Népújság, 1980. november (31. évfolyam, 256-280. szám)

1980-11-01 / 257. szám

VILÁG PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXXI. évfolyam, 257. szám ÁRA: 1,20 FORINT 1980. november 1., szombat MüfjfiF—/ygeiiidv pártközi tárgyalásik A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­sága meghívására október 29—31. között Alekszandár Grlie&kov, a Jugoszláv Kom­munisták Szövetsége Köz­ponti Bizottsága Elnökségé­nek tagja látogatást tett ha­zánkban. Kíséretében volt Dusán Lazics, a KB nemzet­közi osztályának alosztály- vezetője. Kádár János, az MSZMP KB első titkára fogadta Alekszandar Grlicskóvot. A jugoszláv vendéggel megbe­szélést folytatott Gyenes András, a Központi Bizott­ság titkára. Az elvtársi légkörben le­zajlott tárgyalásokon kölcsö­nös tájékoztatás hangzott ’el pártjuk munkájának tfő irányairól, a szocialista épí­tőm unka legfontosabb idő­szerű kérdéseiről. Áttekint­ve a Magyar Népköztársa­ság és a Jugoszláv Szocialis­ta Szövetségi Köztársaság együttműködését, megálla­pították, hogy azok vala­mennyi területén folyama­tosan népeik javára, ered­ményesen fejlődnek. Tekintély ■ smerösömnek pa­■ naszolta valaki a minap, hogy neliány eves kisfiát megszólta, alapo­san elmarasztalja óvó né­nije a legutóbbi szülői el- beszelgetes alkalmával. A csöppség ugyanis, hogy úgymond, teljesen gátlás­talan az oviban. Odáig is elmerészkedik olykor, hogy egészen a nevelői asztalig kisomföi'dál, s ott téblábol mellette hosszasan. Ami, természetesen sérti a fel­nőtt tekintélyét, s ennél­fogva teijeséglgel megen­gedhetetlen a továbbiakban is! Mint ismerősömet, en- ' gém is meglepett a panasz — s elgondolkodtam a bá­josnak éppen nem mond­ható ovis történeten. Eszembe sem jutott fenn­tartás nélkül a lurkó párt­jára állni, hiszen bizonyá­ra neki is vannak kisebb- nagyobb hibái napközben. ’ Valószínű, hogy elevenebb í gyerekről lehet szó, olyan- ; ró!, aki estleg többet izeg- mozog, mint a társa, „csendrendelet” alatt is ke­vésbé állhatja, hogy ki ne nyissa a száját, játék köz­ben talán szilajabb mások­nál. Korántsem tartanám azonban gátlástalannak az­ért, mert ki-kimegy az óvó néni asztaláig is, s időn­ként ott, vagy éppenséggel a közelében tartózkodik netalán percekig. A legke­vésbé sem tudnék ezért haragudni rá, hiszen nem mondható illetlenségnek, főleg pedig tiszteletlenség­nek, gorombaságnak, amit ezzel csinál. Nem hinném, hogy ártana vele nevelője féltve óvott tekintélyének. Sokkal inkább a legter­mészetesebbnek vélem azt az érzést, amely a kisfiú­ban pislákol vagy lobog, ami újra meg újra kicsal­ja még az óvó néni aszta­lának közelébe is. Valami­féle családias megnyilatko­zása lehet ez a srácnak, olyasféle, amit odahaza édesanyjával, édesapjával kapcsolatban is érez, ki­mutat. S ilyennek aligha lehetnek ellene az oviban. Sót. talán éppen, hogy a ; nevelési programban szere- ; pel az otthonihoz hasonló ! légkör kialakítása, ami az ! említetthez hasonló közvet- ’ lenséget is feltételezi. Baj lehet annak az óvó néninek a tekintélyével, aki vezető, irányító tisztét csakis úgy tudja betölte­ni. ha megközelíthetetlen- né teszi magát a gyerekek számára. Miként kétségte­lenül baj van mindazon más. felelős poszton tevé­kenykedők tekintélyével is, akiknek lépten-nyomon emlékeztetniük, figyel­meztetniük kell az alájuk