Népújság, 1982. február (33. évfolyam, 27-50. szám)

1982-02-13 / 37. szám

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET NÉPÚJSÁG, 1982. február 13., szombat Egy emlékkönyvből: „A bor jó volt, a pörkölt száraz, de azért szeretlek benneteket. Bessenyei Feri. Hatvan, 1982. ja­nuár 25.” Hát igen, ez ő, aki négy évtizede szolgálja a ma­gyar színjátszást. Koszorúsán, de sebeket is hordva. Dicsér, kritizál, aztán odaadással kiönti a lelkét. Különben így tett másfél esztendeje egy hatvani tárlatnyitáson, és ilyennek mutatkozott most januárban, a galériapódium estjén is. Egyszerre égett-aggódott a színházért, meg érettünk, akik befogadói vagyunk a szellem javainak. Áz utóbbi hónapok­ban eléggé a figyelem középpontjába is került a művész, ki­váltképp azt követően, hogy — úgymond — hátat fordított nagy sikerei színterének, a Nemzeti Színháznak. Sokan azt is tudni vélték, miszerint feladván elveit, rajongását, nyu­galomba vonul. Most, hogy a hatvani éjszakában szemben ülünk egymással, óhatatlan, hogy meg ne kérdezzük szándé­káról. .. — Feri! Félretéve a vásár­helyi emlékeket, valójában mi az igazság körülötted? Távozol? Maradsz? — Nézd, hogy mi a való­ság, a fene se tudja. Én azt a helyzetet, hogy nyugdíj, el sem tudom képzelni, meg sem tudom érteni. Az élet­ben persze vannak olyan szituációk, olyan kapcsola­tok, amelyek gyümölcsözőek, és vannak amelyek nem jön. nek létre igazán. Minden­esetre negyven év óta dol­gozom, és ahogyan ma Hat­vanban is lemérhető volt, ez a negyven év nem telt el haszontalanul. Mert a közön­ségnek az érdeklődése, aho­gyan nyitott lélekkel hall­gat, az mégis jelent valamit. A színész egész életében azt akarja, hogy kialakítson ma­gáról egy olyan képet, amely értékes, amely művészeter- kölcsileg megállja a helyét abban a korszakban, amely­ben ő dolgozott. És ha bár­melyikünk egy néptanító er­kölcsi színvonalára felküzdi magát, akkor már nem élt hiába. Számomra nagyon nagy igazolás mind az, ami az ilyen estéken létrejön körülöttem. Szívesen fogad­ják, amit a tudomásukra ho­zok. Mi végből? Hogy ebben az elidegenedett, buta világ­ban, amelyben létezünk, és különösképpen ebben a tár­sadalmi közegben a színház egyre közelebb kerüljön azokhoz a nézőkhöz, akik még keveset hallottak a mű­fajról, kevéssé ismerik en­nek a háttérvilágát. Ami pe­dig volt színházamat illeti: a Nemzetinek, joga van egy új világot teremteni, egy új művészi, erkölcsi, szellemi térre terelni a színházi éle­tet. Hogy én ebbe nem fér­tem bele, az sajnálatos, és nem tudom pontosan, hogy miért történt. De nem is na­gyon lehet erről sokat be­szélni, mert akkor úgy jár a színész, mint a juhász az égő suba alatt. Minél többet be­szél, annál jobban ég a su­bája. És azért sem érdemes a dolgot firtatni, hiszen aki dönt, aki hatalmon van, an­nak érve is van. Én nem vagyok hatalmon, csak este héttől tízig, az én érveim este héttől tízig a színpadon vitáznak. Különben az ügy engem nem annyira zavar! Mert ha egyetlen sor sem jelenik meg többé rólam, ha egyszer nem megy fel rám a függöny, én már akkor is voltam, és nem is akárhogy. Othello, Fáklyaláng, Az áru­ló, és a többi. Tehát nincsen semmiféle nosztalgiám, nincs bennem düh, nincs keserű­ség, nincs olyan dolog, ami rossz nedveket táplálna akár a Nemzeti Színház iránt, akár a közéletünk ellen. Sőt! Mint ennek a rendszernek a neveltje, a hatalmas művé­szetformáló politika, a tár­sadalmi, erkölcsi fejlődés egyik képviselőjének tartom magamat mindmáig. És ha valahol nem illek valaminő igazgatói koncepcióba, attól egy másik színház az ener­giájába foglalhat. — Pontosan erre akartam kitérni. Azt mondod, jól vagy, nincsenek benned dühök, nem ismered a nyugdíj fogalmát. Nyilván ennek bizonysága, hogy most a Várszínházban ját­szol. Éspedig egy olyan da­rabban, amelyben 1946 nya­rán már láttalak a hódme­zővásárhelyi Nyári Színkör deszkáin. Ez Hauptmann drámája, a Naplemente előtt. Akkor a Clausent A Naplemente előttben, Sára Bernadettel mintázó Somlay Artúr mel­lett Geigert formáltad, most te vagy Clausen tanácsos. Hogyan vélekedsz új fel­adatodról? — Mindenkinek el kell játszania ezt a szerepet, akit még életben talál. Clausen a nagy sikerszerepek közé tar­tozik, csak persze akár Som­lay, akár Ajtay nálamnál jobb helyzetben volt, mert amikor ezt a darabot meg­fogalmazták, akkor egy pol­gári társadalom vajúdott, őr­jöngött, tépelődött, haldok­lóit, élni akart, vagyis ami­kor ők ezt játszották, ez a színdarab még társadalmi anyanyelv volt. Ma? A csa­lád megszentelt előítélete, a családfő, mint olyan, nem léteznek, nem társadalmi té­nyezők. Szerény véleményem szerint elég baj, hogy nem azok, de éppen ezért most el lehet benne játszani, hogy a családfő, aki megteremt egy hatalmas organizmust, egy jól működő családot, azt ez a család, a saját érdekeire hivatkozva, szépen megöli. Vagyis föl lehet mutatni, miként bánunk azokkal az energiákkal, amelyek előbb segítettek az élet megterem­tésében, és bizonyos idő múltán milyen hálátlanok tudunk vele lenni. — Ha jól értem, társadal­munkra is vonatkoztatva, a családépítés szükségét vé­led a darabban hangsú­lyosnak. Azt a családszer­vező tudatot, amelyet Clau­sen képvisel. És amelyet valójában túlléptünk, az élet más-más területén? — Az építés valóban a megépült dolgoknak a meg­becsülése. Megtartása, meg­becsülése, és a megtartás fölött való továbblépés. Ha a generációnkra gondolok, mi is ilyenek, ilyen erősza­kosak voltunk. Ügy vettük az akadályokat, hogy azt mondtuk: ez és ez a színész így és így játszotta ezt a szerepet, majd én megmuta­tom neki, mennyivel jobban el lehet játszani. Vagyis óriá­sok vállára álltunk azért, hogy messzebbre lássunk. De voltaképpen maximálisan tu­domásul vettük őket, az ő létezésükből indultunk el. Az volt a mérce! A feladat pe­dig, hogy mit tudsz még eh. hez hozzátenni. És megpró­báltuk a szakmában, hogyan lehet az eszközeinket kon­centráltabbá tenni, hogyan lehet megszabadítani csomó fölösleges sallangtól, hogyan lehet új világot, új erkölcsöt építeni, tisztábban élni az emberekkel, és az embert az ember méltóságára ráébresz­teni. — Mennyire működnek ben­ned ezek az indulatok? Mi­féle irányban igyekszel hatni? És minő gondola­tokban gyökereztethető az a színházálom, színházi vágy­kép, amit magadban a jö­vőt illetően építgetsz? — Természetes talán, hogy egy ilyen borzasztóan hosz- szú életnek, mint az enyém, az összes jó tapasztalatait megpróbálom átadni azok­nak, akiket érdekel. Az én irányultságom? Az én szín­házi vágyképem? Hát kérlek, volt egy francia író és mű­vészetpolitikus, azt hiszem Malreaux, De Gaulle kul­tuszminisztere. Több könyve ismerős nálunk. Ez az -író, ez a művészetpolitikus je­lentette ki egy nagy színházi konferencián: Ügy vigyázza­nak a színházra, hogy ez lesz az egyetlen hely a világban, ahol a legalacsonyabb szel­lemű ember is szóba állhat a legmagasabb szellemű em­berrel, Vagyis olyan erkölcsi energia a színház, amelyet egy teljes életen keresztül szolgálni a legnagyobb do­log. .. Én sem tudok más­képpen, csak a színházban gondolkodni. Miként annyi szellem, akik mind a szín­házon, a színpad világán át­szűrve működtették energiá­jukat. Az olyan színpadén, amely azr ember tisztessége, az emberi szellem méltósá­ga Szolgálatában áll. Ezt ala­csonyabbra szállítani bűn, ennél alacsonyabban repülni megalázó arra is, aki nézi, arra is, aki csinálja. Ezért is fájdalmas konzekvencia szá. momra, hogy manapság egy­re több és drágább színházi vállalkozás reked meg a kí­sérlet szintjén. — Ügy emberi, művészi hitvallás, amit megfogal­maztál. És valahogyan visszautal az eredetre, a