Népújság, 1980. június (31. évfolyam, 127-151. szám)

1980-06-01 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESUüfcítK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXXI. évfolyam, 127. szám ÄRA: 1,6« FORINT 1980. .június 1., vasárnap A Popov—Rjumin és a Kubászov—Farkas űrpáros negyedik közös munkanapja A köszöntés virágai Urműsor: Sa llai —Regoczy bemutató, Gusztáv, Koncz Zsuzsa és Kovács Kati Folytatódnak a választási előkészületek jegyzékből győződjék meg arról, hogy felvették-e a névjegyzékbe, s kérjen érte­sítőt. Számos választó a válasz­tás napján nem tartózkodik állandó lakóhelyén, üdül, hétvégi házában pihen, tu­ristautat tesz, kórházban van, munkásszálláson, vagy diákotthonban tartózko­dik, stb. ezek a választók a helyi tanács vb-titkárától igazolást kérhetnek arról, hogy választójogosultak, és ennek az igazolásnak birto­kában szavazhatnak. (MTI) A hét három kérdése Az elmúlt hét pap főbb külpolitikai eseményéit összegző írásunk a lap .2, oldalán olvasható. Heves megye országgyűlési képviselőjelöltjei lapunk 3. oldalán. Megyénk export- és importgazdálkedá- sáról Munkatársunk, Koós József Mázán Sándorral, az MNB megyei igazgatójával be­szélgetett szűke bb hazánk export- és import gazdálko­dásáról. Színpad vagy szószék A közelmúltban lezajlott gyöngyösi monodrám,aszem- le értékeléséről közlünk cikket lapunk 4. oldalán. Tej, tej, tej - Nagyrédéről C. Molnár Ferenc, lapunk munkatársa a nagyrédei termelőszövetkezetben ér­deklődött a tejtermelés je­lenéről és jövőjéről, Ríport- ját'az 5. oldalon találhatják olvasóink. A város várja vendégeit Beszámolunk a lap 6. olda­lán közölt cikkünkben az immár hagyományossá vált Agria '80 nyári rendezvény­sorozat előkészületeiről. ítélet előtt;:: Befejezéshez közeledik a rendőr gyilkosok pere. Az ítéletet megelőző tárgyalás­sorozatról szól írásunk a £>, oldalon. Szászi Júlia és Bokor Pál, az MTI tudósítói jelentik a földi irányítási központból: Negyedik közös munka­napját kezdte meg szom­baton reggel a Szaljut 6. űr­komplexumon ) Popov— Rjumin és a Kubászov—Far­kas űrpáros. A földi irányí­tási központban kapott tá­jékoztatás szerint az űrhajósok egészségi állapota jó. hangulatuk, munkakedvük és munka­bírásuk kitűnő. Anatolij Jegorov, a repü­lésvezető orvosbiológiai kér­désekkel foglalkozó helyette­se, az orvostudományok dok­tora, aki; szombaton reggel beszélgetett az űrhajósokkal, sajtótájékoztatóján elmon­dotta, hogy a két „vendég” könnyen alkalmazkodott a súlytalanság körülményeihez. A mindenre kíváncsi új­ságírók részletes tájékozta­tást kértek az űrkomplexum személyzetének táplálkozási szokásairól. Jegorov megem­lítette Farkas Bertalan egy tréfás megjegyzését: a ma­gyar űrhajós azt mondta, „fél, hogy elhízik”. Ilyen rövid űrutazás esetében ez az „aggodalom” túlzott — nyugtatták meg a szaikem- berek Farkast, bár fény, hogy a több mint másfél hónapja űrkonyhán élő Po­pov és Rjumin 1—1,5 kilo­grammot hízott. Ami az étrendet illeti, a nemzetközi űrpáros érkezése alaposan megszínesítette a menüt, kiegészítve azt a hagyományos magyar éte­lekkel. A 70 fogásból álló étrendben, amely a legké­nyesebb gasztronómiád igé­nyeket is kielégíti, egy-egy étel csak minden hetedik napon ismétlődik. Az űrhajósok naponta négyszer étkeznek, összesen 3100 kilokalóriát vesznek magukhoz. Az űrállomás minden szállítója, begyen az Progressz vagy ember vezet­te űrhajó, igyekszik további különlegességgel elősegíteni a menü változatosságát. Legutóbb Rjumin fokhagy­mát kért, és vittek fel al­mát és más friss gyümöl­csöt is. A „magyar cso­magból” a szovjet kollégák­nak különösen a sertéspör­költ, az aszpikos marha­nyelv és a libamájpástétom Osztrák miniszter Budapesten Szombaton dr. Josef Stari- • bacher osztrák kereskedelmi és iparügyi miniszter Sághy Vilmos belkereskedelmi mi­niszter meghívására hazánk­A Szojúz.—36. vitt magával többek között egy Sallai—Re­ba érkezett. Az osztrák mi­niszter vasárnap délelőtt részt vesz a BAH-csomópont- nál épülő új szálloda alap­kőletételénél.' Szombaton elutazott dr. Hans Joachim Heusinger, a Német Demokratikus Köztár­saság mimszterelnökhelyet- tese és igazságügyminiszter, aki dr. Markój'a Imre igaz­ság ügyminiszter meghívásá­ra' küldöttség élén hivatalos látogatást tett hazánkban. A miniszterek áttekintették a . két ország- közötti jogi .kapcsolatok helyzetét, és e kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit. Megállapodtak abban, hogy új együttműködési megálla­podást kötnek a két minisz­térium között. A miniszterek kicserélték tapasztalataikat a jogalkotás, és az igazság­szolgáltatás kérdéséiben is. különös tekintettel arra a szerepre, amit a jog és a joggyakorlat a gazdasági fej­lődés szolgálatában betölt. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren dr. Markója Im­re igazságügy miniszter bú­csúztatta. jelen volt Rudolf Rossmeisl, az NDK rendkívü­li es meghatalmazott nagy­követe Az országgyűlési képvise­lők és a tanácstagok általá­nos választásának előkészü­letei befejezéshez közeled­nek. Ennek során május 29- én — a Hazafias Népfront helyi bizottságainak javas­latára — az illetékes városi, fővárosi kerületi, illetőleg községi választási elnöksé­gek megalakították a szava- zatszedö bizottságokat, amelynek tagjai letették az előírt esküt. A szavazatszedő bizottsá­gok több mint 58 ezer tagja társadalmi munkában látja el tevékenységét. E bizottsá­gok működési területükön levezetik a szavazást. Gon­doskodnak a szavazás lebo­nyolításának törvényessé­géről és zavartalanságáról, továbbá megállapítják a .szavazókörhöz tartozó vá­lasztókerületek szavazási eredményét.» Május 30-án szerte az or­szágban több fontos hirdet­mény jelent meg. amelyek tartalmazzák a választások­kal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat! így közzétét- ték az országgyűlési képvi­selőjelöltek és a helyi ta­nácstagjelöltek névsorát, to­vábbá a választási hirdet­ményt. Ez tartalmazza, hogy a választás június 8-án lesz, a szavazás reggel 6 órától este hat óráig tart, továbbá feltüntetik az érintett tele­pülésen lévő szavazókörök sorszámát és területi beosz­tását, a szavazóhelyiségek pontos megjelölését, továbbá azt, hogy egyes szavazatkö­rökben mely választókerüle­tek választói szavaznak. A hirdetmény felhívja a fi­gyelmet arra, hogy a szava­zásnál a személyi igazolvány bemutatása szükséges. Tar­talmazza azt is, hogy június 7-én 12 órától június 9-én 12 óráig szeszes italt árusíta­ni vagy más módon forga­lomba hozni tilos. A szava­zatok leadásának szabályai­ról a Hazafias Népfront ál­tal kibocsátott „Hogyan sza­vazzunk” hirdetmény szól. A választók nagyrésze a napokban megkapta az érte­sítést arról, hogy felvették a választók névjegyzékébe. Aki nem kapott értesítést, az a helyi tanács vb-titká- ránál közszemlére tett név­ízlik. Ä szovjet űrkonyha kínálatból , ' f' ' Farkas legjobban az űr- pirítóst, a sít sertéska­rajt, a virslit és a csoko­ládét szereti. Olga Kozarenkót, a moszk­vai orvosbiológiai intézet pro­fesszorát, aki hosszú ideje foglalkozik az űrhajósok pszichológiai problémáival, megkérdezték, mi a helyzet, a dohányzással az űrben? Mint elmondta, az orvosok ebben a tekintetben szigorú­ak és következetesek voltak. Valerij Rjumin, a házigazda- űrpáros fedélzeti mérnöke sok évi erős dohányzás után indult első útjára a koz­moszba, ahol már csak biz­tonsági okokból is szigorúan tilos rágyújtani. Ugyanez vo­natkozik a szeszes italok fo­gyasztására is — tette hozzá a professzor, válaszolva egy szovjet újságíró kérdésére. Az űrhajósok a napi ösz- szesen két és fél órás étke­zésen és az egyórás szabad- foglalkozáson kívül a zsúfolt munkaterv miatt nagyon ke­vés szabad idővel rendelkez­nek — mondotta Kozarenko. Mindamellett valamelyes le­hetőség azért van olvasásra: Popov és Rjumin egy újabb kötetet vitt magával a Szal­jut—6. előző lakói által fel­vitt verseskötetek mellé. A regénykönyvtárat nem bírná el az űrállomás amúgyis szű­kös térfogata. A fedélzeti vi. deomagnetofon segítségével viszont könnyűzenei, esztrád- és sportműsorokat nézhet­nek meg. gőczy bemutatót, Gusztáv­ra jzfi Írnek et, s egy videoka­zettát Koncz Zsüzsa és Ko­vács Kati számaival. Szombaton délelőtt az űr­négyes ismét. ’ tudományos kí­sérleteket végzett. Popovék a földfelszín különböző kép­ződményeiről készítettek fel­vételeket. Georgij Grecsko űrhajós hasonló fényképeket mutatott be a földi, irányí­tási központban. A Bahama- szigetek környékén készült felvétel kék és zöld színvál­tozatai alapján például száz­méteres pontossággal megje­lölte a világóceán vizsgált körzetének vízmélységeit. Szombaton Farkas Bertalan is foglalkozott ilyen jellegű megfigyelésekkel, hogy egy későbbi időpontban, amikor az űrállomás Magyarország területétől délre halad el, a rendelkezésre álló rövid idő alatt is elvégezhesse megfi­gyeléseit és fényképeket ké­szíthessen. Mivel az áthala­dás időpontjában igen ala­csony napállás mellett kell dolgozni, a Kárpát-medence rész­letes geomorfológiai tér­képének elkészítéséhez szükséges felvételek nagy részét az állandó sze­mélyzet vállalta magára. Elutazott hazánkból Hans Joachim Heusinger A földi irányítóközpont: innen kísérik figyelemmel az űr­hajósok tevékenységet (Népújság-telefotó — KS.) A tisztelet virágai Ma orseágiszerte az övó- § nőket, a tanítókat és a ta­nárokat köszöntik a mos- 5 tani és a volt diákok. A ] virágcsokrok a tiszteletet, a megbecsülést, az észtén- ! dók múltával sem szűnő! hálát jelképezik. Velük > méltatják a hivalásérzel > által diktált lelkiismeretes ! munkát, az állandó meg­újulás adottságát, a szak- < mai tájékozottságot, a tét-" tekben megnyilatkozó em­berséget. Megannyi nemes vonás,) ám közülük is a legfénye­sebb, a legtündöklőbb az! önzetlen áldozatvállalás. A! legszebb cselekedet, amit) valakitől várhat a társada- i lom, az egymást követői nemzedékek sora. A leendő, pedagógusok tizennyolc) esztendősen, ambíciókban, tervekben gazdagon kerül­nek be a felsőoktatási in­tézményekbe. Itt nemcsak! leendő szakmájuk regiment- ) nyi fortélyával ismerked­nek meg, hanem némi íze­lítőt kapnak a látványos j ismereteket is ígérő tudo­mányos búvárkodás mű-i helytitkaiból. Sokan épp) eleget ahhoz, hogy idővel ; önállóan is eligazodjanak; a Tudás birodalmában.' Zömük azonban a katedrá­ra áll, s a gyermekeket í okítja a Szépre, a Jóra. a^.i Igazra. Elfoglaltságban! egyikőjük sem szűkölködik. í Nemcsak az iskola köti le ( I őket, hanem a helyi köz­> élet — s ez így van jól — jszámos területe. J Neveltjeik olyan útra valót! ! kapnak tőlük. amelyet ) i sokoldalúan kamatoztat- i hatnak, s, ha így is , te-! > szik, akkor előttük az ér- í ; vényesülés útja: mémö­; kökké, közgazdászokká,! | politikusokká, tudósokká! nőhetnek. Mestereik azonban he- ! lyükön maradnak, s a! i stafétaváltók szellemének > (és jellemének pallérozására! | szánják napjaikat, si i közben akarva - a kanat la n is ! j lemondanak arról, hogy í 1 kövessék „fiaik-íámyaik” $ J magasívű reptét. Ha erre) 'gondolok, eszembe jut haj- j dani tanítónőm, akihez! j annyi szállal kötődtem, akit anyám után talán a) : legjobban szerettem. Ma \ már azt hiszem nyugdíjas < 5 — ebben sem vagyok biz- < j-tos —, úgy hírlik róla,! > hogy látása — soha nem ) ! volt jó — megrosszahbo-1 ! dott, s a könyörtelen öreg-) \ .ség is megviselte. Mi fel­! nőtte értünk, s osztálytár­saimat komoly posztokra is S > szólította az élet. Messze! \ kerültünk attól a kisváros-! \ tói, de amikor fehér hajú,? ; megfáradt nevelőnkre gon -) i dőlünk, egy kissé könnyel- S í műnek érezzük magunkat. I Annál.is inkább, mert négy! !évtizeddel a hátunk mögött! [értjük meg igazán áldozat-! hozatala nagyságát. Ne-5 1 künk a hajtóerőt adta, s) később is mennyire örült, s [hogy szüléinktől annyi jól! [ hallhatott, rólunk. Ö azon- ? 'ban maradt az öreg iskola) padjai Jiözött, s további [ nlántálta a-hitet a minkéi! követő nebulókba. ! Ma rá, s a többi pe-! [dagógusra sondolunk, akik-! ’ nek legszebb vonása az > önzetlen ' önfeláldozás. 5 i Mindannyiunk, a jövő ja-i | várá. ! Pécsi István !

Next

/
Oldalképek
Tartalom