Népújság, 1980. január (31. évfolyam, 1-25. szám)

1980-01-03 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK 1 Affin ült fin /tw UUf] ..... lll.mp^P«^ILPM. .tWH^MP^WWP-WWWWWW—»II Kill f A Z MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXXI. évfolyam, 1. szám ÁRA: 1,20 FORINT 1980. január 3., csütörtök Nincs lazítás, érték minden óra Az év első munkanapja megyénkben A gép mögött Viczián Ferencné, a Finomszerelvénygyár hevesi gyáregységének forgácsolója Az óév búcsúztatásának „fáradalmai” után teljes lendülettel kezdődött az új esztendő első munkanapja — legalábbis ez derült ki a munkatársaink által feltett kérdésekre adott válaszok­ból. Nyilvánvaló — s ezt a munkahelyeken is tudják — az első napon sem lehet lazítani, érték minden óra, s ennek az értéknek már szigorúbb elbírálás alapján kell a kollektívák jó mun­káját bizonyítania. Ha egyik évről a másikra nem is változik meg minden alapvetően a gazdálkodás­ban, az kétségtelen: a tava. lyi módszerek 1980-ban már kevésnek bizonyulnak. Nem elég tehát csak boldog új évet „kívánni” — sokat kell azért tenni mindannyiunk­nak. . i Bizakodó finomszerelvénygyáriak Karácsony és szilveszter között üres volt az egri Fi­nomszerelvénygyár, a dolgo­zók szabadságra mentek. Az új esztendő első munkanap­ján reggel 6 órakor azonban mind a tíz üzemben megin­dult a termelés, csupán a pneumatika-szereidében lel­tároztak. Délelőtt 10 órakor az igazgatói értekezleten már az idei indítás első tapaszta­latairól beszéltek. Kócza Imre vezérigazgató vezetésével összegezték a múlt esztendő eredményeit, és bizakodással állapították meg, hogy 1979-ben sikerült úrrá lenniük a nehézségeken, túlteljesítették a tervet. — öt és fél millió dollár értékű tőkés exportot bonyo­lítottunk le..—- mondta a vezérigazgató. — Termé­keink: az olajszabályozók, a kompresszorok és a pneu­matikaelemek eljutottak Svédországba, az NSZK-ba, Olaszországba, Jugoszláviá­ba, Iránba és Dániába is. Jó hangulatban kezdtük tehát az új évtized első munka­napját és eredményeink ala­pul szolgálnak, hogy a nehe­zebb közgazdasági környe­zetben is helytálljunk. A fo­(Folytatás a 3. oldalon) Megyénkben csaknem 1800-an vesznek részt a munkában Megkezdődött a népszámlálás Negyvennégyezer számlá­lóbiztos szerdán megkezdte munkáját, hogy valamennyi háztartást felkeresve össze­írja a lakosság, valamennyi lakás és magánüdülő ada­tait. Megyénkben csaknem 1800 számlálóbiztos és felül­vizsgáló hajtja végre az ösz- szeírást, a helyi tanácsok, il­letve a Statisztikai Hivatal dolgozóinak irányítása mel­lett. Hazánkban a felszabadu­lás óta a 4. alkalommal tar­tanak általános népszámlá­lást, amely képet ad a la­kosság összetételéről, iskolai végzettségéről, szakmai meg­oszlásáról, lakásviszonyairól szociális helyzetéről és sok egyébről, ami a távlati ter­vezéshez is jó alapokat nyújt. A statisztika pontos adatokat szolgáltat például arról, hogy mennyi a cse­csemő, az óvodás és iskolás­korú gyermek, vagyis milyen mértékben kell fejleszteni a gyermekintézmények háló­zatát, a szakképzettségből következtetni lehet az egyes szakmák munkaerő tartalé­kaira, a szakmunkásképzés továbbfejlesztésének irá­nyaira, felmérhető, hogy a következő években hogyan alakul a nyugdíjasok száma, a szolgáltató kisipar körül­belül. hány olyan nyugdíjas­ra számíthat, aki nyugdija (Folytatás a 3. oldalon) B.Ű.E.K - minden mennyiség^ ben Óévbúcsúztató — Üj- évköszöntő vidám hangulatban — Trom­biták, visító kismala­cok, petárdák szilvesz­teri egyvelege — Csendes szolgálat a kórházakban, a tűzol­tóknál és a rendőrsé-' gén Tavaly történt — 1979 vé­gén — hogy a magyarok .történelmében” már hagyo­mánnyá vált rövid héten roj­tosra beszéltük a szánkat: kívántunk B.Ű.É.K.