Népújság, 1980. március (31. évfolyam, 51-76. szám)

1980-03-01 / 51. szám

AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA i . 1 . V1LÄG , EGYESÜLJETEK! XXXI. évfolyam, 51. szám Nem pénz! kérdése... N yakunkon az idegen- forgalmi főszezon — ha egyáltalán lehet ilyenről beszéini a hevesi tájakon, hiszen errefelé télen-nyá- ron „forog” az idegen. Va­ló igaz azonban, hogy csak Egerben a tavalyi másfél millió turistánál jóval több­re számíthatunk az elkö- ■ vetkezendő hónapokban. Jó híre van — ezt az idegen- forgalmi előrejelzések is megerősítik — a gazdag múltú, változatos program- kínálatú hevesi vendéglá­tásnak. Aki egyszer végig­zarándokolt a Mátra és a Bükk festői szépségű lan­káin, völgyeiben kanyargó turistautakon, megfordult a történelmi és műemléki kincsekben bővelkedő vá­rosainkban, netán ropta a táncot Mikófalván a né­pi hagyományokat felele­venítő lakodalmas forgata­gában, vagy kikocsizott a lipicai ménes „birodalmá­ba”, a Bükk-fennsíkra, az visszavágyik ide. És az ese­tek többségében vissza is jön, mint ahogy évről év­re sok ismerősöm teszi. Egy vissza-vis^zatérő kérdés azonban mindig le­hűti a kedélyeinket, j mert — s ezt őszintén valljuk be — a jogossága érzéke­nyen érint valamennyiün­ket. Sokan felteszik ugyan­is, miért. nem vigyázunk jobban erre a szép tájra, miért nézzük el, hogy sze­metesek, piszkosak az ut­cáink, tereink, elhanyagol­tak a falusi porták utcai frontjai... ? E kérdésen meditálva, eszembe jut, hogy a leg­utóbbi képviselői fogadó­napon elhangzott egy fi­gyelemre méltó adat: a bélapátfalvi cementgyár annak idején naponta 60 tonna porral szennyezte a ' környék levegőjét. Az új \ gyár mintegy 500 millió fo- < rintért beépített portalanító ' ; berendezése — hatszoros termelési mennyiség mel­lett — ezt a szennyeződést napi 5,76 tonnára csökken­ti, s hogy a megyében több mint hatvan helyen végez levegőtisztasági méréseket a KÖJÁL. Máris mondhat­nánk, lám védjük mi a környezetünket. Sőt, példa­ként sorolhatnánk a: falu- ' szépítési, virágosítási ver- ' seny győzteseit, a százezres költségvetéseket, amelyek új szemétszállító járművek, utcaseprőgépek, locsolóko­csik vásárlását teszik lehe­tővé településeinken. Ha mindezt összegeznénk, akár kész is lehetne a válasz: amit lehet, megtettünk! Csakhogy a környezetvé- . delem, a lakóhelyünk tisz­tasága nemcsak a város- gondozási vállalat, a ta­nács feladata, hanem mind- annyiunké. akik e tájon élünk. Közös érdekünk, ' hogy a turistautak jelzését ne rozsdásodó konzervdo­bozok helyettesítsék, hogy ne buszjegyhalom tudassa az idegennel a helyijárat megállóhelyét, s hogy ne ■ az utcán heverő csikkek bizdítsájt a gyerekeket fo- cirúgó-teehnikájuk fejlesz­tésére. És ami ennél is fon- “ tosabb: az ideláto­gatók inkább azt kérdez­zék, hogy itt mindenki szívügyének tekinti a lakó­hely szépségét, tisztaságát? Szilvás István ÁRA: 1,20 FORINT 1980. március 1., szombat Közlemény A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának Í988* február 28-1 üléséről A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1980. február 28-án Kádár János elvtárs elnökletével ülést tartott. Az ülésen részt vett a Központi El­lenőrző Bizottság elnöke. A Központi Bizottság megvitatta és elfogadta: — Gyenes András elvtársnak, a Központi Bizottság titkárának tájékoztatóját az időszerű nemzetközi kérdésekről. — Kádár János elvtársnak, a Központi Bizottság első titkárának jelentését a kongresszusi előkészítő munkáról; — Havasi Ferenc elvtársnak, a Központi Bizottság titkárának tájékoztatóját a VI. ötéves terv előkészítéséről. I. A Központi Bizottság áttekintette az utób­bi hónapok legfontosabb nemzetközi esemé­nyeit. Megállapította, hogy a világpolitikai helyzet az imperialista körök aknamunkája következtében feszültebbé vált, felerősödtek azok az irányzatok, amelyek veszélyeztetik az enyhülés terén elért eredményeket. 1. Az imperialisták arra törekszenek, hogy megbontsák a két világrendszer között je­lenleg fennálló egyensúlyt és katonai fölény­re .. tegyenek szert. Ezt a célt szolgálta a NÁTO-országok 1978. évi washingtoni dönté­se a katonai kiadások fokozott növelésére, valamint az 1979. évi brüsszeli határozata, amely új középhatósugarú rakéták .telepítését irányozza elő egyes nyugat-európai orszá­gokban. Az Amerikai Egyesült Államok mindmáig nem ratifikálta a hadászati tá­madófegyverek korlátozását szolgáló, nehezen létrejött SALT—II. megállapodást, és ez aka­dályozza a katonai enyhülés szempontjából nélkülözhetetlen további tárgyalásokat. A veszélyt, a feszültséget növelik azok az újabb törekvések, amelyek az imperializmus kato­nai jelenlétének további kiszélesítését és megerősítését célozzák a világ különböző tér­ségeiben. A társadalmi haladásért küzdő és a kül­ső támadások ellen védekező afgán forrada­lomnak — a két ország szerződése alapján — nyújtott törvényes, a nemzetközi joggal összhangban álló szovjet segítség ürügyén tett amerikai lépések, a felszított szovjetelle­nes propagandakampány fokozta a feszültsé­get és mérgezi a nemzetközi légkört. 2. Senki sem vitathatja el a népeknek azt a jogát, hogy küzdjenek nemzeti független­ségük kivívásáért és megszilárdításáért, a társadalmi felemelkédésért. Ebből kiindulva a Központi Bizottság ismételten kifejezésre jut­tatta a magyar kommunisták szolidaritását Ázsia, Afrika, Latin-Amerika népeinek igaz­ságos harcával, amelyet nemzeti függetlensé­gük megszilárdításáért, a társadalmi haladá­sért vívnak az új gyarmatosító törekvések ellen. 3. A NATO-nak, az imperialistáknak a fegyverkezési verseny fokozását célzó újabb akciói veszélyeztetik a politikai enyhülés már elért eredményeit, nagy terheket rónak az emberiségre, aggodalommal töltik el a bé­ke minden hívét. A Központi Bizottság ebben a helyzetben fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a békés egymás mellett élésnek nincs ésszerű alterna­tívája, reális cél az enyhülés eredményeinek megvédése, egy új világháború kirobbantásá­nak a megakadályozása. A világfejlődés fő irányát, meghatározó erőviszonyok a reakciós körök minden próbálkozása ellenére sem vál­toztak meg. A békét, az emberiség jövőjét fe­nyegető veszélyek elhárításához azonban szükség van minden, a nemzetközi helyzet élezését ellenző, békeszerető erő aktív fellé­pésére. A Központi Bizottság meg van győződve arról, hogy valamennyi ország, minden nép. érdekének.az felel meg, ha a kormányok fe­lelősen foglalnak állást és hozzájárulnak a fe­szültség csökkentéséhez, -a különböző társa­dalmi rendszerű országok békés egymás mel­lett éléséhez, a biztonság megszilárdításához, a béke megőrzéséhez. 4. A Szovjetunió, a szocialista közösség országai folytatják erőfeszítéseiket a világ bé­kéjét fenyegető veszélyek elhárításáért, a nemzetközi enyhülés terén elért eredmények megőrzéséért és megszilárdításáért. Ez vilá­gosan kifejezésre jutott L. I. Brezsnyev elv­társnak, az SZKP KB főtitkárának, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnö­kének választói előtt tartott beszédében és más szocialista országok — köztük hazánk — vezető testületéinek, felelős képviselőinek megnyilatkozásaiban. A nemzetközi helyzet •kedvezőtlen irányzatainak felerősödése külö­nösen időszerűvé teszi a Szovjetuniónak, a varsói szerződés szervezetének ismert javas­latait, amelyek a katonai feszültség csökken­tését, a különböző társadalmi rendszerű or­szágok kölcsönös biztonságának erősítését, a bizalom növelését szolgálják. 