Népújság, 1980. december (31. évfolyam, 281-305. szám)

1980-12-13 / 292. szám

Leveleink között tallózva Áx árukapcsolásról Az árukapcsolás tilos. Árukapcsolás ennek ellenére van, sajnos, eléggé gyakran találkoznak vele a vásárlók. Legutóbb Sz. Péter egri olvasónk irt erről. A külföldi szappan, legyen az Fa, alma, banán, vagy narancs illatú, meglehetősen keresett dolog. De mivel valutát kívánó import, s mivel a magyar vállalatok is nagyon jó szappa­nokat gyártanak (külföldön meg azt keresik) érthető, hogy korlátozott mennyiségben kerül a piacra. Mármint a legális piacra. Fiatal barátunk, mivel a közeledő ka­rácsony miatt volt az üzletekben ilyen áru. ezzel akarta meglepni a kislányt. Ám legnagyobb csodálkozására a narancs illatú szappan egy sor más magyar kozmetikai cikk társaságában csomagolva volt csak megvásárolható,' az áfész, azaz pontosan, a Skála Áruházban, Egerben. Mivel csak egy szappant akart vásárolni, joggal rekla­mált az elárusító kislánynál, miért csak árukapcsolással lehet vásárolni e szappanokból. A válasz meglepő volt. Ha nem igy adnák — mondotta az eladó —, akkor egye­sek felvásárolnák, s a feketepiacra kerülne, ahol drágáb­ban árulják. Tehát tulajdonképpen a vásárlók érdekeit védik, amikor nem engedik, hogy másodkézből vegye meg azt a bizonyos szappant —, mondjuk tiz forinttal tál drágábban, hanem maguk csomagolnak hozzá még vagy ötven forint értéket, eszi, nem eszi, másképp nem kapja alapon. Távol áll tőlünk, hogy ne ítéljük el az „élelmeseket". Az is igaz, valóban kell védekezni a feke­tepiacra összevásárlók ellen. De talán mégsem saját zsebére kell azt a vásárlót megvédeni. Erre szokás mon­dani: segíts uramisten, de azért ne ennyire! Az árukapcsolás végül is. akár milyen ideológiát gyártanak is hozzá, tilos. Es felháborító. \ Közeleg a karácsony, félő, más üzletekben is hasonló módszerrel próbálják „megvédeni” a vásárlót a harácso­lok ellen. És, sajnos, nem is ez az egyetlen módja és példája az árukapcsolásnak. Akad számos más is. Jó lenne, ha az illetékes kereskedelmi szervek mostanában meg jobban figyelnének ezekre a próbálkozásokra. — d — Nyugdíjas- találkozó Kápolnán Véradó-találkozó Besenyőtelken Mit kössek, hogy kössem és főleg miből? Tél a hegytetőn A szokatlanul korai tél az ország több részén okozott problémát, fokozott munkát jelentett ez az „ország tete­jén”, Mátraszentimrén is. Őszinte elismerés illeti azo­kat, akik dacolva a süvítő mátrai széllel, gondoskodtak arról, hogy minden megle­gyen Mátraszentimrén és kornyékén. Tisztelettel gon­dolunk a KPM útügyi dol­gozóira és az autóbuszok vezetőire, akik naponta biz­tosították a zavartalan köz­lekedést. De hasonlóan kö­szönet illeti azokat, akik a 60—80 kilométeres szélviha­rokban is biztosították, hogy a fény eljusson a Mátra tetőire. De beszélni kell azokról is, akik gondoskod­tak az élelmiszerellátásról, hogy a mátrai faluk meg­kapják a mindennapi ke­nyeret. Minden elismerést megérdemelnek a posta dol­gozói, a levélhordók, akik a 10 kilométeres körzetet jár­va, naponta elvitték az új­ságokat, leveleket. És szó kell, hogy essen a Csór-réti vízmű embereiről, akik a legnagyobb hidegben is biz­tosították az egészséges vi­zet. Zakupszky László Mátraszentimre fgazMét ezí? El vagyok maradva... El vagyok maradva, meri a múlt szombaton azt hit­tem. hogy helyes ismerete­im vannak egyes államfér­fiakról ... Azóta meg kel­lett tanulnom (újabb cross­bar-telefon másik balatoni­tól), hogy Hetényi pénzügy- miniszterünk sem P á 1 (nem is Péter), hanem I s t- v á n ... Én meg helyben hagytam, hogy Pál, most hát helyesbítek: Még egy hiba volt a cikkben az ál­lamférfiak nevében... El vagyok maradva, meri nem tudtam, hogy Mátra- derecske mellett, vagy he­lyén valamikor egy M á t- raderecsek is volt az újabb kutatások szerint. .. Legalább is ezt olvastam a MÚZEUMI ÉS MŰEMLÉKI HÓNAP PRQGRAM.JÁ-ban ('80 796 Technolux Rota) a 8. oldalon ... Bizonyára az előadó is elcsodálkozott, hi­szen nem az ő kutatásaiban, hanem a leíró leírásában született meg egy meg nem lévő község Heves megyé­ben . .. El vagyok maradva, mert azt hittem, hogy jól tudom a magyar ábécét és kide­rült, hogy ma mór ez más­ként van . .. Egyik unokám hozta haza az iskolában készített fényképét. Gondo­lom, sok-sok unoka vitt ilyen kedves fényképet sok­sok szülő- és nagyszülőnek. Így hát sokan olvashatták rajta: „első iskolaévem'’. Így, kis e-vel. . . Aztán lát­ták a nebuló feje mögött a táblát az ábécével. A má­sodik sor végén: Ö P O R. Vagyis az Ö után a P, az után az O ... Így csak a LŐPOR. vagy a KÖPOR szavakban láttam eddig e betűket, a magyar ábécében nem. Az én időmben a P utón Q (kisbetűvel: q) kö­vetkezett ... Nálunk még az O nem volt a P után. ha­nem a hosszú Ó előtt. . . O Ö ö Ö P Q... Szóval: vagy én vagyok elmaradva, vagy az ábécé-tábla készí­tője nem tette azt a kis bi- gyót bele alulra az O-ba. amitől a Q Q lesz és nem O . .. Kicsi bigyó, de fontos bigyó ... (Dr. Szemes V. B.) A kápolnai; áfész igaz­gatósága, pártalapszerve- /zete, szakszervezeti bizott­sága és KISZ-alapszervezete nyugdíjastalálkozót rende­zett. A szövetkezet kultúr­termében megjelent nyug­díjasokat Hídvégi Sándorné, a szakszervezeti bizottság titkára köszöntötte. Ezt kö­vetően Halasi Imre. a ke­reskedelmi osztály vezetője tájékoztatást adott a nyug­díjasoknak a szövetkezet munkájáról, az elért ered­ményekről és a jövő felada­tairól. Elismerően szólt a nyugdíjasok munkájáról, akik közül még ma is so­kan aktívan segítik a szö­vetkezet célkitűzéseit, ter­veit. Ezután egyperces né­ma felállással emlékeztek meg a közelmúltban el­Színhely lehet bármely honi kocsma, sarki vendég- fogadó — a színjáték isme­rős mert tipikus. Óra indul: Űj vendég ér­kezik. Korábbi vendégek üdvözlik lelkesen. Állítólag honalapító királyunk óta ne n látták, vagyis ezer éve. — Elhangzik a jól ismert kérdés: mit iszol? (Véletle­nül sem az, hogy mit eszel?) Ám a jövevény közli, hogy nem akar inni. csupán egy kávéra ugrott be. siet, vár­ja a családja. A haverok azonban nem tágítanak. „Ha nem iszol velünk, nem vagy a barátunk.” Jövevényünk kerülendő a vitát és sértő­dést — belemegy a játékba. Elfogad egy pohár italt. A társaság egyik tagja máris rendeli a következő kört, s elindulnak a részegség irá­nyába. Jó magyar szokás szerint mindenki rendel leg­alább egyszer — a jöve­vény is —, nehogy megszól­jak. hunyt nyugdíjasokról. Az iskolaszövetkezet diákjai vi- .dám műsorral kedveskedtek az idős embereknek. A nyugdíjasok könnyes szem­mel hallgatták a jövő nem­zedék, az utódok köszönté­sét. A szövetkezet finom ebéddel vendégelte meg a megjelenteket, majd kötet­len beszélgetéssel, vidám hangulatban folytatódott a nyugdíj astalálkozó. Az idős emberek hevében Hever József né köszönte meg a megemlékezést. A megrendezett nyugdíjas­találkozó résztvevőinek kí­vánjuk, hogy jövőre is mindannyian ugyanitt ta­lálkozzunk. Farkas Csaba Tófalu A végén már azt is elfe­lejti, hogy sietni akart. De hol van már az akarat? Van helyette barátság, po­hárba öntve — egyre ma­gasabb szeszfokon, égő han­gulattal. öregem, vigasz­talják: „kocsma után ne­künk is első a család”. Hát nem megnyugtató? Na. már most, ki tehet róla, hogy mi, magyarok — igen sokan — minden okot, módot, ürügyet, még a hét­köznapi találkozást is fel­használjuk az ivásra. Szeszt iszunk a születésre. név­napra. jubileumok, ünnep­napok alkalmából, de még néha prózaibb dolgokra is. Család? Hát előbb-utóbb az is sorra kerül. Mert min­den társaság szétszéled egy­szer. A haverokat nem le­het faképnél, hagyni, mert megsértődnek. A család ? Azt végül is ki iehet engesz­telni. Kürtösi Károly Gyöngyös A besenyőtelki Vöröske­reszt Szervezetnél már ha­gyomány, hogy évente vér­adónapot, majd az év végén véradó-találkozót szervez­nek. A korábbi évek gyakorla­tának megfelelően a na- • pókban ünnepségre hívták össze a nevelési központba az önkéntes véradókat. A találkozón mintegy százan vettek részt 5—10—15, illet­ve 20-szoros donorok. Csa­tó Lajosné, a Vöröskereszt titkára köszöntötte őket, s részt vett a találkozón dr. Péter László, a megyei vér­ellátó munkatársa, valamint Agárd István, a megyei Vér­adóállomás főelőadója, aki tájékoztatást adott a vér­adómozgalom kialakulásá­ról. jelentőségéről. Hangsú­lyozta, hogy a besenyőtelki Szeretek kézimunkázni. A sokféle művelet közül is legeálegjobban kötni. Az valahogy mindig leköt, le­gyek bármennyire is ideges, megnyugtat. És még egy megfizethetetlen előnye e szenvedélyemnek: több­kevesebb időráfordítással egyedi darabokat tudok ké­szíteni. Nemcsak magamat örvendeztetem meg ily mó­don, de szeretteimnek is kedves meglepetést tudok szerezni. És mert közeleg a szere­tet ünnepe, elhatároztam, a karácsonyi ajándék sapka, Mint a Népújság előfize­tője, gyakran olvasom a Szerkesztőség postájában az olvasók Önöknek beküldött észrevételeit. Nagyon sok esetben tapasztaltam, hogy ezek kedvező elintézést nyertek. Ezért bátorkodom én is Önökhöz fordulni. A Népújság 1980. évi no­vember 21 -í számában meg­jelent újságcikket, mely az újjáépült városfallal foglal- kozik, örömmel olvastam. Ügy gondolom, hogy min­den városát szerető egri la­kos, de különösen az erre lakók — kik naponta több­ször is kénytelenek erre járni, és ilyenek igen sokan vannak —, hálásak és örül nek nemcsak ennek az új, de az utóbbi időben a Bródy Sándor utcai többi építkezésnek és terület- rendezésnek is, A Bródy Sándor utca a Széchenyi utcát köti össze a Beloiannisz utcával, igen komoly szintkülönbséggel, véradók nagy szolgálatot tettek az egészségügynek adott komoly mennyiségű életet mentő vérrel, ame­lyért köszönet illeti őket. Ezt követően aranyjelvényt nyújtott át Kriston Józsej 20-szoros véradónak. Bronz fokozatot 17 donor kapott, tízszeres véradásért. A ki­tüntetések átadása után Vadnai László, a besenyő­telki községi tanács elnöke aktivistáknak adott jutal­mat a szervező munkáért. A kitüntetések átadása után az általános iskola ci- terazenekara, valamint a művelődési ház népdalkóru­sa szórakoztatta az ünnep­ség résztvevőit, majd ven. dégül látták a többszörös véradókat. Váradi Anna sál, blúz, kendő lesz. Ezek után már csak a fo­nalat kellene megvenni. Sajnos az \üzletekből csaló­dottan kellett távoznom. Nincs. Nem is tudjuk, mi­kor kapnak. Egyszerűen nem tudom elképzelni, miért. Most van tél, most kellenének a me­legebb holmik. De hol van­nak a pamutok? A keres­kedelem felejtette el meg­rendelni? A gyártó vállala­tok mostanában csináltak sürgős termékváltást? Dobrovits Mária Eger Az utca meredeksége miatt 18—20 lépcsőfokot is meg kell tenniük a járókelőknek az utca több szakaszán is. Az évtizedek óta itt lakók emlékeznek rá, hogy az ut­ca teljes hosszában, a lép­csők mellett lévő házak ol­dalán, vaskampókkal fel­erősített fakorlát szolgálta a járókelők biztonságos közle­kedését. Ezek a korlátok sajnos elromlottak, eltűntek és senki sem gondoskodik a pótlásukról. A Beloiannisz és Bródy Sándor utcai sa­rokháznál már évek óta hi­ányzik ez a korlát, s mivel ennek a háznak a gazdája a téli hóeltakarításról sem gondoskodik, magam is fel­segítettem jó néhány eleső idősebb embert. Sürgős intézkedésre lenne szükség az emberek épségé­nek védelmére. B. S. Eger Barcatsicag — polaárlaca ünfue Ki intézkedik végre? ^rra az áldatlan állapotra szeretném felhívni a figyel­met/ ami Egerben, a Leányka utcában van másfél évtizede. Jelenleg három hónapja nyitva áll a hatalmas 200 méter hosszú árok, melyet a gázvezetés miatt ástak ki. A csövek már több mint egy hónapja le vannak fektetve, a nyomás­próba is megvolt. De az árkokat nem fedik be, s így élet- veszélyes a közlekedés a járdán és az úttesten is. Három napja két ember hozzáfogott az árok betúrásához, lábbal ta- pisgálták a földet, az ott levő benzinmotoros tömörítőgépet nem használták. így várható az is, hogy majd, ha leaszfal­tozzák, állandóan süllyedni fog az úttest. Ráadásnak a 41. számú ház előtt keresztben is át van vágva az úttest, másfél hónapja. Azóta semmit nem csinál­tak. A főiskola étkezdéjéhez naponta járnak a több tonnás kocsik húst, egyebet szállítva. Egyszerűen istenkísértés lát­ni. micsoda kínlódás, életveszély a nagy, mély gödör mel­lett csúszkálni a hatalmas kocsiknak. Áldatlan, felelőtlen állapot. Ki intézkedik végre? Koós Tivadar, Eger Vigyázat! Balesetveszély! Midi miisorok Kossuth rádió 8.30 Lányok, asszonyok... 8.55 Mihály András—Raics Isitván: 1871 — kantáta. 9.05 Epizódok a magyar- országa operajátszás törté- netéből. 10.05 Máltai mo­zaik. 10.15 Maohaut voká­lis műveiből. 10.36 Lu- ca-napi népszokások Ba­ranyában. 10.49 Pázmány (Hangjáték). 12.00 Déli krónika. 12.20 Zenei anya­nyelvűnk. 12.30 Magyarán szólva... 12.45 Kim Borg operaániákat énekel. 13.00 Tipegő. Családi programok. 14.00 Traktortörténelem. 14.10 Népi zene. 14.30 Vál­tozó körülmények az élel­miszer-termelésben. 15.05 Űj zenei újság. 16.00 168 QRA. 17.30 Bemutatjuk új felvételeinket. 18.15 Hol volt, hol nem volt... 18.30 összefoglaló a szakszerve­zetek kongresszusáról. 19.10 Sporthírek. 19.14 Vi­lágszínház. Farkasok és bárányok. 22.00 összefog­laló a szakszervezetek kongresszusáról. 22.25 Mu- szorgszkij-ciklus. Boris Christoff énekel. 23.03 Liszt-orgonahangversenye a Mátyás-templomból. 23.42 Leonie Rysanek operaári­ákat énekel. Petőfi rádió 8.05 Zeller operettjeiből. 9.00 Nyugidíjban. 9.15 Fú- vószene. 9.42 Válaszolunk hallgatóinknak. 10.00 Szom­bat délelőtt. 12.00 Ritmus. 12.33 Jó ebédhez szól a nóta. 13.30 Éneklő ifjúság. 14.00 Körkapcsolás bajno­ki labdarúgó-mérkőizések- röl. 15.00 Orvosi tanácsok. 15.05 Igazolás Jacques elv- társnaik. 15.35 Százszorszép színház. Kinizsi Pál. 16.33 Közvetítés bajnoki labda­rúgó-mérkőzésekről. 17.20 Népdalok. 17.35 Pophullám 18.33 Szivárvány. 20.33 Sporthírek. 20.38 Nótaked­velőknek. 21.25 Sullivan operettjeiből. 22.00 Szom­bat esti diszkó. 23.00 Hí­rek, sporthírek, 23.25 Slá­germúzeum. Televízió 7.55 Tévétoma. 8.00 Iskola­tévét. Világnézet. 8.35 Óvo­dások filmműsora. 8.55 Ha az utcán vagyunk... 9.25 Tom Sawyer kalandjai (a Budapesti Gyermekszínház előadása két részben). 11.10 „Űj” Scotland Yard (Angol bűnügyi film). Hol van Harry? 12.00 A XXIV. szak­szervezeti kongresszusról je­lentjük ... 12.50 Egészsé­günkért. 12.55 Nyíregyháza —Videoton. Bajnoki labda­rúgó-mérkőzés. 14.45 Nagy tévében kis mozi. 15.15 Bé­lyegvilág. Az előző adás­sokban láthattuk, hogyan készül a bélyeg, most gyűj­tésének alapszabályaival és segédeszközeivel ismer­kedhetünk meg. 15.35 A négy páncélos és a kutya (Lengyel filmsorozat). 16.25 Poliglottia (dok.-film).n.OO Mező Imre (dók.-film). 17.40 Egymillió fontos hangjegy. A televízió köny- nyűzenei sorozata. 18.05 Magyar tájak. Bodrogköz. 18.35 A XXIV. szak- szervezeti kongresszusról jelentjük... 19.10 Tévétor­na. 19.15 Esti mese. A bo­szorkány seprűje (Bábfilm). 19.30 Tv-híradó. 20.00 Vers — mindenkinek. Radnóti Miklós: Sem emlék, sem varázslat. 20.05 Waterloo (Olasz—szovjet film — 11. rész). 21.10 A XXIV. szak- szervezeti kongresszusról jelentjük. Kb. 22.10 Gála­est. idős művészek megse­gítésére. 23.35 Tv-híradó 3. 2. műsor 18.00 Vakáción a Mézga család. 18.25 „Csak a derű óráit számolom”. Találko­zás Petrovics Emil zene­szerzővel. 19.30 Tv-híradó. 20.00 Vers — mindenki­nek. 20.05 Prágai Tavasz 1980. Zenés útifilm. 20.40 Ember és vas (Jugoszláv rövidfilm). 20.55 Tv-híradó l. 21.15 Szigetek az- óceán­ban. Káva-kóstoló 'Kana- dai rövidfilm). 22.10 Szép enek a gyulai vitézekről — I avagy a majdnem teljes I igazság. i f

Next

/
Oldalképek
Tartalom