Népújság, 1979. október (30. évfolyam, 230-255. szám)

1979-10-02 / 230. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYE! BIZOTTSÁGA IS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXX. évfolyam, 230. szám ÄRA: 1,20 FORINT 1979. október 2., kedd % hug I jakónishan ! a lkotás: azt jelenti,; hogy valami új, tár- [ < s aúalmilag hasznos, sőt í > • egyszerű dolog jött létre. ; Hogy gazdagodtak ismere- ; teink, tárgyi és eszmei ja- i ok Alkotás egy város, ár, egy vers egy fel - . -uezett és megfogalmazott \ természeti törvény. Alkotás | I az új technológia, a fest- | meny vagy egy újítás. Min­den, ami új és hasznos és ! í a növekvő emberi szükség- ' ! letek kielégítését szolgálja. Fontos ez a minőség. | Senki nem mondja azt, hogy j megalkották az atombom- i bát, a neutronbombát, a szu- 5 perbombát. Mert a rette­gést hozták vele létre. így; hát ez nem alkotás, legfel- jebbb szakmunka. Az ember — akarja, nem j akarja — elhelyezi magát! a világban, s a világot isj magában. Világnézete van, j amely cselekedeteit befo- ' lyásolja. Tehát a külvilág j ! tényei valamilyen módon ■ könnyen vagy nehezen j 1 meghatározható csatomé- < kon — hatnak rá. Amikor S a politikusok erőfeszítéseit j I figyeljük, akkor arról szer- < zünk tudomást, hogy ho- i gyan alakulnak — a sokszor ' és sok nagy fórumon el- [ mondott — békés alkotó­munka feltételei. Budapest, j Vlagyivosztok, Washington, Helsinki, Bécs — éppúgy | ide tartozik, mint az... Mint az, hogy milyen fel- j tételek között dolgoznak az < emberek a gyárban, a föl- j deken, hogyan bánnak a ! fiatal szakemberekkel, a kezdő és nem kezdő ku- < tatókkal, elég-e a fizetése ’ a tanárnak, s megfelel-e a < tapsvihar a színházban, a J művész által nyújtott pro- j | dukciónak. A közvetlen környezet­nek természetesen nagyobb í jelentősége van, mint a tá-; I volabbi, általában „csak” a ; | politikai közérzetet befő- ; 1 lyásoló dolgoknak. S ezek ; a közvetlen feltételek — | | gyakran rosszak. Hány helyen fognak visz- j [sza indulni akaró embere­iket? Hány helyen félté- ; kenyek mások képességei- >re, tudására, sikereire? ! Hány helyen nem is veszik | | észre, hogy mit ad és mire i ; lenne még képes az az em- J ! bér? Pedig hát az alkotás, az al- ' kotómunka —, s a mind- j ezt természetesen követő siker vagy kudarc — nem j magánügy. Sem a létreho­zott dolog, sem annak az? embernek — és közösség-; nek — a közérzete, aki lét­rehozta. S ne higgyük, hogy ami j tőlünk távol van, — a kül­világ tényei —, az teljesen j független körülményeink­től. Beleszólni, igaz, nem j tudunk, de rászólni, igen. Ez is egy hang a kórus­ban. az alkotás örömével. Közvetlen környezetünk: a munkahely, a család, azí ország. Ebből és ennek ér­dekében teremtődnek, illet- j ve teremtjük meg az alko- < tómunka feltételeit. Az ' evőt a nagyobb lépésekhez.! Mert — ahogy a költő j mondta — „naggyá nemj lenni gyalázat”. S így fejezte be a verset: j „mind nációvá legyetek”. (R. P.) Brezsnyev találkozója a Szocialista Internacionálé küldöttségével A leszerelés minden ország dolgozója számára létérdek A leszerelés időszerű kér­déseiről folytatott megbe­szélést Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb ^Tanácsa Elnökségének elnöke, a Szo­cialista Internacionálé lesze­relési munkacsoportjának küldöttségével, amely Kaié­in Sorsa, a Finn Szociálde­mokrata Párt elnöke, a mun- kapcsoport elnöke vezetésé­vel tartózkodik Moszkvában. A svéd, osztrák, francia, NSZK-beli, holland, szenegá­li, spanyol és venezuelai po­litikusokból álló küldöttség vasárnap érkezett a szovjet fővárosba. Kalevi Sorsa a szovjet új­ságíróknak nyilatkozott a csoport delegációjának Leo­nyid Brezsnyevvel folytatott megbeszéléséről. „Ez a találkozó a kezdetét jelentette a Szovjetunió és az SZKP vezetőivel a leszerelés kérdéséről tartandó megbe­széléseinknek” — mondotta. A munkacsoport elnöke hangsúlyozta: az enyhülés­nek nincs reális alternatí­vája és ahhoz, hogy az eddig elért szintet megtarthassák, további lépéseket kell tenni a hatékony nemzetközi ellen­őrzéssel megvalósított, álta­lános és teljes leszerelés ér­dekében. Brezsnyev rámutatott: a Szovjetunió Kommunista Pártja mindig kulcsfontossá­gú kérdésnek tekintette a le­szerelést, amely minden or­szág dolgozói számára létér­dek. Az 1970-es években si­került elérni azt, hogy a fe­szültség jelentős mértékben enyhüljön, sikerült háttérbe szorítani a hidegháború hí­veit. Létrejöttek a feltételek ahhoz, hogy fontos lépéseket tegyenek a fegyverkezési ver­seny korlátozása felé. — Brezsnyev ezzel kapcsolatban szólt a SALT—II. szerződés­ről, és megállapította: a szer ződés nemcsak a hadászati fegyverzet mennyiségi és mi nőségi korlátozását jelenti, hanem lehetőséget teremtar­ra is, hogy tovább haladja­nak ezen az úton. Az SZKP főtitkára ugyan­akkor felhívta a figyelmet arra, hogy az enyhülés és a leszerelés ellenségei még ko­rántsem tették le a fegyvert. Az SZKP főtitkára szólt arról az imperialista propa­gandáról, amely az állítóla­gos szovjet veszélyt igyekszik felhasználni. Megállapította: ez hazugság, és csupán a fegyverkezési verseny kezde­ményezőinek ködösítése, köz­tük azoké, akik most olyan terveket szorgalmaznak, ame­lyek megvalósulása Nyugat- Éurópát a Szovjetunióra irányzott amerikai fegyverek kiindulópontjává változtat­nák. Ezek az erők veszé­lyes játékot folytatnak a tűz­zel — mondotta Brezsnyev — a Szovjetunió senkit sem fenyeget, senki ellen sem ké_ szül támadást indítani — mondotta az SZKP főtitká­ra. — A Szovjetunió tartós békére törekszik, s amikor kiépíti védelmét, semmit sem tesz azon felül, ami elenged­hetetlenül szükséges a saját és a szövetségeseinek bizton ságához. Leonyid Brezsnyev arra hí­vott fel, hogy a leszerelés te­rén a szavakról térjenek át a tettekre. Kalevi Sorsa és Bernt Karlsson, a Szocialista In- témacionálé főtitkára, kö­szönetét mondott Leonyid Brezsnyevnek azért, hogy pontosan és világosan kifej­tette a Szovjetunió állás­pontját a leszerelés problé­máiról. Üdvözlő táviratok Kína évfordulójára A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége és Minisztertanácsa táviratban üdvözölte a Kínai Népköz- társaság Országos Népi Gyű­lésének állandó bizottságát és államtanácsát a Kínai Nép- köztársaság kikiáltásának harmincadik évfordulója al­kalmából. A távirat hangsúlyozza: a Szovjetunió mindenkor nagy jelentőséget tulajdonított és tulajdonít ma is szomszédjá­hoz, a Kínai Népköztársa­sághoz fűződő kapcsolatai­nak. Következetesen törek­szik e kapcsolatok javításá­ra "és ennek érdekében nem­egyszer tett konkrét, gyakor. lati javaslatokat. Ä szovjet —kínai államközi kapcsola­tok megfelelő alapjait a bé­kés egymás mellett élés, az egyenjogúság, a szuverenitás és a területi egység kölcsönös tiszteletben tartása, az egy­más belügyeibe való be nem avatkozás elvei, az erőszak alkalmazásának elvetése ké­pezheti. A Kínai Népköztársaság megalakulásának 30. évfor­dulója alkalmából Lázár György, a Minisztertanács elnöke, táviratban üdvözölte Hua Kuo-fenget, a Kínai Népköztársaság Államtaná­csának elnökét. V. csehszlovák gazdasági és műszaki napok Hétfőn Budapesten a Technika Házában ünnepé­lyesen megkezdődött az V. csehszlovák gazdasági és műszaki napok egyhetes ese­ménysorozata, amelyen 30 előadás hangzik el, egyebek mellett a legújabb csehszlo­vák építőipari, számítás- technikai, szerszámgépipari eredményekről, új technoló­giai eljárásokról. Az eseménysorozaton, amelyet Ajtai Miklós, a Mű­szaki és Természettudomá­nyi Egyesületek Szövetségé­nek elnöke nyitott meg, részt vett Marjai József és Rudolf Rohlicek miniszterelnök-he­lyettes. Ülést tartott a SZOT elnöksége Az ideihez hasonlóan 1980-ban is 388 300-an tölt­hetik szabadságuk egy ré­szét szakszervezeti üdülők­ben — erről határozott hét­fői ülésén a SZOT elnöksége. Ezúttal üdülőt nem nyitnak, de gondoskodnak a zalaka- rosi, a hévízi Postás és Park, a balatonszéplaki Ezüstpark, a soproni Pedagógus, a gyu­lai és a szántódi kemping­üdülők, valamint a hévízi szanatórium tervszerű építé­séről. Elutazott Gerhard Schürer Vasárnap elutazott ha­zánkból Gerhard Schürer miniszterelnök-helyettes, a Német Demokratikus Köz- ' társaság Állami Tervbizott­ságának elnöke, aki Huszár István miniszterelnök-he­lyettessel az Országos Terv­hivatal elnökével a követ­kező ötéves tervidőszak gaz­dasági együttműködési kér­déseiről folytatott tárgyalá­sokat. Kádár János vezetésével párt- és kormányküldöttség utazik az NDK-ba Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága első titká­rának vezetésével október elején párt- és kormánykül­döttség utazik Berlinbe, hogy — a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizott­ságának, az NDK Államta­nácsának és Minisztertaná­csának meghívására — részt vegyen a Német Demokrati­kus Köztársaság megalaku­lásának 30. évfordulója al­kalmából rendezendő ünnep­ségeken. (MTI) Francia szakszervezeti küldöttség Egerben Á francia vendégek a Dobó téren. (Fotó: Szántó György) Vasárnap Egerben tett lá­togatást a SZOT meghívására hazánkban tartózkodó 12 tagú szakszervezeti küldött­ség, amelyet Georges Seguy, a Francia Általános Munkás­szövetség (CGT) főtitkára vezet. A vendégeket útjukra elkísérte Gál László, a SZOT főtitkár-helyettese. A delegációt dr. Jenes Pál, az SZMT titkára fogadta a me­gyed szakszervezeti székház­ban, s tájékoztatta tagjait megyénk politikai, gazdasági, kulturális életéről és a szak- szervezetek munkájáról. A megbeszélést a város neve­zetességeivel való ismerke­dés követte. A francia szakszervezeti küldöttség hétfőn elutazott Budapestről. A francia test­vérszervezet képviselőivel megbeszélést folytatott Gás­pár Sándor, a SZOT főtitká­ra. Áttekintették a két or­szág szakszervezetei kö­zötti kapcsolatokat, az eu­rópai és a nemzetközi szak- szervezeti mozgalom idősze­rű kérdéseit. BONIFERT ÁDÁM ELŐADÁSÁVAL Megkezdődött a műszaki hetek rendezvénysorozata November 19-ig több, mint kétszáz előadás, ankét, kiállí­tás és termékbemutató; ez az idei műszaki hetek min­den eddiginél gazdagabb programterve. Mint ahogy a korábbi esztendőkben a tervfeladatokról, a vezetés­ről, a nemzetközi együttmű­ködésről, mint fő témakör­ről volt szó a műszaki he­teken, ezúttal is időszerű, legfontosabb feladatainkra utaló mottót választottak a szervezők: népgazdasági egyensúly, hatékonyság, gaz­daságosság. Az eseménysorozat nyitó rendezvényét hétfőn délután tartották Egerben, a Techni­ka Házában a megye minden részéből érkezett gazdasági szakemberek, üzemi, válla­lati vezetők részvételével. Dr. Domán László, a MTESZ megyei szervezetének titkára üdvözölte a vendégeket, a társrendezők képviselőit, kö­zöttük Bonifert Ádámot, az MSZMP KB osztályvezető- helyettesét, Horgos Gyulát, a MTESZ ügyvezető elnökét, Barta Alajost, a megyei pártbizottság titkárát, dr. Varga Józsefet, a megyei ta­nács elnökhelyettesét, Schmidt Rezsőt, az egri vá­rosi pártbizottság első titká­rát, dr. Jenes Pált, az SZMT titkárát, Mlinkó Lászlót, a megyei KISZ-bizottság tit­kárát és Dér Bélánét, a vá­rosi tanács elnökhelyettesét. Ezt követően dr. Kovács Jenő, a MTESZ megyei szer­vezetének elnöke megnyitó­jában a rendezvények fel­adatáról, céljáról szólt. A legfontosabb országos, és eb­ből fakadóan a megyei gaz­daságpolitikai feladatokról kell információt cserélni, kö­zös szervezésben bekapcso­lódni a közművelődési fel­adatok szolgálatába; a gyors cselekvést segítő hatékony tájékoztatásra mind nagyobb szükség , van. Ennek jegyé­ben a következő' hetekben országos vezetők: miniszte­rek, államtitkárok, miniszter- helyettesek, tervhivatali, ban­ki szakemberek tartanak előadásokat, vezetnek anké- tokat szerte a megyében. A megye három városán kí­vül rendezvényeket tartanak Hevesen. Recsken, Sírokban, Apcon, Lőrinciben, Selypen, Visontán, Horton és számos kiállításra, bemutatóra, vetél­kedőre kerül sor más közsé­gekben is. A megnyitó után Bonifert Ádám időszerű gazdaságpo­litikai kérdésekről szóló elő­adását hallgatták meg a résztvevők. Az előadó hazánk jelenlegi gazdasági gondjai­ról szólt, összevetve azokat a világgazdaságban lejátszó­dó folyamatokkal. Összefog­lalót adott egyebek mellett azokról a feladatokról, ame­lyek az ország, a megye gaz­daságának vezetői előtt áll­nak. A megnyitó előadás résztvevői (Fotó: Szabó S4 .1

Next

/
Oldalképek
Tartalom