Népújság, 1979. március (30. évfolyam, 50-76. szám)

1979-03-06 / 54. szám

1979. március 6., kedd A Nap kel 6.17 - A Hold kél 11.01 nyugszik 17.36 órakor - nyugszik 1.25 órakor Szeretettel köszöntjük névnapjukon H LEONÖRA nevű kedves olvasóinkat! la 59 Alapszava, a görög „eleos”, „Irgalmat” jelent. Az Eleonóra rövidítéseként vált önálló névvé, r O O O M, Kilencvenöt évvel ezelőtt született Pozsonyban Orbók igl! Lóránd író, műfordító, bábjátékos. Nevéhez fűződik “ — Vitéz László Színháza címmel — az első magyar művészi bábszínház megteremtése; ez 1912-ben tör­tént. Az első világháború kitörése Párizsban érte. A francia hatóságok internálták, de sikerült Spanyolor­szágba menekülnie. Előbb franciául, majd spanyolul írta nagy sikerű darabjait, Lorenzo Azértis néven. Spanyol és katalán nyelvű darabjai tartós sikert arattak egy időben Barcelonában, Madridban, New Yorkban, Berlinben, Becsben, Párizsban és szerte Dél- Amerikában. Nevét az egész latin nyelvterület ismer­te. Ezek a művei (Stephenson, Bagdad felé, Goya, Ca­sanova, New York, Duverny asszony két fia, A pil­langó, A mester öccse stb.) Magyarországra nem ju­tottak el. Budapesten cgak egy darabját mutatták be, 1915-besn, a Vígszínházban, ez A tündér volt. Időjárás: Várható időjárás ma estig: fokozatosain megnövekvő felhőzet, előbb északon, majd máshol is többfelé ki­sebb esővel, záporral. Az átmenetileg megélénkülő északnyugati szél mérséklődik és változó irányú lesz. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0, plusz 5, legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 7, 1? fok között. Forgalmi változások Egerben Uj vonalon közlekedik a 3-as helyijáratú autóbusz A 25-ös számú főút egri átkelési szakaszának építési munkálatai miatt március 20-tól forgalmi változások­ra kerül sor a megyeszék­helyen. Teljes hosszában le­zárják a Vörösmarty utcát, a környéket ezután a So­mogyi Béla—Petőfi Sándor utca közötti szakaszon lehet majd megközelíteni. A vá- rosközpontba^ a 24-es számú egei vörös csillag (Telefon: 11-888) Du. fél 4, fél 6 ős 8 órakor: Zsaru Izgalmas, színes francia bűnügyi film EGRI BRODY (Telefon: 11-773) Du. 4, 6 és 8 órakor: Szegénylegények Megrázó magyar filmdráma GYÖNGYÖSI PUSKIN Du. fél 4 és este 7 órakor: A híd túl messze van GYÖNGYÖSI SZABADSÁG Mama, élek! HATVANI VÖRÖS CSILLAG Csak du. fél 6 órakor: Angi Vera HATVANI KOSSUTH Csak este fél 6 órakor: Pokoli torony FÜZESABONY Onibaba + ORVOSI ÜGYELET * 1 * 1 J] Egerben: felnőttbetegek részé­re Baicsy-Zsilinszky utca 6. szám alatt. (Telefon: 11-000) Gyermekbetegek részére Kos­suth Lajos u. 6. szám alatt. (Te­lefon: 11-640) Mindkét ügyelet este 19 órától reggel 7 óráig tart. Gyöngyösön: 19 órától holnap reggel 7 óráig, a Széchenyi u. 1. szám alatti rendelőben. Ren­delések közötti napi ügyelet 12- tűl 14 óráig. (Telefon: 11-727) Hatvanban: 10 órától holnap reggel 7 óráig a Kossuth tér 10. szám alatti rendelőben. KÖJÁL-készenlét Egerben dél­után 17 órától holnap reggel 7 óráig. (Telefon: 10-004 és 13-380) főúton közlekedők a Baktai —Csokonai—Petőfi Sándor— Somogyi Béla utcák érinté­sével juthatnak el, ezt az útvonalat terelőtáblákkal jelzik majd. A 3-as számú helyijáratú autóbusz végállomása már március 8-án — üzemkez­dettől — megváltozik: az autóbuszok a Baktai úti ABC-áruház mögötti utcá­ból indulnak, majd a Cso­konai utcán végighaladva folytatják útjukat a Mind- szenty Gedeon úti, régi út­vonalon. A korábbi Csoko­nai és Baktai úti megállók helyett mindkét irányban a Csokonai utoa 33. sz. előtt, illetve