szülőföldre, amelynek gén­jeit magunkban hordozzuk. Te vásárhelyi vagy, amély- ről azt mondtad ugyan, hogy ott csak megszületni szabad, élni nem, ez a vá­ros, érzésem szerint, mégis meghatározó az utadban. Ügy, ahogyan még oly sok szellemi nagyságunk már­kajelként viseli a vásárhe­lyiséget. Mi ennek a szülő­föld mítosznak a lényege? — Ügy gondolom, ezt a dolgot egy kívülálló jobban megérzi, könnyebben fölis­meri. Éppen ezért Németh Lászlóra utalok. Szerinte Vásárhely a szellemi tenger, szint alatt fekvő kis hely volt, leszakadva a kultúra főútvonalaitól. Éppen emiatt saját magának kellett mind­ezt megteremtenie. A festé­szetét, a költészetét, a zené­jét, mindent, mindent. Ezért volt és létezik az a makacs energia, a teljesítmény vá­gya, amelyben lehet ugyan csalódni, mégis sokunkat föl­repített. Ha pedig már va­lamire jutottunk, akkor ott éreztük a hátunkban a hon­maradtak figyelő tekintetét, arra serkentvén, hogy úris­ten, ők ne szégyenkezzenek miattunk. Persze, túlmiszti­fikálni sem szeretném az ügyet. Meggyőződésem, hogy Eger, Gyöngyös vagy akár Hatvan szellemi potenciáljá­nak megfelelően, hasonló teljesítményeket képes fel­sorakoztatni. Inkább a meg. becsülés igényére apellálok. Ha mi, kiszakadtak, vigyá­zunk, hogy „anyánkra” szé­gyent ne hozzunk, olykor részeljünk az anyaöl mele­géből is! Én érzem ezt, in­nen a borzasztó vágyódásom a szülőföld, az otthoni embe­rek iránt. És innen a hűség, ami városhoz-hazához köt.. Moldvay Győző László: Nyelvek nyomában Napjaink emberére első­sorban a természettudomá­nyos műveltség jellemző. Éz érthető is, hiszen a technika rohamos előretörése megkö­veteli a természeti törvé­nyek ismeretét. Ám az em­bert a humanizált ismeretek nélkül soha nem lehetett el­képzelni. Ma is félművelt az, aki csak a disciplinők egyik csoportjának elsajátítására törekszik. Talán ezért is nyilvánul meg világszerte örvendetes érdeklődés többek között a nyelvtudomány iránt, ezért születnék a modern nyelvé­szet jegyében egyre értéke­sebb munkák. Antal László nemrégiben kapta meg egyetemi tanári kinevezését az ELTE általá­nos és összehasonlító nyel­vészeti tanszékére. Ezzel majdnem egyidőben került a könyvesboltokba a Nyel­vek nyomában című isme­retterjesztő munkája. Nem ez az első ilyen jellegű mű­ve. Űj könyvében az összeha­sonlító nyelvtudomány alap­jaival ismerteti meg az olva­sót. Mintegy bevezetésként bemutatja a nyelvileg rend­kívül tarka világot. Az 510 millió lakosú Indiai Köztár­saságban például az 1961-es népszámlálás szerint 193 kü­lönböző nyelv található. Af­rikában a mintegy 310 mil­lió ember több mint 1200 nyelvet beszél. Európa nyel­vei közül a legnagyobb az orosz, ezt 101 millió ember használja, míg a legkiseb­bet, a finnugor nyelvcsalád­hoz tartozó vótot 1959-ben már csak 23-an művelik. A szerző már a beveze­tésben is felteszi az izgal­mas kérdést: „Vajon eljön-e egy olyan boldog kor, amely­ben az emberiség megszaba­dul a nyelvi széttagoltság hátrányaitól?” Ezután taglalja a világ főbb nyelvcsaládjait. Bepil­lanthatunk az összehasonlí­tó nyelvészet alapjaiba: vá­laszt kapunk arra, hogy mi­nek alapján soroljuk az egyes nyelveket különböző nyelvcsaládokba? Ezek a fej­tegetések a bölcsészek szá­mára nem mondanak ugyan újat, hiszen az egyetemen ez a tudomány kötelező tan­tárgy, mégis érdekfeszítő ol­vasmány ez a fejezet is, hi­szen nem csupán az ismere­tek frissen tartását szolgál­ja, hanem részletességével helyenként a tudás elmélyí­tését is elősegíti. A nem szakemberek még akkor se tegyék le kezükből ezt a munkát, ha helyenként szá­raznak éreznek egy-egy részt! Hogy miért? Ez a tu­dományos, ám mégsem nagy- képűsködő írás, őket is hoz­zásegíti a korszerű gondol­kodáshoz. Gyakorlati szempontból mégis az utolsó rész tarthat számot a legnagyobb érdek­lődésre. Arra próbál itt vá­laszt adni, hogy eljön-e a nyelvi egységülés ideje. A társadalmi, elsősorban a gazdasági fejlődés tette szük­ségessé, hogy az egymástól nagyon is távol álló nyelvek közeledjenek egymáshoz. A népek között egyre szorosab­bá váló kapcsolatok szüksé­gessé tesznek egy úgyneve­zett közös nyelvet. Antal László kimutatja e műnyelvek buktatóit, rávilá­gít arra, hogy bármilyen jó szándék vezette például a lengyel Zamenhofot, igen sok hiányosság található az esz­perantóban. Talán a nyelvé­szek által alkotott interlin- gua a legtökéletesebb, ám ennek sem lehet az a fel­adata, hogy anyanyelvi sze­repekhez jusson. . Hangsúlyozza: „a nyelvi szétforgácsoltság problémáját csak olyan világban lehet majd megoldani, amelyik nincs társadalmilag szérfor- gácsolva.” Aki napjaink ese­ményeit figyelemmel kíséri, jól tudja, hagy az általa fel­vázolt „egységesült világ”-tól még igen messze vagyunk. Ám az is igaz, hogy a nem­zetközi együttműködés rend­kívül kiszélesedett, és a nyelvek kommunikációs sze­repe jelentősen megnöveke­dett. Mi tehát a teendő? Meggyőzőnek érezzük a szer­ző zárósorait: „azzal a ta­náccsal búcsúzom az olva­sótól, hogy szorgalmasan ta­nuljon idegen nyelveket, mert belátható időn belül ez csak hasznára válhat.” Azt hiszem, javaslatot nem csu­pán el, de meg is kell fo­gadnunk. Dóra Zoltán Béres Attila: A költözés A z volt a legfurcsább feketefuvar-história. A főosztályvezető nem uta­zott el miatta Plzenbe a testvérvállalat találkozójára. A belső ellenőrök két évre visszamenőleg átnéztek min­den ,;C” menetlevelet, és minden mentést. Mert a visszaélést az autómentő öt- venhét éves pilótája követte el Halmos Gézával, a nyug­díj előtt álló fuvardíj-szám­fejtővel. Halmos harminckét éve fejtegette a menetleveleket a külső Bárczy-telepen, egy lapos tetejű, huzatos házikó­ban. Ismerte a menetlevelek­kel való manipulálásnak mind a háromszáz módját, de ő maga sosem tévedett egy kilométert sem. A ki­sebb „hibákat” maga javí­totta, a nagyok miatt szép szelíden szólt a sofőröknek: „nem lesz ez így jó...” Nem is féltek tőle, sőt, a fuvarból hazatért kocsik ve­zetőülése alól neki is jutott ez-az. Dinnyéből a repedt, erotikus exportkártyából a három színben mellényo­mott, fonalszállítmányból a horpadt papundekli orsók. Mint a gyereknek. A nyug­díj felé közeledve még Géza volt a legutolsó segédveze­tőnek is, a mentős meg már a belépése másnapján a Sa­nyi bácsi. Sanyi bácsinak többször akartak jobb beosztást ad­ni, de ő visszautasította a divatos, új kocsikat, nem volt hajlandó fuvarba men­ni. Az újoncok nem értet­ték, hogy tud meglenni csak a fizetésből, mért nem vállalja el legalább a potya alkalmi szállításokat. Aztán az első lerobbanásukkor megértették. Volt, aki Gö­döllőről sem tudott hazajön­ni három napig egy eldugult vízpumpa miatt, mások meg hófúvásban, kerék nélkül is teljesítették a fuvart kétszáz kilométerre. Sanyi bácsi nagyhatalom volt. Bár ők ketten megéltek két névvál­tozást, három átszervezést meg egy szanálást a cégnél, életükben nem váltottak tíz szót. Március végén Géza meg­változott. Kiment a kisház­ból a telepre, figyelte a reggeli indulásokat, topor- gott a gyülekező előtt, aho­vá még életében nem tette be a lábát. Szidta meg di­csérte az időjárást, aztán nagy nehezen a lényegre tért. Költözik, kocsi kelle­ne. A pilóták sajnálkoztak, fut a teljesítmény, túl van­nak a havi órakereten, menjen a forgalmistákhoz. A forgalmisták azt mond­ták, beszélje meg a vezény­lőtiszttel. A vezénylőtiszt karját tárta: hozzon pilótát. Eltelt néhány nap, Géza egy­re zavarodottabban járta köreit. A pilóták röhögtek: — Forró a talaj, Gézu­kám? — Megerőszakolta a házi­asszonyt? — mindenki tudta, hogy valami istenverte öreg­asszonynál lakik a hajdani csendőrkas zámyúban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom