Népújság, 1979. március (30. évfolyam, 50-76. szám)

1979-03-02 / 51. szám

A törekvések talaján előre lépni Az évadnyitó megyei labdarúgó-értekezletről Tegnap délelőtt Egerben a járási hivatal tanácstermé­ben került sor a Heves me­gyei Labdarúgó Szövetség szokásos évadnyitó labdarú­gó-értekezletére. Az esemény irám/ti fokozott érdeklődést magyarázza, hogy az MLSZ új vezérkara nemrég ismer­tette elvárásait, elképzelése­it a megyei szövetségek ve­zetőivel. A tanácsteremben megjelent sportvezetőket, edzőket, egyesületi képvise­lőket dr. Nagy Sándor, a Heves megyei Labdarúgó Szövetség elnökhelyettese köszöntötte. Részt vett a ta­nácskozáson Vadas Miklós, az MLSZ edzőbizottságának és tanácsadó testületének tagja, valamint Pusztai László, a megyei sporthiva­tal elnöke. A megye labda­rúgóéletének értékelését Miskolczi László, a Heves megyei Labdarúgó Szövet­ség elnöke ismertette. A be­számolójában többek között hangsúlyozta: — Ugyanebben a körben legutóbb közösen tűztük ki a célt, az alapok erősítését, a színvonal emelkedését, az igényt támasztó edzésmunka hangsúlyozását, s az után­pótlás-nevelés terén végzendő feladatokat. Most, amikor tulajdonképpen mérlegre ke­rül mindaz, ami ebből meg­valósult, csak részben lehe­tünk elégedettek. A pozití­vumok között feltétlen em­lítést érdemel, hogy a szak­osztályoknál nőtt a szakmai munka átgondoltsága. To­vábbra is elmarad azonban a tervezettől a képzés tech­nikai és taktikai színvonala. Szembetűnő volt a fegyelem lazulása, aminek feltétlen gátat kell vetni. Az edzői munka színvonalának eme­lésekor kell hogy szó essék a szakmai követelmény- rendszerről, amelyet edzőbi­zottságunk ismét kidolgoz és kötelezővé tesz a merev kötöttségek béklyójától men­tesen. A csapatokat említve az NB Il-es Eger SE jól sze­repel csoportjában, ugyanez a Gyöngyösi Spartacusról — különös tekintettel az első két tavaszi mérkőzésre — már nem mondható el, pe­dig a Spartacus NB Il-es tagsága nemcsak városi, de megyei sportpolitikai érdek is. A megyei bajnokság baj- nlokaspirásainak száma ör­vendetesen ötre szaparodott, s emögött a boly mögött sű­rűbb lett a középmezőny. Miskolczi László úgy fe­jezte be beszédét, hogy 1979. tavaszán sokat várnak az együttesektől, bizakodással tölti el a szövetséget, hogy törekvéseik java része táp­talajra talált, támogatást nyert a szakosztályoknál. Ily módon, a törekvések mezsgyéjén haladva lehet előrejutni. Bánkúti László az újjá­alakult edzőbizottság terveit körvonalazta az elnöki hoz­zászólás után, ezt követően pedig a megyei évadnyitó értekezlet résztvevői Mar­moly Györgynek, a megyei JB elnökének referátumát hallgatták meg. a játékve­zetésben bekövetkező gya­korlati változásokról. A na­pirendi pontok között kapott helyet a megyei LSZ január végi mezei futóversenyének díjkiosztója. Az értekezlet záróaktusaként a felvetett kérdésekre adott választ az évadnyitó megyei labdarúgó­értekezlet elnöksége. B. S. Csak a bronzért... A kézilabda „B” világbaj­nokság harmadik helyét Ma­gyarország és Csehszlovákia dönti el egymás között pén­teken este Barcelonában. A „B” középdöntő végeredménye: 1. Spanyolor. 