Népújság, 1981. július (32. évfolyam, 152-178. szám)

1981-07-01 / 152. szám

WUM3 PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Kádár János Borsodba érkozott AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXII. évfolyam, 152. szám ÁRA: 1,40 FORINT 1981. .július 1„ szerda Józanul A Thorez külfejtésen is E szem ágában sincs bántani a. „fényes szelek” nemzedékét. Mái csak azért sem, mert ma­gam is közéjük tartozom. Csakugyan tudtak azok, tudtunk mi lelkesedni. Hit­tük, mert olyan erőt érez­tünk magunkban, hogy „holnapra megforgatjuk az egész világot”. Ami a mi kicsi világun­kat illeti, abban tettünk, egyet és mást, nem is ke­veset.. Sokszor elmondjuk még. hogyan tudtunk me­sebelinek tetsző képiét raj­zolni a majdani mezőgaz­dasági szövetkezetekről, amelyekből „kikopik” majd a kapa. Az idősebb pa­rasztember nevetett is ak­korát, hogy ezzel egyértel­műm! a tudtunkra adta: no, iszen, bolond az úr. Vessük csak egybe a mai paraszti valóságot az ak­kori fantázia-alakzatunk- ] kai. Hői tartunk? Hová szökött fel a. tény a haj­danvolt álomképhez viszo­nyítva? Szó, ami szó: lelkesed­tünk, hittünk magunkban, meg akartuk váltani az egész világot és tettük ezt faradhatatlanul, túlcsor­duló hevülettel. Az eredményt tudjuk. Az eredmény a ma valósága. Akkoriban úgy tetszett, hogy minden csupán raj­tunk múlik. Mintha egy ki­csit belerészegedtünk volna lehetőségeink horizonttá- gitó erejébe. Kamaszkori hevülés, mondjuk ma minderről, megbocsátó és megértő mo­sollyal. Ügy jártunk, mint az az ember, aki életévei számának növekedésével egyre józanabbul, egyre tisztábban ítéli meg önma­ga helyzetét és helyét, ítéli meg környezeté lehetősége­it, állítja össze terveit. A hajdanvolt kamasztársa- j dalom felnőtté érett. Nem ^ is kevés csalódás és meg­próbáltatás árán, már ahogy ez lenni szokott az életben. Itt az ideje, hogy sza­vakba is öntsük: ez a mi rendünk ugyan alapjaiban különbözik minden más' volt és létező társadalmi közegtől, jó és tisztességes vállalkozás, emberi és lel­kesítő célok sorozata, de... csupán azzal a meggyőző­déssel, hogy csak akar­nunk kell mindent, ma már nem sokra megyünk. Oly­kor még a legcélszerűbb­nek látszó cselekvések is végződhetnek fiaskóval. Ne­künk sem sikerül minden mindig. Tudjunk együtt élni konf- í kebb hazánk politi liktu«ainkkal. megtorpa- ^ dasági. kulturális násainkkal, kudarcainkkal is. Vállaljuk ezeket a ma­gunkénak és mondjuk azt, ezzel együtt és ennek elle­nére i.s nekünk van iga­zunk, a mi meggyőződé­sünk tudja elviselhetővé és — széppé tenni a vilá­gunkat, a világot. .. Tartsunk mindig igaz­mondó tükröt magunk elé. És ha abból kiderülne, j hogy ... Akkor ne a mér- 1 gézéit almával próbálkoz- ( zunk. hanem mérjük fel | tennivalóinkat és, sóheitás helyett cselekedjünk. Hit­tel, meggyőződéssel. G. Molnár Ferenc Több szén, korszerűbb vegyi termék, versenyképesebb gépek Vállalati körkép az első félév eredményeiről Az első félévben a nép­gazdaság alapvetően a terv fő követelményeivel össz­hangban fejlődött — állapí­totta meg a pénzügyminisz­ter az országgyűlés legutóbbi ülésszakán, ennek nem mond ellent, hogy az ipari terme­lés — bár az elmúlt évi csökkenés után ez évben megélénkült, kisebb a terve­zettnél. A termelékenység viszont jól alakult, mintegy 6 százalékkal emelkedett, te­hát gyorsabban nőtt, mint a termelés. A több ipari ter­méket 31 ezerrel kevesebb ember állította elő. Nem kis gond viszont a kohászat ala­csony rendelésállománya, amelynek nyomán itt a ter­melés csökkenésével kell számolni. Egyelőre a gépipar­nak sincs annyi megrende­lése,. hogy jelentősebben nö­velhesse termelését, amiben az is szerepet játszik, hogy termékeinek egy része még mindig nem eléggé korszerű. Mindenesetre megfelel a fő követelményeknek az a fo­lyamat, hogy ott magasabb a termelés növekedése, ahol az értékesítés kedvező, és ott csökkent a termelés, ahol a kereslet is lanyhult. En­nek nyomán nőtt egyebek között a vegyipar, a villa- mosenergia-ipar, egyes gép­ipari ágazatok és a köny- nyűipar termelése. Az MTI munkatársai né­hány vállalatnál arról tájé­kozódtak, hogy az első fél­évben hogyan növelték érté­kesítési lehetőségeiket, s eleget tettek-e megnöveke­dett feladataiknak. A szénbányászok nehéz természeti adottságokat le­küzdve túlteljesítették fel­ajánlásukat: az első félévre vállalt 160 ezer tonna he­lyett 240 ezer tonna szenet termeltek terven felül, s így összesen csaknem 12.9 mil­lió tonna szenet szállítottak felszínre. Több pihenőnap­jukat áldozták föl, mint ta­valy ilyenkor, hogy a fekete- völgyi bányában felmerült geológiai akadályok és a ta­tabányai külfejtésnél bekö­vetkezett földcsuszamlás okozta kiesések ellenére biz­tosítsák az ország szénellá­tását. Más bányákban igen jelentősen túlteljesítették a tervet, hasonlóképpen nagyon jelentős eredményeket értek el az április 1-én üzembe helyezett új márkushegyi bá­nyában és a Thorez-külfej- tésen. A bányászok munká­ját nagymértékben segítette az is, hogy 49-ről 53 száza­lékra nőtt a teljesen gépe­sített fi-ontfejtések aránya. A brikettgyárak 75 ezer ton­nával tetézték tervüket, s a minőséget is jelentősen ja­vították, ami elsősorban an­nak köszönhető, hogy most már folyamatosan érkeznek a hazainál félezer kalóriával magasabb fűtőértékű lengyel porszénszállítmányok. A Csepel Autógyárban igen sok gond ellenére az éves tenmek valamivel több mint felét sikerült teljesíteni. Gya­kori az anyaghiány, főként más vállalatoktól származó kovácsolt darabokból, fél- gyártmányokból és öntvé­nyekből, s nehézséget okoz a munkaerőhiány is. A félév során csaknem 200 emberrel csökkent az autógyár létszá­ma, s nemcsak fizikai mun­kások, hanem jól képzett mérnökök és közgazdászok fi népfront kybai vendégei Egeiben A Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsának vendégei­ként hazánkban tartózkodó kubai delegáció tagjai — Sarlós Istvánnak, az MSZMP Politikai Bizottság tagjának, a Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsa főtitkárának kí­séretében — tegnap Egerbe látogattak. Armando Acosta Cordeirót, a Kubai Kommu­nista Párt Politikai Bizott­ságának póttagját, a Kubai Forradalom Védelmére Ala­kult Bizottságok (CDR) fő­titkárát és kíséretét a me­gyeszékhelyen Mészáros Al­bert. a HNF megyei titkára fogadta és tájékoztatta szű- kai. gaz- helyzeté­ről, valamint a Hazafias Népfront tevékenységéről. A szívélyes légkörű beszélge­tésen ott volt Vaskó Mihály, az MSZMP Központi Ellen­őrző Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság első tit­kára. továbbá dr. Végh Mik­lós, a HNF megyei elnöke. A kubai vendégek és a kí­séretükben levő személyisé­gek a tájékoztatót követően ellátogattak az Egri Dohány­gyárba, ahol dr. Domán László igazgató és Kocsis József, a gyári pártbizottság titkára volt, a kalauzuk. Fel­keresték egyebek között a filter-, illetve a cigaretta- gyártó részleget, s elidőztek a szivarkészítők műhelyében. A delegáció egyik tagja még Kádár János, a Magvai Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának elsr titkára kedden az esti órák­ban Borsod-Abaúj-Zemp- lén megyébe érkezett. Kísé­retében