Népújság, 1980. augusztus (31. évfolyam, 179-204. szám)

1980-08-09 / 186. szám

MA, KÉZILABDÁBAN; Egri Finommechanika— Hajdúszoboszló A férfi kézilabda NB II. első őszi fordulójában hazai pályán szerepel az Egri Fi­nommechanika. A Rákóczi úti GMSZ-pályán ellenfelük a listavezető Hajdúszobosz­ló lesz 16 órától. V Szabó Péter edző által rányított egri együttes a negyedik helyről indul a ,,második félidőnek”. Ta­vasszal 6 győzelmük mellett 5 vereség volt a mérlegük, pozitív gólkülönbséggel. A bajnoki folytatásra ( felké­szülésük cseppet sem volt gondmentes, erről azonban halljuk a szakvezetőt: — Sajnos meggyengült csapatom Tollner és Kádár bevonulásával. Kettejük hi­ánya a kiesést jelentheti, ami azért fájó igazán, mert érzésem szerint a gyöngyö­si Honvéd Zalka SE me­gyei szinten játszó szakosz­tálya vétett a megyei sport­érdekek ellen. Mindkét ké­zilabdázónkat „elvitték” az egri helyőrségből, ezzel meg­fosztva azokat az egri já­téklehetőségtől! A magasabb osztálytól.- Váratlanul ért bennünket az is. hogy a megyei szakszövetség az MNK-küzdelmek megyei megnyerése után nem né- vezte csapatunkat az orszá­gos merközéssorozatra. ez­zel komoly játéklehetőség­től fosztottak még. A szűkös játékosállomány, a történték után módosítani kellett ere­deti célkitűzésünkön, az él­mezőny helyett a megka­paszkodásban reményke­dünk. A. Finommechanika -kere­te: Kiss. Tolnai (az ETK volt' játékosai. Havasi. — kapusok, Sajóvölgyi. Bóta. Terenyei, Madarász, Laka­tos, Tajti. Marosi, Vizes 1 — mezőnyjátékosok. A mai pontokért vívott találkozót egyhetes napközis rendszerű edzőtáborozás vezette be. Az előkészületi mérkőzéseken legyőzték az NB I'S-s STC-t is. Bázisvállalatuktól minden támogatást megkap­nak. s továbbra is a csa­pat körül ténykedik nyug­díjba vonulása ellenére Kiss Jenő sportköri elnökhelyet­tes. A - mai szezonnyitón, J>ár rendkívül jó képességű az ellenfél, a Finommecha­nika csapata a gvőzelemért lép játéktérre. Minden pont­ra szükségünk van! Labdarúgó­körkép Hevesi SE A legutóbbi bajnokságon várakozáson alul szerepelt a felnöttegyütte*. Az első csa­patnak uj edzője van Gere Tihamér személyeben. A já- texosállomanyban jelentős változások történlek. Eltávo­zott Nagy Béla es Szép Ernő, »kik a jövőben a Docuo&zjó. lletve»Füzesabony színeiben játszanak tovább. Patkó András bevonult katonai szolgálatra. Újonnan igazolt labdarugók: Nagy József (Trencsényi SEJ, Kalmár Ist­ván (Kun SE). Bajzá.th Pál (Felső tarkány), Kállai Sán­dor (Komló), Madarász Já­nos (Átány). Nász László (Hevesvezekény). A keret: Szalka (kapus), Nász. Bajzáth, Barath, Du- esai. Nagy I . Zagyva (hát­védek), Szalmási, Kaiméi-, Csikós, Balázs L„ Nász, Ma­darász (középpályások). Nagy J.. Balázs T.. Balajti, Kállai