Népújság, 1979. november (30. évfolyam, 256-280. szám)

1979-11-01 / 256. szám

yiLAG PBQLETABJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXX. évfolyam, 356. szám ÄRA: 1,30 FORINT 1979. november 1., csütörtök Ülést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Ülést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi BizotU ságának ülését november 1-re összehívták. A Politikai Bizottság az időszerű nemzetközi kérdő-' sekről szóló tájékoztató és a XII. kongresszus előkészí­tésével kapcsolatos feladatok megvitatását javasolja a Központi Bizottságnak. (MTI) \ Köszöntjük r • ui harcos­társainkat A pártszervezetek egyik fontos feladata, hogy állandóan bővítsék, erősít­sék soraikat azokkal, akik közéleti tevékenységükkel, magatartásukkal, a párt politikája melletti kiállá­sukkal, a mindennapi mun­kában való helytállásukkal érdemessé váltak arra, hogy a párton belül az él­csapatban küzdjenek a máért és a holnapért, a szocializmus ügyéért. Ebben az évben mintegy négy és fél száz fővel sza­porodott a pártba lépők, a pártba felvettek, az új párt­tagok száma. A most kö­zénk jött párttagok 70 szá­zaléka munkás- és pa­rasztszármazású. Jelenlegi foglalkozásuk szerint 57,4 százalék tartozik a mun­kásosztályhoz, 10,8 százalék pedig termelőszövetkezeti paraszt. A pártba lépőknek majd 55 százaléka kétkezi munkás, fizikai dolgozó, 13,5 százalékuk közvetle­nül a termelést irányítja. A fizikai dolgozó párttagok háromnegyed része szak­munkás, valamennyien pél- damutatóak a munkában, a termelésben. Az új párttagok nem egészen 32 százaléka szel­lemi dolgozó — mérnökök, közgazdászok, orvosok, ta­nulók. Negyven százaléka nő és ami külön is örven­detes: a 30 éven aluliak aránya csaknem 60 száza­lék. Ez utóbbi a KISZ- szervezetek egyre hatéko­nyabb pártépítő munkáját is bizonyítja. S még egy: valamennyi új párttagnak van párt- megbizatása, legtöbben kö­zülük a tömegszervezetek­ben tevékenykednek, ott is­merkedtek meg a közösségi munkával, ott bizonyítot­ták, hogy méltóvá váltak a párttagságra. Vannak azonban alap­szervezetek. amelyek hosz- szabb idő óta nem vettek fel párttagot soraikba, nem „találtak” környezetükben olyat, aki erre méltó lett volna. Hogy mi lehet en­nek az oka, azt az elkö­vetkezendő időben feltétle­nül meg kell vizsgálniuk az alapszervezeteknek. A pártépítő munka elhanya­golása ugyanis az alap­szervezetek vezetőségének, a pártcsoportoknak és a tömegszervezeteknek a te­vékenységét is egyaránt minősíti. Az is kétségtelen, hogy az új párttagok ne­velése, az utánpótlás bizto­sítása nemcsak állandó és rendszeres feladatuk az alapszervezeteknek, ha­nem egyben megtisztelő és felelősségteljes kötelessé­gük is. K öszöntjük az új párt­tagokat, harcostár­sainkat. Üdvözöljük őket sorainkban és kívánjuk, hogy jó egészségben végez­zenek eredményes munkát mindannyiunk közös ügye érdekében és javára. Papp János Csuvas pártmunkásküldöttség érkezett Heves megyébe. A vendégeket Vaskó Mihály fogadta a megyei pártbizott­ságon (Fotó: Perl Márton) A megyei pártbizottság meghívására tegnap csuvas pártmunkásküldöttség érke­zett Heves megyei látoga­tásra. A küldöttség vezetője Leonyid Prokopjevics Pro- kopjev, a Csuvas ASZSZK Minisztertanácsának elnöke, tagjai: Moszolova Klavgyija V asziljevna, a csebokszári elektromos művek munká­sa, a Szovjetunió Legfeiső Tanácsának tagja, valamint Vlagyimir Pavlovics Petyin, Alatir város pártbizottságá­nak első titkára. A küldött­séget a Ferihegyi repülőté­ren Virág Károly, a megyei pártbizottság titkára köszön­tötte. A küldöttséget — Heves megyébe érkezésük után — a megyei pártbizottság szék­házában Vaskó Mihály, a megyei pártbizottság első titkára fogadta. A fogadáson részt vett Virág Károly, Sza­lag István, a megyei tanács általános elnökhelyettese és Schmidt Rezső, az egri vá­rosi pártbizottság első tit­kára is. Vaskó Mihály a vendégeket tájékoztatta me­gyénk gazdasági helyzetéről, kiemelve, hogy az idei év időjárása a mezőgazdaság­ban nem kedvezett a Kalá­szosoknak, ugyanakkor ku­koricából, napraforgóból, ‘szőlőből jó termésre volt. il­letve van kilátás. Ezt köve­tően elmondta, hogy a me­gyében is megkezdődtek az előkészületek a XII. párt- kongresszusra, illetve a me­gyei pártértekezletre. A fogadás után a vendé­gek Virág Károly kíséreté­ben a Heves megyei Állami Építőipari Vállalatot keres­ték fel, ah^l Varga Lajos igazgató és Kovács Mihály, a vállalat pártbizottságának titkára fogadta a küldöttsé­get és adott tájékoztatást a vállalati munkáról. A ven­dégek ezt követően megte­kintették a Török fürdőt, a vállalat Sas úti központi te­lepét, megnéztek egy folya­matban levő építkezést és a műanyagablak-gyártó üze­met. A látottakról elismerő­en nyilatkoztak. A program befejezéseként a csuvas delegáció ellátoga­tott a megyei könyvtárba, ahol Orosz Bertalanná igaz­gató tájékoztatta őket a mű­velődési intézmény tevé­kenységéről. A magyar — szovjet barátság jegyében ügyvezető elnöknek, aki a szajlai tsz-ben végez, évek óta értékes munkát. A továbbiakban az előfi­zetés-gyűjtési akcióban élen­járókat jutalmazták. Ennek alkalmával a járások és a városok versenyéből is győz­tesekként kikerült gyöngyö­sieket immár véglegesen megillető emlékserlegeket Pethes István illetve Kónya Lajos első titkárok vették át. A pártbizottságok leg­jobbjait megtisztelő kristály­vázákat — vándordíjakat — pedig a városi, testületek közül az egri nevéoen Schmidt Rezső első titkár," a járásiak közül, Antal La­jos füzesabonyi első titkár, a termelő egységek közül pe­dig o füzesabonyi á feszt képviselő Simon Aladár vet­ték át. Mások különfélét tárgyjutalmakat kaplak munkájuk elismeréseként. A szép eredményekért kö­szönetét mondott Igor Bori- szov is. Őszi tomblalanítás Hatvanban A bajzás diákok a főteret szabadították meg a felesleges avartakarótól. A harmadik osztályos Agócs Ibolyát, Banka Rozáliát és Gál Ildikót itt örökítettük meg. Az MSZMP hatvani városi bizottsága és a városi tanács végrehajtó bizottsága, vala­mint a társadalmi szerveze­tek felhívással fordultak a helyi lakossághoz, vállalatok, üzemek dolgozóihoz az el­múlt héten: őszi nagytakarí­tásra toboroztak Hatvan vá­ros területén a hét utolsó két napján. Munkások, diá­kok, öregek és fiatalok ezrei azon szorgoskodtak, hogy szebb és tisztább legyen lak­helyük és munkahelyük kör­nyéke. Kitüntetés, jutalmazás után (balról jobbra) Majoros Géza, Budai Sándor, Pó'cs János és Koruhely Ján^os (Fotó: Perl Márton) A megyei pártbizottság propaganda- és művelődési osztályánál hagyomány már, hogy a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom évfordu­lója előtti napokban baráti találkozón látják vendégül a hazánkban magyar nyelven megjelenő szovjet folyóira­tok terjesztésében jeleske- döket. így került sor az idei összejövetelre is. amelyen dr. Horváth Tamás köszön­tötte a megjelenteket, kö­zöttük dr. Sipos IstvárR, az MSZMP Heves megyei Bi­zottságának titkárát, Igor Boriszovot, a budapesti szovjet nagykövetség sajtó­attaséjának helyettesét, s Kővágó Gyulámét, . a Lap­kiadó Vállalat osztályvezető­jét. A megyei pártbizottság munkatársi ezután értékelte is azt a nemes igyekezetei, amelyet az aktivisták mu­tatnak. Örömmel s megelé­gedéssel szólt arról, ^ hogy megyénkben a testvéri or­szág lapjainak vásárolt pél­dányszáma együttesen már meghaladja a 16,5 ezret is. A „Szovjetunió” f. folyóirat terjesztésében az elsők va­gyunk, a „Lányok-Asszo- nyok”, a „Fáklya”, a „Szput- nyik”, a „Szovjet Irodalom” és a „Szovjet Sportmagazin” előfizetésében pedig a szin­tén rendkívül rangos orszá­gos második helyen állunk! A szén sikerekhez jelentősen hozzájárult az a szervezési verseny, amelyet a Magyar Tanácsköztársaság 60. évfor­dulója alkalmából indítot­tak. Mielőtt azonban sor került volna e verseny részletesebb elemzésére s honorálására, kitüntetéseket adtak át. Kiss Sándor osztályvezető az MSZBT aranykoszorús jel­vényét s a vele járó *három­ezer forintos pénzjutalmat nyújtotta át Koruhely Já­nos ügyvezető elnöknek, a petőfibányai gépüzem dolgo­zójának, és Majoros Géza A költségvetési iizem speciális járművei az összegyűlt nagy mennyisdfeű szemét elszállításáról gondoskodtak. , (Fotó: Szabó Sándor) Az SZMT elnöksége a Hatvani Konzervgyárban Szerdán délelőtt a Hatvani Konzervgyár kis tanácsko­zótermében találkoztak a Szakszervezetek Heves me­gyei Tanácsa Elnökségének tagjai. hogy kihelyezett munkaülésen tárgyalják meg a konzervgyár jelentése alapján az ötödik ötéves terv időszakának exportte­vékenységét. Az SZMT ne­vében Gubán Dezső köszön­tötte a megjelenteket, így többek között Gressai Zol­tánt, a Konzervipari .Válla­latok Trösztjének vezér­igazgatóhelyettesét, valamint Madarai Istvánt, a tröszt szakszervezeti bizottságának titkárát. Ezután Dorkó József, az SZMT vezető titkára java­solta az elnökségnek, hogy a látogatást üzemlátogatásra, a dolgozók munkakörülmé­nyeinek megismerésére for­dítsák. Javasolta továbbá, hogy a konzervgyár export- tevékenységével kapcsolatos napirendi pont megtárgya­lását halasszák a testület novemberi ülésére. Az elnökség tagjai a ja­vaslatot — egy ellenvéle­ménnyel — elfogadták, majd az elnökség úgy határozott, hogy megbízza az SZMT közgazdasági osztályát az exportteljesítésről szóló tá­jékoztató jelentés elkészíté­sével, melyet az elnökség tagjai a novemberi ülésig még tanulmányoznak. Az üzemlátogatáson a ven­dégeket Papp József, a gyá igazgatója kalauzolta vég1

Next

/
Oldalképek
Tartalom