Népújság, 1980. október (31. évfolyam, 230-255. szám)

1980-10-01 / 230. szám

REVÍZIÓ 2011. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Revízió 1997. Magyar—csehszlovák árucsereforgalmi tárgyalások kezdődtek Kedden Budapestre érke­zett Premysl Ströugal cseh­szlovák külkereskedelmi miniszterhelyettes. Vas Já­nos külkereskedelmi minisz­terhelyettessel az 1981—85. évekre vonatkozó árucsere, forgalmi egyezményt, •kész!'* tik elő, s megvitatják az, ez évi árucsereforgalom néhány kérdését is. AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXXI. évfolyam, 230. szám ÁRA: 1,20 FORINT 1980. október 1., szerda J i !Az egészség-! ügyiek j j I egészsége i Í t y vil van való, hogy tisz­H ta, rendezett mun­kahelyen a kornak megfe­lelő öltöző-fürdő birtoká­ban. jól szervezett munka I közepette saját bőrén érzi az ember, mit jelent a szo­cialista gondoskodás. a kulturált környezet, amely szükségszerűen az egész­ségkultúra terjesztője is. Furcsa ellentmondás, hogy éppen ez utóbbi fellegvá­raiban. kórházak, szakor­vosi rendelőintézetek jó ré­szeben nem jellemző ez. Az Orvos-Egészségügyi Dolgo- ! zok Szakszervezetének el­nöksége nemrég alapos, módszeres felmérést vég­zett a helyzet pontos meg­ismerése- végett-. I A kép egyáltalán nem megnyugtató, mondhatni, kedvezőtlen. A könnyű­iparban dolgozókéval ösz- szehasonlitva, az egészség- ügyi szakdolgozók elma­radnak munkakörülmények tekintetében; Bármilyen különös, a kórházak egyi­kében -másikában hiány- ' cikk a mosdó, a fürdő, a ! gyermekintézmény. Az ipar- 1 ban polgárjogot nyert idő- | szakos orvosi vizsgálat az egészségügyi intézmények egyharmadában nem szó- ] ■ kás. ! Am a szociális gondos - ■ kodás egyéb vonatkozásai­ban sem jeleskednek az egészségügyi intézmények. 1 A könnyűiparból vett ha­sonlatnál maradva, öltöző- ■ fürdő ellátottságuk is jócs­kán alatta marad az ipa- . rénak. A higiéniai szem- 1 pontból indokolt fehér-fe­kete öltöző enyhén szólva nem jellemző. Jellemző vi­szont a nehéz fizikai mun­ka, amelynek a könnyíté- 1 sél szolgáló gépeket régen feltalálták ugyan, a kórhá- ■ zakban mégis úgyszólván ismeretlenek. ! Néhány példa az emlí­tett felmérésből; nővérhívó ' berendezés az érdekeltek felének munkáját könnyí­ti meg. Gördülő ágy nélkül dolgozik a klinikai ápoló­nők 30, a kórháziak 40 szá­zaléka. Gördülő asztallal, tolószékkel, ágytálmosóval alig egyharmaduk rendel­kezik. Még ritkább a be­tegemelő készülék, amely az ápolónők mindössze 5 százalékánál áll rendelke­zésre. Mindez a műszerberen­dezés nehézségeinek, költ­ségeinek ismeretében sem indokolt. Mert ha már a legnagyobb terhen, a há­rom műszakon az ápolás természetéből következően nem lehet változtatni, leg­alább a munkát kell amennyire csak lehetséges megkönnyíteni. Mert — is­mét visszatérve a hasonlat­hoz — míg a könnyűipar­ban a munkásnők 29 szá­zaléka dolgozik három mű. szakban, addig az ápolónők 60 százaléka teljesít éjjel- ! nappal szolgálatot. ! Figyelemre méltó vi­szont, hogy iskolai végzett­ségük meghaladja a más ágazatok női szakmunká­saiét. Az, egészségügyi szak. , dolgozók csaknem 60, kö­zülük az ápolónők 44 szá­zaléka középiskolát vég­zett. Egy okkal több ez is 1 fokozott megbecsülésükre. (T, M.) Bethlen Gábor születésének 400. évfordulóján Kiállítások, tudományos konferenciák, ünnepi tv- és rádióműsorok Ez év őszén ünnepeljük Bethlen Gábor erdélyi feje­delem, választott magyar ki­rály születésének 400. évfor­dulóját A Hazafias Nép­front Bethlen Gábor-emlék- bizottsága véglegesítette a jubileumi rendezvények programját. Az eseménysorozat októ­ber 7-én délelőtt Bethlen Gá. bor szobrának megkoszorú­zásával kezdődik. A Bethlen Gábor emlékbizottság, vala­mint az országos rendezvé­nyek házigazdáinak képvi­selői — Debrecenben és Hódmezővásárhely küldöttei — helyezik el a megemléke­zés virágait. Ugyanezen a napon megnyílik a Bethlen korát és életművét bemutató kiállítás Budapesten — a Hadtörténeti Intézet, és Mú­zeum várbeli épületeben. Október 8-án és 9-én nem­zetközi tudományos konfe­renciát rendeznek Debre­cenben. Napirendje két fő referátum köré csoportosul. Az egyik Bethlen Gabor és állama, a másik Bethlen és az európai művelődés cím­mel hangzik el. Október 10-én Hódmezővá­sárhelyen tudományos ülés­szakot tartanak Bethlen Gá­bor az irodalomban és a mű­vészetben címmel. Felavat­ják Bethlen Gábor mell­szobrát — Pátzay Pál utol­só alkotását — a Bethlen Gábor Gimnázium aulájá­ban. A televízió és a rádió is ünnepi műsorokat sugároz az évforduló alkalmából. Október 7-én, este 20.50 órakor a Bethlen Gábor nyo­mában című