és Tóth (csatárok). Az utánpótlás jónak mond­ható. mivel az ifjúsági és serdülőcsapat a megyei él­vonalhoz tartozik. Az ifjúsá­giakkal Nagy Sándor, a ser­dülőkkel pedig Holecz Árpád foglalkozik A működés fel­tételei biztosítottak. A baj­nokság végére a 8—12. hely valamelyikének megszerzését tűzték ki elérendő célul. Mátraderecskei Építőit Az 19Y9—80-as bajnoki évben kisebb-nagyobb telje­sítmény ingadozással sikerült célkitűzéseikét teljesíteni. Horváth Mihály edzővel csa­ládi problémák_ miatt szer­ződést bontottak, helyette Szilágyi Gyula, a Recsk volt másodedzője irányítja a szakmai munkát. Új játéko­sok: Gál Attila, Juhász Ta­más, Kiss László (Recsk). Kiss Béla (Sajóbabonv) es Domány Zoltán (Erdőkö­vesd). Folyamatban van még két játékos igazolása. A fel­nőttcsapatból Rozsnaki Ist­ván visszavonult, akit előre­láthatóan nehezen tudnak > maid pótolni. A keret: Kiss. Tóth (ka­pusok), Kóródi I.. Gál. Gö- böly Vereb, Dománv. Veres. Duieba (hátvédek). Pál. Ju­hász T.. Kiss L.. Takács. Kovács Gv.. Kiss B. (közép­pályások). Csiz.marik. Tóth. Cseh Gál A. (csatárok). • Az ifjúsági csapattal to­vábbra is Vigh -Sándor fog­lalkozik. a serdülők mun­káját pedig Székesi István irányítja. A létesítményhely­zet jónak mnnr\V\**ó célki­tűzésük: egy ütőképes fia­tal csapat kialakítása es az első tíz között végezni. Egercsehi Bányász Gyengén szerepelt a/, el­múlt bajnokságban Juhasz Attila edző gárdája, a 15. helyezés sem a szurkolók, sem a szakosztályvezetés igényeit nem elégítette ki. A pozitív változásban bizVa látott munkához az összeté­telében megfiatalodott csapat július 8-án. A. felkészülési időszakban heti öt edzest tartott a 20 fős fel nőtt keret­nek az együttes szakvezető­je. A regi csapattagok közül Bóta Béla es Petrányi Jó­zsef visszavonult. Nyolcán viszont friss erősítésnek szá­mítanak: Székely.. Verhócz- ky, Dománszki. Karanyicz. Ács (mind az Eger SE-böl). Holló (Bekölce). Pogonvi (Bélapátfalva), az egri Ta­kács Zoltán szeptember 1-től áll új egyesülete rendelke­zésére. Volt labdarúgójuk. Nagy Imre Hevesaranyosi;a igazolt. Szeretne a Bányász még egy kapussal erősíteni. A felnőttkeret: Tóth (ka­pus). Verhöczky, Fehér. Hol­ló, Székely, Pirkó, Révész (védők), Balázs, Acs, Erős. Boldizsár, ■ Kisgergely (kö­zé ppá 1 y ások). Dománszki, Dorkó, Karanyicz. Ferenci, ökrös, Stáber, Pogonyi (csa­tárok). A szakosztály ve^etés- •ben is történt változás, Bóta Ferencet ökrös Imre váltot­ta /el a szakosztályvezetői tisztségben./ A/, együttes az 1980 81-es bajnokságban a régi hagyományokhoz mél­tóan kíván szerepelni, célul az első nyolc helyezett közé kerülést tűzték ki. Létesit- ménygondjaik nincsenek, anyagiak inkább. Ebben az. évben megkezdik salakos pá­lyájuk felújítását, s remélik az . utárípótlás-vonalon is ■ megoldódik jelenlegi edző- problémájuk. Szombati sportműsor KÉZILABDA: E. Finom­mechanika—Hajdúszoboszló. NB 11-es-férfimérkőzés. Eger. GMSZ-pálva. 