3 3 -------- 61-49 6 2 . Csehszlová. 3 1 1 1 60-54 3 3. Izland 3 1 1 1 60-50 3 4. Hollandia 3 ------- 3 42-70 — P énteken a 7—8. helyet is eldönti Bulgária és Hollan­dia csapata, míg szombaton az elsőségért Svájc és Spa­nyolország, az 5—6. helyért Svédország és Izland játszik. A „B” világbajnokság eredményei alapján Svájc, Magyarország, Spanyolor­szág és Csehszlovákia leg­közelebb az „A” osztályban játszhat. Csütörtökön reggel a magyar együttes Valenciá­ból autóbusszal utazott el Barcelonába a helyosztók színhelyére. A saguntói második mér­kőzésen Magyarország 29— 23 (13—11) arányban győ­zött Bulgária ellen, ezzel ugyancsak négy pontja lett, mint Svájcnak, de a szabá­lyok szerint csak második lehetett, mivel előzőleg ve­reséget szenvedett a helvé- ciai együttestől. Ugyancsak az egymás elleni eredmény döntött, a 3.—4. helyen Svéd­ország javára, Bulgáriával szemben. Ebből a csoportból tehát Svájc lett az első, és mérkőzhet szombaton Bar­celonában a B-csoportú VB első helyéért a házigazda Spanyolországgal. A csoport végeredménye: 1. Svájc 3 2 — 1 55-55 4 2. Magyarország 3 2 — 1 74-65 4 3. Svédország 3 1 — 2 58-64 2 4. Bulgária 3 1 — 2 57-60 2 Március 3-án Barceloná­ban az első helyért a páro­sítás tehát: Spanyolország— Svájc. Ez a két csapat mos­tani eredményeivel kivívta az olimpián való szereplés jogát is. A magyar váloga­tott a 3. helyért mérkőzhet, erre március 2-án kerül sor ugyancsak Barcelonában. Kosárlabda OSC—Egri TK 80—69 (35—33) NB Il-es férfimérkőzés. Budapest, v.: Prennker, Hor­váth. ETK: Németh 10, Kovács Gy. 30, Kovács P. 5, Szalay 7, Megyeri 2. Cs.: Hubert 7, Szabó L. 2, Lavotha 2, Sza­bó P. 4, Varga. Edző: Sipos József. A főiskolás kosarasok lel­kes játékára bénítólag ha­Gyöngyös—Orosháza 59 —: 28 A Barátság Kupa itthon maradt Ezúttal a harmadik kiírás hívta szőnyegre a két város korábban sikereket elért szabadfogású birkózóit. Az öregfiúk 1979. évi összecsa­pásának házigazdája ismét Gyöngyös volt. A Heves me­gyei KISZÖV elnöksége, a megyei szövetkezeti bizott­ság, a megyei és a gyön­gyösi városi sportbizottság nevében Fehér Sándor, a gyöngyösi városi szövetkeze­ti bizottság elnöke köszön­tötte a résztvevőket. A mint­egy száz néző újra birkózni látta például az egykoron olimpiai kerettag orosházi Radics Józsefet, a gyöngyö­siek közül pedig Dudola Jó­zsefet, Tóth Istvánt, Fórizs Józsefet, Gyimesit, Csépányt. Az orosházi és a gyöngyö­si csapatok közötti verseny győztesének az elmúlt év során kupát alapítottak, amelyet először az oroshá­ziak birtokoltak. Most vi­szont a Barátság Kupa itthon maradt, a csapatversenyben — a helyezési számok össze­adása alapján — fölényes hazai siker született: Gyön­gyös—Orosháza 59—28. Az egyes súlycsoportok győzte­sei voltak: 59 kg: Szűcs György (Gyöngyös), 52 kg: Bódi József (Gy.), 57 kg: Radics József (Orosháza), 62 kg: Demeter Ferenc (Gy), 68 kg: Jeszenszky László (O.), 74 kg: Fekete Bálint (O.), 82 kg: Csizma­dia Sándor (O.), 90 kg: Szakkai Attila (Gy), 100 kg: Kacsi Lajos (Gy), +100 kg: Gulyás Miklós (Gy.) A felnőttek párviadalai előtt Gyöngyös és Párád úttörő­birkózói mérkőztek. Ez a csapatverseny is a vendég­látók győzelmével zárult: Gyöngyös—Párád 5—1. Hat súlycsoportban a követke­zők birkóztak: Kovács— Tóth (35 kg), Gedeon— Rausz (38 kg), Tamási— Székely (41 kg), Horváth— Fejes (45 kg), Farkas—Nagy (49 kg), Huszár—Kiss (53 kg), az elöl állók nyertek. A vasárnap délelőtti mérkőzé­seket Molnár József vezet­te, a versenybíróság elnöki tisztét a Gyöngyösi Sparta­cus birkózó-szakosztályának vezető edzője, Szőke Miklós látta el. A rendezvénynek 55 résztvevője volt. Az eredményhirdetés al­kalmával az első helyezet­tek érem- és tiszteletdíj jutalmazásban részesültek. A díjakat Vígh László, a Heves megyei KISZÖV sportfelelőse adta át. Sportköri közgyűlés Verpeléten A Verpeléti Dózsa Tsz SK a termelőszövetkezet kultúr­termében tartotta meg sport­köri közgyűlését, amelyen 85-en jelentek meg. Kodaj Béla sportköri elnök a szak­osztályi eredmények ismer­tetése előtt szólt égető gond­jukról, a létesítményi hiá­nyosságokról. Az 1977 óta épülő sport­pálya nagyon lassan „halad” végső célja felé. Ezért a labdarúgócsapat idegen pá­lyán- játssza bajnoki mérkő­zéseit. Az építkezéshez szükséges anyagi és tárgyi feltételek ugyan biztosítot­tak, de emellé jelentős tár­sadalmi munkára lenne szük­ség. Igaz, hogy 1500 óra tár­sadalmi órát végeztek már Vass Andrással az élen, de ez kevésnek bizonyult. A Dózsa Termelőszövetkezet hiába biztosít erőgépeket az építkezéshez, ha hiányzik a nélkülözhetetlen kézi erő. A nagyközségi tanács egyebek mellett 300 köbméter vörös salak vásárlására is biztosí­tott pénzt... QMräism 1979. március 2., péntek A felnőtt labdarúgócsapat a nehézségek ellenére is év­ről évre egyre eredménye­sebben szerepel. 1976-ban a járási II. osztályban utolsó előttiek lettek. Az 1976—77- es bajnoki évben bronzérmet nyertek, osztályozót játsz­hattak az I. osztályba jutá­sért, s ez sikerült is. A leg­utóbbi bajnokságban tizedi­kek lettek a járás legjobbjai között, most pedig az élme­zőnyben várják a tavaszi folytatást. Az utánpótlás ki­tűnő. Az ifjúsági csapat vé­di a bajnoki címet, s jelen­leg is a lista élén áll. Gon­dot jelent a labdarúgó-te­hetségek megtartása, mert kedvezőbb munkahelyi aján­latért otthagyják a közsé­get. .. A férfi kézilabdázók ered­ményes évet zártak. A Heff- ler István által irányított csapat képviselte Heves me­gyét a spartakiád országos területi döntőjén, ahol a 3. helyen végeztek és alig maradtak le az országos döntőbe jutásról. Céljuk: a megyei osztályba jutás jo­gának a kiharcolása. A női kézilabdázók a járási spar­takiád döntőn második he­lyen végeztek, ez az előző évhez viszonyítva visszaesést jelent. A sakkozók szép sikereket értek el. A járási sparta­kiád nagykörzeti versenyén, Mátraderecskén a férfi és női csapat is első lett. A férfiak