Népújság, 1979. december (30. évfolyam, 281-305. szám)

1979-12-01 / 281. szám

AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXX. évfolyam, 381. szám ARA: 1,20 FORINT 1979. december 1„ szombat VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Npwtiiw Épül a viadukt Ä 25-ös számú fő közlekedési útvonal Ráckapu téri át-' kelési szakaszának építésével jól haladnak a Pest megyei Közúti Építőipari Vállalat szakemberei. A 147 méteres viadukt vasszerkezeti munkáival december 7-ig végeznek az építők Egerben. Eger felszabadulásának évfordulóján Koszorúzás az ismeretlen szovjet katona szobránál — Ifjúsági rendezvények, hang­verseny, fotókiállítás a megyeszékhelyen A fegyveres erők képviselői koszorúznak A darabonként 20 tonnás támpillérek „beemelését” óriás­daruk segítségével végzik A viaduktból már egy 40 méteres szakasz teljes betonvas­szerkezeti munkáival elkészültek • (Fotó: Perl Márton) Lázár György a főváros XVIII. kerületébe látogatott Év végi hajrá A közelmúltban egy tájékoztatón úgy vé­lekedett munkaügyi mi­niszterünk, hogy néha azt hiszi, időben a világ leg­gazdagabb országai közé tartozunk. Hiszen az érté­kes kinccsel korántsem úgy bánunk, ahogy kellene, pe­dig az idő ára vetekszik a legkeresettebb nyersanya­gokéval. Most, az év vége felé kö­zeledve ez a megállapítás kétszeresen is igaznak tű­nik. Az őszi, téli hónapok­ban nem csupán a terme­lésben érződik az év végi hajrá, hanem a különböző értekezletek, tanácskozá­sok tekintetében is.. Mintha a különböző szervek, intéz­mények, vállalatok a nyá­ron — a szabadságok miatt — kiesett időt akarnák pó­tolni, egyre-másra rendez­nek különféle összejövete­leket. Tévedés ne essék, nem a szükséges, az indo­kolt tanácskozások ellen emelünk szót, sőt éppen azok érdekében. Mert ^ ki vitatná, hogy a tervidőszak végén, a következő terv­időszak előtt, amikor igen sok változásra van kilátás, ne lenne szükség az el­múlt évek tapasztalatait összegezni, a jövő teendőit meghatározni. Igenis az ilyen értekezések, munka- megbeszélések fontosak, sőt szükségesek. Csakhogy né­ha éppen az ilyen tanács­kozásokra alig akad idő, mert különösen a vezetők­nek naponta több értekez­letre kellene eljutni. És éppen a vezetők panasz­kodnak, hogy alig. akad ide­jük az érdemi munkavég­zésre — beleértve az indo­kolt tanácskozásokat, érte­kezleteket is —, mert min­denütt elvárják, hogy az általuk képviselt cég felső fokon képviseltesse magát a rendezvényeken. Azaz, elsősorban az igazgatót, a tanácselnököt, a tsz-elnö- köt várják el. Ez a túlzott protokoll-szemlélet olyan furcsa helyzeteket is te­remt, hogy egy-egy rendez­vény sikerét azon mérik egyes helyeken, hogy hány központi, megyei, városi ve­zető, igazgató stb. jelent meg. Ha sok, akkor ered­ményes volt az értekezlet, ha kevesebb, akkor már kevésbé sikeresnek könyve­lik el. A napokban egyik válla­lati igazgató panaszolta, hogy egy napjára átlago­san három tanácskozás jdt- na — ha mindenhová el­menne. És tette még hoz­zá, nem csupán az a baj, hogy sok a tanácskozás, hanem az is, hogy az érte­kezések indokolatlanul hosszadalmasak. Nem is értekezlet az, ami fél óra, egy „rendes” tanácskozás­nak több óráig „illik” el­tartania. Ennek következté­ben senki sem kíméli az időt, és mások idegeit, szin­te parttalanul folynak a megbeszélések. Számtalan javaslat, irányelv született már a ta­nácskozások számának csökkentésére. De az elv többnyire csak elv maradt. Pedig időszerű lenne már a mások, és a saját időn­ket is végre megbecsülni. Kaposi Levente A felszabadulási ünnep előestéjén már számos ren­dezvény köszöntötte Eger­ben az évfordulót: az ipari szakmunkásképző intézet Mező Imre Kollégiumában a névadóról, a kollégiummá válás jubileumáról, illetve a város felszabadulásáról em­lékeztek meg a diákok, majd az elsőéves kollégisták foga- dalomtételére került sor. A 10. számú Általános Iskola tanulói szovjet katonákkal találkoztak, \s beszélgettek a barátság jegyében. A me­gyeszékhely többi tanintéze­tében, valamint a város üze­meiben, intézményeiben és a kommunisták beszámoló taggyűlésein is ünnepi meg­emlékezésekre került sor. November 30-án, az évfor­duló -napján a város dolgo­zóinak, lakóinak képviselői megkoszorúzták az ismeret­len szovjet katona népkerti szobrát. A megyeszékhely kommunistái nevében Schmidt Rezső, az egri váro­Együttes ülés sél folytatta munkáját pénteken délelőtt 'Moszkvában a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának két háza. A Szövetségi Tanács és a Nemzetiségi Tanács csü­törtökön külön-külön ülésen vitatta meg a jövő évi nép- gazdasági és szociális tervet, valamint a költségvetés elő­irányzatát. A pénteki .együt­tes ülésen Nyikolaj Bajba- kov miniszterelnök-helyet­tes, az Állami Tervbizottság elnöke válaszolt a képvise­lők felszólalásaira, javaslatai­ra, hangsúlyozva: a vita megmutatta, hogy az SZKP KB határozatának útmuta­tásával a jövő évi terv tel­jesíthető s a szovjet törvény- hozás tagjai maguk is hozzá kívánnak járulni annak vég­rehajtásához. Á költségve­téssel kapcsolatos felszólalá­sokra Garbuzov pénzügymi­niszter válaszolt. A Legfelsőbb Tanács a tervet és költségvetést, a si pártbizottság első titkára és dr. Vasas Joachim, a vá­rosi pártbizottság titkára tisztelgett a talapzatnál, a városi tanács képviseletében dr. Varga János elnök és Kalmár Péter, általános el­nökhelyettes koszorúzott. A Hazafias Népfront városi bi­zottságának koszorúját Tóth L ászióné alelnök, valamint Veres István titkár helyezte el. Az ifjúkommunisták ne­vében Rabóczky Lajos, az egri városi KISZ-bizottság titkára, Kapás Éva, a KISZ- bizottság tagja és Matúz Lászlóné úttörőelnök kísérte a talapzathoz a megemléke­zés virágait. Elhelyezték a kegyelet és hála koszorúit a fegyveres erők képviselői is: a szobor talapzatánál Zay István r.-őrnagy, az egri vá­rosi-járási rendőrkapitány­ság, Kovács László, a városi munkásőrség, dr. Miski Sán­dor főtiszt, a helyőrségpa­rancsnokság képviseletében tisztelgett a hősök emléke Szovjetunió népi ellenőrzé­séről, bíróságáról, ügyészsé­géről, a gazdasági döntőbí­róságról és az ügyvédi mun­káról szóló törvények terve­zetét egyhangúlag elfogadta. Ezzel a Legfelsőbb Tanács A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Az Elnöki Tanács — a tár­sadalom fejlődése követel­ményeivel összhangban — módosította a Munkatör­vénykönyvet. Az új rendel­kezések elősegítik a hatéko­nyabb munkaerő-gazdálko­dást, valamint — a jogok és kötelezettségek összhangjának figyelembevételével — to­vábbfejlesztik a dolgozók érdekvédelmét és egyszerűsí­tik a munkajogi szabályozást. (Fotó: Szántó György) előtt. Hálakoszorút helyez­tek el a felszabadulási ün­nepség alkalmából rendezett megyei ifjúsági futóverseny győztesei is. A megyeszékhely felsza­badulásának 35. évfordulója tiszteletére tegnap Eger: ma címmel fotókiállítás nyílt az egri Megyei Művelődési Köz­pontban, majd az Egri Szim-7 fonikus Zenekat, valamint Kocsis Albert, Liszt-díjas hegedűművész közreműködé­sével ünnepi hangversenyt rendeztek. A jubileumi ese­mények előtt dr. Varga Já­nos, a városi tanács elnöke mondott ünnepi beszédet. Ugyancsak az ünnepi esé-. ménysorozat keretében avat­tak ifjúsági klubot az egri Kereskedelmi Szakközépisko­lában, Kereskedelmi és Ven- dégiátóipari Szakmunkáskép­ző Intézetben, s a Gép- és Műszeripari Szakközépisko­lához hasonlóan kiállításon mutatták be a megyeszékhely fejlődését. .lat. A pénteki ülésen reszt vettek az SZKP és a szovjet állam vezetői, élükön Leo- nyid Brezsnyevvel. (MTI) A módosítás elősegíti a nem­zetközi munkaügyi szervezet által elfogadott nemzetközi egyezményekben foglalt el­veknek munkajogi szabá­lyainkban való érvényesülé­sét. Az új szabályok 1980. január 1-én lépnek hatályba. A törvényerejű rendelettel egyidejűleg adják ki majd a végrehajtást szabályozó mi­nisztertanácsi és munkaügyi miniszteri rendeleteket. Az Elnöki Tanács Szikszai Sándor ezredest vezérőr­naggyá és dr. Csiba Sándor Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Minisztertanács elnöke pénteken a' főváros XVIII. kerületébe látogatott. Részt vett a látogatáson Bozsó rendőr ezredest rendőr ve­zérőrnaggyá nevezte ki. • Az Elnöki Tanács Dohai Károly István elítéltre a ka­tonai bíróságok által jogerő­sen kiszabott halálbüntetést kegyelemből életfogytiglani szabadságvesztésre változ­tatta. A belügyminiszter dr. Csi­ba István vezérőrnagyot ki­nevezte a Budapesti Rendőr­főkapitányság vezetőjének bűnügyi első helyettesévé. (MTM László, a Budapesti Pártbi-r zottság titkára is. A vendéget a pártbizott­ság székházában a kerület párt- és állami vezetői fo­gadták, majd Peják Emil, a oártbizottság első titkára adott ájékoztatót a városrész gaz-’ dasági, politikai ■ életéről, a pártbizottság irányító mun­kájáról, így a XII. párt- kongresszusra való felkészü­lés helyi tapasztalatairól. A kerületfejlesztés ered­ményeiről, gondjairól szólva kiemelte: Pestlőx-inc és Pest- imre csaknem 100 000 lakója nagy áldozatkészséggel vesz részt a kerületfejlesztési ak­ciókban, eddig is sok millió, forintnyi értékkel gazdagí­totta városrészét. A kormány elnöke a tájé­koztató -után kötetlen esz­mecserét folytatott a lőrinci gyárak, vállalatok vezetőivel, ismerkedett a főként nőket foglalkoztató szövő-, fonó­gyárak eredményeivel, gond­jaival. Elfogadták a tervet és a költségvetést Befejeződött a Legfelsőbb Tanács ülésszaka ülésszaka befejezte munká­Illést tartott az Elnöki Tanács

Next

/
Oldalképek
Tartalom