1H LOVASSPORT: Fogathajtó OB-íorduló, Szilvásvárad. 9. SAKK: Alkotmány ünnepi verseny Gyöngyös. Berze Gimn.. 14.20. LABDARÚGÁS: Megyei bajnokság (kezdési idő 17.20): Besenyőtelek—Hort. Pólón­kat. Égeresehi—Bélapátfalva, Darók. Kompolt—H. Gáspár SF Osvárt. Alkotmány Kupa A Honvéd Zalka SE sí­szakosztálya jubileumi kere­kes-sí Alkotmány Kupa ver­senyt rendez augusztus 20­án. 16.30 órától Gyöngyösön. A sífutók £s biatlonisták nyári felkészülését segíti ez a hagyományos kiírás, ame­lyen részt vesznek, rajthoz állnak a .válogatott keret tagjai, valamint a meghí­vott egyesületi sízők. A klubnévsor: BHSE. Vasas. H. Papo SE STC. GYVSC. BKV Előre. PAKÜSE, Zal­ka SE. Ugyancsak alkotmányunk tiszteletére alapított' kupát az Ingatlankezelő és Beru­házó Vállalat KlSZ-bizott- sága. Egerben. Kispályás labdarúgásban augusztus 15 — 16-án az. IKLV Sas úti sporttelepén hat csapat mér­kőzik meg a tiszteletdíjért. , Pénteken 14. szombaton 13 órától játszanak majd az együttesek. Otthon kezd a bajnok Az NB II. után ma a me­gyei labdarúgó-bajnokság­ban is megkezdődik a pont­vadászat. Az előző bajnoki évhez hasonlóan ezúttal is lesznek szombati mérkőzé­sek. Az első fordulóban a baj­noki címet védő Recsk ha­zai környezetben kezd a jó képességű Ajxú Vasassal szemben. A Hatvani Kinizsi Vasutas SC—Siroki Vasas találkozón két feljutásra pá­lyázó csapat méri össze tu­dását. A képzett játékosokat felvonultató Bélapátfalva a két pont megszerzésének re­ményében utazik Egercsehi- be. Az újoncok közül: a Be­senyőtelken palyara lepő Hortra vár a nehezebb fel­adat. Ha a Füzesabony leg­alább úgy játszik mint a legutóbbi MNK-rhérközesen. akkor nyolc ev után megyei bajnoki pontszerzésnek . tap­solhatnak majd a piros-kék szurkolók. A többi találko­zón a pályaválasztók az esé­lyesek a kél pont megszer- .zésére. Tippjeink: Besenyőtelek— Hort 1. Egercsehi—Bélapát­falva 2, Kompolt—H. Gás­pár SE x. Pétőfjbánya—He­ves 1. Füzesabony—Mátra- derecske x, Hatvan—Sírok I, Recsk—Apc 1, Tárnáméra-— Selyp 1. APRÓHIRDETÉS ALLAS Nyugdíjas tanítónő és tisztviselőnő bár­milyen munkát vál­lal. Alkalmi gver- mekfelügve’etet is a j szülők lakásán. Eger. j Kodály u. 11. r. i. ; hadnagy úti lakóte- 1 lep. ________________ É RTESÍTJÜK T. FOGYASZTÓINKAT, hogy Egerben az alábbi helyeken és időpontban hálózatszerelési munkák végzésé miatt AR AMSZf'VK I LESZ: 1980. Vili. Il-en 8.90—M.llll-ig: Lenin út páratlan ol­dalán a Szövetkezet u. és Tompa u. közötti szakasza. Tompa u.. Kölcsey tél-. Szabad­kai u.. Temesvári u., Zombori