színes doku­mentumé lmot vetítik a te­levízió 1-es csatornáján. A 2. csatornán október 16-án jeles magyar tudósok rész­véteiével kerek asztal-beszél - getést rendeznek a nagy fe­jedelem mai történeti érté­keléséről. A rádió a hely­színen rögzíti a hódmezővá­sárhelyi irodalmi műsort, s felvételről később sugározza. Az országos jellegű meg­emlékezések mellett a Tu­dományos Ismeretterjesztő Társulat helyi szervezetei, egyetemi tanszékek és más intézmények is megemlékez­nek a nagy erdélyi lejecle- lem tevékenységéről. (MTI) MA DÉLUTÁN Félidőhöz érkezett a BNV Kedden a második szakmai nappal egyben félidejéhez érkezett az őszi BNV, amely eddig csaknem 200 ezer ven­deget fogadott. Ezen a na­pon a bútoripar, valamint a bel- és külkereskedelmi partnerek gyártmányfejlesz­tést szolgáló tanácskozásán, a szövetkezeti gépipar csó­rna go lás tech n i kai ta paszta­latcseréjén kívül több sajtó­tájékoztatót tartottak. A vásári nagydíjas ,,cso- daedényből”, a formaterve­zési pályázaton is elismerést nyert légkeveréses főző-sütő készülékből. 8 ezer darabos francia és NSZK-beli expor­ton kivül az év végéig 2 ezer jut a hazai üzletekbe is. Valódi szarvas bőrből ké­szült felöltők és női ruhák, valamint szövetek, bársony­kelmék exportjáról tárgyal­nak a magyar partnerekkel — közölték a szovjet Razno- export sajtótájékoztatóján, míg az ugyancsak szovjet külkereskedelmi egyesülés, a Novoexport képviselői ar­ról számoltak be, hogy a Konsumex-sze] jelenleg' 3,5 millió rubeles forgalmat bo­nyolítanak le, ,s ezt tovább szeretnék bővíteni. (MTI) Postások iskolája A füzesabonyi Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskólá­ban az idén 37 Heves megyei diák kezdte meg a tanévét! A tanulók az elméleti órák mellett gyakorlati foglalkozáso­kon megismerkednek a postaforgalmi szolgálattal, a távköz­léssel. ■lói csomagolni, pontosan továbbítani. Gyakorlati foglalkozik' son az elsőévesek. Múzeumi és műemléki hónap kezdődik Ünnepség Egerben, Petöfibányán, Hatvanban és Salgótarjánban Ma délután, a Ho Sí Mmh Tanárképző Főiskola díszter­mében ünnepélyesen meg­kezdődik az ez évi múzeumi és műemléki hónáp me­gyei programsorozata. Eb bői az alkalomból kerül sor a megyei Beize Nagy János pályázat eredményhirdetése­re, ahol a legjobban dolgozó amatőr néprajzosokat, nyelv­járásgyűjtőket és történésze­ket tüntetik ki. Ezután egy centenáriumi megemlékezés hangzik el: 100 éve hunyt el Marco Casagrande velen­cei szobrász, akinek keze nyomát Eger számos műem­léke őrzi. Októberben számos olyan kiállítás lesz a megyé­ben, amely joggal tarthat számot érdeklődésre. A bor- gazdasági kombinát kultúr­termében 6-an nyílik egy vá­logatás, amely az eddigi eg­ri akvarellbiennálék anya­gából ad ízelítőt. Október 16-án a vármúzeum klub­termében U jjászületo műkin­csek címmel rendeznek mű­tárgy védelmi bemutatót. A Hámán Kató Megyei Üttö- rőházban az iskolai rajzpá­lyázat anyagából állítottak össze, tárlatot, amely október 18-tól látható. Gyöngyösön, a Mátra Múzeumban októ­ber 1-től a „Színes rovarvi­lág” legszebb példányai so­rakoznak a vitrinekben. Az itteni 3-as számú Általános Iskolában a gombákkal is­merkedhetnek meg október 13-tol a gyermekek. Petöfibányán. a szakszer­vezeti művelődési házban néprajzi és vadászati emlé­keket tárnak a nyilvánosság elé. Hatvanban október 4-én Hatvány Lajos születésének 100. évfordulójára emléktáb­lát helyeznek el a Grassal- kovich-kastély oldalán. Nagy­fádén október 29-én tájházat avatnak. Ezeken a látványosságo­kon kívül számos helyen különböző tudományos elő­adások várják azokat, akik vonzódnak a múlt emlékei­hez. hagyományaihoz. Október 3-án. Salgótarján most elkészült új múzeum- épületének megnyitásával veszi kezdetét az idei orszá­gos múzeumi és műemléki hónap eseménysorozata — jelentették be a szervezők kedden délelőtt, a Fészek Klubban tartott sajtótájékoz­tatón. Az új intézmény lá­togatói elsőként a nógrádi munkásélet emlékeit bemu­tató kiállítást tekinthetik meg. A múzeumi hónap köz­ponti gondolata idén a mű­tárgy vedelem, Több kiáll 1­Misalek Mária szakoktató a távgépíró használatával ismerteti meg a tanulókat (Fotó: Szántó Györgyi tás is nyílik, e témában, így október 16-án A múzsák kertje közelről címmel a Magyar Nemzeti Galériában mutatnak be restaurált l'est- menyeket. szobrokat és más műtárgyakat. Számos felújí­tott műemléki épület, népi tájház is megnyitja kapuit országszerte, ezekben főként a vidék folklórját szemlél­tető kiállítások kapnak he­lyet. Egyszerre ügyfelek és alkalmazottak: postahivatal az órán t

Next

/
Oldalképek
Tartalom