Népújság, 1981. augusztus (32. évfolyam, 179-203. szám)

1981-08-05 / 182. szám

Kapitányok dilemmája Nem új keletű fejfájás: mire készüljön az élsporto­ló? A kapásból adóit válasz általában így hangzik: ter­mészetesen az esztendő vi­lágversenyére (olimpiára, vi­lág-, Európa-bajnokságra). Ellenérv: ahhoz először meg kell szerezni a részvé­teli jogot, vagyis jó ered­ményeket kell fölmutatni az évközi válogatóversenyeken. Ellenérv az ellenérvre: ha a sportoló, tegyük föl. a ta­vaszi válogatókra készül, s ekkorra jön formába, nem valószínű, hogy ugyanilyen teljesítményre lesz képes a fókuszban levő nyári esemé­nyen. A válaszadás tehát nem olyan könnyű, mint ahogyan azt az első pillanatban gon­dolná az ember. Tudniillik a sportolónak azt. kell eldönte­nie, hogy a válogatottság ki­harcolását tartja-e fő céljá­nak, vagy pedig az év leg­nagyobb versenyén kíván-e csúcsformába kerülni. Ha az ■utóbbit választja, számolnia kell azzal, hogy évközi „fél­formája” esetleg kevés lesz a repülőjegy megszerzéséhez. A legtöbb sportágban az a gyakorlat, hogy a szövet­ségi kapitány (vezető edző) szigorúan a kijelölt váloga­tóversenyek alapján állítja össze az utazó együttest. Hi­szen ha nem ezt tenné, alig­ha kerülhetné el a vitákat, veszekedéseket („Miért ő. mi­ért nem én?!...”) Ez a mód­szer viszont azzal jár, hogy a kiküldésre pályázók leg­többje a válogató viadalo­kon éri el a csúcsformáját, s a világversenyen, ha kijut, rendszerint már leszálló ág­ban szerepel. Kevés az olyan szakveze­tő. aki vállalja a szubjektív, tehát az eredményektől, pon­toktól független válogatást. Ritkán születnek olyan klasszisok, akik az év nagy versenyére készülve félgőz­zel is megszerzik a váloga­táshoz szükséges pontokat. Mint például a legendás öt­tusa „aranycsapat”, amely­nek mindhárom tagja (Bal- czó, dr. Török, dr. Móna) éveken keresztül biztosan ve­zette a hazai rangsorokat, holott csakis és kizárólag az olimpiákra. világbajnoksá­gokra készült... Ma már egyre ritkább az ilyen, külö­nösen sikersportágainkban. A magyar birkózók, kajako­zok, vívók, cselgáncsozók, öt­tusázók néha keményebb csatára kényszerülnek ide­haza, mint odakint, az év nagy versenyén... A válogatási elv sport­áganként, sőt kapitányon­ként változik. Vívósportunk- ban például hosszú éveken keresztül az előlegezett biza­lom gyakorlata szeririt tör­tént a kiutazó együttes ösz- szeállítása. Bár a módszert *jó ideig aranyak, érmek iga­zolták, végül mégis meg, kel­lett változtatni. A kapitányi bizalmat élvező sportolók mögött ugyanis egyszerűen nem jutott szóhoz a fiata­labb generáció. Akadnak sportágak, ahol ugyan rangsorok, pontverse­nyek alapján állítják össze az utazó csapatot, ám a vá­logatott keret tagjai össze­hasonlíthatatlanul előnyösebb helyzetet élvezhetnek, mint a többiek. Leginkább azért, mert a ranglistapontok szer­zésére kijelölt hazai és kül­földi versenyek közül az utóbbiakra túlnyomórészt a válogatottak