u. és Zólyomi u. t , . FMÁSZ Yallalat Fgri Kirendeltsége Köszönetét mondunk mindazoknak, akik Felejthetetlen halottunk. TÓTH ISTVÁN temetésen részt vettek és virágaikkal igyekeztek mély fájdalmunkat enyhíteni. A gyászoló család 1—2 babára. vacv kisevermekre vi- evá7nék: Telefon: Eger. 13-920. A SIKETEK ALTALANOS ISKOI A.JA felvételre keres takarítónőt. Jelentkezni lehet: Eger, Klapka Gy. u. 10. A KAEV 10. SZ. GYAFA felvesz esztergályos, marós, hegesztő szakmunká­sokat. Jelentkezni lehet: a gyár munka­ügyi csoport­jánál. Eger, Kistálvai u. Énekes basszusgitá­ros zenekart, keres, vagy elad (Lanev. Ibanez. Share). Ku­kuk. Heves. Zrínyi u. 2. Munkahelyet változ­tatnék Egerben, napi 4. vagy 6 órás mun­kaidővel. Adminiszt­ratív ügyviteli mun­kakört könnyű fizi­kai munkát vállalok. ..Sokoldalú munka­erő” jeligére az egri hirdetőbe. _____. G yakorlott, sokolda­lú. gépkarbantartó- javító középfokú vegzettséese1 állást keres Egerben, vagv környékén. Szaktól eltérő is lehet. ..Szorgalmas” jel­igére az egri hirde- i • ibr. Fiatal gépírónö ál­lást keres Egerben ..Azonnali belépés­sel” jeligére az egri hirdetőbe. Nyolchónapos gyer­mekem mellé pótma­mát keresek. Érdek­lődni mindennap de. 10 óráig. Jankó. Kal­ló ma lom u. 32, Te­lefon ; 16-619. \ INGATLAN Nősz vaj. Alkotmány út 11. sz. a’att régi ház eladó. Hétvégi háznak is megfelel. Érdeklődni ugyan­ott__ C sebokszári-lakó te­lepen eladó 1 -f- .2 félszobás szövetke­zeti lakás, Készpénz, r OTP-átvál'alással. A válaszokat: a Ma­gyar Hirdetőbe ké­rem. ..1980 év” jel­igére. Bútorozott sízoba fürdőszoba-haszná­lattal főiskolás lány­nak kiadó a Csebók- szári-lakóteleperi. .Augusztus végi be­költözés” ie’igére az eeri hirdetőbe. ' Egerben, a belváros­ban üzlethelyiségnek alkalmas ' helyiséget bérelnék, vagy vá­sárolnék. ..Száraz" tersére az egri hir­detőbe;__________%. A ndornaktálya. Rá­kóczi u. 149. alatti családi ház azonna­li bekö'tözhető.séggel eladó. Érdeklődni a helyszínen. Gyöngyösön külön bejáratú bútorozott szoba, a’bérletbe. 2 férfi részére kiadó, és ugyanott ház el­adó. Érdeklődni Gyöngyös, Jókai u. 29., középső csengő. Eger, Széchenyi úti belsőkertben 6 db háromszintes cso­portit áz (láncház) építéséhez —x 120 m-. 3 es fél szoba, log­gia. garázs stb.. 100 m- kert — társakat kelesünk kp.-meg­jelöléssel. Teljes közmű, elvi ép. eng. kiviteli kapacitás. Jelentkezés: ..igé­nyes otthon”' jeligé­re az egri hirdető­be ________________. 5 8 m’-es öröklakás eladó. Kp + OTP- át vállalással. ..Fize­tési kedvezménnyel is” jeligére az egri hirdetőbe._________ N agyméretű 2 szoba- ha’los. összkomfor­tos tanácsi lakást 2 12 szobásra,, vagy 2 kisebbre cserélünk. ..Liftes 12” jeligére az egri hirdetőbe. Családi ház eladó 2 csa'ad részére is al- ka'mas. Eger. Bá­rány u. 24. Érdek­lődni 13 órától 18 óráig. __________ T iszafüredi 2 szobás szövetkezeti lakásom egri. vagy Eger kör­nyéki lakásra cse­rélném. ..Minden megoldás érdekel” jeligére az egri hir­detőbe. ______ K ét szoba-komfort os házrész. garázzsal azonnali bekö’tözés- sei eláőó. Érdeklőd­ni szombat. vasár- nan cju, 14—in óra tg. 2 szobás, belvárosi komfortos lakásomat cserélném 2 szobás. összkomfortosra megegyezéssel, 3. eme1 étig. Ajánlatokat ..Bulevárd” jeligére az. egri hirdetőbe. Elcserélném, yagy eladnám háromszo­bás kettes lakáso­mat műút végén, zöldövezetben. Lik- tor György, Bükk- szentm árion. Dózsa üt 5. _____ H atvanban, Tabán út '28. földszint 2. számú szövetkezeti lakás éladó. Érdek­lődni, 18 óra után. Kétszobás, komfor­tos, kertes családi ház eladó. Gazdál­kodásra is alkalmas. Égen Sas út..,44. sz. Egerben családi ha/, beköltözhetően el­adó. Balassa_úi 27. Bútorozott, bejáratú szoba 2 diáklány részére ki­adó, Eger. Szarvas G. u. 7. I.* em, 14. Elcserélném tataba­nyai. kétszobás, ossz k óm fol tos szö­vetkezeti lakásomat egri. vagv gyöngyö­si hasonlóra. Cím: Tatabánya V., Nép- köztársaság u. 42.Í1. Oláh Ferenc.__ G yöngyösön. Sza­badság tér l. rn. em. 12-es nagymére­tű lakás eladó. Készpénz -f- OTP- részlet átvállalással. Fset'eg tanácsi la­kást is beszámítok. Megnézhető 17—20 óra között. Telefon: 13-587. Hatvanban 3 Szobás kertes családi ház , beköltözhet öen el­adó. Érdeklődni Hatvan. Rákóczi u. 71. vasárnap 18—20 óra között. Lesei­ben: Gyöngyösha­Köszönetet mondunk a Mátraalji Szénbányák párt-, szakszervezeti és gazdasági Vezetésének, az üzemek vezetőinek és dolgozóinak, valamint a„ munkásőrség tagjainak, minden fájdalmunkban osztozó résztvevőnek, hogy drága halottunk. * DORA MIKÍ.ÓS temetésén megjelentek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló felesége, fia és csaladja lás«. Viola u. 23. Gu 1 yás Miklósné.__ G yöngyösön, a Ke­nyérgyár úton ga- ráz.s eladó. Gyön­gyös. telefon: *13-568 3tN> négyszögöles tel­ken kétszoba-kony- hás ház mellékhe­lyiségekkel eladó. Érdeklődni ' Gvönv gyössolymos.- Jókai u. 12. , • _________ C serépfalun, bogácsi fürdőtől 4 km-re hétvégi ház 194) négy­szögöl telekkel el­adó. Érdeklődni le­ne! Kosik István. Gyöngyös. Aranysas u. gl.. vagj\ Cserép­falu. Arany János u. 28. ____________:_____ ö sszkomfortos szo­bit bérelnék külön bejáratta1. ..Nyuga­lom” jeligére az eg­ri hirdetőbe.