Paróczai, Csorba, Hutás és Vitéz összeállítás­ban megnyerték a járási csapatbajnokságot. A verpe­léti sakkozók a megyei ver­senyeken is egyre többet szerepelnek. A múlt eszten­dőben részt vettek a Somo- dy országos emlékverse­nyen és a Maróczy Kupát bán. Az asztaliteniszezők a kis- és nagykörzeti verse­nyeken érmes helyezéseket értek el. A sorozatos házi versenyek jó felkészülési lehetőséget biztosítottak a verpeléti sportolóknak a spartakiád- versenyekre. A téli-nyári spartakiád járási döntőinek összesített pontversenyében Bükkszék és Makiár mögött az előkelő 3. helyen végez­tek. A beszámoló feletti 'vitá­ban 13-an kértek szót. A válaszadások során Kodaj Béla sportköri elnök elmon­dotta, hogy mindent meg­tesznek annak érdekében, hogy május 1-én átadásra kerüljön a sporttelep. (szigetváry) tott a játékvezetők gyakori tévedése. Az ETK-ból Ko­vács Gy. és Németh telje­sítménye emelkedett ki. OSC—Egri TK 78—62 (34—25) NB Il-es női mérkőzés. Budapest, v.: Prennker, Hor­váth. ETK: Széphegyi 10, Sze­keres 21, Varga 11, Szabó 8, Villám 4. Cs.: Drotárcsik . 2, Hegedűs 6, Radványi, Pri- belszki, Németh. Edző: Ko­vács Gyula. A jobb játékerőt képvise­lő hazaiak megérdemelten győzték le a nemrég még NB I-ben szereplő vendége­ket. Az ETK-ból Szekeres és Varga játszott jól. Sakk A harmadik fordulóra ke­rült sor a megyei sakk-csa­patbajnokságban. A GYESE továbbra is százszázalékos, gyengélkednek a hevesiek. Szoros eredményt és színvo­nalas összecsapást hozott az Eger SE „A”—Füzesabony találkozó. Eredmények: Eger SE „A" —Füzesabony 4,5—3,5 Lu­kács—dr. Puha döntetlen, Gy.: Bóna, Vadászi, Bozsik, Kálosi, ill. Kladiva II., Engel, Molnár. Eger SE „B”-~ GYESE 2—6. Apc—Bélapát­falva 1—7. Gy. Volán—Ver- pelét 4—3 (1 függő). Hevesi SE—Tarnalelesz 2,5—5,5, Ró- zsaszentmárton—Hatvani Ki­nizsi 1.5—6,5. A bajnokság állása: 1. GYESE 6, 2. Tarnalelesz 5, 3—4. Eger SE „A” és „B”, 5. Apc 3, 6—11. Hatvan, Ver. pelét, Gy. Volán, Füzes­abony, Bélapátfalva, Heves 2—2, 12. Rózsaszentmárton 0 ponttal. Gép- és Felvonószerelő Vállalat bélapátfalvi új cementgyár kiemelt beruházáshoz felvesz lakatos, hegesztő szakmunkásokat és segédmunkásokat. Munkásfelvétel a GFV bélapátfalvi kirendeltségén, munkanapokon. Minden héten szabad szombat. Munkásszállást biztosítunk. ÁLLÁS Anyagbeszerzői ál­lást gépkocsival vállalok. Ajánlato­kai; „Megbízható” jeligére Gyöngyös, Pf. 115. kérem. Angol, orosz és esz­perantó korrepetá­lást vállalok. Érdek­lődni: Gazsó. Eger, Cifrakapu út 102. 1/4. ___________________ G épész- és villamos- mérnöki diplomával rendelkező férfi ál­lást változtatna. Vá­laszokat ..Eger vagy környéke” jeligére az egri hirdetőbe kérem. Középfokú iskolai végzettséggel szerződéses munkaerőt felvesz (útbe- hajlás- mérésre) KPM Közúti Igazgatóság, Eger, Lenin út. 51. A Hm-i Tanács Egyesített Csecsemő- otthona Eü. Gyermek­otthona felvételt hirdet Eü. gyermek- otthoni munkahelyre takarítónői, konyhalányi és kazánházi betanított mimkási állásokra. Jelentkezni lehet: a gazdasági vezetőnél de, 8—10-ig. Eger, Petőfi S. út 26/b. Füzesabony és Vidéke ÁFÉSZ felvételre keres kőműves, bádogos szakmunkásokat és segéd­munkásokat. Fizetés: kollektív szerződés szerint. Jelentkezés: Füzesabony, Mátyás király út 34. sz. Férfi raktári dolgozót azonnali belépéssel felveszünk. Jelentkezése Bőr- és Cipő- kellék Kér. Vállalat, Heves m. boltegysége, Eger, Sóház út 16. Termelő­szövetkezetünk azonnali felvételre keres rakodógép­kezelőt, különböző típusú rakodógépekre. Jelentkezni a szolgáltató­ágazat-vezetőnél személyesen, vagy írásban Mátraalja Mg. Tsz, Bodony lehet. Érettségizett, több szakmához értő fia­talember, saját sze­mélygépkocsival ál­lást keres Gyöngyös környékén. Mátrai üdülők előnyben. Ajánlatokat; „Meg­bízható” jeligére Gyöngyös, Pf. 115. kérem. ______________ P Íisszírozást rövid határidőre vállalok. Veinerné, Eger, Szovjethadsereg út 1/a. (Színházzal szemben.) INGATLAN Elcserélném sürgő­sen pécsi kettő­szobás, távfűtéses, szövetkezeti házfel­ügyelői lakásom gyöngyösi, vagy eg­ri hasonlóra, minden megoldás érdekel. Végső Sándorné 7633 Pécs. III. kér. Radnóti M. u. 5. Üres lakást bérel­nék Egerben meg­határozott időre. „Kisiparos 400” jel­igére az egri hirde­tőben _________________ K ertes családi ház eladó. Eger, Cifra­kapu út 43. sz. V/2. Érdeklődni szombat, vasárnap.____________ E ladó belvárosi 2 szoba-összkomfortos 56 m2-es lakás. Eger, Rózsa K. út 12-16.- B/4.___________ E lcserélném össz­komfortos nagy­méretű házfelügyelői lakásom tanácsi la­kásért. „Északi• la- k ó telep ’ ’ j élig éré az egri hirdetőbe.______ K erecsencli öreg­hegy dűlőben 700 n.-öl szőlő eladó. Ebből 150 n.-öl üres telek. Érdeklődni: Bógyi István, Kcre- csend, Fő út 131. sz. Szoba-konyhás, für­dőszobás, gázfűtéses lakás mellékhelyi­séggel azonnali be­költözéssel eladó. Eger, Petőfi ú* 5., Becskei. ___________ Egerben, Berze Nagy János út 11. sz. alatt két és fél szobás lakás azonnali be­költözéssel eladó. Érdeklődni: Gömöri Lászlónál 15 „ óra után. _________________ A ndornaktályán, Petőfi utcában köz­művesített házhely, valamint 1100 n.-öl telepítés alatt levő szőlőterület _ faház­zal eladó. Érdeklőd­ni : . Andornaktálya, Rákóczi u. 10. _______ K étszintes, kis cseh faházamat BA. 22. lekezelve, villanyhá­lózattal, új állapot­ban elbonthatóan, a Mátrából eladom. Érdeklődni: Bózsing László, Bp. 1148 XIV. Vezér út 120. 270 négyszögöl be­építhető házhely­telek eladó. Kál, Kerecsendi u. 20. alatt. Kál-Kápolna vasútállomástól 5 percre. Érdeklődni a szomszédban, Nagy­éknál. ________________ E ladnám vagy egri lakásért elcserélném zalaegerszegi bel­városi 2 szoba­összkomfortos, gáz­fűtéses lakásomat. Eger, telefon: 10-959 munkaidőben.________ Füzesabony, Zrínyi űt 24. sz. alatti ház eladó. Érdeklődni ugyanott. JÁRMŰ UI forgalmi rend­számú 1200-as Zsi­guli eladó. Kere- csend, Petőfi üt 3. Érdeklődni szombat, vasárnap egész nap. Ül forgalmi rend­számú 127-es Fiat eladó. Érdeklődni: Eger, Albert Ferenc út 1. III. emelet, Szabó Béla. ZE rendszámú 1200- as fehér Lada. meg­kímélt állapotban eladó. Visonta, Kos- suth tér 4. UZ-s piros, 1500-as Zsiguli, friss műsza­ki vizsgával eladó. V is ont a. Petőfi u. 9. UT Wartburg 8Lig vizsgázva eladó. Eger, Baktai űt H/2. n i. c. ío. ______ F iat 500-as eladó. Frh-z. IC. Eger, Szov- jethacLs-ereg u. 35. 1200-as fenér Zsiguli eladó. Felsőtárkány, Fő üt 364. sz. alatt, megtekinthető egész nap. __________ K —25. Zetor für ész­szel, pótkocsival, tartozékaival eladó. Torba László 3360 Heves, Rózsahegy 15. sz. _________ 1 300-as Volkswagen, most vizsgázott sür­gősen eladó.’ Mátra- vidéki Erőmű, Meggyfa u, 1. IM írsz. Skoda S 100 gépkocsi eladó. 1981- ig vizsgázva. Verpe- lét, Ifjúság u. 7. 601-es Trabant jó ál­lapotban eladó. Ér­deklődni bármikor. Cím: Sütő László, Szűcs, Kossuth út 48.____________________ J ó állapotban levő IE frsz. Wartburg L. bevonulás miatt el­adó. Érdeklődni He­ves, Sallai út 13. Sinkovics. Vasárnap egész nap. Munka­nap 15-től. VEGYES Alkatrészként Sim- ca Aronde, valamint Smena fényképező­gép és Krokus na­gyító eladó. Sziha- lom, Tárkányj út 41. Coili skót juhász kölyökkutyák, 6 he­tesek eladók. Eger, Liszt F, u. 1,_______ 1 0 éves 9 hónapos jól tejelő, vemhes tehén eladó. Tarna- bod. Gazsó Kristóf, Tárná út 32. sz. 600 db keltetésre al­kalmas tenyésztoj ás azonnal és szezon­ban kapható. Né­meth. Füzesabony, Szihalmi u. 10. Tele­fon: 121, _____________ K öltözés miatt el­adó : egy hálószoba- bútor, kiváló ágybe­téttel, 2 db dívány, egy db 2x3 m-es Ozmin ebédlősző­nyeg, konyhabútor . és egyéb háztartási eszközök. Eger, Tri- nitárius út 1. (Bró- dy mozi melletti ud­varban) Leszkovsz­kyék, _________________ 6 hónapos süldők és 2 q-án felüli sertés eladó. Eger, Menház út 12.________________ L udason varia kony­habútor, teljesen új állapotban-, eladó. Érdeklődni: Ludas, Kasai u. 28,, vagy Gyöngyös, Északi kttlhatár u. 7,_______ P ekingi palota kis­kutyák eladók. Szil­vásvárad, Miskolci út 4, Nagyné,_______ E lőnevelt sárga és fehér húscsirke ál­landóan kapható. Erdőtelek, Ersor út 42. _____________ 9 db fiatal birka, ez évi bárányaival el­adó. Feldebrö, Sza­badság tér 16,______ V illanyszerefési anyagok nagy vá­lasztékban kaphatók Egerben, a Népkert mögötti Villamossá­gi Szaküzletben. Dr. Münnich Ferenc út 8, Telefon: 12-649. Barkácsgép, origi­nal 220 V-os és egy db 2,8 kW-os 380 V-os 2800 fordulatú eladó. Makiár, Egri Út 66. Köszönetét mondunk a rokonoknak, az ismerő­söknek és a munka­társaknak, a szomszédok­nak, valamint a tiszanánai MSZMP-szervezet, a tanács és a tsz- vezetőségének, dolgozóinak, akik drága édesapánk, nagyapánk, ID. JENEI JÁNOS temetésén részt vettek és részvétükkel fájdalmainkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága gyermekünk, szeretett testvérünk KOVÁCS JÁNOS 1979. február 23-án, 25 éves korában, tragikus körülmények között elhunyt. Temetése folyó hó 3-án, 15 órakor lesz a pálosvörösmarti temetőben. A gyászoló család « *

Next

/
Oldalképek
Tartalom