Népújság, 1978. október (29. évfolyam, 232-257. szám)

1978-10-11 / 240. szám

Válasz egy kezdő könyvgyűjlőnek ' ï Kedves fiatal barátom! I Amikor verébfej betűidet megláttam, azt hittem, nyári kalandjaidról számolsz be, s ehelyett tanácskérésed komoly soraival találkoztam. Elhatároztad, hogy könyv. ; tárat gyűjtesz. Miként fogj hozzá? — kérdezed. Készséggel állok rendelkezésedre, bár azt hiszem, a kezdeteken túl vagy, tudom, hogy évek óta olvasol, s nem is keveset. Ne vesd meg régi könyveidet, ne is szórd szét, gondolj inkább arra, milyen kedvesek lesznek ezek szá­modra évek, évtizedek múlva. Ha kézbe veszed őket, egyszerre megszólalnak: elbeszélik a gyermekkorodat. Jó néhány örök értékű alkotás is akad közöttük, s ha fel­nőve újraolvasod, épp úgy gyönyörködsz majd bennük, mint most, vagy még jobban. A könyv műtárgy is, és mint ilyen, régiséggé válik, ritkasággá is egyúttal. Ne tekintsd tehát eldobandó, kinőtt ruhának: a könyvet nem nőjük ki, hanem ragaszkodunk hozzá, mint a kipróbált, hűséges baráthoz, s akkor rájövünk: könyveink sora éle­tünk történetét is hordozza, mindegyik emlékeztet arra az időszakra, eseményre, amely olvasásával épp egybe­esett, és mivel — ha szerettük — hallgattunk rá, tehát gondolatvilágával, hangulatával. hőseinek példájával befolyásolta döntéseinket, cselekedeteinket. őrizd hát meglevő könyveidet, és szerezd vissza a kölcsönkérteket is. Aztán pedig neki a rendszerezésnek! Tedd külön polcra a meséket, a verseket, a regényeket, az ismeretterjesztő munkákat, sorold betűrendbe az író­kat, mert csak úgy tudsz majd eligazodni, vaktában is megtalálni, amit keresel, ha rendet tartasz. Polcra feltét­lenül szükséged van, s ha kicsit is ügyesnek mutatkozol, próbálj barkácsolni. Készíts függeszthető polcokat, mert így sok helyet nyersz, kihasználva a heverő, ágy, asztal feletti falsíkokat. Nem igaz, hogy kis lakásba nem fér könyv: a legkisebb lakást is falak veszik körül, s ezekre földtől mennyezetig igen sokat lehet rápakolni ügyes elrendezéssel. Mikor már van hová — kezdheted a gyűjtést, Csak­ugyan, de mivel? A meséket unod. jórészt már az ifjúsá- -gi műveket is, a felnőttekhez szóló irodalmat sokszor még nehéznek találod. Indulj ki abból a tárgykörből, ami különösen érdekel. Szereted az állatokat? Megszámlál­hatatlan állatos könyvet találsz a magyar és a világiroda­lomban. Érdekel a történelem, a várvédő harcok, a vár- építészet? Itt is széles a mezőny, s a szépirodalmon túl még a művészet, a földrajz, s az útikönyvekre is nyílik kitekintés. Megszerettél egy-egy írót? Szerezd meg több művét is! Csak arra vigyázz, hogy lehetőleg tervszerűen olvass. Egyik könyv vonzza a másikat, s ha belső kapcsolat van közöttük, jobban megmarad emlékezetedben mindegyik, mint ahogy a falban az egymáshoz illeszkedő téglák is megtartják egymást. Ha például kedves olvasmányod volt az Egri csillagok — és kinek nem volt kedves?! —, bizonyára kíváncsi leszel Gárdonyi más regényeire ip, elindulhatsz tehát az író nyomában is. olvasván tőle és róla. De maradhatsz a korban is, kereshetsz más köny­veket a török időkről, s ha nem restelled a fáradságot, megpróbálhatsz olyan szerzőket is olvasni, akik akkor éltek és írtak, elvégre a kor leghitelesebb tanúja: maga a kortárs. És ’ kitekinthetsz a nagyvilágba is, mi történt Eger ostromának századában más országokban, mit al­kottak a költők és a művészek kevésbé baljós csillagok alatt? Mindezzel azonban még mindig csak abban adtam tanácsot, hogy olvasmányaidat rendszerezd valamikép­pen, azonban a könyvgyűjtés és az olvasás két különböző tevékenység. Az ember — ha mégoly fiatal is — feltét­lenül több könyvet forgat, mint amennyit megvenni, saját könyvtárában elhelyezni képes. Arra valók a könyv­tárak, hogy ott ismerkedjünk meg a könyvekkel! Csak azokat választjuk ki saját gyűjteményünkbe, amelyekhez különösképpen ragaszkodunk- Mert vannak művek, ame­lyekről tudjuk: többször elolvassuk, kézbe vesszük majd, és vannak olyanok is, amelyek annyira szívünkhöz nő­nek, hogy jólesik polcunkra tekintve tudnunk jelenlétük­ről. Kedvenceinken kívül gyűjtjük a bennünket különö­sen érdeklő témákat, műfajokat — például a verseket, vagy csak a magyar verseket, vagy bizonyos^ nyelv, eset­leg korszak verseit; talán adott író összes műveit; esetleg művészeti könyveket, s azok közül valamely csoportot, Minél szűkebbre vonjuk a határokat, annál mélyebbre hatolhatunk a teljesség felé; minél tágabb választásunk köre annál kevésbé meríthetjük ki az egész bőséget, be kell érnünk a „mindenből egy keveset” vágyával. De hát mindenki személyére szabott könyvtárat gyűjt, egyéni ízlése, szükségletei szabják meg. hopr mélységben vagv szélességben terjeszkedik-e, s hogy kit, mit, miért szeret? Gyűjteményünk éppen egyéni mivoltával árulkodik ró­lunk: ha csak futó pillantást vetünk is egy könyvtárra, már igen sokat tudunk a gazdájáról.. Gondolj a szépirodalmon kívül másféle érdeklődésed­re is. jóllehet már pályaválasztásod körvonalai is deren­genek előtted, kedvtelésed is van bizonyára: gyűjtésedet ez is befolyásolja. Könyveidbe egyelőre írd be a neved —• később majd terveztetsz ex librist, könyvjegyet —, hogy a hanyag kölcsönkérő tudja, kitől is vetődött hozzá_ a könyv : és ha kölcsönadod, tégy a helyére a polcra „őrcédulát”, hogv ne feledd, mit kitől kell visszakérned. Az igazi gvűjtő nehezen adja könyvét, ám az ember nem lehet önző. és nem tagadhatja meg a kérést. Láss hozzá tehát. Örök barátok vesznek majd körül, akik kitárják előtted a világot, térben és időben. Bozóky Éva Lemezekről — Kormoránékkal Bemutatkozott az egri ta­nárképző főiskolán a Kor- morám együttes, amelynek vezetőjével, Koítay Gergely- lyal beszélgetünk koncertjük után. — Hogyan került egybe a csapat, mikor kezdtetek együtt muzsikálni? — Az együttes két évvel ezelőtt alakult, a 25. Szín­házban mutatkoztunk be. Az együttes tagjai: Kiss Gábor (mély hangú hangszerek), Karajannopulosz Poliviosz (dob, buzuki gitár), Papadi- mitriv Grigorisz (dob, gitár) és Gál Péter (hegedű, dob) — aki most mint vendég játszik, mivel az együttes egyik tagja megbetegedett, — valamint jómagam. Jelen­leg szerződésünk van a Nép­színházzal, ez az állandó he­lyünk. Ezenkívül van egy klubunk Szegeden, ahol min­den hónapban egy alkalom­mal lépünk fel. Gyakran és szívesen szerepelünk más klubokban is, ahová meghí­vást kapunk. — Gergely! Ügy tudom, a Sebő-együttesnek voltál a tagja három évig. Miért vál­tál ki az együttesből? — Azért jöttem el, mert úgy éreztem, hogy nem elég az a fajta autentikus nép­zene interpretálása, amit játszanak. Nem elégít kii en­gem személy szerint és pró­bálkoztunk valami újfajta zene kitalációjával ebben a műfajban, amelynek lényege az, hogy a verseik gondola­tiságát átmentsük valami­lyen módon a zenébe. Az, hogy a zene se legyen egy­szerű kiszolgálója a versnek, hanem valamennyire gondo­latokat serkentsen. — Sikerült ezt elérnetek? — Igen. — Kinek a verseit szere­titek megzenésíteni? — Elsősorban József At­tiláét, Ratkó Józsefét, Szécsi Margitét. — Hogyan állítjátok össze a műsort? — Mindig attól függ, hogy hol lépünk fel, de változik ez még műsor közben is. Igazodunk a hangulathoz. — Hol léptetek fel eddig külföldön? — A Szovjetunióban, NDK-ban, Kubában és Ve­nezuelában. — Milyen lemezeitek je­lentek már meg? — Rövid időn belül — egy hónap alatt — három leme­zünk jelent meg, ami ritka­ság a Magyar Hanglemez- gyártó Vállalat történetében. Az első lemez, amiben köz­reműködünk, a Népszínház reklámlemeze, melyen Cseh Tamás, Bródy János és Job­ba Gabi énekel egy-egy dalt, a negyedik szám, amit mi játszunk, egy Weöres Sándor vers, melynek címe Hold­fényt vetettem. Ez volt kü­lönben a címadó dala az el­ső műsorunknak is. A második kislemez — ez volt az első önálló kisleme­zünk — a KISZ-kb gondo­zásában jelent meg. Az „A” oldalán található Ratkó Jó­zsef verse az Egy ágyon, egy kenyéren, a „B” oldalán pe­dig két József Attila vers. A harmadik lemez, amely csak fétig-meddig a mi le­mezünk, egy olyanfajta moz­galmi dalt tartalmaz, ame­lyet a kubai VIT alkalmából szereztünk a Tolcsvay-együt- tessel közösen. A lemez egyik oldalán magyarul, a másikon spanyolul található az a dal, amelynek címe Mindenkinek mindennap. Ez a szám a magyar kulturális delegáció gálaestjének volt a befejező dala. s amit Kubá­ban nagyon szívesen fogad­tak, s amit nagyon szívesen játszottunk. , — Milyen új lemezetek várható? Most készülünk egy új műsorral, lehet, lemez is lesz belőle. Vályi Jolán M I műsorok: \ ï RADIO KOSSUTH 8.27: Operaáriák, 9.00: Ka­tedra. 9.30: Beszélni nehéz, 9.42: Labirintus. 10.05: Csali korsó (Rádiójáték). 10.45: Válaszolunk hallgatóinknak. 11.00: A magyar népdal he­te. 11.25: Mibe kerül ez ne­kem? 11.40: Debussy: Ibéria — szvit. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Tánczenei koktél, 13.20: Pilinszky János válo­gatott versei. 13.30: Népi ze­ne. 13.55: Tamás bátya kunyhója. 15.10: Kóruspódi­um. 15.28: Zenekari muzsika. 16.39: Munka és tanulás. 17.07: Hat év után a Hatok­ról. 17.32: Operettdalok. 18.00: Emlékezések és emlékezők a történelemben. 18.30: Esti magazin. 19.15: Gondolat. 20.00 : Magyar operaéneke­sek. 20.54: Kis magyar nép­rajz. 20.59: A szkopjei rádió napja. 21.19: A magyar nép­dal hete. 22.33 : Antal István­ra emlékezünk. 23,30: Pur­cell-művek. PETŐFI 8,05: Verbunkosok, nóták; 9.00: Operettkettősök. 9.30: A magyar népdal hete. 10.00: A zene hullámhosszán. 11,33: A Szabó család. 12.00: Véro­nique Sanson énekel. 12.33: Te meg én. 13.03: Rimszkij— Korszakov operáiból. 13.30: Zöngészde. 14.00 : Kettőtől ötig... 17.00: Ötödik sebes­ség. 17.55: Magyarország— Szovjetunió labdarúgó EB bajnoki selejtező-mérkőzés. 19.50: A szkopjei rádió nap­ja. 20.43: Kíváncsiak klubja. 21.32: A tegnap slágereiből. 21.55: Beethoven: II. szimfó­nia. 22.33: Lili (Operettek). 23.00: Egy óra dzsessz. Alig múlt egy éve. hogy a Magyar Fotóművészek Szö­vetségének tagozataként megalakult a Fiata­lok Fotóművészeti Stú­diója. A ifitűzött cél vonzó: élvezve a Közösség nyújtot­ta anyagi és szellemi támo­gatást, állandó képzéssel ki­küszöbölni a felsőfokú ok­tatás, a főiskola hiányát; így teremteni alkalmat az alko­tói célok megvalósítására, a tehetségek kiteljesítéséhez. A stúdió huszonhárom tag­ja csupán két dologban ha­sonlít egymáshoz: egyikük sem érte még el harmincötö­dik életévét, és valamennyi­en szoros szállal kötődnek a fotográfiához. Tartalmi és formai elképzeléseik, terveik azonban merőben eltérőek, amit jól példáz a több mint kétszáz képet fölvonultató kiállítás tarka együttese. Van közöttük, aki a táj­fényképezést kívánja meg­újítani, van, aki szociografi­kus sorozatok készítését tűz­te ki célul, van, aki a képi jelentés határait akarja ki­tágítani; van, aki az ember személyiségjegyeinek az ed­diginél hitelesebb rögzítésén dolgozik, mások a képriport­ban, a szekvenciában keresik az új utakat; többen kísérle­teznek formai újításokkal, vagy éppen egy ötletre épülő képeket, képegyütteseket al kotnak. m Hogy hol tartanak, az lát­ható a kiállításon, s a képe­ket nézve az is érezhető, hogy nem hiányzik belőlük a fiatalos hév, a lehetetlent nem ismerő nagyot akarás, az önmaguk kifejezésének szakadatlan óhajtása. Első kiállításuk sikere megadhatja nekik a további munkához szükséges lendü­letet, kedvet, kitartást, „Mi világunkért” — Boconádon Felkészülés a gyermekévre Az új tanévvel egyidőben az új úttörőév is megkezdő­dött. Ez különösen azokon a helyeken jelent fontos fel­adatot, ahol nincs külön út­törőház, tehát az iskoláknak kell minél színesebb, változa­tosabb programot nyújtaniuk az úttörőknek. Néhány úttörőcsapatnál, ilyen a boconádi általános is­kola Petőfi Sándor úttörő- csapata is, régi hagyományok szerint állítják össze az éves programot. Erről érdeklőd­tünk Kertai László tanártól, a boconádi úttörőcsapat ve­zetőjétől. — Az idei akcióév jelsza­va a „Mi világunkért”, de összefonódik az 1979-es gyer­mekévvel is. Ez a jelszó a mindenki számára legfonto­sabb tartalmat emeli ki. Cé­lunk például az, hogy a gye­rekek ismerkedjenek meg a két világrendszerrel, hason­lítsák össze azokat. Az ér­deklődő munkában bennefog- laltatik szűkebb környeze­tünk, hazánk, szülőhelyünk megismerése is. — Milyen rendezvények, események keretében való­sulható meg ez itt a község­ben? — Az első nagyobb szabá­sú akció a fegyveres erők napján, szeptemberben volt. Hagyomány már, hogy négy- évenként ellátogatunk egy laktanyába, hogy megismer­tessük a gyerekeket a kato­nai élettel. A diákok is kü­lön úttörőszemlét, csapat­gyűlést tartottak ez alkalom­mal. Szintén a politikai ne­veléshez tartozik az október­ben megrendezésre kerülő komm.uv.sita szülők fóruma, ahol pedagógusaink megbe­szélik a szülőkkel a legfonto­sabb nevelési kérdéseket. A KMP megalakulása év­fordulójának tiszteletére út­törőink idős kommunistákkal találkoznak, s a beszélgetések kapcsán megismerkednek a párttagok munkájával. A Ta­nácsköztársaság kikiáltása évfordulója alkalmából egy tavaszi Tolna, Baranya, So­mogy megyei túrát terve­zünk, ezen az egész csapat részt vesz majd. A cél La­tinka Sándor életének meg­ismerése, emellett megláto­gatunk még egy sor neveze­tes történelmi helyszínt, mint például Szigetvárt, Mohácsot, de felkeressük az épülő paksi atomerőművet is. A három­napos kirándulás költségeit az őszi munkán keresett pénzből fedezzük. — Hogyan telik majd el a boconádi úttörők téli és ta­vaszi szünete? — Sok szórakoztató prog­rammal várjuk a gyerekeket. Szintén régi hagyomány a rendszeres túrázás, kirándu­lás a környező tájakra. A téli szünetben szánkóverse­nyek, vetélkedők és kulturá­lis rendezvények kínálnak tartalmas szórakozást. Erre az időre esik az úttörőveze­tők továbbképzése, évente két-három őrsvezetőt készíte­nek föl Zánkán, s ők itthon adják tovább a tanultakat. Minden fontos programot, követendő példát nem tud­tunk felsorolni. Mégis érde­mes kiemelni ezt az arány­lag kis létszámú — 120 fős —, szerény anyagi lehetősé­gekkel rendelkező csapatot, mert változatos, ötletes, és a helyi jellegzetességeket fi­gyelembe vevő, tartalmas programot nyújt egész évben a pajtásoknak. T. M. SZOLNOK 17.00-től 18.30-ig. MISKOLC 17.00: Hírek, Időjárás — Tíz perc mezőgazdaság (A kuko­rica gazdasági hasznosítása — Az év termelési tapaszta­latai tájegységünkön és az időszerű betakarítási munká­latok — Riporter: Borsodi Gyula) — Munkadal. A Ber- gendy-együttes játszik — Gyári belépő. Kamatoznak-e az exportnövelő hitelek? Ri­porter: Tolnai Attila — Koós János énekel. — 18.00: Észak-magyarországi krónika (Ülésezett a Heves megyei képviselőcsoport. Ülést tar­tót a Kertbarát és Kiste- nyésztők Megyei Társadalmi Szövetsége) Duke Ellington és zenekara játszik — Hírek, lapelőzetes... t 8.00: Tévétorna. 10.20: Don­na Juanita hét kalandja (NDK filmsorozat). 11.55: Delta. 12.20: Most mutasd meg! 13.30: Iskolatévé (Tsrh.). 16.35: Kuckó. 17.05: Egész­ségünkért. 17.25: Szépen, jól magyarul. 17.50: Magyaror­szág—Szovjetunió labdarúgó EB selejtező mérkőzés. 19.50: Tévétorna. 20.00: Tv-híradó 20.30: Derrick (NSZK film­sorozat). 21.30: A halottlátó. 22.40: Vita A halottlátóról (Dók. film). 23.20: Tv-híradó. 3. 2. MŰSOR 20.01: Jubileum. 20.50: Tut- Anch-Amon Egyiptoma (An­gol filmsorozat). 21.10: Tv­híradó 2. 21.40: A Puhdys együttes műsora. 1978. október 11., szerda

Next

/
Oldalképek
Tartalom