________ E ladó Szépasszony- völgv utcában kisebb családi ház. Érdek­lődni lehet Eger. Bartakovics út. 27.. délután 2 órátó1. Eladó Jászapáti köz­pontiban 2 szobás, fürdőszobás. gará- zsds melléképületek­kel ellátott, kertes családi ' ház azonna1 beköltözhetően. ..Eg­ri lakásért is cseré­lek” jeligére az eg­ri hirdetőbe. _______ K ülön bejáratú für­dőszobás szoba, a Hadnagy úti busz­megálló mellett, kö- zéoisko'ásóknak ki­adó. Eger. Kertész út 82. Érdeklődni egész nap. __________ E ladó kertes ház. Kerecsend. Fő út 64. Egy percre busz­megálló. Érdeklődni páratlan napokon. Pauerné.___________ H erervimó-dű ^őben. út mellett 280 p.-öl szántó. Egerszalók. Felszabadulás út 49. sz. ház 3864 m2. Eger. Árnvékszala út 18. sz. ház 430 m2. Szépasszony-völgy- ben 330 n.-öl gyü­mölcsös pl adó. Ér­deklődni Eger. Re- menvik Zs. út 2. Varga. Egerben kétszintes. 4 •szobás. összkomfor­tos. központi fűtése.«;, garázsom családi ház 300 n.-öl szőlővel igényednek e’adó. Dömériy László, Fer­tőbánya út 2. Almárban megálló­hoz 4 percre téliesí­tett nvaraló eladó. Érdeklődni Felnémei. Tárkányi út 25. sz. HAÉP-telep mellett. Dem jen. Dobó út 1. számú ház eladó. Érdeklődni Dózsa út ll. szám, Siller Im­rénél. Csebokszári 2 szoba- összkomfortos szö­vetkezeti lakás el­adó. vagy családi házra cserélhető. Érdeklődni este 6 után. Eger. Zalka Máté u. «4. VIII 26. Vidéki csere is érde­kel. Gyöngyösön kétszo- ba-hallos. összkom­fortos tanácsi la kast 2 kisebbre cserél­nénk. Érdeklődni Csonka Zoltán. Gyöngyös. Mérges u. 1. IV. 3.. esti órák­ban. vagy telefonon 16-405. Gyöngyösön két­szoba- ossz kom f őrt os szövetkezeti lakás kp -f # OTP-átvállá- lással eladó. Érdek­lődni Gyöngyös. Mérges út 6. VII. 4L, díj. _17 óra tó 1. M átrafüred közelé­ben eladó 600 négy­szögölön fekvő gyü­mölcsös. 2 szobás házzal, gazdálkodás­ra és üdülésre is al­kalmas. ..Hobbi­tan va 9561'' jeligére. Gyöngyös. Pf. 115. Gyöngyösön, a vá­góhíddal .szemben 700 négyszögöl föld eladó. 60 Ft négy­szögöle. megosztva is. kö’tözködés mi­att. Érdeklődni: te­lefonon: Budapest. 673-758. 17—20 óra között. ______ G yöngyöshalászon, Viri-tg itt 3.. sz. alatti három és fél szobás, komfortos családi ház beköltözhetően eladó. Érdeklődni a helyszínen 16 órátó1. Összeköltözők. fi­gyelem ! Elcserélném 1 + 2 félszobás. 3. . emeleti. távfűtéses szövetkezeti lakáso­mat 2 kisebbre. Mirtden megoldás 'érdekel. ..Hama.ro- san" jeligére az egri hirdetőbe. Azonnal beköltözhe­tően eladó a Cse- bokszáriban 2 szo­bás. . szövetkezeti la­kás. Érdeklődni le­het: Eger. Deméndi ut 8. 16 h-'/tt, Mezőkövesdi 2,5 szo­bás -f ebédlős. kom­fortos. 2. emeleti ta­nácsi lakásomat el­cserélnem egri taná­csiért. Garázs meg­oldható. Minden mégoldás érdekel. ..Bizalom” jeligére az egri hirdetőbe. 64 n.