Népújság, 1982. január (33. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-10 / 8. szám

ALLAS Orosz, magyar, tör­ténelem tárgyakból korrepetálást és dél­utáni, esti órákra gyermekfelugyeletet vállal pedagógusnő. Érdeklődni Eger, Szaicz Leó u. 4. sz. alatt 6 órától. ______ 3 6 éves kőműves munkát vállal főál­lásban, kisiparosnál. Egriek előnyben. „Kölcsönös elő­nyök” jeligére az egri hirdetőbe. Al­kotmány u. 2. Alkalmi és állandó gyermek megőrzését, éjjel-nappal, 2—6 éves korig, központ­ban levő családi há­zamban vállalok. Cim: Gyöngyös, Pf. 160. Telefon: 13-819. A lakosság szolgála­tában: fa- és mű­anyag redőny készí­tése, Javítása garan­ciával. Fttlep István, Noszvaj, Kossuth 29. Számvitel, pénzügy, szervez ésirányitás, ellenőrzés és ármun­kában jártas szak­ember munkahelyet változtatna. Válaszo­kat „IPARSZAK” jeligére az egri hir­detőbe. Alkotmány u. 2. Délutánonként gyer­mekfelügyeletet ta­karítást ápolást, vál­lalok. Ajánlatokat „Ápolás 6708” jel­igére Gyöngyös, Pf. 11S. kérek._________ 5 .-es kislányom mel­lé matematika­oktatót keresek. Ajánlatokat „Mate­matika 6707” jeligé­re Gyöngyös, Pf. 115. kérek. Német nyelvre ta­nítok, intenziven kezdőket és haladó­kat. pfeiffer Jürgen- né, Gyöngyös, Rá­kóczi u. 2. Tel.: ll-06B^7-oa mellék. Cipőfelsőrész, bőr­díszmű készítését bedolgozásra válla­lom. Boda, Eger, Zalka u. 2._________ K isiparosok! Aján­dék, divatáru, kötött­árukat keresek fo­lyamatos szállítással. Ajánlatokat „Szer­ződéses 6718” jeligé­re. Gyöngyös, Pf. 115. kérek. Több éves gyakorlattal rendelkező személy­gépkocsi­vezetőt felveszünk. Jelentkezés: TSZKER Területi Központ, Eger, Lenin út 9. sz. Füzesabonyban fia­tal, értelmiségi há­zaspár külön bejá­ratú albérletet ke­res. Ajánlatokat „Azonnal 61” jeligé­re az egri hirdető­be. Alkotmány u. 2. Külön bejáratú, gáz­fűtéses szobába fia­tal lány albérlötár- sat keresek. Eger, Dobó tér 1. I. em. 9. Elcserélném Buda­pest Gellért Szálló mögötti egyszoba- komfortos tanácsi lakásomat egri 2 szoba-összkomfortos tanácsira. Érdeklőd­ni este 6 után. Eger, telefon: 15-830. APRÓHIRDETÉS Bélapátfalva köz­pontjában azonnal beköltözhető családi ház eladó. „Olcsó” jeligére az egri hir­detőbe. Alkotmány u. 2. Felsőtárkány, Rá­kóczi út 61. sz. alatt 100 n.-öl szőlő el­adó. INGATLAN Egerben, csendes, kertvárosi környe­zetben, a Hajdúhe­gyen, négylakásos társasházban, 80 nni­es., 3 szoba-összkom­fortos (automata gázkazános, központi fűtéses) lakás, a hoz­zátartozó kertrész­szel, padlástéri bő­vítési lehetőséggel, 30 nm-eg pincerésszel, 35 nm-es garázsnak, műhelynek kialakít­ható melléképülettel beköltözhetően el­adó. Vállalatoknak, szövetkezeteknek üdülőalakításra is ideális .Másfél mik Idő Ft” jeligére az egri hirdetőbe. Al­kotmány u. 2. Elcserélnénk egri belvárosi, háromszo­bás, összkomfortos, garázsos társasházi lakásunkat + galya- tetői üdülőtelkünket egri újszerű családi házra. „Hóvirág”, jeligére az egri hir-' detőbe. Alkotmány u. 2. Egerben egyszobás, összkomfortos lakás gyermektelen házas­párnak, vagy 3 di­áklánynak kiadó. „Megbízható” jeligé­re az egri hirdető- be. Alkotmány u, 2. Eger. Pacsirta u. 33. sz. alatt ez évben felépülő 4 lakásos társasházban 90 m2- es, garázsos lakás­hoz 2 társat kere­sünk. „Garancia” jeligére az egri hir­detőbe. Alkotmány u. 2., vagy 14-506-as telefonon. Gyöngyösön szoba­konyha, bútorozva házaspárnak, egy szoba két férfi ré­szére kiadó. Gyön- gyös, Jászsági u. 10. Eladó 2 szobás örök­lakás. Eger, Cifra­kapu u. 126. I. em. 5. alatt. Érdeklődni lehet 15-864 telefo- non, 17 óra után. Elcserélném bel-bu- dal 2 szoba-hallos, központi fűtéses, lif­tes öröklakásomat egri 3 szobás, ker­tes házra. „70 m2- nél nagyobb” Jeligé­re az egri hirdető- be. Alkotmány u. 2. 273 m2-es vikend te­lek Sikfőkúton, épí­tési engedéllyel el­adó. Érdeklődni Eger, Faiskola u. 62. Központi fűtéses, bútorozott 1 és fél 6zobás lakás kiadó. „Csebokszári 44” jeligére az egri hir­detőbe. Alkotmány u. 2. Egri négycsaládos társasházban 3 szo­ba összkomfortos, előkertes, garázsos lakásomat kisebb belvárosira cserél­ném, esetleg elad­nám. Érdeklődni egész nap Eger, Breznai u 18. Kas- sainé. _______________ G azdasági társulás Eger belvárosában 15 m2 helyiséget ke­res ir^da céljára. Ajánlatokat „Garan­cia” jeligére az eg­ri hirdetőbe, Alkot­mány u. 2. vagy a 14-518-as telefonon. Külön bejáratú bú­torozott szoba kiadó. Érdeklődni Gyön­gyös, Bem apó u. 7, Gyöngyösön a vá­ros központjában 2X2 szobás komfor­tos családi ház el­adó. Ajánlatokat „Szép környezet 6711” jeligére Gyön­gyös, Pf. 115. kérek. Eladom egri, belvá­rosi, 3 szobás OTP-s lakásomat „II. eme­leti” jeligére az eg­ri hirdetőbe. Alkot- mány u. 2. _________ E gyedülálló fiatal- asszony kisgyermek­kel albérletet keres. „Sürgős 842” jeligé­re az egri hirdető- be. Alkotmány u. 2, Eladó Bélapátfalván, Mártírok út 17. szám alatt kertes családi ház. azonnal beköl­tözhető. Érdeklődni Bársony Károlyné, Eger, Fügedi u. 14., délután._____________ E ger Arnyékszala út 76. sz. kis csalá­di ház eladó. Ér­deklődni lehet Eger, Hell Miksa u. 14. sz. II. e. 4. sz. Gyöngyösi 1 szoba­konyha, albérletbe kiadó. Gyöngyös, Deák Ferenc u. 51, A Sárhegy délkeleti lejtőjén, Abasár mel­lett a gyöngyösi mű- űt mentén víkend- teleknek, szőlőtele­pítésre alkalmas 1600 négyszögöl terület, több részben is áron alul eladó. Érdek­lődni lehet Gyön­gyös, 13-819 telefo­nom _________________ C sebokszári IX. em. szövetkezeti 2 szo­ba, összkomfortos lakásomat elcserél­ném 3, vagy 1 + 2 fél szobásra. Érték­különbözetet fizetek. Ajánlatokat 16-1M egri telefonra ké­rem. Gyöngyösön a Dió­fa u, 3. sz. alatt 2 szobás komfortos, kertes ház. eladó. Érdeklődni" a hely­színem ______________ B üfé, falatozó Sík- főkúton eladó. Csa­nádi Béla, Andor- naktálya, Kölcsey u. L_______________ Több helyiségből ál­ló kis felsőtárkányi házat cserélnék egri lakásért. „Hasonló árak” jeligére az egri hirdetőbe, Al- komány u. 2._______ Külön bejáratú szo­ba-konyha kiadó, bútorozva vagy anél­kül is. Eger, Te- temvár u. 39. Szobatársnőt kere­sek külön bejáratú szobába. Eger, Kas­sai u. 15. üdülőtelket vennék Tiszához közel, kis­körei víztározó tér­ségében, üresen, vagy épülettel. Aján­latokat „Pihenés 6700” jeligére Gyön­gyös, Pf. 115. kérek. Makiáron, Lenin u. 56. szám alatt levő 800 n-öl telken fek­vő 2 szoba, konyha, gazdasági épületek­ből álló lakóház be­költözhetően eladó. Érdeklődni lehet egész nap a fenti címen. _______________ 2 szobás, gázfűtéses OTP-öröklakás el­adó Eger, Cifrakapu u. 180. II. 10. Egyemeletes . társas­házban levő 3 szo­bás, 76 m»-es kertes lakás garázzsal, készpénzért eladó. Eger, Petőfi u. 5/a. 1/6. Telefon: 17-303. j Makiári út elején le­vő nagy családi ház I eladó. Kardos Jó- 1 zsef Eger, Attila u. з. _______________ Eladó Demjén, Dó­zsa út 1. sz. alatt kertes családi ház másik családi, vagy társasház építésére is alkalmas 540 n- öl telekkel. Érdek­lődni Demjén, Rózsa и. 3. sz. Fehér. Külön bejáratú szo­ba-konyha, kamra Eger belvárosában gyermektelen fiatal házaspár részére al­bérletbe kiadó. „Azonnal 853” Jel­igére az egri hir­detőbe, Alkotmány u. 2. Külön bejáratú bú­torozott szoba, für­dőszoba használattal 2 főiskolás lány ré­szére kiadó. Eger, Pápay u. 2. II. 1. Telefon: 14-400. Ér­deklődni este fél 6 után. ________________ E lcserélném egri bel­városi 2 és félszo­bás. összkomfortos öröklakásomat 1 vagy 1 és félszobás összkomfortos belvá­rosiért. „Sürgős 836" jeligére az egri hir­detőbe, Alkotmány u. 2. Kenyérgyár úti ga­rázssoron garázs el­adó. . Érdeklődni 15-187 telefonon, Gyöngyös.___________ K ét és félszobás összkomfortos, etázs fűtéses OTP örökla­kás udvarban, ga­rázzsal sürgősen el­adó. Gyöngyös, Csa­logány 24. ni/2. Ér- deklődni 17 után. IM-es Lada eladó. Érdeklődni Gyön- gyös. Zöldkert u. 20. IN-es Skoda S 100- as olcsón eladó. Gyöngyös, Kócsag u. 27. fsz. 1. Eladó 400 négyszögöl építésre alkalmas te­lek. Érdeklődni Nagyréde, Dózsa Gy. u. 48. Kele József. Árverésre kerül ja­nuár 20-án délelőtt 10 órakor 3 szoba, étkezős + garázsos öröklakás (Pápay Sámuel u. 6. IV/3). Kikiáltási ár: 295 ezer Ft. Árverés he­lye Megyei Bíróság V. H. Iroda. Eger Felszabadulás tér 7. II. 92. Érdeklődni 17-948. _______________ Ö ntöde mellett ga­rázs kiadó. Gyön­gyös, Április 4. u. 22. VII/4. JÁRMŰ Jó állapotban levő 69-es RAJ GAZ, most műszaki vizs­gázott eladó. Érdek­lődni lehet Telek Pál, Bükkszenterzsé­bet, Itatókút._______ E ladó 500-as Fiat. Érdeklődni Eger, Kacsapart u. 1. III/26. 16^-17 h-ig. (Domus felett.)_____ P . Fiat 1500 üzem- képtelen állapotban eladó. Eger, Far- kasvőlgy u. 42. Most vizsgázott 24- es Volga Combi és 25-ös Volga alkat­részként is, és Nagytályán 500 n-öl házhely eladó. Eger, Kassal u. 34. PJ frsz 1 éves Tra­bant eladó. Mikófal- va, Rákóczi u. 16. Érdeklődni 15 után. UE 28-as traktor tartozékaival éladó. Mikófalva, Rákóczi u. 16. Érdeklődni 15 után.________________ Kitűnő állapotú 3 éves Trabant Spéci- ál eladó. „Trabant” jeligére az egri hir­detőbe, Alkotmány u. 2. VEGYES Eladó egy db Hol­stein üsző. Szopós borjú. Csadó, Fel- debrő, 'Kossuth 40. Eladó; hálószoba- bútor, 1 heverő, 1 konyhaszekrény sür­gősen. Érdeklődni Eger, Szepesi And­rás u. 1 szám alatt, délelőtt. 3 db anyajuh eladó és 8 db tokjó vem­hes, 1 db kos. Sem- perger István, Dem­jén. Kossuth tér 6. 5 éves 8 hónapos vemhes, jól tejelő tehén és 7 hónapos vemhes üsző eladó. Érdeklődül Jónás Ferenc, Nagyút, Pe­tőfi u. 5. ÜJ! ÜJ! ÜJ! Érte­sítem a Tisztelt Vá­sárlókat, hogy büfé­falatozómat folyó hő 11-én megnyitom, Eger, Almagyar út 13. sz. alatt. Házi készítésű hurka, kol­bász, hűtött italok, trafikáru. Várom kedves vásárlóimat. Mihók Csaba ma­gánkereskedő. Vásárolnék hurka­töltőt, nagyméretű hűtőszekrényt v. hű- . tőládát. Eger, Pf. 246. I Hizott sertés eladó. Eger, Sas üt 35. Hordozható cserép- kályha, és 50-es fér­fi irhabunda eladó. Eger, Tóth József u. 3. Franciaágy, javítás­ra szoruló rekamié és 2 db fotel eladó, Besznyák Eger, Eperjesi u. 13. A TV KUCKÓ mű­sorából ismert Po­inter fajta, gyönyö­rű fekete foltos kis­kutya eladó. Fülöp László, Hatvan, Kos­suth tér 8. Jó állapotban levő szőlőprést keresek rökfejes, 300—400 li­terig. Ajánlatokat „Lőrinc 6705” Jeligé­re Gyöngyös Pf. 115. RS—09-es 1,5 t pót­kocsival, kitűnő ál­lapotban eladó. Eger, Makiári út 94/a. Alkatrészek Skoda Octáviához kapha­tók. Eger, Kovács János u. 19. SZ. Fiat mikrobusz ki­fogástalan állapot­ban eladó. Érdek­lődni lehet Szilvás­várad, ÍJÁSZ Fala­tozóban. HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatjuk, hogy sze­retett feleségem, édesanyánk, nagymamánk, SZENDREI FERENCNÉ, életének 57-ik élet­évében, váratlanul elhunyt. Temetése 1982. január 11-én 10.00 órakor lesz a makiári községi temetőben. A gyászoló család. mozi EGRI VÖRÖS CSILLAG Telefon: U-868 De. 10 órakor: Severin* Színes, szinkronizált NDK kalandfilm Du. fél 4, fél 6 és 8 órakor: Koncert Színes, zenés magyar ölm EGRI BRODY Telefon: 11-773 Du. 4 órakor: A kis gömböc Este 6 és 8 órakor: Oblomev néhány napja GYÖNGYÖSI PUSKIN A kék laguna Színes, amerikai film GYÖNGYÖSI SZABADSÁG De. 10 órakor: A Pál utcai fiúk 10- én du. fél 4 és fél 6 órakor: A szőke indián Este fél 8 órakor: A svéd, akinek nyoma veszett 11- én du. fél 4 és este 7 órakor: Feltámadás I—II­GYÖNGYÖSI MŰVÉSZ Du. 5 és este 7 órakor: ll-én: Egy hatás alatt álló nő HATVANI VÖRÖS CSILLAG 10-én de. 10 órakor: Az állatok válaszolnak 10- én: Uvegtörők 11- én: Néhány interjú magánügyben HATVANI KOSSUTH 10—ll-én: Egy zseni, két haver, egy balek HEVES 10—ll-én: Katasztrófa földön, égen I—II. FÜZESABONY 10—ll-én: I, mint Ikarus MAI MŰSOROK PETŐFI ben — Síparadicsom Bánkú­LÖRINCI 10—ll-én: Maszkva nem hisz a könnyeknek I—II. PÉTER VASARA 10—ll-én: Zsaru, vagy csirkefogó ( rádió ) KOSSUTH 8.10 öt kontinens hét napja. 8.25 Jó tündér. 8.33 Bach- művek. 9.20 Magyar Múzsa. 10.03 Útközben. 10.08 Teknős Béla nem lesz béka. (Rádió­játék). 10.58 Az MRT gyer­mekkórusa énekel. 11.14 Va­sárnapi koktél. 12.55 Rázós úton. 13.05 Művészközeiben. 13.5(1 Szonda. 14.21 Wolf Olasz daloskönyvéből. 14.40 Pillantás a nagyvilágba. 15.12 Népdalkörök pódiuma. 15.37 Schumann: II. szimfó­nia. 16.14 Oltárok árnyéká­ban. 17.05 Útközben. 17-10 Első osztály — olcSön? 17.20 Nagy mesterek — világhírű előadóművészek. 18.15 Hol volt, hol nem volt... 18.40 Útközben. 18.45 Sporthírek. Totó. 18.50 Diákkönyvtár hangszalagon. 19.58 Népdal­felvételek. 20.15 'A Rádió Dalszínháza. A Fruska (Ope­rett). 22.00 Totó. 22.20 Bar- tók-hangarchívum. 23.20 Smetana operáiból. ' 8.05 Mit hallunk? 8.30 Miska bácsi levelesládája. 9.00 Örökzöld dallámok. 10.00 Arcok mikrofonközeiben. 10.33 Színházi Ma^gzin. 12.04 Jó ebédhez szól a nó­ta. 13.01 Cincafarkinca és a többiek. 14.03 Nagy mesterek harmónia-muzsikájából. 14.33 Táskarádió. 15.30 Én, te, ő... 15.55 Operettek. 16.33 Út­közben. 16.39 Slágerek min­denkinek. 17.25 A vasárnap sportja. Totó. 17.55 Mit üzen a Rádió? 18.33 Nótakedve­lőknek. 19.20 Sanzonok. 20.00 A Belgrádi Dixieland ját­szik. 20.20 A világilíra gyöngyszemei. 20.33 Sporthí­rek. Totó. 20.38 Társalgó. 22.05 Kellemes pihenést! MISKOLC 8.00 Jó szórakozást... In­formációs műsor. — Vasár­napi krónika — Lapszemle. 8.15 Programajánlat. 8.20 Riportemapló. A szendrői vár története és legendája. Szerkesztő: Dobog Béla és Nagy István. 9.00 Táncrit­musban. 9.20 Sport. 9.25 Műsorösszefoglaló. 9.30 Szlo­vák nyelvű műsor. — Zár­számadások Borsod megyé­ton. — Könnyűzene — 9.55 Műsorösszefoglaló. 18.00 Hí­rek, időjárás. 18.05 Sportma­gazin. 18.27 Műsorösszefog­laló, programelőzetes... HÉTFŐ KOSSUTH * 8.25 Mit üzen a Rádió? 9.00 A hét zenemüve. 9.30 A hét költője. Károlyi Amy. 9.42 Ki kopog? 10.05 Nyitnikék. 10.35 Kamarazene. 11.21 Bio­ritmus. 11.41 Glemba. 12.20 Ki nyer ma? 12.35 Válaszo­lunk hallgatóinknak. 12.50 Zenei érdekességek. 14.34 A kövér ember. 14.54 Édes anyanyelvűnk. 15.05 Külföld­ről érkezett. 15.25 Visszapil­lantó. 16.05 Victoria de Los Angeles énekel. 16.30 Világ­ablak. A társas lény. 17.10 A porosz levél. 17.50 Új népzenei felvételeinkből. 18.13 Hol volt, hol nem volt... 18.30 Esti magazin. 19.15 Húszas stúdió. 20.10 Reflex-klub. 21.30 Vonal vég. 22.20 Tíz perc külpolitika. 22.30 Halló, itt vagyok! 23.30 Operaáriák. . PETŐFI 8.05 Sullivan: A mikádó. 8.20 Figyelmébe ajánlom! 8.33 Rózsavölgyi-verbunko­sok, Szentirmay-nóták. 9.15 Slágermúzeum. 10.00 Zene- délelőtt. 12.00 Népdalok. 12.33 Kis magyar néprajz. 12.38 Tánczenei koktél. 13.25 Világújság. 14.00 Kettőtől ötig... 17.00 Mire jók a vi- lágmodellek? 17.30 Ötödik sebesség. 18.33 Minden hang­ra emlékszem. 19.36 Egy énekes — több szerep. Svéd . Sándor énekel. 20.33 Társal­gó. 22.00 Lézerofónia. 23-20 Verbunkosok, nóták. MISKOLC 17.00 Hírek. Időjárás. Tar­talomismertetés. 17.05 Hétről hétre, hétfőn este. A mis­kolci stúdió zenés magazin­ja. Telefonszám: 35-510. — Közben: El szeretném mon­dani ... Gyárfás Imre jegy­zete. — Válaszolunk hallga­tóink 'leveleire. — Sport. Észak-magyarországi króni­ka (Nagy István ex libris­kiállítása Egerben, a Megyei Könyvtárban. — A sajtó és a szakemberek képviselői a Bükkvidéki Vendéglátóipari Vállalatnál a diabetikus éte­lek bevezetésének tapasztala­tairól tájékozódnak.) — 18.25' Lapszemle... ( televízió ) 1. MŰSOR 8.05 Tévétorna. 8.10 Minden­ki iskolája. 9.15 Óvodások filmműsora. 9.35 A Föld titkai. (NSZK filmsorozat). 10.05 Hugó, a víziló (Ma­gyar—amerikai rajzfilm). 1:1.35 Zenebutik. 13.05 Ke­ménykalap és krumpliorr (Filmsorozat gyerekek­nek). 14.50 Beszélgetés a néptáncról. Ugrós és legé- nyes. 15.20 Humphrey Bogart- sorozat. A nagy álom (Ame­rikai bűnügyi film). 17.15 Műsorainkat ajánljuk. 17.40 Negyvenöt perc sport 1981- ből. 18.40 Tévétorna. 18.45 Esti mese. A kék szalag. 19.00 A HÉT .. . 20.00 Hí­rek. 20.05 Az Angyal vissza­tér (Angol filrr ). 21.05 Kap­csoltam. 21.45 Darvas Iván- portréfilm. 2. MŰSOR 20.05 Az ember felemelkedé­se (Angol filmsorozat). 20.55 Száz puska (Amerikai film). A lázongó Mexikóban Ver- dugo tábornok úgy próbál rendet teremteni, hogy ke­gyetlenül mészárolja az in­diánokat. A törvénytelen eszközökkel szerzett száz puska egy nép megmenekü­lését jelentheti — ha sikerül eljuttatni a szállítmányt. ( színház ) EGERBEN ESTE 7 ÓRAKOR: A TRIBADOK ÉJSZAKÁJA ERKEL BÉRLET %

Next

/
Oldalképek
Tartalom