Népújság, 1980. július (31. évfolyam, 152-178. szám)

1980-07-30 / 177. szám

Ilon az arany­jelvényesek Az „Aranyjelvényesek az olimpiára” tömegsporiakció 200 szerencsés nyertese ha­zaérkezett Moszkvából, a XXII. nyári olimpiai játé­kokról. A frissen szerzett él­mények hatására folytatják a felkészülést az új akció, az „Aranyjelvényesek öt- próbája" soron következő versenyére, a Tihany—Bala- tontűred közötti úszásra. A szervezők elmondtak, hogy ezúttal szombaton és vasár­nap is indítanak egy-egy fu­tamot. Augusztus 9-én 15.30. 10_én 10 órakor kerül sor a rajtra. Az indítás mindkét nap a tihanyi hajóállomás északi oldalán lévő strandon lesz. A távolság Tihany— Balatonfüred között 4 kilo­méter. a szintidő 2 óra a nők és férfiak részére egy­aránt. A vonattal érkező résztvevőket szombaton 14.30- kor. vasárnap pedig 8.30-kor autóbusz várja a balatonfü­redi vasútállomáson. Az amerikai sportolók bére1 ír Washingtonban, hétfőn át­nyújtottak a kongresszus ki­tüntetését azoknak az ame­rikai sportolóknak. akiket eltiltottak a moszkvai nyári olimpián való részvételtől. A sportolók kitüntetésével egy- időben Philip Klutznick ke­reskedelmi miniszter beje lentette, hogy a kormány 10 millió dollárt adományoz az Egyesült Államok Olimpiai Bizottságának a moszkvai játékokra eredetileg kisze­melt sportolók költségeinek megtérítésére. A miniszter — érthető asszociációk el- hessegetése céljából — sietett kijelenteni, hogy a nagylelkű segélynek semmi köze sincs az USOC enge­dékenységéhez. vagyis ahhoz. • hogy az olimpiai bizottság alig két hónappal ezelőtt fe­jet hajtott a Carter-kormány nyomása előtt, s megszavaz­ta az amerikai sportolók tá­Atlétika Gyöngyösön rendezték meg a megyei serdülő atlé­tikai „B” korosztály össze­tett bajnokságát. A tíz ver­senyszámból a házigazda gyöngyösiek hatot. nyertek meg. három bajnoki cím ju­tott az egrieknek, egy pedig a hatvaniaknak. Ezüstjelvé­nyes minősítést heten értek el: Kisszőlösi. Lámor, Né­meth. Várallyay, Zsizsó (mind Gyöngyös). Bátori, Román (mindkettő. Eger). Eredmények. Lányok. „A” változat. (80 gát. súly. magas. 300). 1967-es szüle­tésűek: 1. Ivonv Éva 2300. 2. Bata Éva 1618. 3. Bor­bély Mónika 1387 pont (mind Gyöngyösi SE). „B” változat (80 gát. távol. 300. 800). 1967.es születésűek 1. Kisszőlösi Bea 2310. me­gyei csúcs. 2. Horváth Edi­na 2214. 3. Pabar Éva 1639 pont (mind Gyöngyösi SE). 1966-os születésűek: 1. Lá­mor Csilla (Gyöngyösi SE) 2416. 2. Cseh Erzsébet (Eger SE) 1896. 3. Székely Mariann (Gyöngyösi SE) 1703 pont. „C" változat (100. súly. tá-- vol. gerely). 1967-es születé­sűek: 1. Török Judit (Gyön­gyösi SE) 1708 pont. 1966-os születésűek: 1. Németh Ág­nes (Gvöngvösi SE) 2483. 