-öl tériilétén le­vő családi házat el- cseré'nénk lakótele­pi lakásért ..Febru­ár (10”. jeligére az egri hirdetőbe. Kis családi ház el­adó! 2 szoba -K , mellékhelyiség. ..1979” jeligére az egri . hit delőbe. Kiadó üres erkélves szoba-konyha. für- döszoba-hasznalat- tal. Érd,: 16-089, tel. Eltartási szerződést kötne egyedülálló nő egy gyermekkel. Hatvan. gyöngyösi, egri értesítéseket várok. Pászti Lász- lóné. Túra. Madách u. 8 a. JÁRMŰ _______I__________ Z P frsz. fehér, 3 éves Lada 1500-as eladó. Érdeklődni Eger Kertész út 42. II, Telefon: 14-999*. mb íooo Skoda el­adó. Eger. Szeder- kénvi N. u. 10. Fiat 850-es olcsón eladó. Eger, Garai itt 46. *_______ Rendszám nélküli Skoda Octávia üzem­képes állapotban al­katrészként eladó. Érdeklődni: Eger. Cifrakaou u. 126. Til 10. alatt., du. 17- töl. ' ____________ E ladó IB Érsz. Tra­bant személygépko­csi. Érdek'Ődni du. 15 h-tól. Hevesveze- kénv. Béke út 19. Vermes._____________ 1200-as Zsiguli Com­bi. 3 éves. ’eladó. Cím: Gyöngyös, Vö­röshadsereg u. 3. I. 5. Érdeklődni 19 óra után.________________ J ó állapotban levő Trabant Combi 601- es sürgősen eladó. ErÖeklödni Visonta, Attila u. 11, ______ Z E frsz. 1200-as La­da szak. eladó. Meg­tekinthető: Márkáz. .Árpád u. 7.______ I V-s Wartburg de Luxe szgk. 1982-ig érvénye« műszaki vizsgával eladó. Ér­deklődni Kelemen. Eger. Rémén yik u. 5. Telefon: 15-246. 17 óra után. _ IC rendszámú Fiat 500-as személygép­kocsi vizsgáztatva eladó. Eger. Cifra- kapu u. 134, TV 17. ZS-es • rendszámú Wartburg eladó. Ér­deklődni szombaton egész nap. Eger. Ne- mec^ József ut 2 A.­Simson S 50 N .se­gédmotorkerékpár eladó. Eger. Radnóti ut 42. Érdeklődni du. 15 órától. " ZM 1200-a.s Zsiguli, 3 éves. eladó. He­ves. V ö rös m a r t V út 1. Pásztor István. CL-es 601-es Trabant eladó. Eger, Hell M. út 18. VI 2. Pa lökné. S 100-a* ió állapot­ban sürgősen eladó. Eser. Szalapart u. 5. szám. UZ 353-as Wartburg es 500-a.s Fiat eladó. Eger. Kertalja ut 58. Gyermekvárosnál. UG rendszá m ú Tra - bánt Combi eladó. Érdeklődni egész nap. Eger. VécSey­1200-as Volswagen. most vizsgázott, üzemképes eiadö. Érdeklődni 17 h-tól. Eger,. Puky M. u. 6. Cl frsz. 3 évre le­vizsgáztatott Wart burs de Luxe elgd'já Érdeklődni Gyön­gyös. Jókai- u. 6. Szemészeti Kórház. Dr. Hatházi. _____ Nagyon* ió á:iapot­bán levő 350 .cm? Ja wa motorkerékpár utánfutóval eladó. Érdeklődni minden­nap 16 órától; Notfz- vai. Béke út 10v jP-s Wartburghoz üzemképes váltót keresek sürgősen. Minden megoldás érdekel. Cím: Nagy András. Nagyréde. Kossuth u. 48. CN-es Trabant üzem­képes állapotban, eádó. Érdeklődni Tófalu. Kossuth u, 26. Kitűnő állapotban levő IN frsz. 1300-as Polski Fiat eladó. Hevesaranyos. Béke út 24. _______________ Z C frsz. Wartburg de Luxe eladó. Ér­deklődni DomOiSzlö. Dobó u. 42. _____^ M ost vizsgázott, ki­tűnő állapotban le­vő s 110-es Skoda eladó. Érdeklődni Eger, Makiári út 8. IF-es 850-es Fiat. friss műszakival sür­gősen eladó. Eger. Berva út 2. Farkas