Népújság, 1980. május (31. évfolyam, 101-126. szám)

1980-05-01 / 101. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS NAPILAPJA XXXI. évfolyam, 101. szám ÁRA: 1,60 FORINT 1980. május 1,, csütörtök A munkáról és önmagunkról Zászlófelvonás Május elseje, a nemzetközi munkásmozgalom nagy ün­nepe tiszteletére szerdán délután a Parlament előtti Kossuth téren katonai tiszteletadás közepette felvonták az állami zászlót. Ugyancsak katonai tiszteletadással vonták fel a magyar nemzeti lobogót és a munkásmozgalom vörös zászlaját a gellérthegyi Felszabadulási emlékműnél. tartott sa IPiirai®2EiortcirBöos AHOL EGER ÜNNEPLŐ LAKOSSÁGA ELVONUL (Fotó: Perl Márton) Jakab Sándor ünnepi köszöntője a rádióban és a televízióban I smét a munkát ünne­peljük. Május elseje tele a munka dicséretével, költői szimbólumaival. Ala­nya, a dolgozó ember, maga is jelképpé magasztosul. A munka verejtéke csillogó gyöngyökké nemesedik, az izmok kisimulnak, a tekintet öntudatot sugározva fürké­szi a távolságot, és már- mór találni kell egy rende­zetlen vonást, egy makacs- kodó aszimmetriát, hogy összetartsa a valóságot a megálmodott ideállal. Ma- kacskodhat bennünk is a gondolat, áz ellenvetés: majd holnap — az ünnep után újra megindul a hajnali-reg­geli áradat, hogy a „névte­lenek” álmos és fáradt tö­megként elözönlik a nagy munkahely, a társadalom számukra kijelölt terepét, hogy tegyék azt, ami nélkül nincs hierarchia, nincs stá­tusz, nincs hatalom, nincs pozíció és nincs kultúra sem. Ördögi alku: egy na­pért majd háromszázat! Ám mégis: nincs az a ka­jánkodás. amely tagadhatná az ünnep jogosságát. Az al­kotás öröme, a dolgok fe­letti uralom szabadságérzete, s a nyomába szegődő tágabb öntudat, amely alapján majd évszázada éppen a maga számára vívta ki a munkás, a munka ünneplésének jogát, az ünneplés önkéntessége — megannyi érv, hogy belás­suk: a munkával a munka világa ünnepli, becsüli és emeli társadalmi érvényűvé önmagát. Ezt a tartalmat pe­dig nem lehet sem kívülről ráerőszakolni, sem megta­gadni tőle. Ünnepelni csak létező, valóságos eszmei és etikai tartalommal lehet, s ez alól a munka ünnepe sem kivétel. De ugyanez áz értékrend- szer dacol azokkal az el­lentmondásokkal is, amelyek mindmáig kísérik a _ munka társadalmi világát, és éles kontrasztokat képeznek a munka általános társadalmi és etikai tartalma, valamint konkrét formái között. Hi­szen nem felesel-e mindmá­ig egymással a „munka tette az embert emberré” elv a munkában megrokkantak szomorú látványával, egyes munkafajták butító monotó­niájával? A megkövetelt in­tenzitás az emberformálás mértékét parancsoló vissza­fogottságával? A speciali­záltság a sokoldalúság és teljesség eszményével? A „pénzből élünk”-elv nemcsak cinikus* de piacot, üzleteket járó, vagy éppen családi házra várók hétköznapi igaz­ságaként a „munkából élünk” egyenlőtlenségeivel? Vagy éppen a kisebb-nagyobb ügyeskedők kérkedő lehetős­sége es kivételezettsége. ki­hívó pökhendisége a mun­kából élők lehetőségének be- ha tárol tságával ?■ Egyéni, fegyelmezetlensé­gek, abnormális, „szabályt erősítő” elhajlások felnagyí­tott, rossz hangulatot keltő vagy szándékoló kisiklásairól lenne csupán szó? A társa­dalomtudomány tagadja ezt. Kategóriái, amelyekből le­vezeti a valóság tarka je­lenségvilágának e negatív oldalát, túl általánosak ah­hoz, hogy az egészet a vé­letlenszerűségek, vagy éppen a szubjektív rosszakarat számlájára írhatnánk. Mun­kamegosztás a maga tagoló, hierarchiákat eredményező formáival; árutermelés, a maga külsődleges mércét és követelményt támasztó mér- téktelenségével, „rossz vég­telenjével”, csak egyének és nemzetek vetélkedőjében győztesek és vesztesek, nye­rőket és vésztőkét feltételez — ezek azok az alapkategó­riák, a munka társadalmi­lag és történetileg létező ob­jektív meghatározottságai, amelyekből kinő a társadal­mi uralom és egyenlőtlenség minden modern disszonanci­ája. Ünnepeljünk hát és adjuk meg magunkat? Szocialista társadalmunknak aligha le­het ez a logikája. Igaz, a szocializmust mint a munka társadalmát ma már' nem egyszerűen csak harmonikus és problémamentes valóság­ként idézzük meg a magunk számára, hanem a „munka társadalma” meghatározásba egyre inkább beleértjük a feladatok és követelmények bonyolult és korszakos jel­legét is. Nem ígérhetjük a magunk számára, hogy fel­oldjuk a munka egyoldalú erőfeszítéseket teremtő, „mértéken felüli” jellegét; de azt igen, hogy ez az erő­feszítés és áldozat az élet minden területén megkapja, és egyre inkább meg kell kapnia a maga társadalmi elismerését és felértékelődé­sét. És ez korántsem , kevés. Hiszen ez a munka nem szavakat igényel, hanem ma­radandó, eredményes — és sokszor a ma még nyerész­kedők és privilegizáltak le­nézését, olykor ellenállását kiváltó — tetteket. Bátorsá­got, demokratikus intéz, meny rendszereket, nyilvá­nosságot és társadalmi rész­vételt. A mindig újraformá­lódó társadalmi és történel­mi körülményekhez mért társadalmi — politikai és közéleti — hozzáállást; köz- gazdasági számításokat, a munka társadalmi szervezeté­nek állandó módosításait és a teljesítmény mindenkori, bü­rokráciamentes megbecsülé­sét és a teljesítménynélkü­liség egyértelmű elutasítását. Fejlett, tórsadalmasult vi­lágunk bonyolult és szerte­ágazó rendszereiben a mun­ka felszabadítása csak e bo­nyolult rendszerek közvetí­tőcsatornáin keresztül biz­tosítható. Ezeken keresztül őrizhetjük meg és teremt­hetjük újjá a munka társa­dalmilag olyan fontos és nél­külözhetetlen etikáját, amely egyre kevésbé lehet ma már a közéletből kiszorult — ki­szorított egyének életelve, mert egyre inkább e társa­dalmat magáénak valló, köz. életi tudattal és öntudattal rendelkező egyének köteles­ségtudataként élhet csak to­vább. Ü nnepeljük hát a mun­kát ! Megidézve telje­sítményeit, s a teljesítmé­nyeiben megvalósult alkotó embert. *De ünnepeljük kri­tikával és önkritikával is. A már teljesített és még tel­jesítetlen feladatainkról nem elfeledkezve. Hülvely István A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Miniszter- tanács szerdán ülést tartott. Lázár György, a Minisz­tertanács elnöke tájékoztat­ta a kormányt dr. Bruno Kreiskynek, az Osztrák Köz­társaság szövetségi kancel­lárjának meghívására Auszt­riában tett nem hivatalos látogatásáról. A kormány a beszámolót jóváhagyólag tu­domásul vette. A belügyminiszter, vala­mint a közlekedés- és posta- ügyi miniszter jelentést tett a közúti közlekedés bizton­ságával kapcsolatos 1972. évi kormányhatározat vég­rehajtásának tapasztalatai­ról. Ezek szerint az elmúlt években a közlekedés biz­tonsága javult, a balesetek száma — a gépjármű állo­mány nagymértékű növeke­dése ellenére — nem emel­kedett. A kormány a jelen­tést elfogadta és felhívta az illetékes minisztereket, hogy a helyzet további javítására, elsősorban a halálos kime­netelű és súlyos balesetek számának csökkentésére, il­letve megelőzésére tegyenek intézkedéseket. A Minisztertanács elfogad­ta a munkaügyi miniszter előterjesztését a munkásszál­lásokról 1976-ban hozott kor­mányhatározat végrehajtásá­nak tapasztalatairól. Az el­múlt években a vállalatok erőfeszítéseinek eredménye­ként a munkásszállókban fo­kozatosan csökkent a zsú­foltság, nőtt a megfelelő színvonalú ellátást biztosító helyek aránya. A lakók élet- körülményeinek javítására azonban — elsősorban a fő­városban — változatlanul nagy figyelmet kell fordíta­ni. Helyes, ha a vállalatok kö­zös összefogással építenek és tartanak fenn munkásszállá­sokat, így nagyobb lehetősé­gük van ésszerűbb fejlesz­téssel magasabb színvonalú ellátásra. ■ (MTI) . Május 1-e, a munkásosz­tály nagy nemzetközi se­regszemléje alkalmából Ja­kab Sándor, a S7.0T főtit­kárhelyettese mondott ünne­pi beszédet a rádióban és a televízióban. A SZOT főtit­kárhelyettese a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága, népköztár­saságunk kormánya és a Szakszérvezefek Országos Tanácsa- nevében köszön löt­portvezető kapta meg, tizen­egyen pedig a vállalati ki­váló dolgozó kitüntetést nyerték el. Kilencedszer a Gelka Fennállása óta immár ki­lencedik alkalommal nyerte el a kiváló vállalat címet a Gelka. A budapesti ünnep­ségen a Heves megyei ki- rendeltséget tizenöten képvi­selték, ugyanis az összválla- lati eredményekben jelen­tős részük van az itt dolgo­zóknak is. A múlt évben a szervizek műszerészei 110 ezer készüléket javítottak, s a minőségi kifogások még az egy ezreléket sem érték el. A brigádok teljesítették vállalásaikat, az ünnepek al­kalmával megszervezték az ügyeletét, biztosították a té­vékészülékek és egyéb ház­tartási gépek gyors javítá­sát Az ünnepségen Kozma György vezérigazgató Villá­nyi Ágnesnek, Bukucs Jó­zsefnek, Bánka Józsefnek és Takács Sándorna k ki váló dolgozó -kitüntetést adott át és hat aranykoszorús szocia­lista brigádot is köszöntöt­tek. Két oklevél egy helyre Érthetően jő hangulatban ünnepeltek szerdán Kaiban, a VBKM Kapcsolók és Ké­te május 1-e alkalmából a munkásokat, a termelőszö­vetkezeti parasztokat, értel­miségieket; hazánk minden dolgozóját. „A magyar mun­kásosztály — népünk egyet­értésével — együtt halad a világ különböző országaiban elő osztálytestvéreivel, az emberiség jövőjét fenyegető erők elleni harcban’’ — hangoztatta többek között Jakab" Sándor ünnepi rádió-, és., tévébeszédében. szülékek Gyárának káli gyáregységében, ahol a kol­lektíva tegnap vette át a ki. váló gyáregység és a tröszt legjobb gyáregysége kitünte­tő oklevelet. Bevezetőként Krisztián István üzemvezető mondott ünnepi beszédet, melyben hangsúlyozta, hogy tavalyi, amúgy is feszített tervüket túlteljesítették, s vezérgyártmányukból — spe. ciális kapcsolókból — több mint 223 ezret gyártottak, egyéb kapcsolótípusokból pe­dig 28 ezer került ki az üzemből. Az üzemvezető után Pe- lach Kornél igazgató érté­kelte a káliak munkáját, majd jutalmakat, kitünteté­seket adtak át. Kiváló kőbányászok Szerdán délelőtt tartották a Mátravidéki Kőbányák üzemigazgatóságán és recs­ki üzemében azt az ünnep­séget, amin átvehették a ki­váló üzemigazgatóság és a kiváló üzem címet.. Elsőként Kocsis István üzemigazgató mondott beszédet, majd Ko­zák Ernő igazgató méltatta a kollektíva múlt évi munká­ját. Egyebek közt elmondot­ta, hogy a termékszerkezet­váltás eredményeként több mint 138 millió forint érté­ket ért el termelésük csök­kenő létszám mellett, nyere­(Folytatás a 2. oldalon) Éljen május elseje! Folytatódott a vállalati ünnepségsorozat Kitüntetéseket, kiváló címeket adtak át Szerdán folytatódott me­gyeszert« az az ünnepségso­rozat, melyen május 1-e al­kalmából több vállalat, szö­Kettős ünnep Hatvanban Két helyein is kiváló cím átadásra jöttek össze Hat­vanban az érintett üzemek, intézetek dolgozói. A Hat­van és Vidéke Takarékszö­vetkezet az eltelt három év során immár másodszor nyerte el a Pénzügyminisz­térium Kiváló Takarékszö­vetkezet kitüntető oklevelét, továbbá a SZÖVOSZ elnö­ke, a KPVDSZ és a szak­tárca vándorserlegét. A 16 ezer tagot számláló takarék- szövetkezet tavaly 24 millió forinttal növelte betétállo­mányát, amely ilyenformán 250 millióra emelkedett. Fo­lyósítottak 56 millió forint kölcsönt lakásépítésre, me­zőgazdasági célokra és egye­bekre. A biztosítási díjbevé­telük is elérte csaknem a négymillió forintot. Az ünnepségen Herczeg Alajos igazgatósági elnök emlékezett meg május 1-ről. majd méltatta a múlt évi eredményeket. Az ünnepség második részében kitünteté­seket,, jutalmakat adtak át. Erdélyi Ferencné a Kiváló Munkáért miniszteri kitün­tetésben részesült, öten ki­váló dolgozók lettek, a horti Martos Flóra szocialista bri­vetkezet vehette át múlt évi munkájáért a kiváló címet, vagy más magas kitüntetést. gád pedig átvehette az arany fokozatot. A másik ünnepséget a Liszt Ferenc Művelődési Otthonban tartották, ahol a ZÖLDÉRT hatvani egységét tüntették ki kiváló címmel. Itt Patkó József igazgató méltatta a dolgozók munká­ját, hangsúlyozva, hogy tér. vüket 300 vagonnal túltelje­sítették és értékesítésük is 22 százalékkal haladta meg a tervezettet. Ezt követően itt is kitüntetéseket adtak át. Kiváló vállalat az ÉMÁSZ Az Észak-rpagyarországi Áramszolgáltató Vállalat ta. valyi műszaki-gazdasági eredményei alapján tegnapi ünnepségén vehette át a szakminisztérium és a szak- szervezet által adományozott kiváló vállalat címet. Ki­emelkedő eredményeket ér­tek el a munkaversenyben, a szocialista brigádmoz,galom_ ban, s ennek elismeréseként adták át több brigádnak az arany, ezüst, illetve bronz fokozatot. A Munka Érdem­rend bronz fokozatát Prokai Ferenc villanyszerelő cső-

Next

/
Oldalképek
Tartalom