5. A Magyar Népköztársaság szövetsége­seivel együtt folytatja sokoldalú erőfeszíté­seit a fegyverkezési verseny megfékezése, a békés egymás mellett élés útjában álló aka­dályok elhárítása érdekében. Változatlanul fontosnak tartja, hogy mielőbb életbe lépjen a SALT—II. megállapodás, megkezdődjenek a tárgyalások a fegyverzet további korláto­zásáról, és ne kerüljön sor az újabb közép­hatósugarú rakéták nyugat-európai elhelyezé­sére. A varsói szerződés országai — köztük ha­zánk — konkrét javaslatukkal már kifejezték a készségüket egy olyan európai értekezlet megtartására, amelynek feladata a katonai enyhülés elősegítése és a bizalomerősítő in­tézkedések megtárgyalása lenne. Ilyen érte­kezlet mielőbbi létrejöttét a helyzet sürgeti. Továbbra is előmozdítjuk a helsinki záróok­mány ajánlásainak a megvalósítását, a mad­ridi tanácskozás előkészítését. A Magyar Népköztársaság továbbra is ar­ra törekszik, hogy a beliigyekbe való be nem avatkozás és a kölcsönös előnyök alapján fej­lődjenek kétoldalú kapcsolatai a tőkés orszá­gokkal. Azért tevékenykedik, hogy a politikai, a gazdasági, a tudományos-műszaki és a kul­turális kapcsolatokban elért eredmények meg­őrzésével és fejlesztésével is hozzájáruljon a népek közötti bizalom és megértés erősítésé­hez. Hazánk, a Magyar Népköztársaság, a jö­vőben is megtesz mindent, ami tőle telik azért, hogy Európa, a világ népei tovább haladhassanak előre az enyhülés, a béke, a felemelkedés útján. II. A Központi Bizottság áttekintette a párt XII. kongresszusának előkészítését és megál­lapította, hogy az a szervezeti szabályzatnak megfelelően, rendben halad. A párt 24 ezer alapszervezetében megtar­tották a beszámoló és a vezetőségválasztó taggyűléseket. Eredményesen zajlottak le az üzemi, az intézményi, a községi, a városi, a budapesti-kerületi, a járási és járási jogú, valamint a városi-járási pártértekézletek. A párt szervezetei felelősségteljesen adtak szá­mot, az ötéves munkáról, s tárgyalták meg a kongresszusi irányelveket. A társadalmi és tömegszervezetek vezető testületéi is széles körűen megvitatták a Központi Bizottság irányelveit. Mind a pártban, mind a társadalmi és tö- megszerveztekben aktív és érdemi vita folyt; az eredmények számbavétele mellett nyíltan szóltak a hibákról, a társadalmunkat foglal­koztató gondokról, problémákról is. Sok hasz­(Folytatás a 3. oldalon) Aláírták az 19BQ, évi munkatervet — KszÖs kutatások az orvostudományok tizenöt témakörében Magyar-szovjet egészségügyi együttműködés A jegyzőkönyvet magyar részről Zsögön Éva államtitkár, szovjet részről Sz. P. Burenkov, a Szovjetunió egészségügyi miniszterének első helyettese írta alá, (MTI fotó — Manek Attila felv. — Telefotó — KS) Pénteken az Egészségügyi Minisztériumban aláírták a Szovjet Egészségügyi Minisz­térium illetve a Szovjetunió Orvostudományi Akadémiá­ja és a Magyar Egészség­ügyi Minisztérium, valamint intézményei 1980. évi együtt­működésének munkatervét. A dokumentumot a tárgyaló küldöttségeket vezető Szergej Burenkov, a Szovjetunió egészségügyi miniszterének első helyettese és Zsögön Éva egészségügyi miniszté­riumi államtitkár látta el kézjegyével. Az eseményen részt vett Schultheisz Emil egészségügyi miniszter és Vlagyimir Pavlov, a Szovjet; unió magyarországi nagykö­vete is. Az aláírás alkalmá­val Szergej Burenkovnak a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége tiszteletbeli tagjá­vá választásáról szóló okle­velet nyújtott át Zoltán Im­re professzor, a MOTESZ elnöke. A megállapodás alapján az orvostudományok szerte­ágazó területein tizenöt főbb témában, folytatnak közös kutatásokat az idén a ma­gyar és a szovjet egészség- ügyi szakemberek, intézmé­nyek. Vizsgálódási körük a szív- és érrendszeri megbete­gedésektől az orvosi radioló­giáig terjedően számos ölyan feladatot is tartalmaz — így. például a közegész­ségüggyel a munkahigiéné­vel, a foglalkozási megbete­gedésekkel, az egészségügyi szervezéssel kapcsolatos ku­tatásokat, tapasztalatcseréket — arrielj'ekben már huza­mosabb idő óta többoldalú­an, eredményesen együtt mű­ködnek a KGST-országok. A kétoldalú egészségügyi együttműködésről folytatott budapesti tárgyalásokon az idei .feladatok kidolgozásán kívül beszámoltak az 1979. évi — kölcsönösen gyümöl­csözőnek értékelt — közös munka eredményeiről. és előzetesen körvonalazták a tudományos kutatások 1981—85-re szóló együttes tématervét is. Napirenden a folyékony üzemanyag gazdálkodás és az áruellátás Ülést tartott a KNEB A Központi Népi Ellenőr­zési Bizottság pénteken ülést tartott. Zana Károly, a Csepel Vas- és Fémművek csőgyárának üzemvezetője, a KNEB tagja, jelentést ter­jesztett elő a folyékony üzemanyag-gazdálkodás utó- vizsgálatáról. Az alapvizsgálat megálla­pítása szerint a felhasznált benzin, gázolaj, kenőolaj je­lentős része — becslések szerint 15—20 százaléka — megtakarítható lenne. Az elmúlt négy évben az üzem­anyagfogyasztás évi növeke­dése a köztúi gépjármű- és az erőgépállomány növeke­dési üteméhez igazodott, te­hát a szükséges és indokolt fajlagos megtakarítás nem mutatkozik. Ennek okait elemzi a KNEB jelentése, amelynek tárgyalásán részt vett , Simon .Pál nehézipari miniszter és Urbán Lajos közlekedés- és postaügyi ál­lamtitkár. A bizottság a je­lentést elfogadta és felha­talmazta a KNEB elnökét, hogy azt, — a javaslatokkal kiegészítve — az állami tervbizottság elé terjessze. Ezt követően a KNEB el­nöke tájékoztatta a bizott­ságot a lakosság áruellátá­sával kapcsaltos fővárosi és megyei tapasztalatokról. Plusz százalékok az olimpiára Héttagú szovjet kereske­delmi küldöttség érkezett Gyöngyösre, a HUNGARO- TEX munkatársának,1 Ka­rácsonyi Andrásnénak kísé­retében a Heves megyei Ru­házati Ipari Vállalathoz, ahol Katona Béla igazgató fogad­ta őket. A kereskedelmi szakembe­rek nemcsak azért voltak kíváncsiak a gyöngyösi vál­lalat tevékenységére, mert régi gazdasági kapcsolat fűzi valamennyiüket ehhez az üzemhez, hanem külön ké­rést is előterjesztettek. Te­kintettel a moszkvai olim­piára, azt kérték, hogy a szerződésben megállapított mennyiségen túl is zállftsa- nak mintegy 3 százalékkal több készterméket a Heves megyeiek a szovjet külke­reskedelmi partnereknek. Megnézték a központi te­lephely üzemeit, ahol éppen a szovjet exportra készülő női és férfi ruházati cikkek kerültek le a szalagokról. Nagy elégedettséggel állapí-i tották meg, hogy a gyöngyö- si üzem kifogástalan minő­ségben készíti el ezeket a cikkeket. Arra is kíváncsiak voltak, hogy nyugati meg-, rendelésre milyen gyártmá- nyok készülnek. Nagyon tet­szett a belföldi üzletekben kapható női blúzok fazonja és minősége is. Abban állapodtak meg; hogy a Heves megyei Ruhá­zati Ipari Vállalat készség­gel tesz eleget a szovjeté megrendelők kívánságának^ ha a szükséges szövetanya­got a gyártó cégektől a plusz szállítmányhoz me3 tudja kapni. Szívesen vállal­koztak arra is, hogy újabb modelleket mutatnak majd be, amiknek sorsáról az áp­rilisban megtartandó moszk­vai tárgyalásokon döntenek. Várhatóan a Heves megyei vállalat az Mén is túlteljesí­ti a szovjet partnernek szál­lítandó áruk mennyiségi ke­retét. mint ahogy ezt tett» az elmúlt évben is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom