Népújság, 1979. január (30. évfolyam, 1-25. szám)

1979-01-03 / 1. szám

vy, y VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXX. évfolyam, 1. szám ÄRA: 80 FILLÉR 1979. Január &, szerda Fokozódó igény a nagy világproblémák megoldására Ojévi üdvözletek Kurt Waldheim, az ENSZ főtitkára újévi üzenetében "ámutatofct, hogy az elmúlt •sztendőben a nagy világ- problémák megoldására tett rőfeszítéseket gyakran a bizonytalanság és a sikerte­lenség jellemezte, de kifeje­zésre juttatta azt a remé­nyét, hogy az új évben fo­kozódik a világ biztonsága, az egyes országok érzékeny­sége egymás problémái iránt, és újabb lépések tör­ténnek olyan egységes civili­záció megteremtése érdeké­ben, amely a realitásokra támaszkodva figyelembe veszi minden nép és egyén szükségleteit, igényeit. Waldheim hangsúlyozta, hogy az elmúlt évben erősö­dött a békéért folytatott küzdelem, nagy erőfeszítések történtek a nukleáris ka­tasztrófa veszélyének elhárí­tására, az emberi jogok biz­tosítására, a közel-keleti konfliktus rendezésére és a dél-afrikai faj üldözés korlá­tozására. U. János Pál pápa a ró­mai Szent Péter téren ösz- szegyűlt több tízezer hivő előtt mondott újévi köszön­tőjében szintén fokozottabb megértésre szólította fel az emberiséget és a béke meg­őrzésének parancsoló szük­ségéről beszélt. ' Az állam- és kormányfők többsége országa kedvező társadalmi és gazdasági fej­lődése, a nemzetközi prob­lémák kedvező megoldása iránti reményének és biza­kodásának adott hangot az év első napján szokásos üd­vözletében. így kezdődött az új év Véget értek az finnepek. elmúlt a karácsony, a szilveszter, az újév. illetve a Jeles napok között is sok helyütt élvezett pihenés — s ismét a munkán a sor. Az új esztendő nagy általánosságban első — tegnapi — munkanapján, sőt jó néhány vállalatnál, üzemnél már előtte, újévkor is a megszokott feladatokat folytatták A startról szólnak munka­társaink jelentései: Visontán: jó eredmények adják a lendületet Teljes erővel dolgozik á visonta! Gagarin idő ellenére is zökkenőmen­tesen indultak a külfejtés gépláncai, s folyamatosan küldik azóta az utánpótlást az erőmű mind az öt blokk-1 jának munkájához. A , jó Hőerőmű és a Thorez Bányaüzem Biztató eredményekkel zárta az óesztendőt Visontán a Gagarin Hőerőmű Válla­lat: 122 millió kilowattóra villamos energiával termelt többet, mint a korábbi év-4 ben, ami jelentősen hozzá­járult az. iparág tavalyi csúcsához. Az üzem decem­beri rekordteljesítményéhez páratlanul nagy mennyiségű lignitet adott a szomszédos Thorez-bánya. s a fűtőanyag zavartalan termelést 'bizto­sított hétfőn is a szilveszter­kor sem pihenő műszaknak. Tegnap, kedden — az előző napi pihenés után — a vá­ratlanul beköszöntött zord eredmények érthetően jó hangulatot teremtettek mindkét üzem programjá­nak folytatásához, s bíznak abban, hogy a kezdeti len­dület a későbbiekben sem hagy alább. Volán: megállás nélkül Szerencsésen, baleset- mentesen búcsúztak az 6- évtől és kezdték 1979-et is a Volán 4. számú Vállalat dolgozói telepeiken és az országutakon. Tíz kamion exportfeladaton töltötte a szilvesztert is külföldön s ■teleticBö Europa több országában HÓVIHAR BARANYÁBAN, ZALÁBAN, SZABOLCSBAN ÉS BORSODBAN — KÖZLE­KEDÉSI ÉS ARAMSZOLGÁLTATASI ZAVAROK A TOMBOLÖ SZÉL MIATT — KÉ­SZENLÉTBEN A KPM'ÜTÜGYELET MEGYEI JÁRÖRKOCSIJAI Kegyetlen hóviharokkal, jeges sarki széllel tört Eu­rópa legtöbb országára átél. A szélsőséges időjárás- s a páratlan fagyhullám miatt sok országban járhatatlanná váltak az utak, fennakadá­sok keletkeztek az energia­szolgáltatásban s szinte tel­jesen leállt a közlekedés. Az ítéletidő Nyugat-Németor- szágban 12 halálos áldoza­tot követelt, Svájcban negv síelő pusztult el. Anglia partjainál halászhajókat süllyesztett el a vihar. A legtöbb helyen — a külföldi hírügynökségek jelentései szerint — rendkívüli álla­pot bevezetéséről intézked­tek a helyi hatóságok- s egyúttal bevetették a men­tési munkálatokra a hadse­reg speciális közlekedési esz. közeit is. Hazánkat január 1-én hajnalban érte! el az északi féltekéről érkező szélvihar, hideghullám. Ennek követ­keztében Baranyában Zalá­ban. Szabolcsban és Borsod­ban megrongálódtak az elektromos távvezetékek, hó- torlaszok akadályozzák a közúti közlekedést. Mint is­meretes- Pécsett hosszabb Ideig szünetelt az áramszol­gáltatás. A kedd délelőtti jelentések szerint erős ha­vazás kezdődött Békésben, Szabolcs-Szatmárban, Bács- és Hajdú megyében, vala­mint a Bükkb&n. De előfor­dulhatnak szórványos hózá­porok az ország más terüle­tein is. Az északi szél se­bessége az ország területén . kedden 40—100 kilométer között volt. A KPM. ÜTIN- FORM tegnapi jelentése sze­rint megyénkben a látási vi­szonyok jók az utak árnyé­kolt szakaszai nedvesek vol­tak. Készenlétben állnak a közúti igazgatóság útügvele- ti járőre|: a sószóró- vala­mint a homaró gépek. ★ A hirtelen téliesre fordult időjárás, a fagy és a szél megyénkben is erősen meg­tépázta az amúgy is túlzot­tan igénybe vett villamos­vezetékeket. emiatt az év első napján üzemzavarok keletkeztek az áramszolgál­tatásban. Január elsején vezetéksza. kadás miatt két körzetben volt hosszabb ideig tartó áramkimaradás. Délután fél öt és fél hat között Recsk, M ábraderecske, Petervasára körzeteben egy húsz kilovol­tos távvezeték szakadása miatt volt üzemzavar. Mak­iár és Füzesabony környé­kén délután negyed hattól este nyolc óráig nem volt áram: szintén egy húsz kilo­voltos vezeték szakadt el. Feldebrőn a transzformátor meghibásodása miatt az esti órákban nem gyulladtak fel a villanyok> de itt is hamar megjavították a berendezést. A nagyobb vezetékszaka­dáson kívül a városokban is előfordultak kisebb terüle­tet, esetleg egyetlen házat, lakást érintő áramkimaradá­sok. Az ÉMÁSZ délutáni ügyelete ezeket a hibákat rövid idő alatt kijavította. Az év első napján tom­boló szélvihar több helyen károkat okozott a megyében. ★ A gyors hidegbetörés és az erős fagy halálos áldoza­tokat is követelt Komárom megyében. Hajnán Kovács László 36 éves. Unyon Mol­nár András 60 éves és Cso- nokon Szőke Sándor 56 éves helyi lakosokat kedden haj­nalban illetve reggel holtan találták az utcán. A vizsgá­lat eddigi megállapítása sze­rint roeszullét és a kemény hideg együttesen okozta mindhármójuk hstáláfc, folytatja munkáját jelenleg éppen Lengyelországban, a Szovjetunióban, Jugoszlá­viában és Olaszor­szágban — az itthoniaknál sajnos, rosszabb, nehezebb körülmények között. Az ide­haza hirtelen kellemetleneb­bé vált időjárás- és útviszo­nyok ellenére is időben in­dultak és érkeztek Heves megyében a menetrend sze­rinti autóbuszjáratok újév­kor, s a nagyobb távolsá­gokon utazók számára is legfeljebb az átlagosnál na­gyobb zsúfoltság okozott né­mi bosszúságot néhány, ko­csin. Kedden viszont már korántsem volt ilyen zökke­nőmentes a közlekedés: Egerben néhány. Gyöngyös térségébe® több autóbusz is alul maradt a téllel vívott küzdelemben, kisebb késés­sel érkeztek az egerszóláti, egerszálóki, noszvaji, salgó­tarjáni buszok, s a munkás­járatok. Több tehergépkocsi is fuvarozott az ünnepieken, zömmel azonban kedden lát­tak nagyobb munkához. Je­lentős volt tegnap a kőszállí­tás Recskről az útépítők gyöngyösi telepére, s szá­mottevőbb megrendeléseket teljesítettek az egerszóláti víztározóhoz, illetve Erdőte­lekről, Hejőkeresztúrról. Két pótkocsis szerelvény új fel­adatra kapott megbízást: (Folytatás a 3. oldalon) Losonexi újévi köszöntője Egy munkásévet hagyva magunk mögött, bizakodással köszöntjük az új esztendőt. Mozgalmas, eseményekben gaz­dag időszakot zártunk le, belpolitikai életünknek fontos ál­lomása volt a Központi Bizottság tavaly áprilisi ülése, ame­lyen áttekintettük a XI. kongresszus óta végzett munkánkat. Nemcsak a párttagok, hanem egész népünk egyetértésével találkozóit az a fő következtetés, hogy a kongresszus hatá­rozatai kiállták a gyakorlat próbáját: hogy tovább folytat­juk a népünk támogatását élvező politikai irányvonalunkat. Az óévben — a magyar nép helytállása, szorgalmas, jő munkája nyomán — anyagiakban és szellemiekben gyara­podott országunk, emelkedett az életszínvonal, javultak az életkörülmények. Népünk jó politikai légkörben tevékenyke­dik szocialista hazánk gazdasági és kulturális felemelkedés sén, a fejlett szocialista társadalom építésének nagy művén; 1978-ban. ötéves tervünk harmadik évében nem minden si_ került úgy, ahogyan szerettük volna. De a nehezebb és bo­nyolultabb feltételek ellenére is elértük, vagy megközelítet­tük a magunk elé tűzött célokat. Közös nagy ügyünk tetteket szülő egységbe fogja össze a nemzetet. Életünk valósága lett a hazánk boldogulását, szolgáló nemzeti egység, amelynek megteremtéséről a múlt­ban annyit álmodoztak népünk legjobbjai. Jószerével már csak az emlékezetben élnek azok az ellentétek, amelyek még nem is olyan régen megosztották a társadalmat, részek­re szaggatták a nemzetet. Pártunk szövetségi politikája jut kifejezésre abban, hogy a szocializmusért, a béke megőrzé­séért, népünk javára jó egyetértésben együtt munkálkodnak pártonkívüliek és párttagok, a különböző világnézetű állam­polgárok. Eredményeink legfőbb forrása a pártunk vezetésével megvalósuló szocialista nemzeti egység, a párt és a tömegek közti kölcsönös bizalom. Ez a legfőbb feltétele annak is, hogy az 1979-es esztendőre meghatározott feladatainkat megoldjuk. Az idei népgazdasági terv előirányzatai valamivel sze­rényebbek az eddiginél. Fejlődésünknek most olyan szaka­szában vagyunk, amikor az a döntő feladat, hogy megszilár­dítsuk elért eredményeinket, s megalapozzuk népgazdasá­gunk fejlődését, népünk életszínvonalának a rendszeres nö­velését. Feladataink sikeres megvalósítása mindenkitől felelősz ségteljesebb munkát követel. Olyan világban élünk, amikor a követelmények szigorúbbak lettek a gazdasági életben. Általános követelmény a gazdaságosság javítása, az orszá­gon belül és a határainkon túl is jól értékesíthető termékek részarányának növelése. Ez az útja az ország további álta­lános fejlődésének, az életszínvonal megalapozott emelésé­nek. Társadalmunk túlnyomó többségének igazságérzetével és helyeslésével találkozik az a törekvésünk, hogy a jobb, eredményesebb murika nagyobb megbecsülésben, kellő anya­gi és erkölcsi elismerésben részesüljön. Mindannyiunknak érdeke fűződik ahhoz, hogy a jó gaz­da gondosságával hasznosítsuk a szocialista építés évtizedei­ben létrehozott anyagi és szellemi erőinket az ország, a kö­zösség érdekében. Meggyőződésünk, hogy az idei népgazda­sági tervben megfogalmazott célok összhangban vannak a helyzetünkből fakadó követelményekkel, lehetőségeinkkel: valóra váltásukkal jól szolgáljuk közvetlen és távlati cél­jainkat, elősegítjük hazánk szocialista fejlődését. Amikor eredményeinket számba vesszük — a Magyar Szocialista Munkáspárt immár több mint két évtizedes be­vált politikájának és gyakorlatának megfelelően — nem hallgatunk a gondokról, a nehézségekről sem. A part, a kormány és a nép közötti kölcsönös bizalom tükröződik abban, hogy nyíltan szólunk problémáinkról is. Ez a nyílt­ság és őszinteség élteti a társadalmunkban egyre erősödő szocialista demokráciát, amely egyaránt jelenti a jogok bő­vülését, a felelősséget, a tevőleges közreműködést közös dol­gaink intézésében. Ez a szilárd alap a biztosítéka annak, hogy eredményesen elvégezhessük bonyolultabb teendőinket, amelyekhez hasonlókkal, sőt lényegesen nehezebbekkel is sikeresen megbirkóztunk az elmúlt évtizedekben. Kedves elvtársak! Szocializmust építő munkánkhoz nélkülözhetetlen a bé­ke. Külpolitikánk legfontosabb, változatlanul alapvető célja a. béke biztosítása, a feszültség csökkenése, a fegyverkezési verseny megfékezése, az anyhülési folyamat elmélyítése. A Magyar Népköztársaság együtt halad a szocialista közösség országaival. A békés egymás mellett élés politikájából kiin­dulva, az építő együttműködés szándékától vezérelve, széles körű, kiterjedt kapcsolatokat építünk a világnak szinte va­lamennyi államával. Erősítjük kapcsolatainkat a fejlődő or­szágokkal. A kölcsönös előnyök figyelembevételével alakít- juk viszonyunkat a gazdaságilag fejlett tőkés államokkal is. Olyan világ megteremtéséért küzdünk, amelyben nem­csak mi, hanem gyermekeink, unokáink is békében élhet­nek. Erre a kötelességünkre külön is figyelmeztet bennünket az idei esztendő, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete nemzetközi gyermekévnek nyilvánított. Hazánk, népünk, az emberiség sorsáért, békés jövőjéért érzett mélységes felelős­ségtől áthatva, erőnkhöz, lehetőségeinkhez mérten mindent elkövetünk azért, hogy a nemzetközi élet kedvező folyama­tai még erőteljesebben bontakozzanak ki, tartóssá váljanak; Kedves honfitársaim! Az új év nem ígér könnyű sikereket. Küzdelem, kemény munka vár ránk. Mégis bizakodva és' jogos reménnyel né­zünk elébe. A nagyvilágban nem vagyunk egyedül. SzövetJ ségeseket, barátokat tudunk magunk mellett. Hazai ered­ményeink jó alapot adnak a feladatok teljesítéséhez. Erőink mozgósításával, a nemzet egységbe fogott akaratával elér­jük céljainkat. Meggyőződésünk, hogy hazánk minden ál­lampolgára fokozott felelősséggel, jobb, eredményesebb munkával, öntudatos helytállással veszi ki részét közös ten­nivalóink sikeres elvégzéséből. Az év első napján a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa és Minisztertanácsa nevében eredményes, boldog új évet kívánok egész népünknek. (MTI) Keszthely varossal és a keszthelyi iíríssa! hívül Zala Az Elnöki Tanács döntése értelmében az új évtől, Keszthely város és a keszt­helyi járás Zala megyéhez tartozik. A közigazgatás kor­szerűsítése és egyszerűsítése érdekében egyidejűleg meg. szűnt és a keszthelyi járás- bős kerüli a aalaszentsróti járás. A területátcsatolás eredményeként Zala megye a közepes nagyságú megyék Közé került. lakossága ■23 000-re nőtt. Keszthely. Lenti. Nagykanizsa és Zala­egerszeg városokkal kiala­kul az a megyei városháló­zat amely alkalmas a salai települések városok köré csoportosítására. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának döntése alapot f eremtett arra, hogy meg­oldjak Keszthely. Hévíz és a Balaton vízvédelmének sürgető gondjait, meggyőz sitjáfc a terítteé feüódéeíA. .

Next

/
Oldalképek
Tartalom