2. Kádár Katalin (Hatvani KVSC) 2024 pont. Fiúk „A” változat (100 gát magas. súly. 300): 1. Vudi Csaba (Hatvani KVSC) 825 pont. .B” változat. 1967- es születésűek 180 gát. távol. 300. 1500): 1. Zsizsó István (Gyöngyösi SE) I860 pont rregvei csúcs. 2. Semperger .József (Eger SE) 1044. 3. Dávid Tibor (Hatvani KVSC) 870 pont. 1966-os születésűek (100 gát. távol. 300. 1500): 1 Román Tamás (Eger SE) 1776. megyei csúcs. 2. Vár- a'.lyay Zsolt (Gyöngyösi SE) 1753. 3. Veréb Béla (Eger SF> 1517 pont. .,C” változat (100 súly. távol. gerely). 1967-es születésűek: 1. Zse­be József (Eger SE) 807. 2. Korcsogh Attila (Gyöngyösi SE) 739. 3. Bordás Csaba (Gyöngyösi SE) 623 pont. 1966-os születésűek: 1. Bá­tort György (Eger SE) 1721, 2. Szilágyi Péter (Eger SE) 1226. 3. Fritz- Gábor (Gyön­gyösi SE) 514 ponttal: n vol maradását az idei nyári olimpiai játékokról. Az esemény kapcsán az atlétacsapat közleményt ho­zott nyilvánosságra. -Ebben az atléták fölteszik a kér­dést: vajon az. olimpiai játé­kok bojkottja a legalkalma­sabb módszer arra. hogy a kormány hozzájáruljon a vi. lágbéke megőrzéséhez? A sportolók egyúttal bírálják a washingtoni kormányt, amiért megkérdezésük nél­kül döntött úgy. hogy az amerikai sportolók nem utazhatnak el Moszkvába. A nyila kozat egyhangúan elítéli a bojkott tényét, s megállapítja: az idei nyári játékoktól való távolmaradt- nem csupán a moszkvai olimpiára kijelölt csapat tag­jait sújtotta, hanem csapást mért azokra a fiatal sporto­lókra is. akik reményeket fűztek az olimpiai váloga­tottba való bekerüléshez. A nyilatkozat aláírói, köz­tük Jimmy Cames. az- Ame­rikai Atlétikai Szövetség el­nöke. sajnálkozásukat feje­zik ki amiatt, hogy „a csu­pán az olimpiai eszme meg csúfolását elérő politiku­sok beavatkozása veszélybe sodorta az olimpiai mozga­lom jövőjét”. IX. nemzetközi Somody Kupa CSB győztese: a Statiszíika Petőfi SC A Heves megyei Sakk Szakszövetség Gyöngyösön rendezte a IX. nemzetközi Somody Kupa (villámcsapai emlékversenyét. A Kertésze­ti Egvetem aulája ideális feltételeket biztosított a ran­gos eseménynek. Dobrovicz- ky Ferenc megvei szövetségi elnök megnyitóját kővetően kegyelettel tisztelegtek az elhunyt neves újságíró em­lékének, A szombati háromcsoportos elődöntők után kialakult a másnapi dftntő mezőnye kü­lönlegesebb meglepetések nélkül. Vigaszágra került az OB II-es Békéscsabai Előre Spartacus csapata. melyet az aznapi’ hosszú utazással magyaráztak. Kiharcolta a döntőbe jutást ugyan a Fü­zesabonyi Vasas SC csapata, de objektív nehézségekre hi­vatkozva lemondták a dön- tőbeni szereplést. Helyettük a KIP. Minisztérium szerzett jogot a játékra. A döntőben végig szoros küzdelem után: fél pont kü­lönbséggel a budapesti OB 1-es Statisztika — Zsinka