Népújság, 1981. június (32. évfolyam, 127-151. szám)

1981-06-14 / 138. szám

/' IA könyvtáros™ I hajdan és most ; HA EGY MAI KÖNYVTÁROS megidézhetné akár­csak évszázaddal ezelőtti ősét, rövid eszmecsere után kiderülne, hogy alig értik egymást, az életmód, a munka oly mértékben megváltozott. Évszázadok hosszú sora nem hozott annyi újat ezen a pályán, mint a legutóbbi negyedszázad. Kisebb lett a Világ: a közlekedés, hírközlés, postaszolgálat fejlődésével szinte kézzelfogható közelségbe kerültek a világ nagy könyvtárai, egymás közötti küldeményeik ide-oda járnak, s vaskos kötetek is elférnek parányi dobo­zokban — mikrofilmre fényképezve. Közben megso­kasodtak az írott dokumentumok, a jelen könyvtá­rosai eddig soha nem látott papírtengeren hajóznak. A változás legfőbb oka azonban az olvasók sokaso­dása. Régen elíziumi hely volt a bibliotéka: csöndes szo­báiban lábujjhegyen járt a ritka olvasó, a könyvtá- í ros pedig — bár a kérdésekre készséggel válaszolt I — ráért saját tudományos munkájával foglalkozni. Kiérdemelte a tudomány magas trónusát, mert korábban hosszú éveken át „díjtalan gyakornokként” i végezte munkáját, mire ..könyvtárnok” lett, már túl volt első ifjúságán, és olyan tájékozottságot halmo­zott fel fejében, hogy a hozzá kérdéssel fordulónak nyomban meg tudta adni a szükséges eligazítást. Kérdés sem volt sok, meg olvasó sem, hiszen még a legsikeresebb folyóirat, a Nyugat is csak kétezer pél­dányban jelent meg, fénykora idején. Nemcsak tudományos könyvtárak léteztek persze. A közművelődést több jól szervezett közületi könyv- ! tár szolgálta: szakszervezeti, gazdaköri, iskolai j könyvtárak; egyesületek, hivatásbeli csoportok ki- | sébb-nagyobb gyűjteményei. A „tudós” jelző azon- I ban, ha önművelő szinten, de ott is érvényes volt. , í Olvasni szerető, tájékozott, pedagógus hajlandóságú \ j emberek vállalták, hogy munkaidő után, rendszerint [ \ anyagi ellenszolgáltatás nélkül kezelik a közösség • gyűjteményét, beszerzik az összeadott pénzekből az új könyveket, és ellátják olvasnivalóval munkatár- i saikat. „A tudás hatalom” — hirdették ezek a könyv- | tárosok, és lelkesen terjesztették a műveltséget, anve- j lyet maguknak kemény küzdelemmel, saját erejük­ből szereztek meg, miközben rövidnek bizonyuló nappalaikat az éjszakákból toldozták ki. A KÖNYVTÁR SEM ELSZIGETELT, magányos végvára többé a tudásnak: beletartozik valamilyen hálózatba, s az olvasónak az egész hálózat rendelke­zésére áll, ha a kért mű helyben nem lelhető fel, 1 könyvtárközi kölcsönzéssel teremtik elő számára. Mi i több, a mai könyvtár elébe megy megsokasodott ol­vasóinak: feltáró munkájával (bibliográfiákkal, adott témák irodalmát figyelő referáló lapokkal, új szer- ; Zeményéket ismertető füzetekkel, stb.) szinte készen tálalja kutatónak, olvasónak mindazt, amit egykor keresgélni kellett. A kisebb könyvtárakban tevékenykedő közművelő­dési könyvtáros napi munkája talán jobban hasonlít az egykori kollégákéhoz, ám lényeges különbségek­kel. Ö talán csak hírből ismeri a gépeket, de a forga­lom nála is megnövekedett, olyannyira, hogy elfásu- lással fenyegetheti, s úgy érezheti magát, mint a kö­zért-eladó, miközben gépiesen méri a felvágottat, i Csakhogy a közértben a vevő megmondja, mit is óhajt, míg a könyvtároshoz gyakorta intézik úgy a < kérést: „adjon valami jó izgalmasat, szerelmesét,” stb. — s ez a helyzet megnöveli felelősségét, hiszen ahhoz, hogy tudja, kinek mi jó, ismernie kell a köny­veket is, de az embert is. EMBEREKET ISMERNI: ez szüntelen figyelmet. minden apróságra kiterjedő megfigyelőképességet, nyíltságot, empátiát jelent, és persze azt is, hogy a könyvek és az emberek közé lépve épp úgy el kell feledni a magánélet minden gondját, ahogy a színész felejti el a színpadon. A jó könyvtáros tudja, hogy Rozi néninek rossz a szeme s ezért nagy betűvel nyomott könyv kell neki; hogy Julika kismama lesz, ideje ismerkednie a gyermekápolás irodalmával; hogy Jancsi autót vett, s most a motorok érdeklik. A mai könyvtáros ' nemcsak a közművelődés munkása, hanem nevelő is, jövendő felnőtt olvasóit maga formálja a gyermekkönyvtárban, mely ötletes- játékos foglalkozásaival, csinos berendezésével, bősé­ges olvasnivalójával sok gyermek számára inkább „otthon”, mint az iskolai napközi, s nemegyszer ott­hont ad az iskolai óráknak is. A gyermekkönyvtári munka külön gyönyörűsége, hogy a vetés gyorsan beérik, s az eredmény hamarosan láthatóvá válik. (Egy gyermekkönyvtár fennállásának 20. évforduló­ján megragadó jelenet tanúja voltam: az egykori első olvasók kézen fogva hozták gyermekeiket és egy 20 gyertyával megvilágított tortát a könyvtárosnak.) A mai könyvtáros összekötő nemcsak író és olvasó között, de kis és nagy könyvtár között is, hogy ma. az információrobbanás korában mindenki rátalálhas­son a számára szükséges ismeretekre. Munkálója azonban a szükséglet, az igény ébresztésének is, hogy a kérdés egyáltalán megszólaljon, és minden kérdés­ből sok új, másik fakadjon. NEHEZEBB LETT A HIVATÁS? Változott, mint maga a világ. BOZÓKY ÉVA Múltidézőben: A Nagy-Eged regéi A z ősi város szimbólu­ma is lehetne e sa­játos alakú, nyaranta a zöld ezer árnyala­tában pompázó, áz őszönként bronzvörö­sen díszelgő, a telente vakí­tó fehér hó&isakjával elbű­völő Egedhegy. Ez a némaságba burkoló­zott egri természeti neveze­tesség izgalmas titkok sorá­ról regél, ha megszólaltatják a szakemberek, a régészek, a történészek, az irodalombú­várok. A napsütötte lankák már évezredekkel ezelőtt vonzot­ták a népvándorlás árjától űzött embereket. Jöttek, messziről, sok ezernyi kilo­méterről megszalasztva, s elbűvölte őket a varázslatos táj, a kellemes klíma. A harcias szkítákat az időszá­mításunk előtti ötödik év­században a távoli ázsiai pusztákról rendelte ide sor­suk. Harcok emlékeit őriz­ték, a nyugalmat, a béke idegnyugtató csendjét remél­ték, a családdal töltött esték semmi mással nem pótolha­tó hangulatát, s a gyerme­kek örömtől csillogó tekin­tetéből merítettek erőt. Így aztán nem csoda, hogy ha kellett., kardot ragadtak, s szembeszálltak az új te­lephelyüket veszélyeztető el­lenséggel. Az archeológusok rábuk­kantak nyomaikra. A meg­lelt. a gonddal osztályozott, elemzett, feldolgozott csont­anyag seregnyi tudnivalót őrzött meg róluk. Megismer­hetjük vércsoportjukat, örök­lődő betegségeiket. Igen, a tudomány csodákra képes, de azt mégsem derítheti ki soha. hogy az egymást kö­vető nemzedékek a csilla­goktól szikrázó augusztusi égbolt alatt miről álmodoz­hattak. miről mesélhettek örömtől duzzadó, szerelmet sugalló, szomorúságtól csen­desülő dalaik. A múló idő a Semmibe söpörte ezt a csodálatos kincset, s nincs már senki, aki megszólaltat­ná ezt a világot, legfeljebb az akadályokat nem ismerő képzelet, a fürge röptű fan­tázia. Talán az Egerbe me­nekült író. Gárdonyi álmo­dozhatott minderről ráérős délutánjainak csendjében, ráérezve az elődök üzeneté­re. 2 Mi maradt belőlük? Az elmúlt esztendők ása­tásai feltárták otthonaik ma­radványait, temetőjüket. A kardok, "karperecek, a gyű­rűk, a küzdelem és a szép­ségérzet relikviái az egri Dobó István Vármúzeumba kerültek, hogy a raktárak­ban a Ihassak, tovább matu­zsáleminak tűnő álmukat. Ki tudja mennyi titokról hallgat még ez a hegy, amelynek erdőkkel ékesített koronája uralja a felnémeti látképet is, megbabonázza a túristák százezreit, s tűnő­désre készteti a história-rej­télyek iránt érzékeny hely­belieket. Azokat, akik oly­kor hallani vélik az évez­redek távolából idesodort különös dallamfoszlányo­kat. .. 