L. ________________ T K 1200-as Zsiguli eiádó. Eger. Mikes K. 32. Érdeklődni du. 16-tól. __________ M 21 Volga Combi sürgősen eladó. Ér­deklődni lehet: Fel­sőtárkány. Fő üt 116. sz._________*_________ U R rendszámú Tra­bant szgk. eladó. Eger. Vöröstüzer út 81. Sallai. VEGYES völgy 67. Világoskék s 100-as olcsón eladó. Eger. Nagyv áradi út ZC'-s Wartburg el­adó. 1 Ígér. Garai út 41. Hű íjtiú hegy. IH-s Zsiguli szgk. sürgősen eladó. Eger. Lenin Út 99. II 7.. Eladó 6 éves s 100­as. 83 júliusig vizs­gáztatA /a. Eger. Tár­kányi Béla út 4—6. II. 7. 8 éves, jo állapotban levő S 100-as S-koda eladó. Dem j én. Szé­chenyi út 18. sz. alatt.' Érdeklödini 17 őráiók , IY-os Trabant. 82-ig vizsgázott jó álla­potban eladó. eSnr: Eger. Baktai úti la­kótelep ..B" ép. II. 10- 16-993. Pannónia 12-es. 5 éves. vizsga nélkül eladó, vagv • elcserél­hető. Eger, Baktai út E. eo. Tóth. 50 cm3 Simson Mini- cross motorkerékpár eladó. Szilváivá 'ad. út' 80. 9 hónapos vemhés- üszö eladó. Érdek­lődni lehet Juhász Péter. Mezőszemere. Kossuth út 60. sz. Oboát vennek zene­iskolás kislányom számára. Ajánlato­kat ..Eszterke” jel­igére az egri hirde- töbe. , Betongerendák FF. 30-17 jelű. 3.3 m hosszú. 13 db eladó. Érdeklődni Gyön­gyös. Gyulai Pál út 2. 18 órától. ________ E lattó Texas rotációs -kapa. és 70 1-es szö- lőprés. Eger. Móricz Zs. 17. Hajdúhegy. Cseh mély kocsi sport résszel és 8 ke­rekű olasz sportko­csi eladó. Eger. Vé- csey út 26 a.________ J ó- minőségű, 5 m- kőrisfa eladó. Tisza- nána. Ady E. u. 2. Demeter Ferenc. Istállótrágya elaclo! Érdeklődni Jászárok- száiias. Széchenyi út 44.______________ E ladók: rekamié hibátlan heverők. kisebb konyhaasztal, ruhásszekrény, ki­sebb fenyőfa szek­rény. székek. Cseh gyártmányú erős női kerékpár. Olcsó árak. Eger. Bárány u. R. ____________________ Z ongora eladó. Eger. Kassai út 39. I. em. I. ajtó. Pál József. Nyolchetes malacok eladok. Ostoros. Eg­ri út 21.______. M egkímélt állapot­ban hálószobabútor új ágybetétek olcsón eladók. Eger. • Kör- möcbánvai út 2rA. Olajkályha, olajta­roló hordók eladók. Egei-. Kisfaludy u. II. Szaniszlóék. Nagy teljesítményű betonkeverő gép. 380 V-OA e’adó, közüle- teknek "is. ugyanitt Moszkvics 403-as aj­tók. szélvédők és egyéb alkatrészek eladok. Érdeklődni egész nap. Egerszó- lát. Ságvári *út • l.:sz. HÁZASSÁG 31 éves. 166 cm ma­gas. nőtlen szak­munkás fiatalember megismerkedne há­zasság céljából 20— 30 éves korig Jánv- n.val. vagy elvált asszonnyal. . Laká­som \an. ..Találko­zás” jeligére az egri hirdetőbe. Tartalmas életre vá­gyó férfi ismeretsé­gét keresem házas*- ság' céljából 42 éve* 170 cm magas nó éves korig lévei^k*» a ■/ etfri hirai«M«S .kérem. »iit* ,.W- rana\irji2”.

Next

/
Oldalképek
Tartalom