rendelteket a magasabb beosztásra, nem pedig mes- | térségbeli jártasságukkal, ' kiemelkedő képességeik­kel, emberi magatartásuk- ; kai biztositják maguknak 1 az őszinte tiszteletet, a he­lyet az élen. A tekintély sokkal na­gyobb valami, mint amit i akár a legdíszesebb asztal is biztosíthat önmagában. | S erre bizony már éppen ! az oviban a legjobb meg- I tanítani az embereket... Gyóni Gyula Kádár János fogadta Pjotr Gyemicsevet Kadar János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára pénteken a KB székhá­zában fogadta Pjotr Gyemi- cserei, az SZKP KB Politi­kai Bizottságának póttagját, a Szovjetunió kulturális mi­niszterét, aki a szovjet kul­túra napjai magyarországi rendezvényein vesz részt. ★ Óvári Miklós, a Központi Bizottság titkára és Ácséi György miniszterelnök-he­lyettes, a Politikai Bizottság tagjai ugyancsak penteken fogadták Pjotr Gyemi cserei és Vaszilij Saurot, az SZKP KB kulturális osztályának vezetőjét. A szívélyes, elvtársi lég­körben lezajlott megbeszélé­seken véleménycserére került sor a magyar—szovjet ba­rátság, a tudományos és kul­turális együttműködés fejlő­désének tapasztalatairól, és időszerű feladatairól. Meg­állapodtak a kulturális kap­csolatok elmélyítésében és sokoldalú továbbfejlesztésé­ben. (MTI) NYOLC HELYETT - NÉGY HÉT ALATT Félideiénél a szüret Teljesítette idei exporttervét az egri borkombinát A verőfényes őszutó or­szágszerte kedvez a szürete­inknek. Mindenütt meggyor­sult a szőlőszedés. Történelmi borvidékeinken 148 ezer hek­tárról, csaknem egymillió tonna termésre számítanak. Heves megyében az egri dombokon, valamint a Mat- raalján is teljes erővel tart a szüret. Tizenegy és fél ezer hektár ültetvényről sze­dik le folyamatosan a fürtö­ket. A késői érés miatt egy­hónapos késéssel kezdődött meg a nagy munka, ami nem kis erőfeszítést követel a ter­melő gazdaságoktól, vala­mint a szőlőt átvevő és fel­dolgozó üzemektől. A munka nagy szerve­zettséggel halad, melyet sok diák és katona is segít. En­nek köszönhető, hogy a szü­ret félidejéhez ért Heves megyében. A napfényes idő­járás hatására felgyorsult a szedés, annál is inkább, mert a szokásos nyolc hét helyett, most egy hónap alatt szeret­nék he fejezni a szüretet! Az elmúlt napokban tovább ja­vult a szőlők minősége, en­nek ellenére még így sem éri el a tavalyit, amely ki­váló évjáratként került be az agrártörténetbe. A közös gazdaságok ered­ményes munkájának kö­szönhető, hogy a sok eső kö­zepette rendszeres permete­zésekkel megvédték a für­töket a rothadástól. Így a szólók nagy része egészséges! Néhány helyen a két bor­vidéken a vártnál is jobb minőségű szőlőket szednek, különösen a minőségi vörös bort adó fajtákból. Például 18—19 a Medocból nyert mustok cukorfoka. Hasonló eredményt adott egyes táb­lákban a leányka, a tra­mini és a rizling is. A ter­mes nagy részére azonban nem ez a jellemző. A mus­tok cukorfoka ugyanis jóval alacsonyabb! Az Eger—Mátra vidéki Borgazdasági Kombinat, va­lamint a Gyöngyös—domosz- lói Állami Gazdaság feldol­gozó üzemeiben is nagy szer­vezettséggel halad a munka. A termelőüzemekkel való jó együttműködés, most a szü­retkor is megmutatkozik. A borkombinátnál például öt megyéből: Heves, Borsod­Abaúj-Zemplén, Nógrád, Szabolcs-Szatmár és Hajdú- Biharból 50 ezer tonna sző­lőt vesznek át. Ennek fele már a hordókban van. Az átvétel zavartalan és a Minisztertanács augusztusi határozata alapján hét szá­zalékkal magasabb felvásár­lási áron veszik át a szőlőt. Ezzel főleg azokat a gazda­ságokat ösztönzik, amelyek jobb minőségű termést szü­netelnek. A szőlőszedés, a feldolgo­zás és a mustszűrés mellett folyamatos a borexport He­ves megyéből. Annak elle­nére, hogy főleg a nyugat­európai piacokon kínálat van. az egri és a mátraalji borok iránt továbbra is ér­deklődnek. Ennek köszön­hető, hogy az Eger—Mátra vidéki Borgazdasági Kombi­nát október 28-ra teljesítet­te idei exporttervét. 1980. eddig eltelt hónap­jaiban főleg a tőkés piacok­ra számítottak, ízre és za­matra kiváló minőségű bo­rokat, leginkább Egri bika­vért.' Év végéig tehat túltel­jesítésre számítanak a kivi­telben. Fogadás a mongol Bk icgüebi nagykövetségen ülés© Badavxtann Baldó, a Mon­gol Népköztársaság rendkí­vüli és meghatalmazott nagy­követe fogadást adott a ma­gyar—mongol barátsági és együttműködési szerződés aláírásának 15. évfordulója alkalmából. A fogadáson részt vett: Gyenes András, az MSZMP Központi Bi­zottságának titkára, Borbán- di János, a Minisztertanács elnökhelyettese, Péter János, az országgyűlés alelnoke. Mit tett, tesz az ipar, a kereskedelem, hogy jó mi­nőségű. szép formájú cipők nagyobb választékát találja a vásárló a boltokban — erről tájékoztatta a Közpon­ti Néni Ellenőrzési Bizottsá­got Bakos Zsigmond köny- nyűipari államtitkai' és Lauthán Ferenc belkereske­delmi miniszterhelyettes a testület pénteken — Szakali József elnökletével tartott — ülés«». Az Elnöki Tanács ülése A Magyar Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa pén­teken ülést tartott. Losoncai Pál tájékoztatta az Elnöki Tanácsot a szocia­lista Etiópiában, a Tanzá­niai Egyesült Köztársaság­ban a Mozambiki Népi Köz­társaságban és a Zambiai Köztársaságban ez év szep­temberében tett hivatlos lá­togatásáról és ezen államok vezetőivel folytatott tárgya­lásairól. Az Elnöki Tanács a tájékoztató jelentést jóvá­hagyólag tudomásul vette és megállapította, hogy a láto­gatások és tárgyalások ered­ményesek voltak: jelentősen hozzájárultak a Magyar Nép- köztársaság és a meglátoga­tott államok politikai, gaz­dasági és kulturális kapcso­latainak továbbfejlődéséhez. Törvényerejű rendeletet fogadott el az Elnöki Ta­nács a földértékelésről. A rendelet értelmében a jelen­leginél korszerűbb, a haté­kony jövedelemszabályozást jobban szolgáló, a termelést leginkább befolyásoló ter­mészeti tényezőkön alapu­ló földértékelés kerül be­vezetésre. Az új földértéke­lést: — amely a mező- és er­dőgazdasági művelést szol­gáló külterületi és zártker­ti, továbbá a nagyüzemi mű­veléssel hasznosított belterü­leti földekre vonatkozik — 1981-tól folyamatosan hajt­ják véfre. A Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek vég­rehajtásaként az Elnöki Ta­nács módosította a bányá­szatról, valamint a villamos energiáról szóló törvényt. A jogszabály a kisajátítástól eltérő sajátos kártalanítási szabályokat tartalmaz azok­ra az esetekre, amikor a bányászd tevékenység vagy az energia továbbítását szol­gáló berendezések elhelye­zése a használati jogok kor­látozásával jár. A törvény- erejű rendelet a kihirdetés­sel lép hatályba. Az Elnöki Tanács bírákat választott meg, és mentett fel, továbbá egyéb folyamat­ban levő ügyeket tárgyalt. (MTI) Hatvanig az M3-ason Felavatták a sztráda új szakaszát Zöld mezőben: „M3-as Gö­döllő—Hatvan 1980”. A bagi völgyhídnál, a tábla felett nemzetiszínű és vörös lobo­gót lenget a csípős október végi szél, köszöntve a sztrá­daavatás napját, az emelvé­nyen helyet foglaló vendége­ket, akik között jelen volt Borbándi János, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, Cservenka Ferencné a Pest megyei Pártbizottság első tit­kára, Vaskó Mihály, a Heves megyei Pártbizottság első titkára, valamint az autópá­lya újabb, 21 kilométeres szakaszának kivitelezésében részt vállalt intézmények számos képviselője. Pár perc­cel 10 óra után, a Himnusz akkordjait követően, Cseri István közlekedés- és posta­ügyi miniszterhelyettes lé­pett a mikrofonhoz, hogy el­mondja avató beszédét. Cseri István szólt a két- esztendős, nagyszabású beru­házás jelentőségéről, kiemel­ve az alkalmazott új techno­lógiák szerepét, a tervező, beruházó, és építő vállalatok összehangolt munkáját. En­nek az eredménye, hogy az M3-as autópálya 45 kilomé­teres szakasza most már idő­ben, távolságban közelebb hozta egymáshoz a fővárost és a Hatvantól keletre eső országrészek olyan tájait, mint a Mátra—Bükk vidéke, a borsodi ipari medence, vagy éppen a kialakuló kis­körei üdülőövezet. Beszélt a miniszterhelyettes arról is, hogy közlekedéspolitikai kon­cepciónkban milyen fontos­sággal bírnak a népgazdasági feladatok, különös figyelem­mel az áruszállításra, a sztrá­daépítési program kapcsán pedig arról ejtett szót, hogy a szaktárca a korábbinál is jobban törődik az autópá­lyák megépítésével. Több fel­ismerés indokolja ezt a tö­rekvést. A sztrádák a leg­gazdaságosabban vezetik le a forgalmat, a beléjük fekte­tett pénzösszeg pedig a leg­hamarabb térül meg. A távlati tervedet érintve kifejtette Cseri István, hogy sztrádatelepítésünk egyaránt törődik a KGST, valamint a transzeurópai érdekekkel, s két vezérelvet vesz tekintet­be: elsősorban a megépült ^1 vagy épülő hálózat állagvé­Cseri István miniszterhelyet« tes, avatóbeszédét tartja delmét, másrészt a telepítés gondosan kimunkált sziszté­máját, amely Budapest köz­pontú, innen sugároztatva ki az ország különböző égtájai felé futó autópályákat. Szólt még az építéssel összefüggő minőségi követelmény foko­zásáról, a fajlagos költségek terén elérhető megtakarítá­sok fontosságáról, a szolgál­tatási színvonal megőrzéséi­ről, majd a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium' ne­vében köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik e hatal­mas beruházásban eredmé­nyesen. tisztességgel közre­működtek. Cseri István miniszterhe­lyettes beszédét követően Pullai Árpád közlekedés- és postaügyi miniszter kor­mánykitüntetéseket, minisz­teri elismeréseket nyújtott át az arra érdemeseknek, majd az ünnepség záróaktusaként Borbándi János miniszt.el.el- nök-helyettes átvágta a kis- bagi völgyhídnál új pálya- szakaszt jelölő nemzetiszínű szalagot. Ezt követően a je­lenlévő vendégek gépkocsi­kon végighajtottak az új autópályán, egészen Hatva­nig, ahol a Betonútépítő Vál­lalat építésvezetőségén baráti eszmecserén vettek részt a város párt- és tanácsi veze­tőivel. Moldvay Győző A sztiadá! avató kocsisor Heves megyében (Fotó; Szántó Györgyjf

Next

/
Oldalképek
Tartalom