-ot minden mennyiségben, s fogadtuk, a minden mennyiségnél is többször, hogy jövőre új éle­tet kezdünk... Mindezek nyomatékára beletrombitál­tunk a szilveszteri délutánba, estébe, éjszakába — mert. óévet búcsúztattunk, s vi­dámsággal kezdtük a bekö­szöntő évtizedet. Mindebből kitűnik, hogy ahol csak hely és lehetőség volt rá: állt a bál. Trombiták harsogtak, vi­sítottak a tombolán nyert — s az azóta a házgyári laká­sok gardróbjában helyet ka­pott — kismalacok, ehhez az egyveleghez adtak pattogó ütemet és a szó szoros értel­mében színoompát az erké­lyekről kilőtt petárdák. Szó­val. igazi szilveszteri hangu­lat volt. Nagy sürgés-forgás volt a megyeszékhelyen a Park és az Eger Szállóban, valamint a Fehér Szarvas Vadászta­nyán. Főként az utóbbi he­lyen könyvelhettek el nagy sikert. A speciális vadasééte­lek a vaddisznóleves, a já­vorkúti szarvasszelet, s az újdonságként felszolgált ece­tes pattison, a töltött tojás rákkal, valamint az áfonya­lekvárral ízesített palacsinta méltán váltotta ki a vendé­gek elismerését. A kellemes zenére jugoszláv és magyar vendégek' szórakoztak a ha­zaiak mellett: zeniaiak, sop­roniak, ózdiak, budapestiek. De hasonlóan finom ételkü­lönlegességek és szórakoztató programok várták a szilvesz- terezőket a megye másik kél városában, a Mátra és a Bükk üdülőhelyein, ahol a mulatságot követően az idő­járás jóvoltából még egy kis hócsatára. lányszépítő mos. datásra is sor került. A szil­veszteri jó hangulatot örökí­tették meg felvételeink. Népűnk a gazda szemével néz! dolgainkat Losonczi Pál újévi köszöntője a rádióban és a televízióban Tisztelt honfitársak! Az új év első napján számvetést készít az ország és az állampolgár egyaránt. Számot vetünk az elvégzett munká­val, és egyben előrenézve, .megszabjuk a jövő feladatait is. A közösségi és az egyéni számvetés jól megfér egymással a mi társadalmunkban, és jól össze lehet, hangolni azokat a feladatokat, amelyek a haza sorsának további alakulását meghatározzák. Milyen évet hagytunk mögöttünk? Nyugodt lelkiisme­rettel elmondhatjuk, hogy olyan esztendőn vagyunk túl, amelyet — gondjaival egyetemben is — alapjában eredmé­nyesnek ítélhetünk. Fejlődésünk kézzelfogható eredményei öltenek testet abban, hogy új gyárakkal, lakóházak tízezrei­vel, iskolákkal, óvodákkal, kulturális, egészségügyi intézmé­nyekkel gyarapodtunk. Népünk békgben, nyugodt körülmé­nyek között élhetett és dolgozhatott. Eredményeink értékét csak növeli, hogy nehezebb külső és belső feltételek köze­pette értük el azokat. Sikereinkben népünk egészének tudatos erőfeszítése, akarata és igyekezete ölt testet; a munkások becsületes és fegyelmezett helytállása, a természet erőivel is megbirkózó parasztok .munkája, az értelmiség mind hatékonyabb erőfe­szítése. Más szavakkal: népünk közös akarata és erőkifejtése áll a teljesítmények mögött. Népünk a gazda szemével nézi dolgainkat, felelősen mérlegel, józanul ítél. Politikai érettségéről, a szocializmus eszméihez való ragaszkodásáról tesz tanúságot, amikor fe­gyelmezetten és megértőén vállalja az olyan intézkedéseket is, amelyek az országos gondok megoldására irányulnak, jól­lehet ezek áldozatot is követelnek tőle. Több évtizedes ta­pasztalat alapján meg van győződve, hogy a párt és a kor­mány politikáját népünk érdekei vezérlik. A munkában edzett és politikailag tapasztalt népünk jól tudja, hogy a szocializmus építése nem mentes a gondoktól sem. De erősíti hitét és bizalmát az a tudat, hogy országunk az emberiség élvonalában a szocializmus építésének útján halad. Igaz, terveink az idén szerényebb célokat tűznek ki, de valójában nem kisebb jelentőségű feladatokat kell megol­danunk. Mindezek arra irányulnak, hogy megvédjük eddigi eredményeinket, amelyeket a gazdaság, a kultúra és az élet- színvonal terén oly sok harccal és munkával vívtunk ki. Ér­demes értük dolgozni, érdemes értük cselekedni! Kedves barátaim! Teljes joggal mondhatjuk: nem gondtalanul, de remény­kedve nézhetünk az új év elé. Előrehaladásunk fontos fel­tétele ma, hogy minden területen fegyelmezettebben, job­ban dolgozzunk: hogy takarékosabb gazdálkodással, a haté­konyság és a minőség javításával növeljük népgazdaságunk eredményeit. Meg vagyok győződve róla, hogy eleget tudunk tenni e követelményeknek, hiszen történelmünk során nem egy esetben, a mainál rosszabb körülmények közt is úrrá tudtunk lenni a nehézségeken. Jó alapot adott ehhez a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, amikor kendőzetlenül és őszintén tárta fel a valós helyzetet, és mutatott rá a követendő tennivalók­ra. Népünk abban a tudatban végezheti nyugodt alkotó mun­káját, hogy a párt következetesen folytatja azt a fő politikai irányvonalat, amely a múlt évtizedekben történelmi sikereket hozott. Olyan eredményeket és vívmányokat, amelyekért szoros nemzeti egységbe tömörülve, határozott eltökéltség­gel, elemi érdekeitől vezérelve kell dolgoznia, alkotnia min­den magyar állampolgárnak, akinek drága a haza üdve és további felvirágoztatása. Bizton építhetünk a nemzetet szocialista egységbe tö­mörítő összefogásra! A társadalom egésze és a kisebb kö­zösségek azonosan ítélik meg szocialista nemzetünk sorskér­déseit és a rá váró tennivalókat, amelyekről a XII. párt- kongresszus irányelvei így szólnak: „Az előttünk álló időszak fő feladata az, hogy támasz­kodva eddigi nagy vívmányainkra, tovább erősítsük társa­dalmunk szocialista vonásait, megszilárdítsuk a termelés, az életszínvonal és az életkörülmények területén elért, eredmé*- nveinket. és biztosítsuk népgazdaságunk fejlődését, szocia­lista építőmunkánk sikeres folytatását.” Kedves elvtársak és elvtársnők! Bizakodással nézhetünk a jövőbe! Hazai tennivalóink­kal tisztában vagyunk, de tudatában vagyunk annak is, hogy békés alkotó munkánknak fontos nemzeti feltételei vannak. A világ eseményei ellentmondásosak és bonyolul­tak. Sőt, feszültséggel, néha fenyegetésekkel terhesek. Ele­gendő emlékeztetni a NATO nemrégiben elfogadott veszé­lyes európai rakétafegyverkezési döntésére. De mindezek el­lenére is az a meggyőződésünk, hogy a békés egymás mel­let!. élésé, az enyhülésé a jövő: hogy tovább szélesedik a különböző társadalmi rendszerű országok együttműködése. Változatlanul fontosnak tartjuk, hogy az enyhülés maradjon az uralkodó irányzat a nemzetközi küzdőtéren! A nemzetközi viszonyok kedvező alakulásában növekvő szerepet játszik a szocialista világrendszer, a nemzetközi munkásosztály, a nemzeti felszabadító és függetlenségi moz­galom. Ezért tartjuk külpolitikánk alapjának, hogy erősítsük szövetségünket a Szovjetunióval, a varsói szerződés, a KGST tagállamaival, a szocialista közösség orszá­gaival. Szolidárisak vagyunk a nemzeti felszabadító mozgalmakkal és a gyarmati uralomtól megszabadult népek­kel. A békés egymás mellett élés elveitől vezéreltetve, a köl-’ csönös előnyök alapján, tovább építjük kapcsolatainkat a tőkés országokkal politikai, gazdasági, kulturális és más te­rületeken. Nem áltatjuk magunkat azzal, hogy az előttünk álló út zökkenőmentes. Azonban meggyőződéssel valljuk, hogy eb­ben az évben is teljesíthető célokat tűztünk magunk elé.’ Szocialista rendszerünkben az egész magyar nép kezébe van letéve sorsának, jövőjének alakulása. Hisszük, hogy ki-ki jól érti a maga feladatát, kötelességét és e szellemben munkál­kodik, alkot saját maga és egyben szocialista hazánk javára és boldogulására. Ezeknek, az egész nemzetünket átfogó, egységes cselek­vésre ösztönző feladatoknak a sikeres végzéséhez kívánok a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és kormánya nevében minden hazánkfiának jó erőt. egészséget: egész magyar né­pünknek : boldog új évet. (MTIj * A Ez már nem visít... — mondja Előházi Imre mesters'zakács Kovács András étteremfőnök­nek és a felszolgáló Balogh Katalinnak. .Bányásznap” volt szilveszterkor Petőfibá- lyán, ahol a Fény étteremben több mint két­száz helyi bányaüzemi dolgozó szórakozott (Fotó: Szabó Sándor)

Next

/
Oldalképek
Tartalom