van Ballal László és Katona István, a Köz­ponti B’izottság osztályveze­tője. Részt, vesz a látogatá­son Gyurkó László író, or­szággyűlési képviselő. A Központi Bizottság első titkárát megyei és helyi ve­zetők Mezőkövesden fogad­ták: Grósz Károly, az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagja, a megyei párt- bizottság első titkára. La­dányi József, a megyei ta­is hiányoznak. Ennek ellené­re megfelelő ütemben szál­lítottak a .szovjetunióbeli Ívovi autóbuszgyár részére hidromechanikus sebesség­váltó-készleteket, az NDK-ba és Lengyelországba dugaty- tyúkat, s ugyancsak az NDK- ba nyeregszerkezeteket. Si­kerrel oldották meg eddigi egyik legigényesebb felada­tukat is, az amerikai export­ra készülő Ikarus—286-os városi autóbuszok alvázainak gyártását. A Tiszai Vegyi Kombinát­ban a termékszerkezet kor­szerűsítését folytatták, s lé­nyegesen fokozták a nagyobb értékű vízzel hígítható szin­tetikus festékek gyártását. Megkezdték annak az üzem­nek az építését i.s, ahol kül­földi licenc alapján a celo­fánhoz hasonló minőségű po- iipi’opilén fóliát állítanak majd elő, évente 4000 tonnát. A gyár termékeinek már most 86 százalékát ítéli a piac korszerűnek. Ez a ma­gyarázata annak, hogy fél év alatt 30 millió rubelért és 32 millió dollárért külföl­di vállalatok is vásároltak árucikkeikből, A Videoton Elektronikai Vállalat az Európa Star mag­nós táskarádió sorozatgyár­tásával és a színes televízió választékának bővítésével szerzett új vásárlókat. Kül­piaci munkájukat is javítot­ták. s így 10 százalékkal na­gyobb volt a dollárbevéte­lük. mint tavaly ilyenkor. Egész évre tervezett 860 mil­lió forintos nyereségüknek több mint a felét sikerült el­érniük az eszténdö első felé­ben. arra is vállalkozott, hogy be­mutassa, miként sodorják Kubában a híres szivarokat. A Zrínyi Ilona szocialista brigáddal történt találkozás­nak kedves emléke i.s maradt: a távoli, baráti országot kép­viselő küldöttség tagjai be­jegyezték jókívánságaikat a díszes bi igádnaplóba. Armando Acosta Cordeiro és kísérete a nap további részeben az egri várban is­nács elnöke, Pataki István, a mezőkövesdi tanács elnö­ke és Szilágyi János, a Já­rási hivatal elnöke. Juhász Péter, a mezőkövesdi váro­si-járási pártbizottság első titkára üdvözölte a pártbi­zottság székhazánál a gép­kocsiból kiszálló Kádár Já­nost. Az ünnepi külsőt öl­tött városban régi matyó szokás szerint nemzetiszínű szalaggal átkötött kenyeret és a megye világhírű tokaji borából kóstolót nyújtottak át. matyó népviseleti fiata­lok. úttörők pedig vörös szegfűvel köszöntötték a vendégeket. Lázár György látogatása fővárosi létesítményeknél Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Minisztertanács elnöke kedden egész napos progra­mon tájékozódott a főváros fejlődéséiül, a tervekről és felkeresett több nagy építke­zést, néhány új létesítményt, A városházán Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Bu­dapesti Pártbizottság első titkára és Szépvölgyi Zoltán, a Fővárosi Tanács elnöke fo­gadta. A tanács épületében Maróthy László Budapest politikai, társadalmi, gazda­sági életéről, a fővárosi párt- szervezetek. kommunisták tevékenységéről adott tájé­koztatást. Szépvölgyi Zoltán az ötö­dik ötéves terv idején meg­valósult városfejlesztési ered­ményekkel összefüggésben a-/ elkövetkező öt esztendő fel­adatait vázolta. Budapest a következő években is kiemelt fejlesztési forrásokhoz jut, s a tanács arra törekszik, hogy minél ésszerűbben, jobban gazdálkodjék a reá bízott javakkal. Alapos előkészítő munka és társadalmi viták