Népújság, 1981. június (32. évfolyam, 127-151. szám)

1981-06-02 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! r AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXII. évfolyam. 127. szám ÁRA: 1.40 FORINT 1081. június 2., kedd Vásárfia M it hoztál? Régen is } ez a kérdés fogadta a család azon szerencsés tagját, akinek módja volt helyben látni a világot, vagyis eljutott a vásárba, tgv van ez a Budapesti Nemzetközi Vásárral, a vevők, eladók országra szóló nagy találkozójával is: kisebb-nagyobb delegá­ciókat mindegyik vállalat elküld, hogy tapasztalatot gyűjtsenek, lássak a ver­senyt, a műszaki, gazdál­kodási színvonalat. Hasznosítható tapaszta­latot itt mindig lehet sze­rezni. Magára vessen az, aki nem lát, nem vesz ész­re a saját háza táján is kamatoztatható tanulsá­gokat. Mindezek elmondására csak ürügy a nemzetközi vásár. A legfontosabb most minden gazdálkodónak a következő tervidőszak olyan szintű előkészítése, hogy felkészülve a körülmények gyors változásaira, bizton­sággal fejlődjön. De túl­zott óvatosság miatt ne is maradjon el vállalkozásai­val. Egy biztos, s ezt a nem­zetközi kiállítás is bizo­nyította : azoknak van iga­zuk. akik mernek kockáz­tatni- s gazdálkodásuk irá­nyának több változatát is szembesítik a piac érték­ítéletével. A gazdaság nö­vekedése; lelassult, rövidtá­vú, kényszerítő progra­munk most a népgazdaság egyensúlyának helyreállí­tása. Mondják, hogy be­ruházási stop érvényesül. Pontosabban szólva, csak ésszerűen, megfelelő tájé­kozottság, szakmai felké­szültség birtokában, való­ban korszerű termékek ígéretével érdemes fejlesz­teni. A bank viszont ilyen beruházásokhoz egyenesen kínálja a hitel-eket. Megyénk vállalatainál is érződik — látván a követ­kező évek terveit — az óvatosság, a gazdálkodók visszahúzódása. Pedig bi­zonyos. hogy végül az jár majd jól, aki most nem sajnálja a fáradságot, bát­ran kezdeményez, él a na­gyobb önállóság adta dön­tési szabadságával. Sokan várnak a „központi”, a minisztériumi irányelvek­re. keresik a „főnököt” va­lamelyik felügyeletnél, aki aztán vagy megmondja, mit kell csinálni vagy ál­dását. adja az elképzelé­sekre, s aztán már való­ban nem lehet semmi baj. Mert nem egyedül kell vállalni a felelősséget. Az eladható, korszerűbb termékek gyártásához, az igényeket követő minőségi átalakuláshoz a mostaninál gyorsabb növekedés kell. Nem túlhajszolt beruházá­sokkal, de nem is csendes visszavonulással. A gazdál­kodók persze, maguk tud­ják mit vállalhatnak, s bizonyára tartanak a vál­tozó, szigorodó szabályo­zástól. Ám az, hogy szinte nincs is olyan cég szükebb hazánkban, amely hitelt kérne valamilyen vállalko­záshoz. azért az túlzott óvatosságra vall. A vásár nyüzsgő forga­taga, az újdonságokkal je­lentkezők soha nem ta­pasztalt nagy szama is a gazdaság fellendülésére utal. S arra is, hogy az jut nehéz helyzetbe, aki Old lépést tartani. Hefcelí Sándor Közös érdekünk: felszámolni munkánk fogyatékosságait, megoldani gondjainkat Vasárnap befejezte munkáját a Mogyar Kommunista Ifjúsági Szövetség X. kongresszusa Vasárnap reggel Budapesten, az Építek Rózsa Ferenc Szék­hazában tartotta záró tanácskozási napját a KISZ X, kong­resszusa. Az elnökségben helyet foglalt Németh Károly, az MSZMP Központi Bizottságának titkára. Méhes fajos ipari miniszter. Óvári Miklós, a Központi Bizottság titkára, a Po­litikai Bizottság tagjai. Nyitrai István, a KISZ Központi Bizottságának tit­kára, a tanácskozás soros el. nöke bejelentette, hogy szá­mos külföldi ifjúsági testvér­szervezettől üdvözlő távirat érkezett a KISZ X. kong­resszusához. A kambodzsai ifjúsági szövetségtől — ahon­nan nem tudtak delegációt küldeni Budapestre — a köz­ponti bizottság elnökének aláírásával érkezett jó mun­kát, eredményes tanácsko­zást, további sikereket kívá­nó üdvözlet a KISZ legma­gasabb fórumának küldöttei­hez. Ezután folytatódott a KISZ Központi Bizottság beszámo­lója és a dokumentumok fölötti vita. Gremsberger Gábor, * pé­csi Tudományegyetem hall­gatójának, Újvári Sándor, a kiskunhalasi kórház gazda­sági osztályvezetőjének, Vo~ zár Ilona, a hajdúböszörmé­nyi Bocskai Gimnázium ta­nulójának és Szekeres Imre, a KISZ Veszprém megyei Bizottsága első titkárának a felszólalása után a vitára a< ügyrend szerint tervezett ld<5 lejárt,, ezért — egyetértő sza­vazással — lezárták a Köz­ponti Bizottság beszámolója, a határozattervezet, a szer­vezeti szabályzat módosítási javaslata, valamint a Köz­ponti Pénzügyi Ellenőrző Bi­zottság jelentése fölötti vitát. A szerkesztő bizottság jelentése Ezt. követően terjesztette elő a szerkesztő bizottság je­lentését Nagy Sándor, a KISZ- Közpofiti Bizottságá­nak titkára. A kongresszus­tól kapott megbízatásnak megfelelően a szerkesztő bi­zottság feldolgozta a plená­ris tanácskozáson és a szek­cióüléseken elhangzott, vala­mint az írásban benyújtott hozzászólásokat, javaslatokat, észrevételeket. A tanácsko­zásokon százharmincket.ten kaptak szót, 176 küldött pe­dig írásban fejtette ki véle­ményét. Ilyenformán a kttt­döttek több mint 34 száza­léka kapcsolódott észrevéte­leivel. javaslataival a kong­resszus napirendjén szereplő témákhoz. A széles körű esz­mecserében szót kért — ka­pott 24 meghívott vendég is. A szerkesztő bizottság vé­leménye szerint a hozzászó­lók is azokat a kérdéseket tartották fontosnak, amelyek­ről a beterjesztett dokumen­tumok szólnak, s a lényeget tekintve általános egyetértés volt tapasztalható az azok­ban foglaltakkal kapcsolat, ban. Ez abból is következik, hogy széles körű. demokrati­kus vita előzte meg a kong­resszust, így a Központi Bi­zottságnak — amely két íz­ben is tárgyalta a határosa^ javaslatot — módja veit a vita tapasztalatainak érfleml hasznosítására. MindarwWtett a kongresszuson Is tstmo sok konkrét észrevétel, javaslat született, amelyek pontost, tolták, konkretizáltak vMry továbbfejlesztették a beter­jesztett dokumentumokban foglaltakat. differenciáltab­bá tették az adott kérdés, ben kialakított álláspontot. A szerkesztő bizottság véle­ménye szerint ez annak ered­ménye, hogy a küldöttek vá­lasztóik konkrét megbízatá­saival jöttek a kongresszus­ra és hozzászólásaikban ezek­nek a megbízatásoknak tet­tek eleget. A szerkesztő bizottság — amely a határozattervezethez fűződő, általa is elfogadni indítványozott észrevételeket írásban szétosztotta a kül­döttek között — nemcsak olyan javaslatokat vett fi­gyelembe, amelyek célzottan és szövegszerűen a határo­zati javaslat módosítására irányultak, hanem olyanokat is, amelyek tartalma érintet­te' a határozattervezetben foglaltakat, s belőlük bízott, ság alakított ki konkrét szö­vegmódosító indítványt. Azzal fejezte be a jelen­tést Nagy Sándor, hogy ter­mészetesen a nagyszámú, összesen 332 szóbeli és írás­ban leadott hozzászólás tü­zetes elemzése, feldolgozása, a KISZ munkájában történő (Folytatás a 3. oldalon) Harmadszor is elnyerte az egri 93-as számú Gárdonyi csapat azt a vörös selyemzászlót, amit a KISZ KB úttörő« csapatok kitüntetésére is alapított. A lfl.es iskolában a vb» sárnapi avatóünnepségen Farkas Flemérné csapatvezető vet, te ál a kísérő oklevelet, Bögösné Révész Zsuzsa megyei út, törőelnöktől. Az úttörőcsapat egyébként az egyetlen a ms» gyében, mely eddig megkapta e rangos elismerést. , ,és az utánpótlás első lépése: felkötik a kék nyakkendőt (Fotó: Köhidi Imre) Budapestre érkezett Lubomir Strouyal Lázár Györgynek, a Ma­gyar Népköztársaság Minisz­tertanácsa elnökének meghí­vására hétfőn baráti látoga­tásra Magyarországra érke­zett Lubomir Strougal, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság szövetségi kormá­nyának elnöke. Lubomir Strougal kísére­tében Budapestre érkezett Rudolf Rohlicek, a Minisz. tertanács elnökhelyettese, Alois Hloch külkereskedel­mi miniszterhelyettes, Dusán Spácil külügyminiszter-he­lyettes és Karol Üjházy, az Állami TervHizottság elnök­helyettese. A csehszlovák, magyar és vörös zászlókkal díszített Ferihegyi Repülőtéren a vendégek fogadására megje­lent Lázár György, Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyettese, Bajnok Zsolt államtitkár, a Miniszterta­nács Tájékoztatási Hivatalé­nak elnöke, Kovács Gyula, az Országos Tervhivatal el­nökhelyettese, Roska István külügyminiszter-helyettes, Varga József, a Miniszterta­nács titkárságának vezetője és Vas János külkereske­delmi miniszterhelyettes. Je­len volt a fogadáson Vac­lav Moravec, Csehszlovákia budapesti és Kovács Béla, hazánk prágai nagykövete is. \ Délelőtt a Parlamentben a kormány tanácstermében megkezdődtek a magyar— csehszlovák tárgyalások. A magyar tárgyaló csoport vezetője Lázár György, tag­jai: Marjai József, Kovács Gyula. Roska István, Vas János és Kovács Béla. A csehszlovák tárgyaló csoportot Lubomir Strougal vezeti, tagjai: Rudolf Roh­licek, Alois Hloch, Dusán Spácil, Karol Üjházy és Vác. láv Moravec. A szívélyes, baráti légkö­rű tárgyaláson a két minisz­terelnök áttekintette az or­szágaink közötti kapcsolatok alakulását, a gazdasági kap­csolatok fejlesztésének lehe­tőségeit, s meghatározták a további együttműködés fő területeit, tennivalóit. Köl­csönösen tájékoztatták egy­mást Magyarország és Cseh­szlovákia szocialista építő- munkájának eredményeiről, s eszmecserét folytattak a kölcsönös érdeklődésre szá­A Parlamentben megkezdődtek a magyar—csehszlovák tár­gyalások (Népújság teíefotó — MTI—KS) mot tartó időszerű nemzet­közi kérdésekről is. Délután Lázár György és Lubomir Strougal négyszem­közti megbeszélést folytatott. Este az Országház Vadász- termében a Minisztertanács elnöke vacsorát adott ven­dége tiszteletére. A vacsorán részt vett a csehszlovák kor­mányfő kísérete, valamint Marjai József, Abrahám Kálmán építésügy' é- v '-’-ns­fejtesztési, Pulim Árpád köz­lekedés- és postaügyi és Schultheisz Emil egészség- ügyi miniszter, Bajnok Zsolt, továbbá a magyar tárgyaló- csoport tagjai, és politikai, társadalmi, gazdasági életünk több más személyisége. A vacsorán Lázár György és Lubomir Strougal pohár­köszöntőt mondott. 'MTT' A SZOT ELNÖKSÉGÉNEK NAPIRENDJÉN: Energia­gazdálkodás és hulladék- hasznosítás Az energiagazdálkodás korszerűsítésével, valamint a . hulladékok és másod' nyersanyagok hasznosítását val a mostani ötéves terv­időszakban 26—28 milliárd forinttal növelhető a nem­zeti jövedelem, ezért fon- tes társadalmi feladat e tö­rekvések elősegítése — han­goztatta a hétfői ülésén a SZOT elnöksége. Ezért . fel­hívta valamennyi szakszer­vezeti szervet, hogy segítse az energiatakarékosságot, a hulladékok és másodnyers­anyagok hasznosítását. A vállalatok már tetted lépéseket a gazdálkodás ja­vítására, eddig azonban leg­feljebb az energiapazarlás megszüntetéséig jutottak el. Viszonylag kevés konkrét kezdeményezés, intézkedés született még az energiagaz­dálkodás korszerűsítésére. Az érdemi lépések többsége az előkészületeknél tart. A racionálisabb energiai gazdálkodási program céljaj hogy az 1979—80-ban meg­kezdődött takarékossági to? lyamntok folytatódjanak; I izenot ev— három zászló

Next

/
Oldalképek
Tartalom