Népújság, 1980. szeptember (31. évfolyam, 204-229. szám)

1980-09-07 / 210. szám

r I i t f ( Házasság céljából .. Huszonhat éves, vidám kedvű, 162 centiméter ma Dos értelmiségi lány keresi annak a . ■ . kizárólag házas­ság céljából ...” Ismeri a hirdetési szöveg. Behelyette­síthetjük az adatokat, a kort, a társadalmi .státuszt, ír­hatunk a lány helyett asszonyt, vagy férfit — egyremegy. Valaki, valakik házasság céljából, apróhirdetés árán is megismerkednének a hozzájuk valónak vélttel, hogy sze­rencsés esetben az ismerkedés nyomán valóban tartós es boldog együttélés következzék. A házasságok az ap­róhirdetésekben köttetnek. Is! És az apróhirdetéseket olvasva, bízvást eltűnődhet az ember: milyen nagy is a házasulási kedv nálunk Ma­gyarországon. Akkor, amikor a szociológusok, a politiku­sok egyöntetűén azt állítják, hogy szerte a világon vál­ságban a házasság. Sziget lenne Magyarország, a nász. a párok, a frigy szigete? Amikor Svédországban prűdéül két évtized alatt felére csökkent a házasságkötések szá­ma. eddig a monogámia szent és nagy diadalára nálunk telve az újságok apróhirdetési rovatai a házasságkötési ajánlatokkal. Olvasom az Elet és Irodalom-ban Miskolczi Miklós eszmefuttatását e témakörben és meghökkentenek az ada­tai: 1941-óta, hazánkban nem volt, olyan alacsony — 8,7 százaié« — az ezer lakosra jutó házasságok szánta, mint 1979-ben. Nem házasodnak a férfiak, nem mennek férj­hez a nők, a házasság törvényes viszonyát „törvényte­len” (?) együttélés váltja fel nálunk is? A statisztika sze­rint tehát leáldozóban Magyarországon is a monogám házasság? A férfiak nem akarnak, házasodni, vagy a nők? A statisztika szerint —. hogy ismét azt hívjam ta­núnak — ezer tizenöt éven felüli férfire 77,1, míg ugyan­ennyi nőre 58,7 százalék esik „ házasulandók arányát il­letően. A nők tehát hűségesebbek, a férfiak meg köny- nyebben válnak? Vagy csupán arról van szó, hogy a fér­fiak többször nősülnek, míg a nőknek kevesebbje jut el a boldogító révbe? És egyáltalán rév-e a házasság? És egyáltalán: az apróhirdetéseknek higgyek-?, vagy a statisztikai adatoknak? Sem helyem, sem módom, de arra való képességem sem, hogy a házasságok, a monogám életforma hazai és statisztikai mérlegelésével mélyebben is foglalkozzam. Mindössze arra szorítkozom, hogy nyilvánosan eltűnőd­jem: vajon valóban a házasság van-e válságban, a mono­gám életforma vált-e végletesen avíttá, vagy éppen el­lenkezőleg, ennek az életformának az új tartalommal va­ló megtöltése játszik közbe a házassági . statisztika ilyen, vagy o^yan alakulásában. Az olvasó már addig is észté* vehette?-hogy egyik leggyakoribb írásjel e hasábon a kér­dőjel. Ami lehet, valóban kérdés is. de takarhat tanács­talanságot is. Bevallom, a/.ért e szaporán használt írásjel, mert mind a két célt szolgálni óhajtja. Kérdezésem ta­nácstalanságot, a tanácstalanság pedig kérdezési szül. Mi lesz veled, ember, aki párnak és párhoz születtél, és mi lesz veled, emberke, aki egy pártól kapsz életet, aki egy férfi és egy nő „monogám pillanatéban” fogantattél? Tudniillik, a házasság azon szinten is mélyen társadalmi ügy, sőt azon a szinten leginkább, ahol a család szférá­ja lelhető, ahol a felnövekvő új nemzedék nevelkedik. Ha nevelkedik, ha nevelik. És hogy mivé nevelik! És mert tudniillik .a szerelem, még az egyén szabadsága az utó­dok sorsának függvénye, mint ahogyan az utódok sorsa is függvénye a szülők döntésének a monogám házasság, vagy a . poligám életformát illetően. Am az is töprengésre késztető és a világért se tekint­sen engem senki oktondi utópistának, amikor azon tű­nődöm e kérdés kapcsán, hogy kelletik-e például garzon- lakás? Garzonlakás a külön élni, a más emberhez egy életen ót kötődni nem akaró állampolgárok számára. Hal­lani vélem a felszisszenést is. amikor e sorokat olvassák: hiszen gyakran a több gyermekes családok