Népújság, 1982. március (33. évfolyam, 51-76. szám)

1982-03-21 / 68. szám

4. NÉPÚJSÁG, 1982. március 21., vasárnap MINDENNAPI NYELVÜNK Garan­tár...? A kohó tornácán Bacsó Péter: Tegnapelőtt Gönczi Dorottya részegen, becsapva, kifosztva mered a film utolsó jeleneteiben az izzó, forrongó vasra. Fenn áll a sztálinvárosi kohómű belső hídján. Odalent mint­ha a pokol kénköves szik­rái pattognának. Lerántja a mélység. A tiszta lelkű, a forradal­mi mozgásban hívő hajda­ni apáca, aki megtagadta szüleit, megtagadta volt hi­tét, világformálóra újítva a régit, maga is aktív lobogó zászlajává válva a fényes szelek korszakának végül a halálba ugrik. A hőség kicsap a kohó­ból, átperzsel a mozi vetítő- vásznán, üszkös sebeket fáj- dítva fel egy nemzet hege- sedő korszakán. Bacsó Pé­ter Tegnapelőtt című film­jének története 1947-től 1951-ig tart. Magyarország­nak arról a történelmi for­dulópontjáról szól, amikor először csillant fel a de­mokrácia évezredes álmának reális lehetősége, amikor földhöz jutottak a szegény­paraszti tömegek, lehetősé­gekhez s vele együtt hithez, illúziókhoz is. Hamis illúzi­ókhoz is. A szűkén vett cselekmény pár mondatnyi. Gönczi Do­rottyát kicsapják az apácák, mert forradalmi könyveket olvas. Bekapcsolódik az if­júsági mozgalomba, népi kollégista lesz, beleszeret To- kódy Ferencbe, a kollégium igazgatójába, aki gyanússá válik a Rajk-per kapcsán. Tokody nyomtalanul eltűnik. Senki nem tud felvilágosí­tást adni róla. Eltűnik a központból az az elvtárs is, aki az ő eltűnését szorgal­mazta. E hatalom malmai lassan, titokzatosan, valahol a háttérben őrölnek, őrlik a legszentebb eszméket, miszlikké aprítják a legiga- zabb vágyakat, hazugsággá da­gasztják a hitet. Gönczi Do­rottyát még az anyai felelős­ségérzet sem tudja megtar­tani az élet számára. Neki a mozgalom, a közösségbe ve­tett hit volt az élet. Elvet­ték tőle. Bacsó még azt is jól és pontosan ábrázolja — nem leleplezi, mert a művészei­nek nem leleplezni, hanem ábrázolnia kell megrendítő hitelességgel —, hogyan tör­ténik ez a hitelvétel. Film­hősének sorsa mögött ott érezzük a mai tudatban ösz- szemosódott „ötvenes évek” Magyarországát, a nép, a nemzet sorsát Másodszor beszél erről a korról a rendező. A Tanú című filmjében gyilkos iró­niával, a mostaniban, a Teg. napelőttben tragikusan. He­lyenként emelkedetten szé­pen, helyenként iskolásán didaktikusán. Van olyan kép­sor, ahol szuggesztív egyéni hangon, van olyan, ahol jancsói utánérzésekkel. így aztán fe­lemás filmet kapunk. Fele­mását abból a szempontból, hogy a film belső folyama­tosságát többnyire Igó Éva lenyűgöző emberi magatartá­sa — színészi kvalitása — tartja egybe. Felemását ab­ból a szempontból, hogy né­ha valódi tragédiákat, való­ságos öntörvényű figurák sorsát látjuk, néha pedig előre kitalált történet visz- szaigazolására szolgálnak a szerepek. A legnagyobb hibája a filmnek — milyen furcsa — a filmen kívül keresendő. Hogy Bacsó rendezett egy ironikus és egy tragikus hangvételű filmet az ötve­nes évekről, az nem első­sorban az ő bizonytalanságát jelzi, hanem azt, hogy még mindig nem tudjuk, hogyan is viszonyuljunk történelmi tegnapelőttünkhöa. Hibája a filmnek, hogy mindent el akar mondani e korról. De biztos-e, hogy , csak a film hibája, ha a mai