Népújság, 1980. április (31. évfolyam, 77-100. szám)

1980-04-01 / 77. szám

V ' \ yiLÄG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXXI. évfolyam, 77. szám ÁRA: 1,30 FORINT 1080. április 1„ kedd INe I általában Ismerős a kifejezés? * Az, amelyik így ■ hangzik: Eredményeink • általában kielégítőek. Nem : titkolom, 'nagyon harag- 5 szom ezért. Szerintem az ; „általában” semmi másra ! nem jó, mint arra, hogy, i leplezze a valóságot. Ha ; úgyJ tetszik: általában ez a 5 gondolkodásunk egyik hi- ; bája. ; Miért olyan közkedvelt ; nálunk ez a szó: általá- ! ban? 5 Mert jól hangzik, mert ■ elkényelmesít, mert . meg­• kímél bennünket egy sor : magyarázattól, mert nem • kell szembe néznünk ma­• gunkkal, mert nem teszi : szükségessé, hogy a felelő- ; sókét is felkutassuk és ; megnevezzük. • Nagyon alkalmatos kife- ; jezés ez. ; És éppen ezért nagyon ; veszedelme®. Mert leszerel ; minden jobbítási törekvést, I minden kritikai észrevé- : telt, minden tenni akarást. ; Ugyanis, ha „általában” ■ jók az eredményeink, ak­■ kor minek kellene azzal j tépnünk egymás idegeit, ; hogy a további haladás • módozatait kikutassuk? Te- ! hát ne legyünk türelmet- : lenek, ne elégedetlenked- ; jünk, 'hanem altassuk el • lelkiismeretünk mocorgá- ; salt és bízzuk magunkat a ; jó sorsunkra. • Tehetjük-e ezt? Szabad-e j ezt tennünk? ; Jó volna nagyon hango- ; san kimondani a választ: ! nem és nem, mert csak rá- í fizetünk. j Hiszen annyiszor mo-nd­• juk: a vállalkozás kockáza- : ta. Komolyan vesszük mi • ezt a kifejezést:? Mert ha ; igen, akkor éppen a koc- : kázat azt is feltételezi, ; hogy minden törekvésünk | ellenére is „leülünk”. Ta- 1 Ián azért, mert valamit ! rosszul mértünk fel, valami­• lyen hatásra nem számol- 5 tunk, egyszóval: a kalkulá- | ciónk nem volt hibátlan. • Lehet ilyen? Hogyne! : Mindebből talán az is : kiderül, hogy ezer és egy ■ oka lehet a végeredmény I megbicsaklásának. De ha : a megbicsaklást előidéző ■ tényezőket nem ássuk elő, ■ hanem elkenünk mindent : azzal, hogy „általában” jól : dolgoztunk, akkor százszor ■ rossz nekünk. ; Mit ér, ha a gyárban a • termelési érték általában • több, mint amit megcéloz- : tunk, de éppen a legkere­■ settebb cikkeinkből nem • tudtunk megfelelni az igé- ! nyéknek? Mit ér, ha a fel- ; vásárlás általában jó volt, | de a piacon nincs elegendő • baromfi, zöldség és gyü- ; mölcs? Mit ér, ha a moz­• galmi munkánkkal általá- ! ban elégedettek lehetünk, ; de a hozott határozatok • végrehajtása döcög? ; Nem s kell mindenáron ; idegesíteni, magunkat sem, • másokat sem. hanem csak ; arra van szükségünk — ■ mindannyiunknak és min- : den alkalommal —, hogy ; pontosan számoljunk el. • Ne általában, hanem. a • részletekkel is. Mert min- ; dig a részletek a legizgal- S masabbak. G. Molnár Ferenc s A hét végén is dolgoztak Szecskó Sándor és Vencel János lucernamaggal tölti fel a CYCLO—400-as vetőgépet a poroszlói Magyar—Szovjet Ba­rátság Termelőszövetkezetben. volt a sürgés-fprgás a háztá­ji szőlőkben. Mindenüt t igye­keztek a metszéssel, hogy mihamarabb végezzenek ve­le. Több háznál *már az olt­ványokat melengették, mi­vel április^ 20-a után kiülte­tik a közösbe, a visontai Re­ménység Termelőszövetke­zettől bérelt 40 hektárnyi földbe. A jó időt kihasználva va­sárnap kommunista műsza­kot tartott az Egri Csillagok Termelőszövetkezet Haladás szocialista brigádja. A nosz- vaji szőlőkben a támberen- dezéseket javították. Hétfőn az utolsó soroktfan vetették az őszi árpát a szövetkezei földjein. Készítik a területet a tavaszi szőlőtelepítéshez is, amely a háztájival együtt hatvan hektár lesz a nosz- vaji részen, Egerben pedig a Szépasszony-völgy szom­szédságában. A hét végén a tervezett határidő előtt tíz nappal ha­marabb befejezték a nagy­üzemi szőlők metszését a gyöngyösi Mátra Kincse Ter­melőszövetkezetben. Ezen­kívül burgonyát ültettek a háztájiba. Hamarosan vé­Noha vasárnap hajnalban több helyen zápor vonult végig Heves .megyén, a nap mégis hamar kisütött és ahol csak tudtak, munkához lát­tak a földeken. A nagyüze­mi táblák mellett benépesül­tek a kiskertek, a háztáji területek is: metszettek, per­meteztek, műtrégyáztak és vetettek. Abasáron például nagy géznek a tavaszi árpa veté­sével is. A metszést követő­en hétfőn műtrégyáztak és kötözték a szálvesszőket a szőlőkben. A közös gazdaságban 392 hektáron kezdtek hozzá a napraforgó vetését megelőző magágy előkészítéséhez. (Fotó: Perl Mártán) BUDAPEST-MISKOLC KÖZÖTT 16 Mentesítő vonatok és buszok az ünnepekre Az ünnepi személyforga­lom zavartalan lebonyolítá­sára a szokásosnál jóval több utas elszállítására a MÁV április 3—9. között összesen 166 mentesítő vonat közle­kedését tervezi. Egy kisegítő szerelvény már szerdán dél­után indul a Nyugati pálya­udvarról Mátészalkára, a csúcsforgalmat azonban csü­törtökre várják, amikor 44 mentesítő vonat áll rendel­kezésre. A legforgalmasabb vonalakon, például Buda­pest—Nyíregyháza között 17, Budapest—Miskolc között 16 többletvonat közlekedik. Még április 4-én is tartanak ké­szenlétben 26 mentesítő sze­relvényt. Az április 5-i sza­bad szombaton a munkaszü­neti napra előirt vonatok közJekednek. A visszairányuló forga­lom — miután az iskolai szünidő nem zárul le az ün­nepekkel, a diákok még „rá­érnek” — várhatóan meg­oszlik. A legtöbb utasra 7- én számítanak. 43 mentesítő Vonat várja őket. A MÁV felkészült az utasok megfe­lelő tájékoztatására. A Volán-vállalatok a vas­úttal összhangban gondos­kodnak a mentesítő vonatok­hoz is a buszcsátlakozások- ról. A távolsági forgalomban 40—50 ezerrel több utast várnak a szokásosnál, ezért országosan szükség szerint 1000—1200 kisegítő buszjá­ratéi lufténak, többségüket szerda déltol csütörtökön es­tig, illetve ^a visszautazáskor április 7-én és 8-án. Az En­gels tér zsúfoltságának csök­kentésére. forgalmának za­vartalan lebonyolítására szer­dán és csütörtökön ismét igénybe veszik a Szent Ist­ván téri autóparkolót, ahol elsősorban az, induló kocsi­kat készítik fel az útra. de délutánonként oda érkeznek vidékről a távolsági buszjá­ratok is. A húsvéti forgalom az. idén égybeesik a nyári időszámí­tás bevezetésével. Ezért már most felhívják az utasok fi­gyelmét arra, hogy ne fe­lejtsék el április 5-ről 6-ára hatvan perccel előbbre igazí­tani az órát Sonka húsvétra A tarnamérai Lenin Termelőszövetkezet alatkai húsüzemében már a húsvétra készülnek az itt dolgozók. Az ünnepekre lesz elegendő házias ízű paraszt- és kötözött sonka, melyből 40 mázsát, kolbászból 50 mázsát, füstölthúsból 15 mázsát szál­lítanak a szövetkezet saját és a megye nagyobb kereskedel­mi egységeibe. — íme egy kis előzetes a húsvétra készült sonkákból — mutatja Faragó Béla üzemvezető, , (Fotó: Szabó Sándor) A szovjet dunoi fSottifía hajórojának A fasiszta Németország felett aratott győzelem kö­zelgő 35. évfordulója alkal­mából a szovjet dunai flot­tilla egy hajóraja menetet hajt végre a Dunán, mely­nek keretében tisztelgő látp­látogatás® gátasokat tesz az útvonal országaiban. A hajóraj, amely vasárnap délután ha­zánk területére érkezett, április 2—5, között Buda­pesten tartózkodik. (MTI) Átadták az Mai Rózsa Ferenc-dffakat Hétfőn a Parlamentben a közelgő felszabadulási évfor­duló alkalmából újságíró­kat tüntették ki. Rózsa Férenc-díjat kapott Dobsa János. az. MTI szer- kesztöségvezetője, Dolecskó Kornélia, a Népszabadság munkatársa. Gombó Pál. a Magyar Sajtó főszerkesztője, MatolCsy’ Károly, a Magvar Nemzet, szerkesztő bizottsá-' gának tagja. Mészáros Ottó. a Pest Megyei Hírlap fő­munkatársa és Vértes Éva, a Magyar Rádió főmunka­társa. Harminchármán fészesüN tek állami kitüntetésben és 22-en vették át a Kiváló Munkáért kitüntető jelvényt. A kitüntetéseket Bajnok Zsolt, a Minisztertanács Tá­jékoztatási Hivatalának el­nökhelyettese adta át. Az ünnepi eseményen je­len voltak: Aezél György, a Minisztertanács elnökhelyet­tese és Óvári Miklós. a Központi Bizottság titkára, a Politikai Bizottság tagjai, valamint. Győri Imre, a KB osztályvezetője. A dal és a muzsika találkozója Egerben Csengő-bongó főiskola — mondhatták mindazok, akik hétfőn „betévedtek” az. egri tanárképzőbe. S okkal, hi­szen e napon átvette a ha­laimat az. alma mater falai közt a dal, a muzsika. Hétfőn kora reggel érkez­tek ugyanis a városba s a vendéglátó intézménybe a IV. ének-zenei országos be­mutató résztvevői, tizenegy főiskola és egyetem hallga­tói. A háromnapos program- sorozat nyitására csak dél­után került sor. bár a pró­bák már délelőtt megkez­dődtek. Az ünnepi beszédet — köszöntve a zene fiatal barátait — Köpf Lászlóné, a KISZ Központi Bizottságá­nak titkára mondotta el az. egybegyűltek előtt, ahol meg­jelent többek közt Kiss Sán­dor, a megyei pártbizottság osztályvezetője, Mlinkó Lász­ló, a megyei KISZ-bizottság első titkárg, Búzás Lajos, a megyei tanács művelődés­ügyi osztályának vezetője, dr. Nagy József, a főiskola főigazgató-helyettese, vala­mint Párkai István, Liszt­díjas karnagy, egyetemi ta­nár. A KISZ KB, az. Oktatási és a Kulturális Minisztérium, valamint a Ha Si Iiüinh Ta­nárképző Főiskola rendezte programsorozat megnyitója a DlVSZ-induló hangjaival ért véget. S aztán a diákok is­mét azonnal a próbatermek­nek kinevezett előadókba' igyekezték. Érthető módon, hiszen fél négykor már pó­diumra álltak az első ver­senyzők; a főiskolán az. éne­kesek, hangszeres szólisták és kamaraegyüttesek, a Me­gyei Művelődési Központ­ban a kórusok és zeneka­rok. Köztük első napon a főiskola női kara is, Tar Lőrinc vezényletével. Mint már hírül adtuk, a 11 felsőfokú intézet (így a Budapesti Orvostudományi Egyetem, a Budapesti Mű­szaki Egyetem, a Budapesti Tanárképző Főiskola, a Gyógypedagógiai. Főiskola, a Zsámbéki Tanítóképző Fő­iskola. az Eötvös Loránd Tu­dományegyetem, a Kertésze­ti Egyetem, az Esztergomi Tanítóképző Főiskola és a Pénzügyi és Számviteli Fő­iskola, valamint az erfurti pedagógiai főiskola) mintegy nyolcszáz hallgatójának tu­dását a Párkai István elnök­letével bíráskodó zsűri érté­keli majd. Az eredménytiir- ,re szerdán kerül sor. \ f

Next

/
Oldalképek
Tartalom