Népújság, 1979. március (30. évfolyam, 50-76. szám)

1979-03-08 / 56. szám

Palotás, csárdás, Strauss-keringő és polka Regőczy Krisztina és Sailai András a bécsi VB előtt Az asztalon a „Pallas” lexikon,, a téma: a francia polgári forradalom. A már régmúltnak számító történel­mi idők tanulmányozását a beszélgetés kedvéért szíve­sen szakította félbe Sailai András, hogy a közelmúlt és a közeljövő két, izgalmas eseményéről beszélgethes­sünk. — A zágrábi műkorcso­lyázó és jégtánc EB-en nem egyszerűen bronzérmesek lettünk — magyarázta a Regőczy—Sailai jégtáncket­tős férfi tagja —, úgy érzem, életünk legjobb formáját ott sikerült elérnünk. Az előt­tünk végzett Limicsuk—Kar- ponoszov és a Mojszejeva— Minyenko szovjet párosok programját összehasonlítva nyugodtan megállapíthattuk: a klasszikus értelemben vett jégtánchoz mi állunk a leg­közelebb. Ma már senki nem vitat­ja: a Regőczy—Sailai jég­tánckettős ott van á legszű­kebb élvonalban. Hogy amíg idáig elértek, mennyi időre volt szükségük? Nem keve­sebb, mint tíz év munkájá­ra. — Egyéni műkorcsolyázó­ként kezdtem — idézte a „történelem előtti” - időket András, aki a hetek óta to­rokgyulladással bajlódó Krisztina helyett is beszélt —, 1967. február 17-én fu­tottunk először együtt. Krisz­ta jószerivel akkor kezdett, így az első évben sok volt a pótolnivalója. 1968-ban meg­nyertük az ifjúsági bajnok­ságot, egy évvel később pe­dig Karl'Marx-Stadtban át­estünk a nemzetközi tűzke­resztségen is. Az 1970-es év sem maradt említésre méltó esemény nélkül. A leningrádi EB magyar újoncai 17 jégtáncos­pár közül a 13. helyet sze­rezték meg. Ezután azonban három évet kellett várniok, míg ismét előbbre léphettek. — 1973-ban Pozsonyban is bemutatkozás következett: első világbajnokságukon újabb 13. hely. Egy évvel később a müncheni VB-n már hatodikok lettünk. Ak­kori edzőnk — az angol Roy Callaway — félig tré­fásan megjegyezte: ez volt az utolsó verseny, amelyet igazán élveztetek. Így is volt: azóta egyre keményebb a küzdelem, egyre kisebbek a különbségek a riválisok között. Ami örvendetes: Krisztina és András állja a sarat. 1977- ben a helsinki EB-n már ezüstérem volt a jutal­muk, ám utána jött a meg­torpanás: Tokio, világbaj­nokság, 4. hely. — Sokan úgy vélték, hogy elértük a maximumot, má­sok erővel szét akartak min­ket választani egymástól. Mi azonban folytatni akar­tuk, mégpedig egymással. 1978- ra teljesen átalakítottuk a programunkat. A stras- bourg-i EB bronzérme sze­rint minden rendben lett volna, azaz mégsem így volt. A közönségtől ugyanis levelek százait kaptuk, ame­lyekben mindenki a csárdást reklamálta. Három hét volt az ottawai világbajnoksá­gig, mégis a csárdás vissza­vétele mellett döntöttünk, s újabb bronzérmet nyertünk. Krisztina és András 12 év alatt 13 kürt állított össze, a kürruháit rendszeresen Kriszta csinálja. Amint el­mondták, rengeteget számít a környezet, ahol éppen be­mutatják programjukat. A tengerentúlon általában ope­rettzenére futnak, Európá­ban igyekeznek a rendező Szuper Liga Hasonlóan az elmúlt év­hez, idén is az utolsó for­duló dönt az asztalitenisze­zők Szuper Liga verseny- sorozatában. A csütörtöki zárónapon két mérkőzés áll az érdeklődés középpontjá­ban: a Svédország—Magyar- ország és a Csehszlovákia— Jugoszlávia találkozó. A táblázat jelenlegi állá­sa szerint Csehszlovákiának minimális győzelem is ele­gendő az elsőséghez, veresé­ge esetén viszont Magyar- országnak a svédek elleni 4—3-as siker is meghoz­hatja a Szuper Liga meg­nyerését. A magyar válogatott Klampár, Gergely, Kreisz, Szabó Gabriella összeállí­tásban utazott Borlavngébe, az északiak elleni mérkő­zés színhelyére. Csak a remény Duisburg—Bp. Honvéd 3—2 Az UEFA Kupa budapesti küzdelme után csak a re­mény maradt a magyar csa­pat számára az NSZK-beli visszavágón. A torna állása: 1. Csehszlovákia 2. Magyarország 3. F.