tízen- és huszonéves nemzedéknek fo­galma sincs, hogy mit jelen­tettek például a választásnál a kék cédulák? Valóságos hulláma csa­pott be a mozikba az ötve­nes évekről készült filmek­nek. Van, akik azt kérdik: miért? Van, akik azt mond­ják, hagyjuk a múltat, ami történt, megtörtént, figyel­jünk a mára. Csakhogy sa­ját múltunk megértése nél­kül nem figyelhetünk nyu­godtan a mára. Tegnapelőt- tünket ugyanis még mindig nem értjük kellő alaposság­gal. Suta mondatok, olykor semmitmondó jelzők és meg­határozások — személyi kul­tusz, sematizmus, szektásság, voluntarizmus — keveregnek a történelemkönyvek lapjain és tudatunk mélyén is. Szü­letnek tudományos és alapos értekezések, tanulmányok is, de a nép szívéből még nem vetettük ki a vetendő- ket teljesen. Nem tudnak el­számolni akkori magukkal sokan, s a középnemzedék nem érti, hogyan erezheti be hajszálgyökereivel a magán­élet minden zugát, — a gya­nakvás, az árulás, az egy­más megtagadása — egyidő- ben azzal, hogy a nemzetet adó dolgozó népet kívánja szolgálni minden. A hit ge­rincferdülése miként okozhat népbetegséget, a rettegés ho­gyan boríthatja vakságba az értelmet? Bacsó vallomása, hite, hogy vizsgálni és vizsgáztatni kell magunkat, végül is meggyő­ző. Felvonszol bennünket a kohó tornácára Gönczi Do­rottyával, aki miattunk ug­rik. Szigethy András Banga Ferenc kiállításáról Milyen - is a világ? A - televízió reklámadásai- ban nap mint nap hallhat­juk a címben közölt furcsa szóalakot. Meg is fejtik a szó „jelentését”, és a garan­tált ár szószerkezettel osz­latják el bizonytalankodá­sunkat a szóalakkal kapcso­latban, A reklámfogás nem új formával és móddal le­pett meg bennünket. A szó­készlet bővítésének régi módjai között számolhatjuk el a szóvegyülést, illetőleg a szóvegyítést. Egyértelmű, tiszta példáiról tanúskodik ez a példatár: csokor-fbokréta: csokréta, ordít+fciabál, órái­ból, zavar+kerget: zargat, rémi tő+borzasztó: rémisztő, lusta-f tunya: lusnya, csa­var-)-facsar: csafar stb. Ritkábban hallott és olva­sott változataiból is közlünk néhány szóalakot: vita+za- kota (lárma): vikota, vihog -)-vigyorog: vihorog, vőm-p öcsém: vöcsém, cifra+cikor- nya: cifornya, ácsorog+vá- nakozik: vácsorog, ocsmány +ronda: ocsmonda, kutat-j- kereskedik: kutaskodik, si­koltoz-)-kiabál: sikobál, ká_ bul+bárgyul: kárgyul, alatt -j-lant: alant stb. Az egri és az Eger kör­nyéki paiócság nyelvhaszná­latában is szerephez jutot­tak az ilyen típusú szófor­mák. A hostyákon még ma is ismerik és használják a szoknying, a szoking meg­nevezéseket. A szoknya-fing vegyülésének köszönhető a két megnevezés eredete, lét­rejötte. Újabban és éppen napja­inkban mintha elszaporod­nának a szóvegyüléssel, a szóvegyítéssel keletkező nyelvi formák. A többnyire rokon értelmű és hasonló hangelemeket is tartalmazó szavak alakjának keveredé­séből eredtek ezek a meg­nevezések: vűza-fkecsege: vicsege, ámul+bámészko- dik: elámészkodik stb. A mai publicisztikai nyelvhasználat még „fur­csább” alakulatokkal is megörvendeztet bennün­ket. Bár hírlapi kacsaként szóltak az esetről, mégis megszületett a nyucska szó­alak. Hírül adták, hogy a macskát és a nyulat sike­rült keresztezni, s ezt az „állatféleséget” nevezték el hasonlóan szókeresztezéssel, nyucskának, s „a nyucs- kának nevezett állat feje a cicához, testének többi ré­sze a nyúlhoz hasonlít”. (És, 1982. jan. 15.). A Riporter kerestetik te­levíziós adásiban hallhattuk a lábzék valóban újszerű szóformát. A bonyhádi gyár­ban olyan edényt készítenek, amely a lábas és a fazék szerepét együtt tudja vállal­ni. A lábas-ffazék vegyíté­séből a megnevezését is megtalálták. Az írói találékonyság pél­dájául idézzük a kilyen és a kilyenség nyelvi formá­kat. A Magyar Nemzet ha­sábjain olvashattuk ezt a kérdő mondatot: „Kilyen a szólóénekes” (1982. febr., 3 ). A szerző meg is magyaráz­za „szócsinálmányát”. A fci+rr ilyen szavak vegyülé- sével arra utalt, hogy nem­csak azt akarta kifejezni, hogy, kiről, kicsodáról van szó, hanem azt is, hogy milyen az illető, képessége, művészi színvonala. Dr. Bakos József A z egri Gárdonyi Géza Színházban, március 22-én, hétfőn, két alkalom­mal is várja a közönséget egy vidám tavaszi összeállí­tás, amely sokszínűségével különféle érdeklődésű nézők számára kínálat szórakozást, így fellép Almási Éva ér­demes művész, Balázsovits Mindent egy helyen — Egerben Lajos, Koós János, Dékány Sarolta, Horváth Attila, Bö­rötzky József a Jokers együt­tes. Az egyvelegben láthat­nak az érdeklődők diszkó­táncokat, s a Heves megyei Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat divatbemutatót szer­vezett a program elé. A színes egyveleg délután öt és este 8 órakor kezdődik. A házbizalmi összehívta a lakógyűlést. Teljes számban megjelentünk. — Kezdhetjük — mondta egy nő az első emeletről. A házbizalmi a biztonság kedvéért megszámolt bennün­ket. — Ugye, a háznak van padlása? — kérdezte tőlünk. — Persze, hogy van! — mondtuk egyszerre. Látszott rajta, hogy a vá­lasz kielégítette. — Csakhogy az a baj — mondta —, hogy a padlás na­gyon elhanyagolt. Tele van piszokkal, mindenféle lim­lommal, senki nem törődik vele. — Hát ki törődne vele? — kérdezte az özvegy a másodikról. A házbizalmi felé fordult. — Az, aki használja — mondta. — Például fehér­neműt szárít a padláson. Mindannyian tiltakoztunk. — Én még soha életem­ben nem voltam a padláson — mondta egy nő a har­madikról. — A padlás tulajdonkép­pen ma már felesleges — Mondják, sok. művész egész életében nem tesz mást, mint újra és újra megidézi, feldolgozza, újra értékeli, szintetizálja azokat a hatásokat, amelyek gyer­mekkorában, vagy ifjú ko­rában érték. Banga Ferenc — műveit a Megyei Könyvtár aulájában tekinthetik meg az érdeklő­dők — úgy tűnik, hogy tipi­kus képviselője azoknak, kik szívesen merítenek ifjúságuk gazdag élményanyagából. Szívesen? Táléin pontosab­ban úgy fogalmazható: el­lenállhatatlan kényszerből... Jelenleg bemutatott két sorozata — a Nem félünk a farkastól, illetve A nagy já­ték — mintha színe s visz- szája lenne a valamikori s tán még mindig ható félel­mek, szorongások, szívdobo­gások vetületénék. Mintha Banga számára a világ még mindig szörnyűségekkel teli megmagyarázhatatlan lenne. Képein, lazán összeálló vonalakból kialakított, ijesz­tő madárra emlékeztető em­berek jelennek meg. Torz tárgyúk, torz, érthetetlen cselekedetek. Csak imitt- aimott érezhető az ellazulás, még kevesebbszer — a so­hasem felhőtlen — derű. A Nem félünk a farkastól sorozat darabjai kínálják szigorúan csíkozott, hálózott, feketére .vagy szürkére sö­tétített hátterekkel a néző számára a több támpontot az átéléshez, az átérzéshez. A búcsú, mélynek kék sö­tét alapú szélén helyezkedik el az apa és az anya, a kö­zépső világos sáviban a gyer­mek — a kiszolgáltatottság, a megmagyarázhatatlan ma­gányt sugározza. A Dávid és Góliát (hasonlóan kettéosz­tott a képmező), az előbbi nevetségesen használhatatlan mondta az özvegy a máso­dikról. — Most már minden lakásban vannak szárító boxok. — Tényleg, egyáltalán ki­nek van padlásra szüksége? — tette hozzá az özvegy szomszédja. — Csak baj van vele. A házbizalmi nagyon elé­gedett volt a megbeszélés menetével. — Szóval ez azt jelenti, hogy senkinek nem lenne ellenvetése, ha a padlást ki­bérelné egy festő? — kér­dezte tőlünk. Valamennyien elhallgat­tunk. — Milyen festő? — kér­dezte végül valaki kíván­csian. — Egy kezdő — magyaráz­ta a házbizalmi. — Szeretné kibérelni a padlást és mű­termet rendezne be ott ma­gának. Megígérte hogy ren­det csinálna és egyet mást meg is javítana. Csupán a lakótársak beleegyezésére van szükség ehhez. Megint csend volt. — Nekem személy szerint semmi kifogásom a dolog parittyával — a reményte­lenséget, a fcilátástafenságot jeleníti meg. A Körbe-körbe (egy ringlispilt ábrázol) egy­szerre érzékelteti a remeg- tető ismeretlen veszélyt, s a röpülés örömét. Az ebéd. cí­mű, valami nyomasztó mél­tóságteljességet sugároz ha­talmas asztalával, a mellette ülő figurákkal, s a háttér­ben a faliképekkel. 'Már e sorozat egy-egy ké­pében is kiélesedik a gro­teszk látásmód (A nőtanács, energiatakarékos fűnyíró). Ám a humornak e fajtája még erőteljesebben jelent­kezik A nagy játék darab­jaiban. A grafikus mondanivaló­ját itt már csak a hófehér alapon elhelyezett figurák­kal közli. Nehezebb a kom- pozíciós feladat, de erősebb hatás is érhető el. Itt már mintha csak a fonákját lát­nánk a dolgoknak. Az osztás, (bizonyítvány) mulatságos iskolai pillanat­kép — amely fölidézi a haj­dani gyomorrángást is. Az önkéntes erdei szolgálat két kutyát farkassá varázsolt című munka valahova Ali­ce csodaörszágába visz — borzongva kacagtató gyer­mekképzelgések. közé. A Video hamisítvány (járóka fölé hajló szülők, s a gyer­mekre hidegen szegeződő kamera) inkább felnőtt rém­álom. Banga nem engedi a vo­nalak harmóniájába, avagy diszharmóniájába belefeled­kezni nézőit. Hol ellenérzést, hol együttérzést keltve, de okvetlen gondolkodtat, min­den egyes grafikájával. Így jelent nemcsak a szemnek, de a fantáziának, az agynak is maradandó élményt. Németi Zsuzsa ellen — szólalt meg végre valaki —, csakhogy a pad­lás közös tulajdon, tehát mindenkinek hozzá kell szólnia. — Tulajdonképpen sok mindenre fel lehet használni a padlást — mondta a nő a harmadikról. Néhányan egyetértőén bó­logattak. — A padláson egyet-mást fel is lehet akasztani — mondta valaki más. — Csinálhatnánk a padlá­son egy klubhelyiséget — mondta az özvegy a máso­dikról. Az ötletnek nagy sikere volt. — Tényleg, ez nagyszerű! — kéziünk kiabálni. — Re­mek összejöveteleket lehetne rendezni! így hát döntöttünk is. A festő egy másik házban bérelte ki a padlást A mi­enk pedig most négy lakat­tal van lezárva — mind­egyik emelet adott egy la­katot —, nehogy valakinek szemet szúrjon az a sok pi­szok és limlom ... (Ford.: Lipcsey Júlia)

Next

/
Oldalképek
Tartalom