Népújság, 1980. szeptember (31. évfolyam, 204-229. szám)

1980-09-02 / 205. szám

ÜDVÖZÖLJ!' i? ' n I,, ................... ......................... i .....— A Z MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA WM. évfolyam, 205. szám ÁRA: '1.20 FORINT 198«. szeptember 2., kedd m.ÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Unnépségek országszerte Megkezdődött a tanév Vélemé­nyünk?! Ä folyamat figyelemre méltó. Amikor a ,. ennek — változóan: aáro.n-négy esztendős ko- „tói — már csaknem tel­esen érzékeli környezetét, tudata kezdi befogadni a világ dolgait, jelenségeit, s lassacskán arra is képes, hogy észrevételeit kerek mondatokká formálja. Ek­kor már bátran nyilvánít véleményt, adja széles kör­ben is mások értésére gon­dolatait. Később az óvodai, majd az alsól'okú iskolai közösségbe kerülve sincs ez másképpen. Ismerősök, paj. tások, vagyis azok között, akikké] nyolc éven át nap mint nap találkozik, nincs gátja a szónak.' Az ember ebben az. időszakban szer­zi meg a társasági e.s a közéletben való szereples­hez szükséges legfon tosabb, alapvető ismereteket, il­lemszabályokat, alapozva meg vitakészségét. A folya­mat beli fejlődés tehat mar biztosított. Ám az elet további állo­másain bekövetkezik a for­dulat. Mondhatni: a zenit után a nadir! Az egyen bá­tortalanná válik, csak a legszükségesebb esetekben, főképpen, ha saját érdeke­it látja veszélyeztetve, emel szót. Ez is túlnyomórészt négyszemközti beszélgetése­ken, szűk körben való tár­salgások alkalmával törté­nik. Az illető kerüli a na­gyobb nyilvánosságot. ha értékes ötlete, gondolata támad, azt is inkább csak azokkal közli, akikhez ben­sőséges baráti viszony fű­zi. Egyáltalán nem egyedi jelenség, hogy például egy megbeszélés. tanácskozás, vagy értekezlet közben va- láki a mellette ülőhöz ha­jol és súgva elmondja véle­ményét. Ám, amikor az illés vezetője hozzászólásra serkenti a jelenlevőket — néma csend következik. Ismeretes az a dolog is. ha néhányan — elsősorban férfiak — valahol össze­jönnek. a társalgás során elkerülhetetlen a ..politizá­lás". Persze, ilyen alkal­makkor nemcsak politikai eseményekről, hanem az élet szinte minden területé.- vei kapcsolatos témáról’ is szó esik. Szép számmal akadnak beszélgetés • köz­ben hasznos ötletek, gon­dolatok. amelyeket azonban elmondöik , nem tárnak na­gyobb nyilvánosság elé. Az okot főleg az a meg­gyökeresedett, hibás szem­lélet jelenti, amelyről azt tartja a közmondás: ne szólj szám. nem fáj fejem! így azután e szemlélet kö­vetője eljut a tulajdonkép­peni kisgyermekkor előtti állapothoz. Pedig, mint fel­nőtt embernek tisztában kellene lennie azzal, hogy a vélemények szabad kife­jezése alapvető állampol­gári jog. Olyan jog, ameldye;] tudni kell élni! b-eaht.v Zoltán Küszöbön a „népek világparlamenfje a békéért A Béke világtanács elnökének budapesti sajtókonferenciája Méreteit es politikai jelen­tőségét tekintve is a legna­gyobb szabású nemzetközi de­monstráció a Béke-világta-. nács idei programjának a szeptember 23. és 27. között Szófiába összehívott ..népek világparlamentje a békéért", amelynek az emberiség most 1 egégetőbb sorskérdéseiről rendezendő tanácskozássoro­zatára mintegy kétezer dele­gátus érkezik a világ minden tájáról. Romesh Chandra. a Béke­világtanács Magyarországon tartózkodó elnöke közölte ezt hétfőd