után Budapest hatodik öt­éves terve három kiemelt feladatra, a legfontosabb tár­sadalompolitikai célok meg* valósítására összpontosít: a lakáshelyzet javítására, a la­kóházak, a közintézmények, a közművek" felújítására, az egészségügyi hálózat bővíté­sére, a meglevő intézmények gyarapítására és az oktatási feltételek javítására. Lázár György elismeréssel nyilatko­zott a hallottakról, kiemelve, hogy Budapest gyarapítása, az itt élő emberek körülmé­nyeinek javítása a hatodik ötéves tervben is megkülön­böztetett helyet foglal el.' Mint mondotta, a fővárosban tervezett fejlesztési-korszerű- sítésj elképzelések reálisak. Az elkövetkező években fon­tos feladat, hogy Budapesten is a legésszerűbben és taka­rékosabban használják fel a rendelkezésre álló anyagi eszközöket, (MTI) Ölest tartotl a SÉB553Z fööaeponti Bizottságai Varga László a Magyar Úttörők Szövetségének új főtitkára Kedden ülést tartott a Ma­gyar Kommunista Ifjúsági Szövetség X. kongresszusán újjáválasztott Központi Bi­zottsága. Az ülésen részt vett és felszólalt Baranyai Tibor, az MSZMP KB párt- és tö­megszervezetek osztályának vezetője. A testület meghall­gatta Fejti György első tit­kár tájékoztatóját az MSZMP KB június 18-i üléséről, majd Nyitrai Istvánnak, a KB tit­kárának előterjesztésében megvitatta és elfogadta a Központi Bizottság munka­stílusára és munkarendjéi'e vonatkozó javaslatot. Többek között a KISZ KB személyi kérdéseket tárgyalt. Mivel az MSZMP Budapesti V. kerületi Bizottsága első titkárává választotta Szűc3 Istvánnét, a KISZ KB érde­mei elismerése mellett fel­mentette intéző bizottsági, titkársági és KB-tagsága alól, és egyetértett azzal, hogy a Magyar Úttörők Szövetségé­nek Országos Tanácsa ieí- mentse az úttörőszövetség fő­titkári tisztéből. A Központi Bizottság Varga Lászlót fel­mentette KB-t4tkári funkció­jából és javasolta a MUSZ OT-nak. hogy válassza meg az úttörőszövetség főtitkárá­vá. Varga-Sabján Lászlót, a KB tagját, a KISZ Baranya megyei Bizottságának első titkárát a testület megvá­lasztotta az intéző bizottság és a titkárság tagjává, a KB titkárává. Üdvözlő táviratok — így készül a híres kubai szivar... — mulalía vendéglá­tóinak a dohánygyárban a delegáció egyik lag.ja (Fotó: Perl Máidon) Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára és Losonczi Pál, a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke távirat­ban köszöntötte Erich Ho- neckert, a Német Szocialis- , ta Egységpárt Központi Bi­zottságának főtitkárát, a Német Demokratikus Köz­társaság Államtanácsának el­nökévé; Lázár György, Minisztertanács elnöke Wil U Stophot. a Német Demok ratikus Köztársaság Minisz­tertanácsának elnökévé, es Apró Antal, az országgyűlés elnöke Horst Sinder mannt, a Német Demokratikus Köz­társaság Népi Kamarájának elnökévé történt, újravá­lasztása alkalmából. merkedett a város, a megye történelmével, idegenforgal­mi nevezetességei vei. Végig­járták a kazamatákat, majd vendégeinket rövid város­néző sétára invitálták a nép­front helyi vezetői. A megye- székhely centrumában tett körút után búcsúztak el a kubai küldöttség tagjai ven­déglátóiktól, s magyarorszá­gi programjuk folytatására visszautaztak a fővárosba,. Budapesten az NSZK-külrföttség Gyenes Andrásnak, az or­szággyűlés külügyi bizottsá­ga elnökének meghívására kedden Budapestre érkezett a Német Szövetségi Köztár­saság szövetségi, parlamenti Szabad Demokrata Párt (FDP) frakciójának küldött­sége. A delegációt Wolf gang | Mischnick, a frakció elnöke,' ! a párt elnökhelyettese vezeti! j

Next

/
Oldalképek
Tartalom