3 A névadásról csak mon­dát idézhetünk. azt. amit Mindszenty Gedeon írt meg verssé mintázva — no, nem remekművé, a színes szto­rit Sokan tudják, hogy a ke­mény akaratú. a népének biztos jövőt teremteni kí­vánó I. István milyen csak- azértis kitartással terjesztet­te’ a kereszténységet. Lényé­től távol állt a keleti feje­delmek kegyetlensége, mégis meghozta mindazokat az áldozatokat, amelyek nélkül nem képzelhette el a nyu­godt holnapot. A konok, a rablásra, a pusztításra szom- júhozó Nyugattal elhitette, hogy a nemrég megszületett, az igen erős magyar király­ság felé húz. Ezért büntet­te a nemet mondókat, a ma­radiakat, az ésszerű politika kerékkötőit, ha kellett, ha­lállal is. Ebben az időben itt élt az a Szent Egedius, aki napjai­nak zömét elmélkedéssel, vallásos meditációval töltöt­te el. Nem volt nagyigényű, nem vonzották .a földi hív- ságok, mit sem törődött az őt környező világban zajló eseményekkel. Kár, hogy ennyire elzár­kózott mindentől, mert a ke­leti őshazából hozott pogány vallás hívei Vata vezetésé­vel felkeltek a törvényes rend ellen, s megkezdődött az ártatlan emberéletek ez­reit követelő viaskodás. Az Egeden is fellobbantak az áldozati oltárok lángjai, s feltűntek a bujkáló sámá­nok, hogy különös ritmusú dalaikkal borzongassák meg a lelkeket. Az ősi hit a tu­dat mélyében gyökerezett, győzött az új keletű/a kény­szerből felvett felett. A felkelők végeztek az eg­ri remetével is. A legenda egyébként azt tartja, hogy ártatlanul hullott vére ter­mékenyíti meg az Eged sző­lőtőkéit. Egedius históriája ma már mindenkit megmosolyogtat, az azonban tény, hogy -a hegy lankáin érlelődött sző­lők nedűjét sok évszázadon át dicsérték. A korántsem borissza Vö­rösmarty ezt írja a Rossz bor című versében: „Mondják: Egernél híres bor terem, Verembe szűrik tán? nem ismerem. Megénekeltem harczait, borát, S mind e napon nem ittam áldomást." A helybeliek csattanős vá­lasza nem is késett: a költő egy hordó bikavért kapott tőlük ajándékba. Ügy tűnik« az ízleléssel sem késlekedett; mert hamarosan megszüle­tett a Jó bor címet viselő, az Eged alji tőkék terméke­it dicsőítő költemény. S ha már a poétáknál tar­tunk, akkor hadd jegyezzük meg azt is, hogy Petéfi sem maradt el az elismeréssel; Amikor 1844 februárjában Debrecenből Pestre utazván — Andomaktályára ért, s megpillantotta a hótakarta öreg hegyet, rögvest tollat ragadott, s megfogalmazta egyértelmű elhatározását: „Hol jó bort érzek, betérek? Ne térnék hát Egerbe Ha ezt a város elkerülném; Az Isten is megverne.” Az ifjú zseni a korábban jó irodalmárnak tartott tat- dós papot, Tárkányi Bélát kereste fel a theológián. Itt víg baráti társaságban po­hara zgatva el Is töltött majd négy napot. Erről a kikap­csolódásról emlékezik meg az Egri hangok című művé* ben. ,;Itt benn ülök a melegben; környékez sok jó barát, Töltögetve poharamba 1 Egri bérezek jó borát. Jó barátok, jó borocska, Kell-e más? Kebleinkben a kedv egy-egy Óriás.” 5 Az öreg hegy most nap: fényben fürdik, zöldben pom­pázik és túristák ezreit csa­logatja, hogy ösvényről ös­vényre bandukolva jussanak föl a csúcsra, az ottani ki­látóra. Érdemes hívó szavá: ra hallgatni, mert némasá­gát önzetlenül feloldja éa bőkezűen kínálja igaz tör­téneteit régvolt emberekről,' hajdani, a mának is példát mutató tettekről. S ott a ráadás is. Fenn a magasban észak hegyei ké­kellenek aranyba hajló me­zőktől övezve, kis falvakat óva, ékesítve. Akárcsak annyi századévá vei ezelőtt... Pécsi István (Fotó: Kőhidi) :..Ki tudja, mennyi titokról hallgat még.;;

Next

/
Oldalképek
Tartalom