ÉIDE-mester. Waldmann mj Marosi mester. Széli FIDE- mester — összeállítású csa. Bárczay, Vadászi, Sipka — összetételű csapatát. (A PSE szovjet együttes vezetői elmondták, hogy ők kevésbé kedvelik a villámjá- tékot de a meghívásnak mindenképpen eleget kíván­tak tenni. Az Andruscsenko Vladimir vezette csapat igen népszerűvé vált, kérték, hogy jövőre is eljöhessenek — erősebb csapattal): A döntő végeredménye (25 csapat): 1. Statisztika Petőfi SC 33.5. 2. ÉPGÉP 33.0, 3. Vasas SC 30.0. 4. Ganz Vili. 24.5 5. BKV Előre 24.0. 6. Vas­útépítő 1. 24.0, 7. Gyöngyö­si SE 23.0, 8. Eger SE 20.5. 9. PSE (szovjet) 17,5. 10 Seki 15.0. 11. KIP. Miniszté­rium 12.0, 12. Vasútépítő II. 7.0 pont. A vigaszversenyt a Békés­csabai Előre Spartacus első csapata nyerte: megelőzve az ÉPGÉP II. és a Vasas Ika­rus együtteseit. Verseczi Vil­mos főbíróval az élen. ki­tűnően látta el feladatát a Steinhäuser. Szigetvári. Kiss P. I.. Tóbiás — ötös. A Mátraalji Szénbányák különdíját a PSE (szovjet) a Némii'ág díját Bubenkó Jó­zsef mj. GYSE, míg a Pa­Népújság HPPJCi a 31 hétre: Taladás—Pécsi VSK 1 üzfö— Péti MTE 2 Tákóczj SE— Bauxitb. 1 Bábolna—Alumínium 1 Pénzügyőr—Bem SE 1 BVSC—Váci izzó X Dorog—KKFSE 1 X SZEOL AK—MÁV Előre, 1 X Karcag—-MVSC x 2 Hebr> Kinizsi—Lehel SC 1 Papp J. SE—Gyöngyös 2 x Borsodi B.—Szabó L SE 1 Nagvbátonv—Hódmezővásárh. 1 2 Pótmérkőzések: Oroszlán y—K ecs kémét 1 X Ke szt b el v —Ola j bá n y á s*z I Dombóvár—Szekszárd x I Marosi György, a Statisztika SE FIDE mestere, játszma közben (Szabó Sándor felvétele) pala győzött. Minden dicsé­retet megérdemel az ÉLGÉP legénysége, akik most is je lesre vizsgáztak a sakksport­ág eme különleges játék­fajtájában. Az ÉLGÉP csa­pata: Cseh mj.. Orosz mj Szirmai mester. Rusovszky mi. Biztosan szerezte meg a harmadik helyet a Vasas SC. — Káposztás m.. Molnár mj.. Havasi m.. Tamássy I. o. — összetételben. Nagyszerűen helytálltak a Gyöngvösi SF versenyzői, akik — Bubenkr mj. . Sulyok mj.. Lengyel mj. Kiss mj. — összetételben megelőzlek megyei riválisu­kat, az Eger SE — Bon a, rádsasvári Üveggyár külön díját Káposztás Miklós sakk­mester. a Vasas SC éltáblá­sa kapta. További értékes küiöndíjak kerültek kiosz­tásra. melyeket a Gabona­felvásárló V.. Domos2lói Ál­lami Gazdaság. Ipari Szerel­vénygyár, KAEV. Likőrgyár, Tejipari V„ Egyesült Izzó. Mátra Ruházati Klsz. Mát- rakincse Mgtsz. KISZ-bi_ z.ottsága. Élelmiszer Kisker. V. ajánlot'ak tel. Az ÉPGÉP és a Vasútépí­tő egvesiiletek vezetősége gyönyörű serleggel és egye­sületi zászlókkal kedvesked­ve köszöntötték a Dobro- viezky-házaspart. fielló elbúcsúzott Titkon bíztunk abban. h> korábban olimpiai bajnoksá­got nyert öklözjnk. Gedó György ismét érmet nyer. A sportágat újra kezdő 48 