számára sem képes még az ország, de még a családi összefogás sem 1 megfelelő otthont biztosítani. És akkor a különálló, a kü­lön élő. elvált, vagy csak egymást megunt személyek ré­szére építsenek garzonlakásokat? Ilyenre gondolni is os­tobaság. leírni meg szentségtörés. És látszólag ez így igaz. Ma. Holnap is. De holnap­után, egv évtized múltán is Olyanok lesznek a lakásvi­szonyok és a/, emberi viszonyok is. mint most? Ki tud­ta. Illetőleg mindenki tudja, hogy nem olvanok lesznek. Biztatóan jobbak a lakásviszonyok, biztatóan' mások es 'alán jobbak is az, emberi kapcsolatok. Őszintébbek, nyíl­tabbak. tisztábbak. Igen ám. de lapozzuk fel csak azo­kat a házassági hirdetéseket, hány helven szerepel ben­nük a lakás? Megszámlálhatatlanul. Nemcsak a maaá- nvovig érzése viszi ám a hirde*ő:rodába a jeligével hir­dető férfit, vagy nőt, hanem gyakran a kényszerű hely­zet. a lakástalanság, az ilven értelemben is otthontalan­súg. Érdekházasságok ezek a javából akárhogy vizsgál­óik is a hirdetések szövegét filológiai lag. értelmezetik bárhogy is az apróhirdetések tapintatos fogalmazását.. És mén mi mindenen lehetne töprengeni a statisztikák és apróhirdetések olvastán. De mi nem szívesen töprengünk az ilyesmin. Elfed' nyernünk és gondolataink előtt a társadalom számára +a- ’ár> legfontosabb emberi kapcsolatok, szövetségek mai el­lentmondásait a fehér fátyol fehérsége, a házassáakötn- forem orgonáiénak han°ia. a boldog szülök könnvei és a pindó ara mosolya Ha egváH.alán pirulnak ma már az gróv a politika a közélet szintién nagyon kevés szó esik a házasságról, pontosabban a fé-o ós a nő e törvé- nve« apcsoiárrendszerének betűjeléről. Bosszantóan ke­vés Vaöv mbább aggasztóan? I » 4 I I ( i > ( I 1 ) i j i ( j ( I ) t Háta mögött 157 évad A Miskolci Nemzeti Színház — az ország első állandó kőszínháza Június derekán három es­tén át a budapesti Nemzeti Színházban adott ízelítőt most z,órult évadának mun­kájából a Miskolci Nemzeti Színház: a Tartuffe. a Ház a város mellett és A szecsuáni jólélek • bemutatásával öreg­bítette az. országos közvéle­mény előtt jó hírét az im­már 157 évadot a háta mö­gött tudó teátrum, az ország első állandó kőszínháza. A színház, az elmúlt évadban életének új, felívelő szaka­szához érkezett: új vezetés­sel. sok. új taggal kezdte meg 1979—1980-ban munkáját, s mint a budapesti vendégsze­replés is bizonyítja, biztató a kezdet. (A színház utoljára 1982-ben szerepelt, a főváros- ' ban több napos programmal. 1973-ban pedig egyetlen elő­adással.) Érdemes néhány gondolat­ra visszatérni a színház gaz­dag múltjára. Forrósok már a XVIII. század elejéről hírt. adnak miskolci színlelőadásokról, ezek azonban nem hivatásos teatrjsták, hanem a minorita kollégium diákjainak előadá­sai voltak. Ettől kezdve fel­felbukkan a krónikában a miskolci színjátszás, sőt már a század végén Philipp Berndt német társulata is vendégsze­repeit Miskolcon, de a ma­gyar anyanyelvű lakosság nem tanúsított különösebb érdeklődést iránta. Nem sok­kal ezt követően megkezdőd­tek Miskolc városának szín­házalapító törekvései. « mini. egy negyed évszázad telt el az első színház megnyitásá­ig. De a miskolci színészet kezdetei korábbról származ­nak: 1815-től. amikor a pesti Rondella lebontása után a második magyar színjátszó társaság vándorútra kénysze­rült és hosszabb időre Mis­kolcon talált otthont. Ekkor jött ide Déryné is. aki örök­re eljegyezte magát a város­sal. itt is nyugszik az egyik régi temetőben. Az' első igazi színház, az állandó kőszínház 1823. au­gusztus 24-én nyílt meg Kis­faludy Károly A tatárok Ma­gyarországon című darabjá­val. Éder György igazgatása alatt. Két évvel később Per­gő Celesztin vette át az igaz. gatást. majd Kilényi Dáni­el. Űjfalussy Sándor, Bállá Károly Komlóssy Ferenc és Pály F,lek következtek az igazgatásban. A színházépü­let 1813. július 19-én