Népújság, 1980. július (31. évfolyam, 152-178. szám)

1980-07-03 / 154. szám

ktáíUkáfi 1980. .július 3., csütörtök A Nap kel 4,52 órakor — nyugszik 20,44 órakor A Hold kel 0,01 órakor — nyugszik 10,33 órakor \ Szeretettel köszöntjük névnapjukon : KORNÉL \ nevű kedves olvasóinkat! A"» latin „oonrKt”, „szán”’ szavak revén „kürtös” a Je- len lese. * 0—0 Százötven évvel ezelőtt születeti Sehenrak Istxan kémi­kus, akadémikus, magyar bányászán főiskolai tanar. A becsi egyetemen sz.ei7.elt doktori oklevelet 13o6-ban, maid többek közt a keszthelyi Gazdasági Kelsotaninte- zet kémiatanáraként, tevekeaiykedett. Innen hívtak meg 1870-ben a Selmecbányái Bányászati es Erdészeti Akadémia taraárának; 1872-ig a vegytan es természet- tan majd nyugalomba vonulásáig, 1892-ig az általános es ’ elemi - vegytan tanszékvezető professzora volt. Fai- baSrv István tanártársával tökéletesített ólomakkumu­látort fejlesztett ki. A másodrendű galvánelemekről irt tanulmányai 1885-ben a Magyar Tudományos Akadémia Marcztbány-dijjal jutalmazta. Sokoldalú tudós volt. altinak cikkei rendszeresen jelentek meg a korabeli szaki aly Ül Tatokban. Fő munkai: Szinképelemz.és Az. elektramo.s akkumulátorokról. Kísérleti adatok az akkumulátorok működéséhez. Fat-baky Istvánnal együtt úttörő munkásságot végzett a magyar akkumulátor - ipar kifejlesztésében. Időjárás: Várttal» időjárás ma estig: átmenetileg mindenütt csökkenő felhőzet, szórványosan záporral, zivatarral. Átmenetileg délnyugatira, majd ismét északnyugatira forduló, általában élénk, helyenként rövid ideig erős szél. A várható legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között várható. A Balaton vizének hőmérséklete V szerdára 11 órakor Siófokinál 19 fok volt.' Kinevezték a leendő nyíregyházi színház igazgatóját J&txsoksj ieúéxwnt nevestték; kín* leendő nyiíegyttiásá Mó- rksí Ztfflgmomri Színház igaz- ssatóÉiává. A beifctetási ün­nepségek kedden bántották: meg Nytiregssháaart a megyei tanács s5sekfoázá<biaík Bozoky István korábban a miskolci ée aze^edS sKinhaznal tevé­kenykedett. 1978-tól pedig a Htscsn JSemsesi Szinhoz saí- *K\*>renóezöje w>lt A társu­lat művészeti vezetői felada­tának. ellátásávaJ. Feher Gyorsra rendezőt bíztak meg. A Móricz Zsigmomd Színház 1981 őszétől kezdi meg te­vékenységét. A két, most munkába álló vezető felada­ta lesz. többek között a szín- társulat megszervezése, s az első szezon műsorterven«! kialakítása. Céh az ellátás javítása ZÖLDÉRT- tervek a második félévre A Hexes megyei ZÖLD­ÉRT Vállalat a nyári es az őszi csúcsszezonra való fel­készüléséről tanácskoztak szerdán délután ' Egerben, összevont párttaggyűlésen. Ott voltak a hatvani, a gyöngyösi, a káli telep, va­lamint az egri központ kom­munistái, továbbá a gyön­gyösi és az egri városi pártbizottság képviselői is. Az értekezletet dr. Son- kadi János, a központ párt- alapszervezetének titkára nyitotta meg. Ezután Híd­végi István, a vállalat nagy­kereskedelmi osztályvezető­je összegezte a ZÖLDÉRT1 első félévi munkáját, melyet az időjárás kedvezőtlenül befolyásolt. így az első hat hónap tervét csupán 85 szá­zalékra sikerült ' teljesíteni­ük. Jóval kevesebb gyümöl­csöt és zöldséget tudtak fel­vásárolni a lassúbb érés miatt. A továbbiakban Ismertet­te azokat az elképzeléseket, melyeket az esztendő máso­dik felében a betakarítási csúcsok idején a burgonya, a zöldség- és gyümölcsfélék zax'artalan átvételéért tesz­nek. A taggyűlés résztvevői vita után határozati javas­latot fogadtak el. miként segíthetik a vállalat mun­káját a lakosság zavartalan ellátásában, valamint a gaz­daságos export növelésében. Szentendrei képzőművészek tárlata Egerben EGRI VÖBÜS CTSIMLAG Tetető«.': ' M-388 Ott. m 4 >éB rn. frárasko»* w*H Pxnrv itPatbiroriatmíi Sames. sza^romeéH arraerScaá fflm Este 8 órakor- Fehér telefonok Színes, szniknonfzátt olasz turan EGRI BBODY Tereion,: 11-728 Db. 4. 6 vés 8 oeatoort A három- testór Színes araáol leatantMBnv ' EGRI KERT1 Este 9 óraiapa; A Scotland lEard nemtece GYÖNGYÖST MfiKW Kojak B»da4>es*e»i GYÖNGYÖST SiaéB-.YKft*« Do. fél 4 óratómé Csendes otfhtm Este fél 6 as flú a (Wsfrrrr Pantaleon és a hrftgyvesnffgr* GYÖNGYÖSI KERT Este 9 ácB*aor: Bízafnrí állásban HATVANI VÖRÖS OSCMUVG Meghitt családi kör FÜZESABONY Tilos a SB«raten» HnV ES A TőtegfBT I-tw* isheit* «ORTNCI Elesahrtna, A srzentendreí képzőm üre­snek atkotasaiboi rendeztek kiállítást Egerben, a Megyei Kömy vitádban. A hat művesz: grafikus, festő, szobrász mindegyike a Vajda-stúdió tagja. Bereznai Péternek, fe Lugossy Lászlónak, ef Zám- bó Istvánnak. Bernáth(y) Sándornak, Wahomt Andrés­•£» ORVOS! Egerben: fetoöttbetegefc részére Boóösy-ZsUins^y utca 6. szóm alatt. Telefon: 11-000. Gyermektoetegek részére Kos­suth Lajos u- 6. szárai alatt. Te­lefon: 11-640. Mindikét ügyelet este 19 órától reggel 7 óráig-bárt. Gyöngyösön: 1« órától holraa*) reggel 7 óráig a Széchenyi u. 1. < szára alatti rendelőben. Kende- 5 lése*: közötti raswi ügylet K-tól ’ 14 óaáie. Teletona CT-sss. < Hatvanban: IP áriától botosra X reggel 7 óráig a Kossuth tér 18. ? a ram alatti nemdekjben. . KÖJAL-keszentét Egerben cliS ;> man 17 órától holnap reggel 7 > óráig. Telefon: 10-004, 14-490 és X 17-396. > Ügyvédek, bírák, jogba 1^. gatók. Itt, a Kekestetön, nyári zegernyeben, bong hatoló nyirkos ködben. A közénk lógó felhőláb oiyan sűrű, hogy kézfogásra nyúj­tom a kezem, s borosflas­kába akad. Persze ennek is van jelentősége. Mármint az üveg tartalmának. Melegít, a bográcsban potyogó bir­kagulyás pedig izesebb lesz ÚHe. Az igazi szertartás azon­ban késik. Ntebezen puhul a hús, lassan gjtólnek a janiá- »6 vendégei Gyöngyösről, Párádról, Hatvanból A hi­deg, az áldatlan pára elől fedél aíá is húzódunk. Egy­re ékesebben, egyre dühö­sebben. Hobbi miatt Nikkel­bolhát, a szervezőt szidjuk, utóbbiért a Természetfele­lősnek jut minden bíráló megjegyzés. A bográcsforgatókat ez mitsem zavarja. Állnak az áthatol halathm ködgomoly- ban, felhőrongybtai, olykor fahasábot vetve a parázsra, máskor megkotyogtatva az üveget. Profik, tudják a módját. A vörös bőrből min. dig csak annyi kell, hogy w— /Mithmmmm ffSSmf Tél a nyárban Az Iskolabútor és Sportszergyár jánosházi gyáregységében már megkezdték a kétszemélyes róillik készítését, melyeket a hazai és nyugatnémet üzletekbe szállítanak majd. (MTI fotó — Rózsás Sándor felv. — KS) Javul a siófoki karambol sérültjeinek állapota Tovább javult a hétfői sió­foki autóbusz-szerencsétlen­ség sérültjeinek állapota — erről tájékoztatták szerdán délelőtt az MTI munkatár­sát. A siófoki kórházban — ahol négy könnyebb sérül­tet ápoltak — dr. Oláh Vil­mos főorvos elmondotta, hogy a betegek jól érzik magukat, egyikőjüket a nap lolyamán már haza is en­gedik. A kaposvári kórház­ból. dr. Kopa János főorvos adott hírt, mely szerint: kél súlyosabb sérült közül az egyik koponyaalap! törésest az idegsebészeten megope­rálták, s felgyógyulására re­mény van. A másik súlyos, valamint az ugyancsak a. ka­posvári kórházban ápolt to­vábbi két könnyebb sérüléses beteg állapota kedden to­vább javult. A budapesti honvédségi kórházba szállított három betegről szólva az egész­ségügyi intézmény parancs­noka a felgyógyulás remé­nyének adott hangot. A rendőrség szerdán szak­értők bevonásával folytatta a szerencsétlenség minden mozzanatára, köztük a még nem azonosított gyermekál­dozat kilétének megállapítá­sára történő vizsgálatot. (MTI) Helytörténeti vonatkozású nak éis Bukta Imrének er, al­kalommal mintegy 25 mű­vét tekintheti meg a közön­ség. Köztük faszobrokat, ce­ruzára jzokat, samtanyomatot, olaj- és pasztellképeket. A tárlat, mely pénteken nyílik, egy hónapon át látogatható a Megyei Könyvtár aulájá­ban. Úszik a birka a lé éppen éllepje a bogrács tömör tartalmát. Lassan azért mindenki fölér a Tetőre, oda ül a hosszú asztalhoz. Hiába, nagy úr a birka! Csak a hangulat nem akar fölmele­gedni. Különösen az abla­kon beköszönő táj mosto- hasága lohasztja a kedélye­ket Kint már orráig nem lát az ember, a gyomrok korgása pedig érzékelhetően fölerősödik. Van, aki leg­szívesebben hagyna csapot- papot, mások valami beszéd­témát keresnek. Így kerül terítérke a kromoszómavizs­gálat szerepe apasági perek, ben. így latolgatják a leg­felsőbb bíró várható szemé­lyét, a gabonatröszlös jogász Szabó Lőrinc líráján me­reng. a nefelejcskék szemű fogalmazóim Szegedre vá­gyik. S íme, a birkagulyást végül mindenki ki böjtöli. Istenem, micsoda hangu- latváltas! Már a foszlós ke­nevet kapott egy új egri tér A megyeszékhely fejlődé­sevei — a hónaprói hónapra szebben kiépülő Csebokszári lakótelepen — egy új tér kialakítására kerül sor. A Rákóczi út házsoraitól nem messze épülő lakóházak ugyanis félkörben, teret al­nyér elégedett sóhajokat in­dít a mellkasokból. Amikor pedig megjelennek, asztal fölött úszva, a párolgó csip­késtálak, s viliázni kezdik az étket, Krúdy villan föl előttem. Csak ő tudta visz- szaadni igazán az ebédek, vacsoraalkalmak efféle áhí­tatát. Egy-egy falatot felki­áltások is kísérnek. Tárgyuk a szegény jószág, itt a Te­tőn, borban puhítva, üres gyomornak mindennél ked­vesebben. Aztán útra kel­nek az üvegek, a poharak, hogy a bendőben is ússzék a birka. Az eufória csúcsa pe­dig. midőn az ügyész, fél­retolva tányérját, fölkiált: Gyerekek, ide látszik Párád! E pillanatban, mind, akik vagyunk, bámuljuk az abla­kon túli világot, amely — mint ha csak az Égnek föl­mutatott áldozatot akarná honorálni — vacsora közben kividult. Ragyog, mint Nik­kelbolha kárpótlást nyeri ábrázata. És most már övé a csoda. Öt dicséri pohár­csengés, magasztaló köszön­tő... (m. gy.) kotxa helyezkednek el, s ennek a térnek a nevére lel­lek jaxaslatot az egri váro­si tanács végrehajtó bizott­ságának legutóbbi ülésén .az urbanisztikával foglalkozó szakemberek. Az említett teret a döntés szerint Kara- szék Mihályról (1894—19671, a megyeszékhely első ta­nácselnökéről, a helyi mun­kásmozgalom kiemelkedő egyéniségéről nevezlek, el. Osztrák sör— a Soproni Sörgyárból A sörhiány enyhítésére és a választék bővítésére oszt­rák sör palackozását kezdték meg a Soproni Sörgyárban. A nyár folyamán a bécsi Ottakringer Sörgyárból 4500 hektoliter „Aranyhordó” el­nevezésű, kellemes ízű, vilá­gos sör érkezik tankautókon Becsből Sopronba, s az itt palackozott italt elsősorban a nyugati országrészen hozzák forgalomba. A magyar söripar a scwechati sörgyártól is vá­sárol a nyári ellátás javítá­sára 35 ezer hektoliter sört. Ez a mennyiség palackosán érkezik, és valamennyi sör­gyár kap belőle értékesítés­re. A két fajtából együtte­sen csaknem 8 millió pa­lack kerül az üzletekbe es a vendéglőkbe. (MTI) Marathon...J Távol all tőlem a szándék hogy letűnt idők csatáinál hőseire hivatkozzam, de < legutóbbi buszutazásomc eszembe jutott a nagy Millia desz harcosa, aki a maralho ni síkságról futva vitte a hir Allienbe. Ha a fáradtság tó ott nyomban holtan össze név esik, s valami csuda f oly len ma is eine szegény, évéinél, ^ szama bizony mar '2500 körű ( lenne, de az Eger - Heves kő­< .tölti jurat marullioniját alighc S emésztene meg. > A táv nagyjából azonos ) 40—42 km. Azt nem tudom ( hogy a jő görög pontosan mi­> lyen időt futott, de az bizo­< nyos, hogy az o emlékére s rendezett versenyeken 2,5 őre. > alatt a jobbak befutnak a vcl­< ba. Mármost, mit szol ehhez S a Volán, melynek egyik jára- ) ta történetesen 10 25-kor indul < Egerből cs — egy fiizesabo- S nyi átszállással megszakítva. ) majd. Kömlö féle kerülőt té- (’ ve — 14 óra tájban érkezik S meg. itt. az utazási idővel ) korszerűségben teljesen < szinkronban levő hevesi busz- S kikötőben leteszi elgyötört ) utasajt. ( Akik viszont szívósuk, s igy S nem halnak bele a khnerüli- ) segbe, legfeljebb egy kicsit ^ csak összeesnek, de előtte ) ■még ellihegik a nagy hírt. mi­szerint a ..gyors. korszerű, kényelmes" Volán-járattal nem egészen négy óra alatt sikerült Egerből megérkezni- OK. t Mtyel pedig nem egyedi, ha­nem menetrendszerűen is­métlődő ez a busz-marathoni. nem tehetek egyebet, mint, hogy kalapot emelek: — Volán, gratulálok! (ku-ti) O TÍZÉVES SZAKKÖI Már egy évtizede működi Kompollon, a GATE Kutat Intézetének díszítő szakköri A legszebb kéziinunkákbi kiállítást rendeztek az juti sei kultúrtermében. /4 benn tatói vasárnapig tekintheti meg az érdeklődök. © Átadás előtt. Bea jezéséhez közeledik a szőré szédos Borsod megyei Mályi ban az Eger—Mátra vidék Borgazdasági Kombinát ií üzemének építése. Az ottan gépekkel óránként 15 ezt kétdecis Márka üdítő italt pa luckoznak majd. O ISMERIK KECSKEME TÉT. A Bükki Vörös Meteo természetjárói részt vcttei Kecskeméten félezernél főin természetbarát társaságábai az ott megrendezett városin mertetö versenyen, s szerep lésüket siker kisérte. Kétsze rés holtverseny után végű egy ponttal szorult az egrie’ csapata — Melczer László Árva József. Jászberényi Jo zsef. Szabados Elemér i Kovács István — a második helyre. ■ MEGALAKUL A Ml: GYE PARLAMENTJE. A Heves megyei Tanács végre­hajtó bizottsága az ide vo­natkozó törvény alapján a megyei tanács alakuló ülését július 4-én, pénteken dél­előtt 10 órára hívta össze. Ezúttal került sor a tisztség- viselők, a tanácsi és a népi ellenőrzési bizottságok, vala­mint a megyei bíróság és a megyei munkaügyi bíróság népi ülnökeinek megválasz­tására. © HÍDAVATÁS. Szerdán délelőtt felavatták, majd dél­után a forgalomnak is átad­ták Komáromiban a hazán­kat Csehszlovákiával össze kötő, felújított Duna-hidat. A magyar és csehszlovák víz­ügyi szervek megbízására magyar kivitelező vállalatok dolgoztak a fontos folyami átkelőhely felújításán, meg erősítésén, és kitűnő minő­ségben, határidőre vegeztek a nafix’.sza.básu munkával.

Next

/
Oldalképek
Tartalom