sajtókonferenciáján, amelyet az Országos Béketa­nács hívott össze a Hazafias Népfront Belgrád rakparti székhazában. A szófiai világ- találkozó nemzetközi előké­születeinek és programjának ismertetése előtt Romesh Chandra utalt arra. hogy már jóideje nemzetközi bé­kenap a világon szeptember 1-e, amely örök mementó az e napon megkezdődött má­sodik világháborúra, s egy­ben a fasizmus még ma sem megn.vugvó mesterkedései el­len fellépésre serkent. — E naptól kezdte a Béke-világ, tanács a földkerekség min­den jóakaraté emberét szer­vezett összefogásra hívja fel, és mozgósítja a kiéleződött nemzetközi helyzetet még veszélyesebbé tevő lépés, az Egyesült Államok elnökének 59. számú üzenete ellen ez — mint ismeretes — kilátás, ha helyezi az úgynevezett korlátozott nukleáris háború indításának lehetőségét. Nincs józanul gondolkodó ember, aki ezt a képmutató­an kiagyalt fogalmat, s még inkább a vele palástolt erö- fitogtató lépést, nukleáris fe­nyegetőzést elfogadhatná. — Éppen e gondokkal ter­hes — az enyhülés korábbi időszakának eredményeit sú­lyosan veszélyeztető — idő­szak. a 80-as évek békemun­kájának, a BVT világméretű társadalmi bázisra épülő stratégiájának a kollektív kimunkálására lesz hivatott a „népek világparlamentje a békéért” — ’hangsúlyozta Romesh Chandra, majd el­mondta : Eddig 130 országból jelez­ték részvételüket, általában magas szintű küldöttségek. Elismeréssel szólt a sajtó­konferencián Romesh Chand­ra arról, hogy élénk vnem­zetközi visszhangot kelteit, minden kontinensen kedvező fogadtatásra talált az a ..bu­dapesti felhívás", amelyet ez év májasában a magyar fő­városban rendezett üléséről adott ki a Béke-világtanács elnöksége. így fordulva a vi­lág' népeihez: „Vigyázz, há­borús veszély!” Az emberek mind jobban megértik — ne­mes feladata a békemozga­lomnak' is megértetni velük Közéleti hírek A vietmapi népi allam megalakulásának, a függet­lenség kikiáltásának 35. év­fordulója alkalmából a ma­gyar test vérszervezetek meg­hívására hazánkba érkezett a Vietnami Hazafias Front, a világbékéért küzdő vietnami bizottság es ft vietnami ba­rátsági és szolidaritási bi­zottság közös küldöttsége, amely részt, vesz a vietnami népi állam megalakulásának 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlé­kezéseken. Pi er re Nze. a Kongói Né­pi Köztársaság külügy- és együttműködési minisztere, a Kongoi Munkapárt Politikai Bizottságának tagja, aki Pú­ja Frigyes külügyminiszter meghívására hivatalos, baráti látogatáson tartózkodik ha­zánkban. hétfőn megkoszo­rúzta a Magyar Hősök em­lékművet. Ezután a Kiilügy- m1 tüszléri umban megkezdőd - tek a magyar—kongoi kül- ügymi niszteri tárgyalások. LAKÁSELLATÁS 1981-1985. KÖZÖTT A SZOT elnökségének ulese Hétfőn ülést1 tartott a SZOT elnöksége. Megvitatta és elfogadta a SZOT XXIV. kongresszusára készült je­lentést. Az ebiökség Faluvégi La­jos miniszterelnök-helyettes­nek, az Országos Tervhivatal elnökének előter jesztesében megvitatta a lakásellátás 1981—1985 évi fejlesztési céljaira és egyes pénzügyi feltételeinek továbbfej lesz- tésére vonatkozó előzetes ter­vezetet. A SZOT elnöksége örömmel vette tudomásul, hogy az ötödik ötéves terv lakásépítési előirányzatai kis­mértékben túlteljesítik, bár a városokban a lakásellátás a tervezettnél lassúbb ütem­ben javult. Ugyanakkor az alacsony jövedelmű réte­gek es a fiatal házasok la­káshoz jutásának esélyeit nem sikerült számottevően javítani. A nagycsaládosok igényeinek kielégítése folya­matban van. Életszínvonal- politikai céljaink megvalósí­tása érdekébe» fontos köve­telmény. hogy a hatodik öt­éves tervidőszakban gazda­sági lehetőségeinkkel össz­hangban folytatni kell a to­rn, eges lakásépítést, és a la­kásállomány felújítását, kor­szerűsítését. Főleg Buda­pesten és a városokban fo­kozni kell a lakásépítések ütemét. Az elnökség egyetértett az­zal, hogy e célok megvaló­sítása érdekében tovább kell fejleszteni a lakáselosztást, és a lakásgazdálkodás fellé' teleit, a lakáscserék ösztön­zését. Szükségesnek tartja, hogy javuljanak a munkások, a fiatal házasok és a több- gyermekes családok lakáshoz jutásának feltételei, a jelen­legi kedvezményrendszer to­vább fejlődjön. A munkás­lakás -ép í tést jele n tős égé nek megfelelően kell a jövőben is továbbfejleszteni. A SZOT elnöksége úí:y unott, hogy ötmillió fo­rinttal járul hozza az árvíz- károsultak megsegítéséhez. (MTU —. hogy mindannyiunkom múlik az enyhülés megmen­tése. Mindannyiunk dolga küzdeni a leszerelési tárgya­lások folytatásáért, a nem­zetközi gazdasági kapcsolatok igazságos rendjének kialakí­tásáéit. Sem világnézeti, sem felfogásbeli, sem vallá­si különbségek nem állhat­nak a nyílt dialógus útjába. Nem akadályozhatják meg, hogy együttes erővel érvénye­sítsék akaratukat mindazok, akiket nyugtalanít a romló, feszült nemzetközi helyzet, tegyük félre most azt, ami elválaszt, s keressük azt. ami összeköt bennünket! Min­denkit közös kezdemenvezé- sekre és akciókra szólítunk fel: fogjunk össze most, hogy megakadályozzuk az új világháborút. Ezekben a tö- . fekvésekben kívánunk első­sorban újabb eredményeket elérni a békeerők közelgő vi- lágpai’lamentjén — hangoz­tatta Romesh Chandra. A sajtókonferencián Se­bestyén Nándorné, az Orszá­gos Béketanács elnöke beje­lentette, hogy nemzeti béke­mozgalmunkat. társadalmunk minden rétegét képviselve 20 tagú magyar küldöttség utazik majd a bolgár fővá­rosba. Delegátusaink maguk­kal viszik, s átadják a világ­parlament résztvevőinek azt a. terjedelmes dokumentum- kötetet, amelyben beszámo­lunk a budapesti felhívás­nyomán kibontakozóit ma­gyarországi társadalmi és po­litikai akciókról, békemun­kánk fellendüléséről: Meg­annyi újszerű kezdeménye­zésről. az internacionalista szolidaritást kifejező áldozat- vállalásról. felajánlásokról is hírt adhatunk Szófiában. Konkrét javaslatok is for­málódnak e napokban béke- mozgalmunk előkészületi rendezvényein. A Glóbus Nyomda szocialista brigád­jainak vezetői értekezleten fogalmazták meg — munkás- gyűlések kezdeményezése, állásfoglalása alapján — azt a javaslatot: a magyar kül­döttség indítványozza a né­pek világparlamentjének, forduljon az Egyesült Nem­zetek Szervezetéhez azzal a javaslattal, hogy az ENSZ nyilvánítsa az 1982-es eszten­dőt a mártír városok és fel­vak nemzetközi évévé. De­legátusaink Szófiából vissza­térve országszerte békegyű­léseken, szolidaritási ren­dezvényeken. munkahelyi ta­nácskozásokon számolnak majd be megbízatásuk telje­sítéséről, ismertetik a világ­találkozó határozatait és ja­vaslatait. (MTI) Mongyi Ferenc igazgató üdvözli a diakokat Kék és piros nyakkendős, fehér inges kisfiúk, kislá­nyok, nratrózblúzos, sötét­ruhás