-ország 4. Anglia 5. NSZK 6—7. Jugoszlávia Svédország 8. Szovjetunió 6 6 — 28:14 12 6 5 1 30:12 10- 63 3 20:22 6 6 3 3 18:24 6 62 4 22:20 4 62 4 19:23 4 6 2 4 19:23 4 6 1 5 12:30 2 ország zenei ízléséhez al­kalmazkodni. Idén szeren­cséjük van, hiszen az EB volt házigazdája, Jugoszlá­via és a március 12-én kez­dődő világbajnokság rende­zője, Ausztria, közel fekszik egymáshoz, így sok a ha­sonlóság is. Mindenesetre Bécsben á magyar palotás- és csárdásbetétek mellett egy-egy Strauss-polka és -keringőrészlet is szerepelni fog a kísérőzenéjükben. — Ausztriához sok kelle­mes emlék fűz — vállalják mindketten — több bemuta­tón vettünk ott részt, ame­lyek hangulata maradan­dó élményeket sugárzott számunkra, így Bécsben, Innsbruckban és St. Pöltenben. Egyébként is, na­gyon örülünk, ha minél kö­zelebb vagyunk Magyaror­szághoz. Különösen a nyári, általában háromhónapos távollétek idején kívánko­zunk haza, amikor az ang­liai Richmondban gyakoro­lunk edzőnőnk, Betty Calla­way irányítása mellett. S bár ez idő tájt nincs olyan eredményes korcsolyá­zója a VB rendező országá­nak, Ausztriának, mint volt néhány éve Beatrix Schuba személyében, a sportág vál­tozatlanul népszerű. Ezt bi­zonyítja egy történet, amely Sailai Andrással esett meg a közelmúltban. — A világbajnoksággal kapcsolatban egy napra Becsbe kellett utaznom. Egy taxisofőrtől kérdeztem: Merre van a Lotringer Strasse? — Csak nem a jég­sport Szövetséget keresi — kérdezett vissza. — Igen, de miből gondolta — csodál­koztam rá. — Na de, uram, hát önt hogyne ismerném — hangzott a jóleső válasz, majd útbaigazított. Jocha Károly Komenczy: a TFSE is megverhető! A KSC felett aratott győ­zelem fő részese az Egri Fi­nommechanika csapatkapi­tánya, Komenczy Lajos volt. 23 pontot dobott, s vé­gig vezéregyéniség tudott lenni. Az NB I-es újonc fér­fi kosárlabda-együttesünk erősségét a sikert hozó mér­kőzés után villáminterjúra fogtuk. — Milyen volt a meccs onnan belülről, a pályáról? — Nem volt könnyű, bár én már az elején éreztem, hogy nyerni fogunk. Sokal- ta erőteljesebbek voltunk el­lenfelünknél. — Nagyon készültek a KSC ellen? — Hogy a fenébe ne, ha van ilyen, akkor kettőzött akarattal. — Miért, akartak valamit bizonyítani? — Ugye eddig nem éppen a maximumot nyújtottuk, csak kétszer győztünk ösz- szesen, a maival együtt. — Talán lehetett volna több is a győzelmek száma? — A Csepeltől egy ponttal kaptunk ki, a forduló előtt ne­künk állt a ZTE elleni ösz- szecsapás is. — Na és? — Azt kell mondanom, amit egyébként közönségünk is tapasztalhatott, hogy a ta­vaszi hazai mérkőzések so­rán egyszer sem volt olyan találkozó, amikor legalább hárman nyújtottunk volna egyszerre jó teljesítményt. Ahhoz pedig, hogy mi nyer­ni tudjunk, ez a beugró. Ezért ment el például a Cse­pel és a ZTE ellen várt 2—2 pont. — Edzőjük, Csányi Barna a bajnokság nyitánya előtt ke­vesellte a felkészülésre ren­delkezésre állt időt. Véle­ménye szerint is kevés volt ez az új csapat összeková­csolásához? — Igen, kevés. Sőt, még most sem az igazi az össz­hang. — Szombaton a TFSE-hez utaznak, úgy tűnik, ez lesz az utolsó tavaszi ziccerlehe­tőségük. így látja? — így. A TFSE megver­hető! Ha mindenki képes lesz az átlagosnál jobbat nyújtani, nyerünk. Ezzel versenyben maradunk a bentmaradásért küzdőkkel. — Vártuk ezt a választ. Komenczy Lajos egyéb­ként a MAFC ellen játssza majd háromszázadik bajno­ki mérkőzését, amiből több mint 100 az NB I-es. Érthe­tő, neki mit jelent a leg­jobbak között játszani. (budavári) Két újonc a kötöttfogású birkózóválogatottban Az áprilisi Európa-bajnok- ság előtti legrangosabb erő­próbájára utazik csütörtö­kön reggel az NSZK-ba a magyar kötöttfogású birkó­zóválogatott, amelynek ösz­szetételében két változás van; a 100 kg-ban Farkast Gás- . pár, a nehézsúlyban Rov- nyait Kovács váltja fel. A schaffenburgi nagydíj min­den évben az öreg konti­Sportköri közgyűlésekről jelentjük Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk OLÁH KAROLY tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 1979. március 8- án a felsőtárkányi temetőben 15 órakor lesz. A gyászoló család föüWtiSM 1979. március 8. csütörtök HATVANI KINIZSI SK Megtartották a közgyűlést Hatvan város legnagyobb sportkörénél, a Kinizsi SK- nál is, mely eseményen je­len volt többek között Szo- kodi Ferenc, a városi pártbi­zottság első titkára és Mol­nár István, a megyei sport- hivatal főmunkatársa. A 30 éves múltra vissza­tekintő sportkörnek jelenleg mintegy 400 igazolt verseny­zője van. Fazekas Zsigmond sportköri elnök beszámolójá­ból kitűnt, hogy az előző évekhez hasonlóan a múlt esztendőben is az atlétikai szakosztály érte el a leg­jobb eredményeket. Pál Ilo­na és Pari István a nemzeti színek képviseletében is a küzdőtérre lépett. A Benkő Ákos edző által irányított hatvani atlétagárda a szak­osztályok rangsorában az első 50 közé került. A labdarúgó-szakosztály öt csapatot szerepeltetett a kü­lönböző szintű bajnoksá­gokban, működésük feltéte­lei biztosítottak. A női kézi­labdacsapat és a csaknem száz tagot számláló termé­szetjáró gárda is szép ered­ményeket ért el a múlt esz­tendőben. Örvendetes, hogy a korábban a megye leg­jobbjaihoz tartozó sakkszak­osztályban ismét megindult a munka. SIROKI VASAS SC A Mátravidéki Fémművek sportkörének közgyűlésén — 250 résztvevő előtt — Ber­ta István sportköri elnök- helyettes adott számot az elmúlt évben végzett mun­káról, eredményekről, és szólt az idei feladatokról is. Jelenleg hat szakosztályt — asztalitenisz, labdarúgó, kézilabda, ritmikus sport­gimnasztika, autós-motoros és tömegsport — működtet a sportkör, s ezekben 168 igazolt versenyzőnek biztosí­tanak sportolási lehetőséget. A nyolc sportágban megren­dezett 53 tömegsportverseny- n<jk több mint ezer résztve­vője volt. Bírálat érte a kézilabda­szakosztályban folyó mun­kát, ez főleg a férficsapat­nak szólt. Az elnökség dön­tése alapján feloszlatták a női csapatot — megyei baj­nokok is voltak —, mivel a további versenyeztetés feltételeit nem látják bizto­sítottnak. A labdarúgó­játéktér áthelyezése miatt a várakozáson felül szereplő Vasas-gárda a recski sport­telepen játssza bajnoki mér­kőzéseit, ahová a közönséget az igényeknek megfelelően saját autóbuszaikkal szállít­ják át. A közgyűlésen kö­szönték meg az NB III-as asztalitenisz-csapat három erősségének, Hart Gézának, Feith Zoltánnak és Paláncz Péternek a több éves becsü­letes helytállását, akik visz- szavonultak az aktív játék­tól. FELDEBRÖI TSZ SK Az egyesület három község sportolóinak biztosít ver­senyzési lehetőségeket, kézi­labda-, asztalitenisz- és sakkszakosztályaiban, de nagy gondot fordít a tömeg­sportversenyek lebonyolí­tására és szervezésére is. A sakkozók Paróczai Jó­zsef, az asztaliteniszezők pe­dig Kondás János és Tóth László irányításával járási első, illetve második helye­zést értek el a csapatbajnok­ságban. A megyei bajnok­ság „B” csoportjában sze­repelt férfi kézilabdacsapa­tot érzékenyen érintette, hogy szombati napokra is kötelezték mérkőzések le­játszására, de munkahelyi elfoglaltság miatt képtelenek voltak kiállni néhány mér­kőzésre. Gondot jelent az öltözőépület hiánya is, ha ez nem oldódik meg, akkor visszalépnek a bajnoki küz­delmektől. A hozzászólások során a labdarúgó-szakosztály létre­hozása is szóba került, de végül a közgyűlés úgy dön­tött, hogy nincs megfelelő játékosállomány, egyelőre nem foglalkoznak ezzel a sportággal. Itt vezetőségválasztásra is sor került. Paróczai József lett az elnök, a gazdaságve­zető pedig Veréb Sándorné. A kézilabda-szakosztályt Szántói József, a sakkot Pa­róczai József, az asztalite­niszt pedig Tóth László irá­nyítja a jövőben. Szigetváry József nensen élenjáró nemzetek EB-főpróbájaként szerepel, s ezúttal is olimpiai, világ- és Európa-bajnokok szőnyegre lépése várható a hét végén. A magyar csapatban a két hazai válogatóról is távol­maradt 48 kg-os Sántha új­ra. teljes intenzitással gya­korol, így kiérdemelte a rész­vétel jogát. Mellette a töb­biek mind jól ismert nevek: Rácz (52 kg), Molnár (57), Tóth I. (62), Gaál (68), Ko­csis (74), Nagy l. (82), Nö­vényi (90). örvendetes, hogy a szakvezetés friss erők, újoncok bevetésével is kí­sérletezik. Áz ESE már nyert! A kosárlabda NB II-ben a negyedik forduló mérkőzése­ire került sor. Az eddigi gyenge szereplést, a ve­reségsorozatot megyénk csa­patai közül az Eger SE újonegárdájának végre sike­rült megtörnie. Eger SE— Hódmezővásárhely 67—49 (23—20) NB Il-es női mérkőzés, ke­leti csoport, Eger, 150 néző. V.: Vitéz ,Vámos. ESE: Szakái, Nagy 6, Sön- perger 14, Bartus M. 13, Vin- czepap 16: Cs: Lesó 10, Ko­sa 6, Molnár 2, Mestyán, Szűcsi. Edző: Galambos Já­nos. Második félidőbeli lénye­gesen jobb játékával, vala­mint takitákaá fegyelmezettsé­ge révén ilyen arányban is megérdemelten nyerte a ta­lálkozót az ESE, a csoport eddig kitűnően szereplő má­sik újonca ellen. Kitűnt: Vin- czepap. Allatorvostudományi SE— Egri TK 84—80 (47—46) NB Il-es férfimérkőzés, középcsoport, Eger,. 100 néző. V.: Szunyogh, Patay. ETK: Hubert 10, Kovács Gy. 24, Lavotha, Kovács P. 11, Szalay 16. Cs: Németh 5, Szabó L., Megyeri 6, Varga. Edző: Sípos József. Szoros küzdelemben vitték el a két bajnoki pontot Eger­ből a fővárosiak. Kitűnt: Ko­vács Gy., Szalay. Gyógypedagógiai FSC— —Egri TK 59—57 (26—23) NB Il-es női mérkőzés,' középcsoport, Eger, 100 néző. V.: Szunyogh, Patay. ETK: Széphegyi, Villám 4, Hegedűs 14, Szabó 11, Sze­keres 24. Cs: Varga 1, Dro- tárcsiik 3. Edző: Kovács Gyula. Az' egri főiskolások javuló formában játszottak. Kitűnt: Hegedűs, Szekeres. Az Egri Finommechanika ifjúsági csapata a felnőttek­hez hasonlóan, ugy ancsak két mérkőzést játszott leg­utóbb. A felnőtteknél bajnok­esélyes Vasas Izzó utánpót­lásgárdájától 70—60 arány­ban szenvedtek vereséget, és ha két ponttal, de veszítet­tek a KSC ellenében is. KSC­-Egri Finommechanika 56—54 (23—21) NB Il-es fiú ifjúsági mér-' kőzés, Eger, 100 néző. V.: Sí­pos. Finommechanika: Sipeki 27, Molnár 9, Nagy 2, Rep- ta 4, Simon 4. Cs: Sikesdi 2, Noszticzáus 6, Széphegyi, Néanik, György. Edző: Sós­kúti Péter. Tehetségkutató akció ’79 Labdarúgók kerestetnek Ismét meghirdette az MLSZ, a Képes Sport, a Magyar Rádió, a Magyar Úttörők Szövetsége és a Népsport labdarúgó-tehet- ségkutató akcióját. A felhí­vás azoknak a fiúknak szól, akik 1964. szeptember 1. és 1965. augusztus 31-e között születtek, NB-s, vagy sport­iskolái szakosztályoknak nem igazolt tagjai, egyéni­leg, vagy iskolájuk váloga­tott csapatával az akció­napra március 17-ig jelent­keztek, illetve akiket test­nevelőik, szüleik tehetségük alapján neveztek, vagy a szakemberek meghívtak. A jelentkezési lapot a megyei, járási, városi labdarúgó-szö­vetséghez kell eljuttatni a megadott határidőig. Jelentkezési lap Név: Születési év: ............................. hó: ..................„... n ap: „........................... Melyik egyesületben van leigazolva: M ilyen poszton játszik: Lakáscím: ...................................................................... megye, v aros,-tilllJUmWIlMMItUiUUlllltUUUUlUllllUMIlJUlIVUtiUUJtlllllMlI-' utca-(tér),.... szám* (Fotó) Szabó György)

Next

/
Oldalképek
Tartalom