utazhatnak, mi; a trónkövetelő fiatalok csu­pán csak az itthoni, a lat­ban kevesebbet nyomó via­dalokon bizonyíthatják ké­pességeiket. Azt, persze mondani sem kell, hogy a kevés pontszerzési alkalom tudata már önmagában is jelentős lelki gátlás okozója lehet... Szóval, roppant nehéz el­dönteni, mire készüljön a sportoló — kiváltképp, ha nem tagja a válogatott ke­retnek. A gyakorlat azt mutatja, hogy mindkét fölvázolt mód­szernek akadnak buktatói, hátrányai. Vagyis ki kellene találni valami jobbat, vala­mi mást... Külföldön, elsősorban az Egyesült Államokban már jó ideje fölfedezték, hogyan le­hetne közös nevezőre hozni a két változatot. Vagyis el érni azt, hogy a sportoló a válogató viadalon ugyanúgy csúcsformában szerepeljen, mint a világversenyen. A módszer egyszerű... A válo­gató eseményt közvetlenül az olimpia (VB. EB) előtt kell lebonyolítani, így a sportoló csúcsformában sze­repelhet mindkét versenyen. Ráadásul a válogatón elért teljesítmény jó tájékozódást nyújt a várható eredményről. Az amerikai úszók, atléták például szinte napokkal a nagy esemény előtt döntik csak el: kik utazhatnak... A versenyszámok beérkezési sorrendje jelenti a válogatá­si rangsort — nincs ellen­érv, apelláta... Idehaza is jótékonyan hat­na a légkörre egy efféle mód­szer. Arról nem is beszélve, hogy megoldódna végre: mi­re készüljön a sportoló... Pilhál György Rajt augusztus 9-én Az egri járási labdarúgó- bajnokság őszi sorsolása, I. osztály: I. forduló, augusztus 9: Egerszólát—PAKÜSE. An_ dornaktályá—Felsőtárkány, Tarnalelesz—Novaj, Verpe- lét—Egerszalók, Egerbakta— Noszvaj, Mikófalva—Makiár, Istenmezeje—Hevesaranyos. Hevesaranyos—Mikófalva, II. forduló, augusztus 16.: Makiár—Egerbakta, Nosz­vaj—Verpelét, Egerszalók— Tarnalelesz, Novaj—Andor- naktálya. Felsőtárkány— Egerszólát, PAKÜSE—Isten­mezeje. III. forduló, augusztus 20.: Egerszólát—Novaj, Andor- naktálya—Egerszalók. Tar­nalelesz—Noszvaj, Verpelét —Makiár, Egerbakta—Heves­aranyos, Mikófalva—Isten­mezeje, PAKÜSE—Felső­tárkány. IV. forduló, szeptember 6.: Mikófalva—PAKÜSE, Isten­mezeje—Egerbakta, Heves­aranyos—Verpelét, Makiár— Tarnalelesz, Noszvaj—An- dornaktályá, Egerszalók— Egerszólát, Novaj—Felsőtár­kány. V. forduló, szeptember 12: Egerszólát—Noszvaj, Andor. naktálya—Makiár, Tarnale­lesz—Hevesaranyos. Verpe­lét—Istenmezeje. Egerbakta Mikófalva, Felsőtárkány— Egerszalók, PAKÜSE—No­vaj. VI. forduló, szeptember 20: Mikófalva—Verpelét. Eger­bakta—PAKÜSE, Istenme­zeje—Tarnalelesz, Hevesara­nyos—Andornaktálya, Mak­iár—Egerszólát, Noszvaj— Felsőtárkány, Egerszalók— Novaj. VII. forduló, szeptember 27: Egerszólát—Hevesara­nyos, Andornaktálya—Is­tenmezeje, Tarnalelesz—Mi­tea RgUJL augusztus 3„ szerda kofáivá, Verpelét—Egerbak. ta, Novaj—Noszvaj, Felsőtár­kány—Makiár, PAKÜSE— Egerszalók. Vili. forduló, október 4: Verpelét—PAKÜSE, Eger­bakta—Tarnalelesz, Mikói falva—Andornaktálya. Isten­mezeje—Egerszólát, Heves­aranyos—Felsőtárkány, Mak­iár—Novaj, Noszvaj—Eger­szalók. IX. forduló, október 11: Egerszólát—Mikófalva, An­dornaktálya—Egerbakta, Tar­nalelesz—Verpelét, Egersza­lók—Makiár, Novaj—Heves­aranyos, Felsőtárkány—Is­tenmezeje, PAKÜSE—Nosz­vaj. X. forduló, október 18: Tarnalelesz—PAKÜSE, Ver­pelét—Andornaktálya, Eger­bakta—Egerszólát, Mikófal­va—Felsőtárkány, Istenme­zeje—Novaj, Hevesaranyos Egerszalók, Makiár—Noszvaj. XI. forduló, október 25: Egerszólát—Verpelét, An­dornaktálya—Tarnalelesz, Noszvaj—Hevesaranyos, Egerszalók—Istenmezeje. No­vaj—Mikófalva, Felsőtárkány —Egerbakta, PAKÜSE— Makiár. XII. forduló, november 1: Andornaktálya—PAKÜSÜ, Tarnalelesz—Egerszólát, Ver­pelét—Felsőtárkány, Eger­bakta—Novaj, Mikófalva— Egerszalók, Istenmezeje— Noszvaj, Hevesaranyos— Makiár. XIII. forduló, november 7: Egerszólát—Andornaktálya, Makiár—Istenmezeje, Nosz­vaj—Mikófalva. Egerszalók —Egerbakta, Novaj—Verpe­lét, Felsőtárkány—Tarnale­lesz,' PAKÜSE—Hevesara­nyos. II. osztály.) I. forduló, augusztus 9: Egerbocs—Mátraballa. Szil­vásvárad—Bekölce, Bodony —Nagvvisnyó, Demjén—Ba­laton (elhalasztva augusztus 22-re). II. forduló, augusztus 16: Nagyvisnyó—Demjén, Bala­ton—Egerbocs, Mátraballa —Szilvásvárad,' Bekölce— Eodonyi. III. forduló, augusztus 20: Demjén—Mátraballa, Eger­bocs—Bekölce, Szilvásvárad —Nagyvisnyó, Bodony—Ba­laton. IV. forduló, szeptember 6: Bekölce—Demjén, Egerbocs —Nagyvisnyó, Balaton—Szil­vásvárad, Mátraballa—Bo­dony. V. forduló, szeptember 13: Demjén—Bodony, Egerbocs —Szilvásvárad. Mátraballa —Balaton, Bekölce—Nagyvis­nyó. VI. forduló, szeptember 20: Szilvásvárad—Demjén, Bo­dony—Egerbocs, Nagyvisnyó —Mátraballa, Balaton—Be­kölce. VII. forduló, szeptember 27: Demjén—Egerbocs, Bo­dony—Szilvásvárad, Mátra­balla—Bekölce, Balaton— Nagyvisnyó. Vili. forduló, október 4: Demjén—Nagyvisnyó, Eger­bocs—Balaton, Szilvásvárad —Mátraballa, t Bodony—Be­kölce. IX. forduló, október 11: Balaton—Demjén, Mátra­balla—Egerbocs, Bekölce— Szilvásvárad, Nagyvisnyó— Bodony. X. forduló, október 18: Demjén—Bekölce, Egerbocs —Nagyvisnyó. Szilvásvárad —Balaton, Bodony—Mátra­balla. XI. forduló, október 25: Mátraballa—Demjén, Beköl­ce—Egerbocs, Nagyvisnyó— Szilvásvárad, Balaton—Bo­dony. XII. forduló, november 1: Demjén—Szilvásvárad, Eger­bocs—Bodony, Mátraballa —Nagyvisnyó, Bekölce—Ba­laton. XIII. forduló, november 7: Bodony—Demjén, Szivásvá- rad—Egerbocs, Balaton— Mátraballa, Nagyvisnyó—Be­kölce. XIV. forduló, november 14: Egerbocs—Dinjén, Szilvás­várad—Bodony, Bekölce— Mátraballa, - • Nagyvisi- Balaton. í W» Kézilabda mérkéiésnapfáF Két kapus egy felvételen. A Finommechanika kapuvédői közül Havasi a háló mögül szemléli, hogy ezúttal bizony bevették játékostársai, Kiss kapuját. (Fotó: Szántó György) Szombaton rajtolnak me­gyénk NB-s osztályokban szereplő kézilabda-csapatai. Az Eger SE NB I. B-s női együttese, valamint a férfi NB II. Keleti csoportjában szereplő Egri Finommechani­ka és Honvéd Zalka SE egy. aránt hazai pályán kezd. Az Eger SE-nek az őszi idény­ben öt hazai mérkőzése lesz, ezzel szemben hétezer kell utaznia. A Finommechani­kára négy hazai és hat ide­genbeli mérkőzés vár, egye­dül a Honvéd Zalka SE lesz többször pályaváiasztó, hat­szor játszik otthon, négyszer utazik. A részletes őszi prog­ram. Női NB I. B. Augusztus 8., 15.30: Eger SE—KÉV Metró Au­gusztus 12.: Goldberger—Egér SE. Augusztus 15.: Csepel—Eger SE. Szeptember 3.: Elzett—Eger SE. Szeptember 13.. 10 óra: Eger SE —Miskolci Spartacus. Szeptem­ber 20.: Balaton Bútor—Eger SE. Szeptember 26., 15 óra: Eger SE —PMSC. Október 3.: Ózdi Ko­hász—Eger SE. Október 7.; Bp. Postás—Eger SE. Október 10., 14,30: Eger SE—Mátészalka. Ok­tóber 17.: Tisza Cipő—Eger SE. Október 24.. 14,30: Eger SE— Hódmezővásárhely. Férfi NB II. Augusztus 8., 14.30: E. Finommechanika—D. Medicor. 16 óra: H. Zalka SE—Tiszavas- vári. Augusztus 13.: Borsodi Bá­nyász—Finommechanika. Au­gusztus 21.. 16: Zalka SE—Nyír­bátor. Augusztus 29.: D. Medi­cor—Zalka SE. Augusztus 30.: Mátészalka—Finommechanika. Szeptember 4., 15,30: Zalka SE— Borsodi B. Szeptember 6.: Nád­udvar-Finommechanika. Szép. tember 12,, 15,30: Finommecha­nika-Csepeli Papír, TFSE—Zal­ka SE. Szeptember 19., 10,30: Zalka SE—Mátészalka, MAFC— Finommechanika. Szeptember 26., 15.: Finommechanika—Zalka SE. Október 3.. 15,30: Zalka SE­Csepeli Papír, Tiszavasvári—Fi­nommechanika. Október 11., 11: Finommechanika—Nyíregyházi VSSC, MAFC—Zalka SE. Októ­ber 18., 11: Zalka SE—Nádud­var, Nyírbátor—Finommechani­ka. Az NB-s területi ifjúsági baj­nokságban megyénket az Eger SE leány- és az Egri Finom- mechanika fiúcsapata képviseli. Őszi programjuk. Augusztus 8.: Egri Finommechanika—D. Medi­cor. Augusztus 16.: Hajdúszo­boszló—Finommechanika. Au­gusztus, 22.: Finommechanika­Ózdi kohász. Augusztus 30.: Eger SE—DMVSC, Mátészalka— Finommechanika. Szeptember 6.: D. Dózsa—Eger SE. Szeptember 12.: Ózdi Kohász—Eger SE, Fi­nommechanika— D. Dózsa Sí. Szeptember 20.: Miskolci Spar­tacus—Eger SE. Szeptember 25.: Borsodi B,—Eger SE. Október 3.: Tiszavasvári—Finommechanika. Október 4.: DMVSC Sí—Eger SE. Október 11.: Eger SE—D. Dózsa. Finommechanika—Nyíregyháza. Október 18.: Eger SE—Ózdi Ko­hász, Nyírbátor—Finommechani­ka. Október 25.: Eger SE—Mis­kolci Spartacus. Október 28.: Eger SE—Borsodi B. Emlékeztetőül közöljük a férfi NB II. Keleti csoportjának ál­lását az eddig lejátszott mérkő­zések alapján. TömüpportRast Füzes­abonyk:] A füzesabonyi járási KISZ«f bizottság és a járási sport-*' felügyelőség közös rendezésé-* ben az Edzett ifjúságért mcz± galom keretében tömegsport«* napra került sor a Füzesi abonyj SC sporttelepén. Eredmények. Atlétika. Férfiak* Felnőttek. 100 m: l. Lendvaj (Füzesabony), 2. Csanálosi (Fü-* zesabony), 3. Szilágyi (Szihalom)í 400 ms 1. Lakatos J., 2. Lend-r vai, 3. Gulyás S. (mind Füzes-4 abony). 800 m: 1, Lakatos J., 2i Szilágyi J. (Mezőtárkány), 3J. Szilágyi Z. (Mezőtárkány). 2800 m: l. Farkas, 2. Szabó S.. 3. Szabó J. (mind Mezőtárkány)^ Súlylökés: l. Tajti J. (Füzes­abony). 2. Szalai (Sarud). 3. Cső­ke (Füzesabony). Ifjúságiak. 100 m: 1. Leho, 2. Ferencz (mind­kettő Besenyőtelek), 3. Csuto- rás és Csonka (Kápolna, illetve Mezőtárkány). 400 m: 1. Szilágyi M., 2. Képes (mindkettő Sziha- lom), 3. Ferencz J. (Besenyőiem lek). Súlylökés: 1. Leho, 2. Ka­tona (Besenyőtelek), 3. Gyurkó (Mezőtárkány). Női felnőtt. 6Q m: 1. Homonnai és Zele (mind­kettő Füzesabony), 2. Nagy (Fü4 zesabony). 3. Posta (Mezőtár­kány). 100 m: 1. Nagy. 2. Nac^ M. (Kápolna), 3. Posta. 400 mj 1. Homonnai, 2. Zele, 3. Kerék­gyártó (Szihalom). 1600 m: 1; Balázs, 2. Hutás (mindkettő Ká­polna), 3. Posta. Súlylökés: ÍJ Forgács (Járási KISZ B.). 2. Ju­hász (Kál), 3. Nagy E. (Füzes­abony). Ifjúságiak. 60 m: 1. Mo­hácsi. 2. Kerékgyártó. 3. Takács (mind Szihalom). Súlylökés: 1. Nagy J. (Kál). 2. Majoros. 3. Túró (mindkettő Füzesabony). Kézilabda. Nők: 1, Füzesabony I.. 2. Füzesabony II.. 3. Sziha­lom. Férfiak: 1. Füzesabony I., 2. Füzesabony II., 3. Szihalom. Lövészet. Férfi felnőtt: 1. Dér (Füzesabony HSE), 2. Tóbi (Já­rási KISZ B.), 3. Nagy (Sarud). Férfi ifjúsági: 1. Szabó (Mező­tárkány). 2. Szuromi (Kápolna), 3. Farkas (Mezőtárkány). Női felnőtt: 1. Nagy (Füzesabony), 2, Forgács (Járási KISZ B.). 3. Sá­ri (Füzesabony). Női ifjúsági: 1. Balázs, 2. Szabó J. (mindkettő Kápolna), 3. Majoros (Füzes­abony). rm A Népújság tippjei a 32, hétre? 1. H. Ászt. SE—H. Papp J. SE x 1 2. Töröksztm.—H. Szabó L. SE 1. TFSE 15 13 1 1 377-319 27 1 2 2. Nádudvar 12 8 2 2 339-281 18 3. H, Mezőfi SE—Karcag 1 3. E. Finomm. 4. Szegedi VSE—Szent. V. l 12 7 2 3 306-287 16 5. Soproni P.—Bauxitb. 2 4. Nyírbátor 12 7 — 5 282-276 14 6. MÁV NTE—Körmend 2 i 3. Borsodi B. 7. Fertőszentm.—Répcelak X I 12 6 — 6 249-247 12 8. Tatab. V.—Esztergom 2 6. Tiszavasvári 9. Pápai T.—Győri D. X 5 12 6 — 6 291-296 12 10. Barcs—Dunaújv. Ép. X 7. D. Medicor 12 5 1 6 226-245 11 11. Kaposvári v.—siófok X i 8. MAFC 15 4 2 9 308-322 10 12. H. Kiss J. SE—Szekszárd 1 9. Mátészalka 13. EMG Sashalom—H. Köt. SE 12 4 2 6 234-258 10 2 10. Zalka SE 12 3 3 6 261-278 9 Pótmérkőzések: 11. Csepeli P. 12 2 4 6 262-293 8 14. Kisvárda—Tállya 1 12. Nyíregyh. VSSC 15. H. Gáspár SE—ESMTK 2 14 2 1 11 266-299 5 16. Komárom—H. Schónherz SE Bajnokcsapataink Petervásara SE A Pétervására Sportegye­sület alakuló közgyűlésén többek között elhangzott az is, hogy egy-két, éven be­lül a labdarúgó-csapatnak fel kell jutnia a megyei baj­nokság mezőnyébe. Az Abuczki Béla edző által irá­nyított pétervásári gárda teljesítette a tervet: Eger járás bajnokaként biztosí­totta helyét a magasabb osztályban úgy, hogy a 26 mérkőzésből 22-t megnyert, kétezer döntetlenül mérkő­zött s két esetben pedig vesztesként hagyta el a já­tékteret. A bajnokcsapattal kapcso­latos kérdéseinkre Pál Ele­mér szakosztályvezető vála­szolt. — Szurkolóink körében kezdetben sokan nem bíztak a sikerben. Korainak tartot­ták, hogy az egyesülés után az első nekirugaszkodásra megelőzzék az esélyesebb­nek tartott csapatokat. Mi­nek tulajdonítja, hogy mégis ez történt? — Jól sikerült az erők koncentrálása. A megyei bajnokságból korábban ki­esett erdőkövesdi gárdára építettük a csapatot, hozzá­juk hét új játékost igazol­tunk. A Siroki Vasastól át­került Abuczki Béla nagy­szerű szakmai munkát vég­zett, viszonylag rövid idő alatt kialakította azt a csa­patot, amelyik a tavaszi idényben veretlen maradt, A szakosztalyvezetés és a játékosok között jó kapcso­lat, alakult ki, a feltételek biztosítva voltak. Az idő­sebb, képzettebb játékosok végig példásan küzdöttek. A védelemben ' Ország, a kö­zéppályán Kovács és Nagy, a támadósorban pedig a már veteránnak számító La­katos kiemelkedőt nyújtott. — Csapatrészenként kik játszottak a legtöbbször? Véleménye szerint melyik volt a legjobb kezdő tizen­együk? . — A kapuban Szekeres és Berkes, a hátvédsorban Ár­vái J„ Ország, Földi és Tóth. a középpályán Nagy M., Sótér. Kovács, Reményi és Szántó, elöl pedig Pálfi, La­katos, Póczos, Tar, Telek és Árvái L. kapott legtöbbször játéklehetőséget a 21 labda­rúgó közül/ A legerősebbnek vélt kezdő csapatunk: Sze­keres — Áryai J„ Ország, Reményi, Földi, Nagy, Ko­vács, Lakatos, Tar, Póczos, Telek. — Szeretnénk hallani a sportkör anyagi és létesít­ményi helyzetéről is. — Egyesületünk a labda­rúgáson kívül még teke-, • sakk- és tömegsport-szak­osztályokat . működtet, a nagyközségi tanács a terme­lőszövetkezet. ■ az áíész, a költségvetési tizem, az erdé­szet, a ruhaüzerft, a fény­ipari szövetkezet és a ma­lom anyagi támogatásával. f*?csupán-egy pontot bevételünk is volt, bajnoki mérkőzésein­ket általában 300—400 fize­tő néző látogatta. Az emlí­tett bázisszerveken kívül jó kapcsolatot tartunk fenn a mezőgazdasági szakiskolával és az általános iskolával. Futópályával körülvett, jó minőségű füves játéktérrel, öltözőkkel és klubhelyiség­gel rendelkezünk. •— Kik voltak azok, akik a küzdőtéren kívül sokat tettek a siker érdekében? — Elsőként említem Ber­ta Istvánt, a nagyközségi pártbizottság titkárát, aki hasznos tanácsokkal látta el a szakosztályvezetést. Rajta kívül Ivády László tanács­elnök, Zay László üzemve­zető, és Panyik Károly tech­nikai vezető tett személy szerint a legtöbbet, de a patronáló szervek Is minden tőlük telhetőt megadtak. — Hogyan továbbb? — Július 10-én láttunk munkához. A felnőttekkel továbbra is Abuczki Béla, az ifjúságiakkal és serdü­lőkkel pedig Tölgyesi Atti­la foglalkozik. A bajnoksá­got nyert játékoskeret bő­vült. A Siroki Vasastól köl­csön kaptuk Liptai Istvánt, Istenmezejéről hozzánk iga­zolt Bíró és Kiss, s további három játékossal, tárgyalá­sokat folytatunk. A jelenle­gi játékosgárdát képespek Ätjuk egy jó közepes he­lyezés eléréSBre. SzJgethváry /

Next

/
Oldalképek
Tartalom