kg- os versenyző a negyeddöntő­ben azonban 5—0 arányú pontozásos vereségei szen­vedett a kubai Ramostol. ezzel elbúcsúzott a további küzdelmektől. Lovassport Kedden a díjugrató csapatver seny első- részével folvtatódtak a lovasküzdelmek; Hat váloga­tott merte össze ludasát a mű­vészién szép. 13 pasztellszínű akadállyal nehezített pályán. A résztvevőknek egv darab kettes és eay darab hármas akadályt is kellett venniük, a vizesárok szélessége pedig 4.75 méter volt Az akadályok magassaga 160 centiméter A ' magyar válogatottban 'egyik legjobbnak tartott Ákos Ajtony csak a lelátóról nézhette végig a küzdelmeket, mert lova. Peer Gynt lexántult. A négyta gu együttest Ralogj András (Ar temisen). Hevesi Barna (Behé men). Varró József (Gambrinu son) és Krucsó József (Vadró­zsán) alkotta. Sajnos. Balogit pályatévesztés miatt kizárták, így a magyar csapat az első for­dulóban az ötödik helyet tudta megszerezni. Hibátlan lovaglás egyébként nem volt. két szovjet é.s egy lengyel lovas érte el a legj9bb teljesítményt 3—4 hiba­ponttal. Hevesi és Krucsó 16—16. Varró pedig 36 hibapontot lova­golt. Az első forduló után a sorrend ez volt: 1. Szovjetunió 16 hp.. 2. Lengyelország 32. 3. Mexikó 39.25, 4 Románia 44.25. 5. Magyaror­szág 68. 6. Bulgária 76.5. Csak röviden... Labdarúgó Nyári Totó Kupa- mérkőzések eredményei: Hatva­ni KVSC—S. Volán 4—2 (4—0). Hatvan. 300 néző V.: Varga J. G.: Gohér 2. Gömöri 2. illetve Vanu. Szolnoki. Táll.va—Gyön­gyösi SE 2—2 (2—2). Tállya. 500 néző. V.; Virágh. G.: Szabó, Pe- kó II.. illetvfe Gombos; 'pörögi. Lehel SC—Honvéd Gáspár SE 5—1 (3—1.) Hatvan. 100 néző,. V.: Adám. G.: Postás 2. Répási. Ros­tás. Bacher, illetve Tumpek. * Hat csapat részvételével ren­dezték meg Saiószentpéteren a Bobak Kupa nemzetközi női ké­zilabdatornát. A rango.s me­zen vben jól szerepelt az Eger SE NB I. B-s együttese, maga mögé utasítva többek között a román bajnokot, a lengyel együttest, és magyar el’en fél felt is. Eredmé­nyeik: Eger SE—Baia Maré (ro­mán) 8—8. Eger SE—Katowice (lengyel) 12—10. Eger SE—Debre­cen 14—12 Eger SE—Borsodi Bá­nyász 17—17. Eger SE—S. Építők 18—11. A torna legiobb látékosa címet az egri Hegedüsné Lóczi Borbála érdemelte ki. AZ ÉVIM. VÁLLALAT FELVÉTELT HIRDET gépkocsiszerelő felvételére. , Jelentkezni lehet: Eger, Trinitárius u. 1. sz, munkaügyi előadónál. ÁLLÁS Bolgár gyártmányú elektromos targoncák helyszíni, jár ítását — karbantartását ÉK-Magyarország területen, szerződésileg VÁLLALJUK. 1981-cs évre főjavításra előjegyzést elfogadunk. Hegyháti Mgtsz, Csokvgomány. Oi.: Neumann. Tel.: Csokva—2. A GYÖNGYÖS VÁROSI TANÁCS V. B. BUGÁT PÁL KÓRHÁZA. VÁROSI TANÁCS BUGÁT PÁL KÓRHÁZA. GYÖNGYÖS. I. SZ. BELGYÓGYÁ­SZATI OSZTÁLY feliratú fejbélyegzője elveszett. Lenyomata 198(1. július 21-tol érvénytelen. Á HO SI MINH Tanárképző FŐISKOLA felvesz villanyszerelő. asztalos, fűtésszerelő szakmunkásokat, segédmunkást és takarítónőt. Jelentkezni: a főiskola gazdasági igazgatóságán lehet.. EGER—MATH A VIDÉKI BOR­GAZDASÁGI KOMBINAT tmk-üzeme felvételt hirdet lakatos éfi marós munka­körökbe. Jelentkezni lehet: Eger. Lumumba tér 2. Telefon: 10-785, az üzem vezetőjénél FAIPARI TECHNIKUST azonnali belépéssel felveszünk. Egri Háziipari Szövetkezet. Eger. Vörösmarty u. 27. INGATLAN Ivál. Kossuth út 10. sz. alatti ház eladó. Érdeklődni Nagyút. Kossuth üt 48. Fa­zekas. 250 n.-öl szplő eladó Érdek’ődni Kere- csend. Bereksor 54. Belvárosban régi tí­pusú. 3 szobás, ker­tes családi ház el­adó. Érdeklődni Eger. Petőfi út 9.. délután 3 órától. üres szoba-konyha fürdőszoba-haszná­lattal kiadó, augusz» lus 1 -töl. Telefon: 16-089. Kettős/, ob ás. fürdő­szobás. bővíthető családi ház kerttel e’adó. Érdeklődni szombaton és vasár­nap 14—16 h-ig. Eger Szépasszonv- ' völgy u. 7 sz. alatt. Hatvan, Kun Béla utcában 160 n.-öl te­lek eladó. Érdeklőd, ni Teleki út 25. sz. alatt. Deliék. Garázs kiadó, ugyanott oroszból pótvizsgára felké­szítést vá'lalok­Eger. Bornemissza út 14. ÉRDÉRT faház el­adó. 300 n.-öl. hosz- szú lejáratú bérelt telken. Érdeklődni Eger. Cifrakapu 41 VIII 2. 2 szoba-összkomfor­tos szövetkezeti la­kás sürgősen pladó. Eger. Cifrakapu ut­ca 23. L3. Telefon; 17-948. Több éves gyakor­lattal adminisztrátori munkakörben, vagy könnyebb fizikai munkát vállalok. ..Becsületesen dol_ gozni*’ - jeligére az egri hirdetőbe. Közgazdasági szak­középiskolai érettsé­givel elhelyezkednék. ..Továbbképzési le­hetőség” jeligére az egri hirdetőbe. Egy-, vagy másfél szobás lakást bérel­nék egv évre Eger­ben. DOM US kör­nyéke előnyben Garázst is átveszem, ha van. .1981. július elsejéig” jeligére az egri hirdetőbe Rózsa Károly út 8— 10. tsz. 3. sz. alatti 80 m-’-es. erkély es. szövetkezeti lakáso­mat eladom, vagy egri kertes családi házra cserélem. Ér­deklődni délután 17.00-től. Nagyrédén. Bartók B. u. 2i alatti ker­tes családi ház ..be­költözhetően eladó. Érdeklődni a hely­színen. Elcserélném l és fél szobásra, vagy elad­nám 2 szoba-össz­komfortos. OTP központi fütéses la­kásomat. Eger. Val­lon út 1. Vili 24. Ér­deklődni az esti órákban. ' JÁRMŰ UT-s Trabant és 5 éves P- Fiat eladó Megtekinthető Eger Lenin út 97. alatt. 