fiatalok, virágcsokrok, a Himnusz hangjai... Hét­főn, hol délelőtt, hoj dél­után. de megye-, illetve or­szágszerte megnyitó ünnep­ségeket rendeztek az általá­nos és középiskolákban. Megkezdődött az 1980—81-es tanév Az országos ünnepségre, amelyen Pozsgay Imre mű­velődési miniszter mondott beszédet. Békéscsabán va­sárnap került sor. A mi­niszter szólt a művelődési kormányzat törekvéseiről, a köznevelés, az iskolák fel­adatairól: — Abban a kor­szakban, amelyben az embe­ri erőfeszítés, a hozzáértéssel es becsülettel végzett munka a fejlődés legfőbb forrása, nem lehet haladás jó iskola nélkül.- ■ Fejlődésünk • nagy­mértékben attól függ, hogy az emberek — köztük a fia­talok— tehetségét milyen eredménnyel fejlesztjük. Ké­sőbb a tennivalókat hangsú­lyozta, majd a továbbiakban azt mondta: — Olyan taní­tókra, tanárokra van szük­ség, akik feelismerik népünk jó tulajdonságait, eredmé­nyeit s azolzat kifejlesztik tanítványaikban. A nevelők zöme képes is erre, ezért a nép, az egész ország becsül­je jobban azokat az intéz­ményeket és embereket, akikre gyermekeik sorsának ■ alakítását bízza. Az új tanévet köszöntöttél? az egri Kereskedelmi és Ven- deglátóipari Szakmunkáskép­ző és Szakközépiskolában is tegnap, ahol mintegy 900 fia­tal 'sorakozott let -a ■ megje­lent vendégeik.—r .így többek között Kiss Sándor, a me­gyei pártbizottság osztályve­zetője. illetve Lassú Árpád, a -megyei tanács művelődés­ügyi osztályának munkatár­sa — előtt. A köszöntő után Ünnepség a Gárdonyi Géza Gimnázium és Óvónői Szakkö­zépiskolában i (Fotó: Szántó György) Áz 500 ezredik látogató az OMÉK-on Az OMÉK iránt továbbra is nagy az érdeklődés. A szakmai napokon eddig több ezren vettek részt. Az ötszáz ezredik látoga­tót fogadta az OMÉK hét-’ főn. A félmilliomodik látoga­tónak a KA—HYB. a kapos­vári hibrid- és sertéstenyész­tő közös vállalat kiállító részlegén ajándékként vá­lasztási malacot adtak át. A megajándékozott: Balogh Sándor, a kábái Vörös Csil­lag Termelőszövetkezet gép­szerelője. Az OMÉK-on folytatódtak az üzletkötések. Az osztrák Maschinen Hőid AC nagy­teljesítményű vetőmagtisztí­tó és osztályozó berendezés szállítására kötött szerződést a KITE termelési rendszer­rel ; ennek taggazdaságai használják majd a több mint 70 millió forint értékű be­rendezés által ..kezelt” ku- 1 korica vetőmagot, A szolnoki Mezőgép Vál­lalat a svéd Alfa Laval vál­lalatnak 80 ezer négyzetmé­ter alapterületű könnyűszer­kezetes munkacsarnokot és raktárt adott át. A megálla­podás szerint, a közel há­rommillió dollár értékű csarnokrendszer előregyár­tóit eksnekből áSl fwajri. Mongyi Ferenc, az iskola új igazgatója mondott beszédet, hasznos útravalóval látva el az egész diáksereget, azt a félezer tanulót is, akik le­velezőn folytatják majd ta* nulmányaikat. Heves megyében egyéb­ként rajtuk kívül mintegy 37 és fél ezer általános isko­lás. 5400 középiskolás és 5300 szakmunkástanuló kezdi az évet. Először lépi át az isko­la küszöbét csaknem hatezer elsős. Sokat közülük új tan­terem var. hiszen a/ általá­nos iskolai hálózat .25 tante­remmel bővült a megyében az idén. Gyarapodott a sport- létesítmények száma is, öt új tornatermet avattak idá­ig. Eger bed a Csebokszári- városrészben tavaly felépült általános iskola tanuszodád vasi gaadögodettt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom