Népújság, 1980. március (31. évfolyam, 51-76. szám)

1980-03-16 / 64. szám

I I ( ! : t j ; s i ! ‘ I < 4 I ! * t i ♦ Í ( Erkölcs és kultúra Statisztikailag igazolt tény, hogy bűnöz«« és iskola- . zottság fordított arányban áll egymással, vagyis hogy a J magasabb tudományokban jártas emberek nem szoktak j rabolni, betömi, gyilkolni, még féltékenységből, erő« fel- j indulásból eredően is ritkábban követnek el testi sértést, j mint a kevésbé iskolázottak. Tehát, vonhatnánk le a hir- t télén, s elhamarkodott következtetést; aki többet tud, az j nyilvánvalóan jobb is. I Pedig aki többet tud, az lehet okosabb, kifinomul- J tabb, pallérozottá bb, de hogy feltétlenül jobb-e? Koránt­sem bizonyos Ellenpélda is adódik. Ki ne hallott volna J a náci haláltáborok vérengző SS-tisztjeiről, akik szabad t idejükben Beethovent zongoráztak? És az — ugyanott — [ eleven embereken kísérletező orvosok talán tanulatlanok ! voltak? De nem kell ilyen messze mennünk. A mai nyu- j gáti világot félelemben tartó terroristák, emberrablók 1 soraiban is bőven akadnak egyetemisták, jól képzett fia- j tci értelmiségiek. Házunk táján maradva pedig: igaz, ) hogy a magasabb iskolát végzett rabló fehérholiószámba j megy, sikkasztani viszont a tanulatlan nem szokott, jó­szerivel alkalma sem lévén rá. Képzeltebb Otellók hűtlen- J ség gyanúja miatt feleségüket sem fojtják meg, kiüldö- J zik viszont a közös lakásból, vagy meglelik tönkretételé­nek százféle fifikus formáját, ölni nemcsak gyilokkal j lehet. Kivált, amikor az kellemetlen következményekkel j jár. Bezzeg a XVI. század kis olasz városállamainak feje- 1 delmei. akik teljhatalommal rendelkeztek, s ezt a halai- j mat felettébb féltve, meggyilkolták-mérgezték közvetlen j családtagjaikat, fel- és lemenő rokonaikat, barátaikat [ vétó és valódi ellenségeiket, s ebben nem akadályozta j őket jól fejlett művészi ízlésük: ők ássatták ki a földből j az antik szobrokat; megszállott szenvedélyükben kincse- i kel adtak félkarú Aphroditékért, és rendeléseik nyomán ‘ szókként virágzásba a reneszánsz művészet. A tudás sok mindent, megváltoztat az emberben, s az í emberen. De hogy erkölcsösebbé teszi-e? Illúzió lenné \ hát, ha a „kiművelt emberfőtől”, á „kulturált embertől” J etikai téren többet várunk? A kérdésre választ csak akkor kereshetünk, ha tisz- J fázzuk kultúra és tudás viszonyát, s megpróbáljuk körül- ! határolni a kultúra fogalmát is. A tudás nem azono6 a t kultúrával, csupán része annak, s rész nem azonos az J egésszel, mint ahogy az alma sem azonos a magjával, ( bár magába foglalja. Az egész kérdésre Németh László | meghatározása adja meg a legjobb választ: „A kultúra I nem tudás, nem művészi produkció, hanem valami életet } szabályozó elv, amely egy embercsoport minden tagjának ! belső mágnese, irányítója”. (Az én katedrám- Tanúimé- j nyok. 1969.) ( > i Az egész közösséget átható, azt belülről irányító gon- 1 dotatkör, amely magába foglalja az adott kor tudomá- j nyát, művészetét, de még termelési módszereit is (példá- ( ul szőlőkultúra!) — ez mind együtt a kultúra, é-s még [ ennél is tö' b, beletartozik egy bizonyos érzésvilág is, j mely a közösség minden tagját betölti, sőt az a szokás- j rendszer is. amely már gyermekkorban beleépül az egyén J életvitelébe, anélkül, hogy az egyes ember sokat töpren- t gene felőle, esetleg anélkül, hogy pontosan tudna róla. * Régebbi korok embereinél a kultúra részei nem vál- ! tak szét: erkölcsöt, viselkedést, magatartást pedig egy- j alánt áthatott a közösséget szabályozó elv; az egyén bír- J tokosa, volt a termelési kultúra és a közösségi művészet ismerétéinek, rendszerint alkotója is mindkettőnek; az ■ ilyen közösségi kultúra erkölcsi Hatása mindenkire ki­terjedt. A modem elet. s a városiasodás viszont a közösségei is. a kultúrát is darabokra törte. „Minden egész eltörött, ■minden egész csak részekbe lobban, minden egész dara­bokra” — írja Ady egyik versében, megérezve e törede­zettség veszélyeit. A közösségéből kiszakadt ember számára ■ a részekre bomlott kultúra már nem erkölcsi szabályozó, hanem részben megélhetési eszköz (tudomány, termelés), • részben pedig élvezeti cikk, szolgáltatás. Egy zenemű, kép, vers jelenthet olyan élvezetet is, amely úgy arány­lik a kultúra teljes sugárzásához, mint a bordélyházi ét- 1 meny az igazi szerelemhez. A műalkotás katartikus hatása a közösség abroncsai nelkü.1 is érvényesülhet, de csak az esztétikailag különö­sen fogékony lelkeknél. Az esztétikum, az igazi szép ugyanis mindig .etikus, tökéletességével megrendíti a rá­érző és ráhangolódni képes embert, miközben azt sugallja neki, amit R. M. Rilkének, a nagy osztrák költőnek a klasszikus Apolló-torzó: „Változtasd meg élted!” Csakhogy több a „műélvező”, mint a rejtett üzeneit értője. Gyakoribbak az igencsak pallérozott elmék, akik csupán értelmi vagy érzékszervi síkon közelednek a mű­alkotáshoz, míg szívük érzéketlen iránta. Ilyenkor a mű­élvezet — mivel az egyén érzékenysége épp úgy hiány­zik, mint a közösség összefogottsága — nem fejt ki er­kölcsi ha? • t. Meg]; zik ez a kis közösségekben is: a család, amelynek körében verseket olvasnak föl, ahol a prózai olvasmányokat is megvitatják, a művészeti albumokat közösen lapozgatják — s ezáltal a műélmény gazdagodva fejti ki hatását, mint. a' fényforrás, ha tükrök közé állít­ják — az ilyen család feltétlenül meghittebb, bensősége- ' sebb. érzelmekben gazdagabb, mint a másik, amelyben ' mindenki külön-külön hódol kedvtelésének, anélkül, hogy a többieket beavatná. Ugyanez érvényes a tágabb közösségre is. Ilyen érte­lemben nagyon is kultúrált lehet a kevéssé tanult ember is. ha közösségi érzés fűti. és magában hordozza az együ­vé tartozók belső iránytűjét; viszont „kultúrálatlan” és immorális lehet a tanult ember is, bármennyit raktároz el a fejében, ha önzés, elzárkózás keríti hatalmába, kö­vetkezésképpen pedig elidegenedik a többi embertől. A kultúra ugyanis, ha közösséget átható erő, mindig érzelmi hatású: nemcsak szokásokat alakít, de érzéseket is. Erkölcsöt formálni is ezért képes, mert az etikus ma­gatartás nem csupán belátáson, hanem elsősorban érzel­meken áll, vagy bukik. Kriminológusok mondják, hogy senki sem ismeri úgy a büntető törvénykönyvet, mint a hivatásos bűnözők; a bűn nem a „szabad — nem szabad" ismeretének hiányá­ból, hanem az érzelmek sivárságából ered. A jóra törő akaratot érzelmek hozzák .mozgásba: emberség, együttér­zés. a másik, a többiek megbecsülése. A kultúra az ér­zelmek nevelőiéként szegődik az erkölcs szolgálatába; kultúra és érzelemvilág épp úgy összetartoznak, mint kul­túra és közösség, lévén ez utóbbi az etikus magatartás gyakorlótere, a gyakorlat pedig az érzelmek erősödésénél is nélkülözhetetlen. * Bozóky Éra A MOLDOVA LEGENDA Moldova György M oldova György a leg­színesebb élelü ma­gyar írók közé tarto­zik. 1934-ben szüle­tett Budapesten, Kő­bányán. A Színművé­szeti Főiskola dramaturgia szakat végezte él; közben és tanulmányai befejezése után is sokfelé járt és dolgozott az országban. Szedett gyapo­tot, volt rakodómunkás, ka­zánszerelő. dramaturg, épí­tőmunkás. konzervgyári se­gédmunkás és etr. Írószövet­ség hajdani futballcsapatá­nak jobbhátvédje (a csapat neve is tőié származik: „Szocreál”). Munkásságáért kétszer kapta meg a József Attila- díjat, és elnyerte a SZOT- díjat. A nagy múltú Hungária kávéházban beszélgettünk. — Bolyongásai az ország­ban és sokféle munkahe­lye azt sejtetik, nehezen talált rá írói útjára. — Az, hogy valaki tehet­séges, önmagában nem je­lent semmit. Az életnek s a történelemnek va-nnak for­dulói, buktatói, amik eltérít­hetik az embert erre, vagy arra. Az én nemzedékem olyan korszakban élt, amikor ez a veszé'y fokozottan fenn­állt. Ennek a nemzedéknek több halottja van. mint a,há­nyán élünk: Kamondy Lász­ló, Szabó István, Gerelyes Endre már nincs köztünk. Nem voltak tehe^égteleneb- bek. mint én, cf'k hát ke­vésbé voltak szerencsések. Az én szerencsém egyebek közt az volt, hogy mindig családban, édesanyámmal, a testvéreimmel, a saját csalá­dommal éltem. Szoros köte­lékben! És mindig, akadtak emberek, akik nehéz idők­ben mellettem álltak, segí­tettek. Utólag azt is mond­hatom, szerencsés alkatú va­gyak. 1957 tavaszán, a főis­kola befejezése előtt egy év­vel otthagytam csapot-pa- pot. e'-megtem kazánt sze­relni. Nem volt muszáj. A kazánszerelő-élet biztonságot adott — bár addig sem fújt el a szél! —, hogy nem kell életem végéig írónak lenni, másból is megélhetek. Hu­szonhárom éves voltam, s bár nem éppen névtelen, úgy éreztem, nem szabad ki­zárólag és mindenáron ér­telmiségi életformát élni. Jó döntés volt. mert biztos élet­anyaghoz jutottam. — Témagazdagsága azon­ban nemcsak ennek, ha­nem a történelmi változá­soknak is köszönhető. — Mint minden negvven- öt-negyvenhat éyes emberre, rám is a háború, a felszaba­dulás és az ötvenes évek ha­tottak legjobban. Két rend­szert, a kapitalizmust és a szocializmust átélni ember­nek nehéz, frónak szerencsés dolog. A század legfontosabb és legérdekesebb korszaka volt az a tizenöt év, amiben az én korosztályom felnőtt, formálódott. Az ilyen kor­szakok persze nem túlságo­san kedveznek a vállalkozás­nak. Aki nagyra vállalkozik, a bukás lehetőségét is ma­gában hordja. Azt a típust szeretem, azokhoz vonzó­dom, akik megpróbálkoznak újra és újra..., ahogy Gor­kij mondja: „A bátrak esz- teienségéről zengtem éneke­met!” Nem állhatom viszont, mikor elkenjük a problémá­kat, s mikor az árulók mennybe mennek. Nem ke­resek mentséget Görgey áru­lására, mint sokan, én min­dig Kossuthot fogom tisztel­ni. — Népszerűsége szinte pá­ratlan, hallottam, hogy szocialista brigádok vették fel a nevét, talán még keresztapának ■ is felkérik, mint a hírneves politiku­sokat hajdanában. Vajon miért e siker? — Igen, tényleg van Mol- dova-brigád, és keresztapá­nak felkértek, de a legna­gyobb dolognak én azt tar­tam, hogy megveszik a köny­veimet, pénzt adnak érte. Miért? Az egyik ok valószí­nűleg az, hogy sokat írok. A magyar olvasóközönség -« százhúsz, kötetes írókra van berendezkedve. E körül írt Jókai Mór, Mikszáth Kál­mán, Krúdy Gyula, Szép Er­nő, de az élők közül Hege­dűs Géza is. Ha három könyv után azt mondja a könyvtá­ros: . .csak ennyit írt”, az olvasó csalódott.. A másik ok, úgy gondolom, hogy az em­berek Magyarországon is egyre zártabb életformát él­nek, munkahely, óvoda, szomszéd, hobbikért, mióta autóval járnak, vonaton sem utaznak, megszűntek a csa­ládias kiskocsmák, vagyis nincsenek meg az emberi kapcsolatok hagyományos színhelyei. Az érdeklődésük azonban nem csökkent, kí­váncsiak, hogyan él a vas­utas, a kertész, az aszitalos, vagy a szövőgyári munkás- lány, és én az írásaimmal sokszor és sokféleképpen hoztam jelentést erről ne­kik. A harmadik ok, hogy humoros történeteket is írok. Éppen mert tudom, hogy fá­radtán, napi nyolc-tíz-tizen- hat óra munka után veszik kezükbe könyveimet az em­berek. Ezért tudatosan min­dig a kalandosabb megold árt választom a szürkébb he­lyett. Itt keresem a magya­rázatát, hogy A magyar atom című szatírakötetem sok százezer példányban kelt el. — S a Moldova-legenda? — A legendám, azt hi­szem. abból táplálkozik, hogy egyetlen sört sem írtam lé, amit. szégyellnem keilen«. Írhattam rosszat, de tisztes­ségtelent nem. A legendábe- M Moldova vagány, noha ta­lán nem vagyok az. De ami nem tetszik, abba nem me­gyek bele sem pénzért, Sem senkiért. — Azt mondja, nem va­gány? Hogyan él? — Ideális „hadifogoly” va­gyok. Korán fekszem, korán kelek, futok, focizom a Saj­tó SK futballcsapatában, reggelente viszem a gyere­keket az óvodába. Fegyel­mezetten élek. Vadaki azt mondta, az egyetlen igazán forradalmi életforma egy író számára a teljes kispolgári - ság. Az, hogy művész vagyok, nem ment fel a felelősség alól, amire az kötelez, hogy fiú, apa és férj vagyok. Is­mernek az országban, nem okozhatok csalódást a ma­gánéletemmel sem azoknak, akik szeretnek. — Mi vonzza annyira a szociográf iához ? — „A jövő a riporté” — mondta Mikszáth Kálmán, A riport a jelen történetírása. Boldoggá tesz, ha riportot írhatok, mert rengeteget ta­nulok közben. Ha nem tanu­lok általa, nem is nyújt él­vezetet. Kőbányán harminc évig éltem, mibe kerülne egv riportkönyvet írnom róla? De készből élni nem szere­tek. Ha nekem nem megdöb­benés, megtisztulás az anyag­gyűjtés és a munka, az ol­vasónak sem lesz az az írá­som. Nem mentem H »oha olyan dolgokat keresni, ami­ket én dugtam el, előre! Ke­resni mentem és nem meg­találni valamit. Nem az il­letékes miniszter mellett vagy ellen induíok el egy- egy területet fed térképezni, hanem azt nézem, az ország­nak, a nemzetnek keil, vagy nem kell a valóságról a je­lentésem. Ügy tapasztalom, keld. — Tervei? — Várom, hogy megjelen­jen „A széni tehén” című, a textilmunlcáeokrol szóló sao- ctoflnáfiám. Százezer pél­dányban. SzáaHatvanezerre tervezték, de papírszűke mi­att csökkenteni kellett a pél­dányszámot. Az idén jebenik meg „A törvény szolgája” címmel karcolnia>m gyűjte­ménye. És várom, hogy a Magvető Kiadó megjelentes­se é’ tóműsorozatom első kö- te*A magyar atom cím­mel. Büszke vagyok, hogy negyvenöt éves koromra itt tartok. Jelenleg a „Szént Imre induló” fólytatását írom. Gulay István

Next

/
Oldalképek
Tartalom