11 óra után. Ipacs Bé­lánál. Eladó 350-es Velorex lejárt forgalmival üzemképes állapot, ban. Miskolc. III. k. Daru u. 23. sz Karambolos 850-es Fiat alkatrésznek (egyben) eladó. Ér­deklődni hétfőnként 14—18 óráig. Eger Lenin út 263. IV írsz. Wartburg de Luxe 1982-ig műsza- kiztatva eladó. Mak­iár. Lenin út 63. Jó állapotban levő 1 éves Babetta segétj- i motorkerékpár el­adó. Érdeklődni le­het Éger. Orgonás tér 4 sz. Reggel 8- töl este , é óráig Jó állapotban ievő 650-es Steyer-Puch eladó. ' Eser. Bethlen I fr« út. 61 *1 Skoda Oktávia Com­bi éladó. Ugyanitt alkatrészek. Kere- csend. Főút, 5fl. 82-ig vizsgázott Wart­burg de Luxé eladó. Felnémet. Sánc u. 31 UP 1200-as Zsiguli eladó. Érdek’ödni 17 óra után. Eger. Ig- 1 ói ,ú± _3. t ___ 8 5<t-cs Fiat eladó, set leg alkatrészen­ként is. Tárnáméra. Boconádi u. l e. VEGYES Oj építkezési anya­gok — Alfa - es B- 30-a« téglák, beton­gerendák. ajtók, kis­méretű ablakok, va­lamint 1 db 600 li­teres olajoshordó ’ es olajból ler eladó. Cím: Eger. Rózsás- dűlő 26. Telefon: 16-104 Üj Pillangó francia- ágy eladó. Érdek­lődni 16 órátói. Eger. Bartakovics 36. Ilfr. Eladó jó állapotban, levő mély gyermek- kocsi. állóka es já­róka. Eger. Ciíraka^ OU üt 41. VIII 2, Bojler gázolajtüzeie­sű kályhával, teljes felszereléssel és 200 literes hordóval jó állapotban eladó. Érdeklődni lehet Eger. Somogyi Béla út l._ ézám Délután 15 órától. Demete­reknél. Bontásból szalagosé- rép eladó. Érdek­lődni Makiár. Egri út 18 a. ______________ 2 éves heréit ló el­adó. Kompolt. Ha­ntán Kató 16. Veze- kén v i József. Fotószerviz újra nyitva. Eger. Gerl Mátyás út 4________ É rtesítem megrende­lőimet. hogy átala­kítás után újra meg­nyitottam fotómű­termemet.. Eger, Gerl Mátyás út 4. széni. Horváthné. Esküvői előjegyzést felveszek.____________ B okorrózsa nagy választékból már most megrendelhető, őszi szállításra. .Ár­jegyzéket t azonnal küldjük. Virágkor, tész. Siklós, Pf. 6 Ü.l állapotban levő hordozható cserep­kályha feladó. Eger, Szabadkai út 4. szám. házasság Középkorú filigrán nő társat keres jó­zan életű. komo’y gondolkodásút. 45 éves korig házasság céljából. ..Korrekt” ieligére az egri hir­detőbe. 65 éves. 168 cm ma­gas. özvegy MAv- nyugdíjas keresi korban hozzáillő, független nő isme­retségét házasság '’él iából, aki vidéki otthonomba iörine. 35—65 életkorig. Ka­landorok kimé jenek 479 ieligére az agn hirdetőbe. MOLNÁR JÓZSEF, a/, egri 5-ös sz. Általános Iskola igazgató­helyettese elhunyt. Temetése július 31-én. esülörtökön 11 órakor a lajosvárosi (emelőben lesz.. A gyászoló család MEZÖTARKÁNYI „ARANYKALÁSZ” Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 33*5 Mezötárkány, Rákóczi út 38. MNB 350-62341 Anyagbeszerző 9. számú bélyegző ELVESZETT. 1980. VII. 24-töl lenyomata érvénytelen. A MÁTRAI ERDŐ- fi* FAFELDOLGOZÓ GAZDASÁG nagy gyakorlattal rendelkező szemelj gép. kocsi-vezetőt alkal­maz a gazdaság központi állományába. Jelentkezés; i műszaki osztályon. Eger. Kossuth u. 13. Telefon: 13-166. )

Next

/
Oldalképek
Tartalom