Csoiionai utca és a Baktai úti kereszteződésnél állnak meg a járatok. Ajándék Kubából Vasárnaponként társadalmi munkában Mozgásszervi vizsgálatok és tanácsadás Egerben Eszperantó irodalmi színpad a Bénáin Az egri Fi nomszerelvény - gyár eszperantistái nemrég alakítottak irodalmi színpa­dot, amely a napokban ren­dezett zenés esten mutatko­zott be, egyelőre csak sző­kébb közönség előtt. A sza­valok magyar költők esz­perantóra fordított verseit mondták el a közönségnek, s ez különösen nagy élmény volt azok számára, akik mindkét nyelvben járato­sok. A szakkör tagjai már edd-ig is számtalan meghí­vást kaptak, s az idén fel­lépnek több nemzetközi és hazai találkozón. A csoport tagjai beneveztek az orszá­gos eszperantista szavaló­versenyre is abban a re­ményben, hogy a legjobbak között eljuthatnak majd a Balti-tenger melletti Miel- nóban megrendezésre kerü­lő béketalálkozóra. Megnyitó március 7-én Díszítőművészeti kiállítás Egerben Megyénk több településén működnek sikeresen a di- szítőművészeti szakkörök: tagjai ápolják s tovább örökítik a hagyományokat. Fakészítésüikről jól képzett szakemberek gondoskodnak. Murakájükből rendeznek ki­állítást a Megyei Művelődési Központ szőrayegfolyosóján. Értesülésünk szerint gazdag anyag érkezett be. Ebből válogatják ki a legtetszető­sebb hímzéseket, díszpárná- kat, blúzokat. Érdekesség az is, hogy a népművelőik nem­csak magnós kalauzolást biztosítanak a látogatók számára, hanem zenés tár­latvezetéssel is színesítik az élményt. A megnyitóira március 7- én délelőtt 11 órakor kerül sor. Ezt követően a résztve­vőket népzenei műsorral is szórakoztatják. Közreműkö­dik Pallagi Pál hevesi ci- terás, Fajcsák Attila teke- rőliantos, valamint az MNK rigmusegyüttese. Az érdeklődők március 15-ig tekinthetik meg a ki­állítást. Harmadik menetre, ismer­ve az előző kettő kimenete­lét, remélhetően nem kerül sor.., (m. gy.) Az elmúlt hét végén a közlekedésrendészet járőrei öt alkalommal vonultak ki helyszínelni. Szombaton a reggeli órákban Gyöngyös és Abasár között történt baleset: Somogyi Sándor budapesti lakos személygép­kocsijával egy útkanyarban — gyorshajtás miatt — ki­sodródott, majd az útszéli korlátnak ütközött és felbo­rult. A baleset következté­ben a személygépkocsi uta­sa, Somogyi Sándorné köny- nyű sérülést szenvedett. Délután a Szilvásvárad és Bánkút között történt bal­eset helyszínére siettek a mentők és a rendőrök. Ezen az útszakaszon közlekedett Németh Attila pécsi lakos, aki az általa vezetett te­hergépkocsival áttért a me­netirány szerinti bal oldal­ra, áttörte a korlátot, s az Az egri megyei kórház és rendelőintézet baleseti sebé­szeti ortopédiai kollektívája egy évvel ezelőtt már ki­próbálta a vásárnap délelőtti rendelést és hasznos taná­csokat adtak mindazoknak, akik éltek a lehetőséggel és felkeresték a rendelőintéze­tet. Most, a Tanácsköztársaság kikiáltásának 60. évforduló­ja alkalmából a munkameg­javító mozgalom keretében ismét társadalmi munkát vállaltak a baleseti sebészet orvosai, egészségügyi szak­emberei. Márciusban min­den vasárnap délelőtt 9 órától 12 óráig mozgásszervi vizsgálatokat és tanácsadást tartanak Egerben a rende­lőintézetben. A baleseti sebészet kollek­tívája elsősorban a rehabili­tációt kívánja szolgálni ez­út menti szakadékba zuhant. A baleset következtében a gépkocsi, vezetője a helyszí­nen meghalt. Utasa, Farkas József szilvásváradi lakos súlyos, de nem életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az anyagi veszteség is jelentős. Szombaton este Gyöngyösön is, helyszíneltek a járőrök: Balogh Ferenc helyi lakos személygépkocsijával figyelmetlenül közlekedett, s egy villanyoszlopnak hajtott. Szerencsére, könnyű sérülé­sekkel megúszta a karam­bolt. Az elsőbbségadás elmu­lasztása miatt történt bal­eset vasárnap Nagyvisnyón. Itt közlekedett személygép­kocsijával Marsaiké Bertalan helyi lakos, aki nem adta meg az elsőbbséget a Dudás Sándor bükkszentmártoni lakos által vezetett sze­zel a társadalmi felajánlás­sal. Tapasztalataik szerint ugyanis sokan vannak a megyében olyanok, akik még ma is viselik korábbi bal­esetük nyomait, vagy akik a hétköznapi zsúfoltságtól tartva kisebb panaszaikkal eddig elkerülték az orvosi rendelőt. Tehát nem a jelen­leg kezelés alatt álló bete­geket, hanem azokat várják, akik már korábban váltak rokkantakká, mozgásszervi sérültek, vagy akik valami­lyen okból eddig még nem fordultak panaszaikkal szak­orvoshoz. Márciusban a hét végi rendeléseken szakorvo­sok várják az egrieket, és mindazokat, akiknek szük­ségük van vizsgálatra, taná­csokra. Gondoskodnak a to­vábbi kezelésről, valamint a gyógyászati segédeszközök­ről is. A vidékiek útiköltsé­gét megtérítik. mélygépkocsinak. Dudás emiatt hirtelen fékezett, mi­re a mögötte haladó Urbán László miskolci motoros, a követési távolság be nem tartása miatt belerohant. Urbán Lászlót súlyos sérü­lésekkel szállították kórház­ba. Vasárnap éjszaka Gyön­gyös és Mátrafüred között Szilágyi Gábor 21 éves gyön­gyösi lakos személygépko­csijával előzni akart, eköz­ben áttért a menetirány sze­rinti bal oldalra és elütötte az előtte, vele azonos irány­ban gyalogosan közlekedő Kuris László és Mikola Ti­bor gyöngyössolymosi lako­sokat. A két gyalogos nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérülés szenvedett. A balesetek ügyében a rendőrség folytatja a vizs­gálatot. ■ A TILALOM ELLENÉRE,' A hét végén, szombaton és vasárnap a megye területén összesen hét helyen volt avar-, parlag és legelötűz. Az összesen 40 hektár le­égett területen a tűzoltóság gyors beavatkozásának kö­szönhetően nem keletkezett jelentős anyagi kár. A tü­zek okai minden esetben a tűzgyújtási tilalom megsze­gése vagy a helytelen tűz­rakás okozta. O A TANÁCS ÉS A SZAK- SZERVEZET közös feladat tairól. öt évre szóló együtt­működési tervük teljesítését évenként értékelik a me­gyei tanács és a szakszer­vezetek megyei tanácsának vezetői. A közös munka ta­pasztalatairól és az idei tenni valóikról volt szó a na­plókban tartott vezetői ta­nácskozásom is, ahol egyebek mellett megvitatták a VL ötéves tervet előkészítő kő-’ zös feladatokat, a kommu­nális és szociális ellátás fejlesztését szolgáló célkitű­zéseket. O JÁTSZÓTÉR A GYER­MEKÉVRE. Az egri műve­lődési központban két éve működik a megyében élő és dolgozó népművészek stúdiója. A nemzetközi gyermekév alkalmából a stú­dió tizenöt alkotója egy ját­szóteret tervez és készíti amelynek mászókái, játékai fából készülnek, ■ JOBB IVÓVÍZ. Domosz- lón folytatódik a vizművesí- tés. Az idén végeznek ag utolsó egy kilométernyi háé lózat kiépítésével is. O A TÁRSADALMI TU­LAJDONT VÉDIK. A He­ves megyei ÁUatfargalmi éá Húsipari Vállalatnál hétfőn alakult • az az önkéntes bto zottság, amely a társadalmi és személyi tulajdon védel­mét vállalta feladatul. Á: bizottság 41 szocialista bri­gádot képvisel; az alakuló megbeszélésen a hatéko­nyabb megelőző tevékeny­séget tűzték ki célul * O NÉPFRONTOSOK a Szovjet Kultúra Házában, A Hazafias Népfront egri városi bizottságának tagjai és aktívái a hét végén lá­togatást tettek a budapesti Szovjet Tudomány és Kul­túra Házában, ahol megte­kintették a kiállításokat. Ez­után felkeresték a Budai Várat, majd a főváros ne­vezetességeivel ismerkedtek. O SZABADIDŐKÖZPONT EGERBEN. Az idén folyta­tódik a megyeszékhelyen — a Kőlyuktetőn — a kikap­csolódást biztosító, a spor­tolási lehetőségeket kínáló szabadidőközpont kiépítése. A munkálatok, amelyekkel a városi tanács és a MEBIB együttesen 1,5 millió forin­tot költ, még ebben az év­ben befejeződnek. O KÜLFÖLDI UTAK a nő­napra. Több külföldi úttal kedveskedtek a hölgyeiknek a nemzetközi nőnap alkal­mából az utazási irodák. Á COOPTOURIST Lőcsére, Krakkóba, Prágába autó­busz-,^ Leraimgirádba pedig repüLóutat szervezett, az IBUSZ pedig Drezdába és Lipcsébe indított különvo- niatot. O ZENEKAROK és éneklő rajok. Vasárnap rendezték meg a gyöngyösi zeneisko­lában az úttörő kulturális szemle megyei versenyét, amelyen zenekarok és ének­lő rajok vettek részt. A ze­nekarok közül a füzesabo­nyi Állami Zeneiskola vo­nószenekara, a megyei Há- márt Kató Űttöröház fúvós­zenekara, az éneklő rajok csoportjában pedig a gyön­gyösi 6 számú Általános Is­kola tanulói, valamint az epri Ho Si Minh Tanárkép­ző Főiskola 2. számú Gya­korlóiskolájának diákjai kap­tok arany oklevelet. Gyorshajtás, figyelmetlen vezetés miatt Halálos közlekedési baleset a bánkúti úton JUS ni * Magyar Szocialista Munkáspárt Heves megye! Bizottsága és a Heves megyei Tanács napilapja. Főszerkesztő: PAPP JÁNOS. — Kiadja: a Heves megvet r r,r,M„aa Vállalat. Felelős kiadó: DR. NOSZTICZIUS FERENC - Szerkesztőség - Eger. Beloiannisz u. 3. 3301. (PL: 23) Telefon: 13-644. Gyöngyös, Rózsa u 1 3200 Telefon­n-697. Hatvan Kossuth tér 8 3000 (városi tanács épülete). Telefon: 10-5L Kiadóhivatal: Eger, Beloiannisz u. 3. 3301. (PL: 23) Telefon: 13-381. Terjeszti a Magvar Posta Előfizetési díj egy hónapra 30,— Ft, negyedévre 90,— Ft, egy évre 360,— Ft. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. — index- 20062 — rZÍTi Nyomda Egri Gyáregysége. Eger, Vincellériskola u, S, sz, Igazgatós BEDE ISTVÁN. — HU ISSN 0133—0708. ~~ t B iárgvalilerembiil Bunyó a vonaton Barátját búcsúztatva ita­lozott a hatvani Teleki utca 3. szám alatt lakó Mészá­ros Dániel. A válás nehéz­ségét egyre több szesszel próbálták könnyíteni, majd este hét órakor együtt men­tek ki a hatvani vasútállo­másra, ahol Mészáros is vo­natra kapaszkodott. A sze­relvény kisvártatva elindult, de a kalauz közeledtét meg­lehetős antipátiával fogadta a fiatalember. Ellenszenve idővel odáig nőtt, hogy élőbb belekötött a jegyke­zelőbe, később ped ig meg­bunyózta. Történt mindez 1978. de­cember elsejéin, amit most követett a második menet, éspedig a Hatvani Városi Bíróság tárgyalótermében. A lefolytatott bizonyítási eljá­rás során bűnösnek találta dr. Hóka József tanácsa Mészáros Dánielt hivatalos személy elleni erőszaJc bűn- cselekményének elkövetésé­ben, s ezért jogerősen, fő­büntetésként négyhónapá felfüggesztett börtönre, to­vábbá 1500 forint mellék­büntetésre ítélte. Dr. Molnár Lajos hatvani állatorvos csaknem egy évet dolgozott Kubában, segítve a fiatal — a szocialista fejlő­dés útján haladó — latin-amerikai ország mezőgazdaságát. Nemrég hazatérve, nem mindennapi ajándékkal lepte meg általános iskolás gyermekeit: a szubtrópusi élővilág mint- egy félszáz kitömött példánya — teknősök, krokodilok, skorpiók — nyitott élővilágkönyvként tárul a szemünk elé. Képünkön Zsuzsa lánya látható egy kitömött fiatal cápával. (Szabó Sándor felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom