január közepén, a kemény fagyok miatt voltak kénytelenek ab­bahagyni a metszést az üze­mekben. Ahogy enyhült az időjárás, teljes erővel foly­tatták a munkát. Azokban a gazdaságokban, ahol nagy a szőlőterület, mint például az Egri Csillagok vagy a gyön­gyöspatai Mátrai Egyesült Termelőszövetkezetben, il­letve a Gyöngyös—domoszlói Állami Gazdaságban, ott már nem sokkal a szüret befeje­zése után hozzáláttak a met­széshez. Miután az idei- termést megalapozó munkát befejez­ték, a szőlőkben tovább foly­tatják a tennivalókat, a tám- berendezések megerősítésé­vel, a termőkarok, illetve a szálvesszők lekötözésével. A levágott és felhalmozódott nagy mennyiségű venyigét kihúzzák a sorokból és el­égetik. Borvidékeinken az enyhébb idő beköszöntésével a vegyszeres gyomirtáshoz is hozzákezdenek. Végeztek a metszéssel He­ves megye háromezer hek­tárnyi nagyüzemi és kiskerti gyümölcsöseiben is, főleg az almásokban, a cseresznyé­sekben és a meggyesekben. Most az első lemosó perme­tezés a fő teendő, amelyet hamarosan be is fejeznek. Kicserélik az öreg autóbuszokat (Tudósítónktól) Az eszközök vásárlására fordítható pénzének legna­gyobb részét új autóbuszok vásárlására költi az idén a VOLÁN 4-es számú Vállalat. A régi típusú Ikarus autó­buszokat, amelyek jócskán el is használódtak már, kor­szerűbb, nagyobb befogadó- képességű kocsikkal cserélik fel. A gyorsan növekvő forga­lom is indokolja, hogy amint arra lehetőség adódik, kor­szerűsítsék az autóbuszpar­kot. Az idén öt I'karus 280 típusú csuklós autóbuszt ka­pott a megyei közlekedési vállalat és 44 új Ikarus 266- ost állítottak a helyközi for­galomba is. A régi kocsikat ezzel egy időben kiselejtez­ték Az év hátralevő részében még 12 új autóbuszt kap majd a vállalat. Jeszenszky István HITEL - EXPORTRA IV/1. Ösztönzés élelmiszer-kivitelre • • • Napjainkban az ár- és a jövedelemszabályozás a nép­gazdaság számos területén jelentős változásokat indí­tott el. Ezért érdemes felidézni azt a pénzügyi-gazda­sági akciót, amely a hetvenes évek második felében „45 milliárd forintos exportfejlesztő hitel” nevet kapta. A kormány megbízása alapján a Magyar Nemzeti Bank új feltételek között hitelpályázatot hirdetett a vállalatok körében. A cél a fizetési mérleg javítása volt olyan kölcsönnel, amely gyorsan megtérül és a tőkés exportot növelő beruházásokra, illetve import csökkentésére irányul. Ennek kedvező eredményeiről kérdeztük Borosznói Vincét, a Magyar Nemzeti Bank Heves megyei Igazgatóságának élelmiszer-gazdasági osztályvezetőjét. — A VI. ötéves tervben a népgazdaság egyensúlyi hely­zetének javítását segíti to­vábbra is az exportfejlesztő hitel, melyhez azok a mező- gazdasági és élelmiszeripari vállalatok juthatnak, melyek a gazdaságos tőkés kivitelre vállalkoznak. — Milyen feltételekkel nyújt hitelt a bank export­fejlesztésre? — Jelenleg gazdasági helyzetünkben nehezebben juthatnak hozzá a vállalatok ehhez a hitelhez, mint a ko­rábbi években. Miután az üzemeknek elsődlegesen az a céljuk, hogy a termelés bő­vítésére feltárják belső tar­talékaikat, így ha azok ki­merülnek, csak akkor indo­kolt az új beruházás. A bank tehát válogat az igények kö­zött. Ehhez a legfontosabb követelmény, hogy az új lé­tesítménnyel' előállított ter­mékek 70—80 százalékát a tőkés piacokon gazdaságosan értékesítsék. Az is fontos, hogy a devizahozamból a be­ruházás, a megkezdésétől számítva négy, illetve az ál­lattenyésztésben öt év alatt megtérüljön. Ez utóbbi azt a célt szolgálja, hogy a termék előállítási költsége a világ­piaci árak alatt legyen, és lehetőleg kevés tőkés impor­tot igényeljen. Hitelhez te­hát azok a vállalatok juthat­nak, amelyek a legkedvezőbb ajánlatokat teszik és megva­lósulásukra reálisan számí­tani lehet. A feltételek tehát szigorúak, ha viszont telje­sülnek, a bank a kamatból 33 százalékot visszatérít a vállalatoknak. — Heves megyében mi­lyen tapasztalatokat szerez­tek a nagyüzemeknek nyúj­tott exportfejlesztési hitel­ről? — A népgazdaság egyen­súlyi helyzetének javításá­ban az élelmiszertermelő üzemeknek megyénkben is fontos szerep jut. A lakosság kiegyensúlyozott ellátása mel­lett a nyolcvanas években arra kell törekedniük, hogy gyorsabb ütemben fokozzák a külpiacokon értékesíthető termékeik exportját. Az élel­miszer-termelés a népgazda­ság jelentős devizatermelő ágazata, a mézőgazdasági termékek külpiaci értékesí­tése az átlagosnál kedvezőbb! 1974 óta folyamatosan nagy súlyt fektettünk arra, hogy az exportfejlesztő hitelből Heves megye gazdaságai is minél nagyobb számban ré­szesüljenek. Visszatekintve az elmúlt időszakra, csak­nem hatszázmillió forint hi­telt vettek igénybe, melyből a mezőgazdasági nagyüze­mek több mint fele része­sült. Ezt főleg az iparszerű termelési rendszerek által irányított búza-, kukorica-, árpa- és napraforgó-terme­léshez szükséges gépek be­szerzésére, valamint szárítók és tárolók építésére fordítot­ták. Kiemelkedően sikeres vállalkozás volt a füzesabo­nyi Petőfi Termelőszövetke­zet napraforgó-termelést fej­lesztő programja, mellyel az öt évre vállalt többletexpor­tot két év alatt teljesitette. Komoly sikert hozott a nagy- rédei Szőlőskert Termelő- szövetkezet hűtőtároló építé­se, illetve bővítése is. Az üzem dollárbevétele ugyanis minden évben túlszárnyalta az elképzeléseket. Az idén .például újabb bővítéssel két­millió dollárt meghaladó ár­bevételt terveztek, amely reális és teljesíthető. Kevés üzem vállalkozott viszont arra, hogy az állati termé­kek, illetve vágóállatok tő­kés exportját növelje és eh­hez hitelt vegyen fel. Ez ugyanis kevésbé gazdaságos, mint például a gabonater­melés. A pélyi Tiszamente Termelőszövetkezet juhtelep építésére 24 millió forintot költött, melyhez hitelt is ka­pott. Az eddigi tapasztalatok azonban nem a legjobbak, így a közös gazdaságnak to­vábbi erőfeszítésekre lesz szüksége ahhoz, hogy több­letexport-vállalását teljesít­se. Ugyanakkor mintaszerű gyorsasággal valósult meg csaknem 20 millió forintos költséggel a mátraderecskei Rákóczi Termelőszövetkezet­ben a baromfitelep létesíté­se, amely 1982 helyett már tavaly megkezdte termelését. Ezzel többlet exportkötele- lezettségét is biztosítja. — Megyénk élelmiszer- ipari vállalatai mennyiben éltek a hitelfelvétellel? — Helyesnek bizonyult az a törekvés, hogy először a mezőgazdasági üzemek fej­lesztésére helyeztük a fő súlyt, és ezt követte az élel­miszeripari vállalatok fej­lesztésének ösztönzése. A Hatvani Konzervgyárban pél­dául 180 millió forintos hi­tellel segítettük az új para­dicsomfeldolgozó-rendszer kialakítását, amely közel 300 millió forintos költséggel valósult meg. A változó vi­lágpiaci helyzet miatt vi­szont a termelés és a feldol­gozás között feszültség ke­letkezett. Az idén január 1- ével a gyár önállóvá vált és javultak a paradicsomkon- zerv-eladási lehetőségek is. Az érdekeltségi rendszer kedvező változása és a kül­piaci helyzet javulása együt­tesen jobb feltételeket te­remthet a gyárban a tőkés export gazdaságosságához. A közeljövőben két jelentős élelmiszeripari fejlesztés va­lósul meg megyénkben, mely­hez exportfejlesztő hitelt adott a bank. Az egyik az Eger—Mátra vidéki Borgaz­dasági Kombinát egri Ár- nyékszala utcai kékszőlő-fel­dolgozójának építése, ame­lyet a bikavérprogram kere­tében létesítenek. A másik pedig a Mátravidéki Cukor­gyárak hatvani és selypi gyárának termelését bővítő fejlesztés. A következő évek­ben mindkettő számottevően javítja majd Heves megye tőkés exportját. — Milyen lehetőségeket lát élelmiszer-termelésünk kül­piaci értékesítésének további növelésére? (Fotó: Szabó Sándor) — Kedvezőek a kilátások, mivel a világ élelmiszer­fogyasztása a 80-as években tovább növekszik. Az ex­portfejlesztő hitellel támo­gatott búza-, árpa- és kuko­ricatermelés növelése a leg­több gazdaságban elérhető. Ezenkívül más termékek ex­portjára is kínálkozik lehe­tőség Heves megyéből, ilye­nek például a vetőmagvak, a bogyós gyümölcsök, a kis­állatok, mint például a nyúl vagy a galamb. Fontos azon­ban, hogy új termék előál­lítására és hitelfelvételre csak azok az üzemek vállal­kozzanak, melynek jövedel­mezősége garanciát nyújt a hitel eredményes megtérülé­sére. összességében Heves megye élelmiszertermelő gaz­daságai eddig eleget tettek az exporthitel szerződésben vállalt kötelezettségüknek, és tőkés kivitelüket túlteljesí­tették. 1980-ban például 32, 81-ben pedig három száza­lékkal. A hitelnyújtás tehát eredményesnek bizonyult. Ennek ellenére nagy a kü­lönbség a gazdaságok között. Egyesek már eddig is túltel­jesítették exportkötelezettsé­geiket, mások viszont lema­radtak! Ez is jelzi, hogy ön­magában az új beruházás még nem jelenti a termelés növelését, vagy annak gaz­daságosságát. Ehhez ugyanis megfelelő szervezésre és irá­nyításra is szükség van! Te­hát amellett, hogy az üze­mek többletexportra törek­szenek, annák gazdaságossá­gát is tartsák szem előtt. Csakis így válthatják valóra az élelmiszer-termelés VI. öt­éves tervi elképzeléseit... (Folytatjuk) Mentusz Károly A hét öröme-gondja Gyöngyöshalászon A „betonosok” kártalanítják a községet — Intézményesítik a szemét- szállítást — Megújul a tüzoltószertár Ez a hétfő reggel egy vá­roskörnyéki községé. És az első kérdésem mindjárt, az, Gyöngyöshalász tanácselnö­kéhez, Lévai Lászlóhoz: mit nyújtott ez a státusz a tele­pülésnek, mit jelent a tes­tületi munka szempontjából? — Változatlanul önállóan gazdálkodunk, a fejlesztési tervet is magunk készítjük el. Ami a „városkörnyéki” státuszt jelenti, ez inkább a . foglalkoztatottság, az egészségügy, a kulturális és kereskedelmi szolgáltatás szempontjából jelent előnyt számunkra, mivel ezeket a munkafelada tokait összehan­golt terv alapján bonyolít­juk le. Feltétlenül előnyös a státusz, mind a tanácstestü­let, mind a 2700 polgár el­látása szempontjából. — Milyen fontosabb fel­adat előtt áll a tanácsveze­tés ezen a héten? — A település szempont­jából igen fontos az M—3-as autópálya építése, mivel a munkálatok lassan elérik községünket. Éppen ilyen okból ülünk össze szerdán Hatvanban, a Betonútépítő Vállalatnál tisztázandó a pálya nyomvonalát, illetve a bennünket érintő egyéb kér­déseket. A vállalat 74 ezer négyzetméternyi termőterü­letet von ki a kezünkből, aminek az árát majd a Győ­zelem Termelőszövetkezet­nek kártérítésnél kifizetik. Ahogy tudom, Tusnádi Jó­zsef tsz-elnökék e pénzből elsősorban gépparkjukat kí­vánják korszerűsíteni, bőví­teni. — Idejövet láttam, hogy a lakosság meglehetősen ön­kényesen bánik a portákról kikerülő hulladékkal, nem a közös gyűjtőhelyre hordják a szemetet. Ez nem valami jó fényt vet a községre. Mit tesznek ellene? — Visszatérő akció Gyön­gyöshalászon, hogy tavasz- tájt felhívással fordulunk a lakossághoz* hozza rendbe portáját, annak környékét, a felgyülemlett hulladékot pe­dig szállítsa el a gyűjtőhely­re, amely a község Vámos- gyünk felé eső szélén van. Ilyenkor a „Győzelem,, is besegít, teherkocsival gyűjti össze, szállítja el a nagyobb hulladékmennyiséget. A na­pokban is ilyen akcióra ké­szülünk. Egyébként e kér­désben a szemétszállítás in­tézményesítése jelent majd tökéletes megoldást. Az erre vonatkozó intézkedéseket már megtettük és csak a gyöngyösi városgondozási üzemen, valamint a megyei tanács ÉKV osztályán múlik, hogy júliusban beinduljon a vállalkozás. — Rázós, tengelytörő az út, amelyen a tanácsházig ju­tottam. Mi erről a vélemé­nye? — Valóban csehül állunk közutak dolgában, hat kilo­méternyi szakasz vár sürgős felújításra, amihez elegendő anyagi erőnk nincs. De ez nem jelenti azt, hogy lemon­danánk a probléma rendezé­séről. És itt elsősorban a la­kosság példás hozzáállására utalok. Nemrég a Dózsa, Viola és Ady Endre utakat hozták rendbe az ott lakók, úgy, hogy mi csak anyaggal támogattuk a mozgalmat. Tervünkben ez idén a Rózsa, a Szív és Temető utcák ha­sonló korszerűsítése szerepel. Biztos vagyok benne, hogy az elgondolásunk egyetértés­re talál’ a lakosság körében, így esztendő végéig a fel­adattal is végzünk majd. — Láttam, roggyant álla­potban van a községi tűzol­tószertár! — Valóban nem henceghe­tünk vele, és azt is hozzá kell tennem, hogy 42 tagú Zay László vezette önkéntes testület megérdemelne rrár egy olyan épületet, ahol nemcsak a felszerelés talál otthonra, hanem a mozgalmi élet, a továbbképzés is fe­délhez jut. Űj szertárra anyagiak hiányában nem gondolhatunk, annyi pén­zünk azonban lesz, hogy tár­sadalmi erő hozzáadásával ez év folyamán átépítsük, illetve kicsinosítsuk a régi épületet. — Milyen a kulturálódási lehetőség? Hová járhatnak a fiatalok? — Van művelődési há­zunk, jó ifjúsági klubbal, amelyet Csépány Edit vezet. Nincs viszont függetlenített, szakképzett igazgatónk, hol­ott megfelelő bérrel tudnánk honorálni. Ez régi gondunk, Bányai Géza párttitkárral törjük is a fejünket, mit le­hetne tenni a kulturális élet föllendítésére. Most van egy' ígéretünk, Konc László, vá­rosi osztályvezető biztosított bennünket arról, hogy őszre megfelelő munkatársat, igaz­gatót irányít hozzánk —, fe­jezi be az interjút Gyön­gyöshalász tanácselnöke. (moldvay)

Next

/
Oldalképek
Tartalom