tűzvész áldozata lett és csaknem ne­gyedszázad telt el Miskolc színházi életében ismét szűk. ség játszóhelyekkel, átmenet i megoldásokkal. míg 1857. szeptember 3-án megnyithat­ták a ma is használt színházi épületet, Latabár Endre igaz­zá színház jellegzetes, árkádba gátasával. Vörösmarty Mi­hály Marót bán. című szo­morú iátékának bemutatásá­val. Laborfálvi Róza. Egres- sy Gábor. ifj. Lendvay Már­ton és a kor más színész- nagyságai jöttek el Miskolc­ra. hogy az új színház mun­kájában részt vegyenek. Igen hosszú lenne nyomon követni a színház évtizedeit Fellépett e színpadon többek között Blaháné Jászai Mari és sok más társuk. Az első világháború alatt Palágvi La­jos igazgatásával mindvégig játszott a színházi a forra­dalmak alatt pedig olyan műsomoíitikát valósított mee hoav a fehérterror utalómra jutása után Palágvi ellen hajszát indítottak, menesz­tették igazgatói állásából, A színház új élete a Sebestyén, család igazgatása alatt kö­vetkezett be, s a tizennyolc homlokzata és tűztornya (Fotó: Szabados György — KS) esztendő, amely alatt Sebes­tvén Géza, majd Mihály igazgatta a teátrumot, mai nanig vállalhatnám történel­mének egyik legszebb kor­szakát iélenti. Miskolc 1944. december 3- án szabadult fel. s az or­szágban először itt nyitotta meg kapuit a színház. De­cember 10-én már kézzel írott plakátok hívták színházba a közönséget és 18-án már be­mutatták a János vitézt. Az államosítást követően. 1949. őszétől számítható a színház legújabb történeti korszaka. S/endrő Ferenc lett a színház első művészeti igazgatója, és í mai napig kilenc vezető állt az intézmény élén. Nap­jainkban a színház igazgató­ja Gyarmati Béla. művészeti vezetője Csiszár Imre. A Miskolci Nemzeti Szín­ház már a felszabadulást megelőző években is színész, nevelő intézménynek számí­tott: színházi életünknek csaknem minden kiemelkedő személyisége hosszabb-rövi. debb Időrttöltött ezen a szín­padon. Nehéz lenne felsorol­ni és a felszabadulás, illetve az államosítás utáni időkből is csak néhány, ma országos hírnevű művészt említünk meg, Itt játszott a felszaba­dulás után Komlóé Juci, Pé­csi Sándor. Bessenyei Ferenc, Horam Pál. Inke László és sokan mások, majd az álla­mosítást követő időkben Agárdi Gábor, Bozóky 1st- A'án, Dobos Ildikó, Ditróí Ilo. na. Galambos Erzsi, Gyön- gyössy Katalin, Győrffy György. Horváth Sándor, Koncz Gábor. Kovács Mária, Latinovits Zoltán, Darvas Iván. Görbe János. Tímár József Módi Szabó Gábor, Margittay Ági, Molnár Ti­bor. Némethy Ferenc, Öze Lajos, Pagonyi János és Nándor, Pákozdy János, Pethe.s Ferenc, Rózsa Sándor, Soós Edit, Spányik Éva, Sza. bó Rózsa, Szabó Sándor, Szirtes Ádám. Sztankay Ist­ván. E hevenyészett névsor­ban nincsenek benne a tár­sulat mái tagjai, akik között egyre több az országosan is­mert és elismert, filmekben és tévédrámákban is gyalíran látható művősz. A most zá­rult évad néhány produkció­ja megérdemelten keltett, or­szág« visszhangot, A színház történetéhez tartozik még, hogy az 1857- ben átadott, épületet. 1956 es 1959. között átépítették, ez idő alatt a diósgyőr-vasgyári művelődési házban és a Dé­ryné utcai kamaiaszínházban é.s tájon voltak előadások. 1957-ben átmenetileg meg­szüntették az operatársula­tot. Sajnos, ez az átmeneti­ség mindmáig tart. 1965-ben egy elhibázott intézkedés Eger és Heves' megye ellá­tását a miskolci színház fel­adatává tette, azóta évi 190 előadást tart a színház a szomszéd megye székvárosá­ban. Ugyanakkor megszün­tették a kamaraszínházát, most folyik az új kamara- színház kialakítása. Nehéz időszak után. új, ígéretes korszak kezdetén áll a nagy rriúltű miskolci teát­rum, az ország első kőszín­háza. Következő, 158. évada hihetőleg újabb előrelépést jelent, majd eseményekben gazdag krónikájában. Benedek Miklós Delelőn... (Kovács István felvétele.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom